Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do oznakowania CE Pilkington Prezentacja zewnętrzna Sierpień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do oznakowania CE Pilkington Prezentacja zewnętrzna Sierpień 2005."— Zapis prezentacji:

1

2 Wprowadzenie do oznakowania CE Pilkington Prezentacja zewnętrzna Sierpień 2005

3 Żargonowe określenia Kluczowe daty Co zobaczy klient? –Etykiety na opakowaniach i dokumenty dostawy –Pełne Oznakowanie CE Odpowiedzialność klientów –Hurtownicy –Hartownicy Inne produkty Korzyści Dalsze informacje Oznakowanie CE

4 Nie bój się żargonu! Ocena Zgodności Zakładowa Kontrola Produkcyjna Wymagania Zasadnicze Zamierzone Stosowanie Wstępne Badanie Typu Charakterystyka Nie Określona Deklaracja Zgodności hENs Opis Produktu Certyfikat Zgodności Okres Przejściowy

5 Producent wykazuje, że produkt spełnia normę europejską na podstawie: –Jednorazowe badanie zewnętrzne (Wstępne Badanie Typu) –Zakładowa Kontrola Produkcji (nieprzerwanie) Kiedy produkt jest zgodny, producent wydaje prawną deklarację Pozwala to na oznakowanie produktu symbolem CE Produkt może być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej Dokumentacja wspomagająca przechowywana jest na wypadek zarzutów prawnych (Dokumentacja Techniczna) Oznakowanie CE bez żargonu - (1)

6 Poziom zaangażowania strony trzeciej (Jednostki Notyfikowanej) do wstępnego badania typu zależy od: –Typu Produktu –Zastosowania Produktu Im większe ryzyko nie spełnienia wymagań przez produkt, tym większe zaangażowanie strony trzeciej –Odporność ogniowa –Kuloodporność –Odporność na eksplozję Tutaj strona trzecia bierze udział również w Zakładowej Kontroli Produkcji Oznakowanie CE bez żargonu - (2)

7 Oprócz prawnych wymagań jakie należy spełnić, dla klientów korzyści oznakowania CE obejmują: Deklarowane parametry techniczne produktów prezentowane przez ich producentów będą bardziej przejrzyste niż w przeszłości i bardziej otwarte na próby ich zakwestionowania Okazja do pokazania firmy jako lidera na rynku, który rozumie i dobrze orientuje się w aspektach związanych z oznakowaniem CE Bezpieczeństwo dla klientów, architektów, projektantów i osób zajmujących się specyfikacją produktów wynikające z tego, że Pilkington dowodzi charakterystyki swoich produktów na skale europejską Jedna grupa danych dla jednego produktu Brak prawnego wymogu utrzymywania krajowych dobrowolnych znaków – oznakowanie CE zaświadcza, że produkt jest odpowiedni dla zastosowania – co stwarza możliwość zaoszczędzenia pieniędzy Jakie są korzyści oznakowania CE? -(1)

8 Oprócz prawnych wymagań jakie należy spełnić, korzyści oznakowania CE dla klientów obejmują: Badanie przeprowadzone niezależnie przed akredytowane strony trzecie Produkty mogą być porównywane w poprzek granic (zharmonizowane normy produktów i ich badań) Niektóre badania wykraczają poza tradycyjne wymagania krajowe Normy produktów wprowadzone do niektórych krajów, w których wcześniej nie istniały Jasno zdefiniowana odpowiedzialność producenta Im większe ryzyko tym większy udział strony trzeciej np. odporność ogniowa, itp. Producent ma większą odpowiedzialność za produkt pod względem prawnym Jakie są korzyści oznakowania CE ? -(2)

9 Poniższe normy mają zastosowanie od 1września 2005 (i są obligatoryjne od 1 września 2006): Kiedy rozpoczyna się oznakowanie CE? Pilkington zamierza znakować powyższe produkty stopniowo od września 2005

10 Sprawdzać czy dostarczane produkty są oznakowane znakiem CE Charakterystyka produktów dostarczanych od producenta nie zmienia się w procesie rozkroju –Przekazać dalej informacje dotyczące oznakowania CE otrzymane od producenta Zapewnić Zakładową Kontrolę Produkcji pod kątem wymiarów krojonych zgodnie z normą EN 572 - część 8 i 9 –Grubość (sprawdzenie wizualne) –Wymiary (pomiar) –Wizualna/optyczna jakość (sprawdzenie wizualne) Co powinni zrobić hurtownicy?

11 Uzyskać kopię norm EN 12150 część 1 i 2 Przygotować opis produktu Ustanowić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą EN 12150-2 Przedłożyć próbki do wstępnego badania typu do Jednostki Notyfikowanej –Dowieść, że produkt jest właściwym produktem (siatka spękań/wytrzymałość mechaniczna) –Dla każdej deklarowanej charakterystyki (np. odporności na uderzenie ciałem według EN 12600) Ustanowić wspomagającą Dokumentację Techniczną (tj. Opis Produktu, Raporty z Badań, Deklaracja Zgodności, itp.) Ostateczna odpowiedzialność za zapewnienie zgodności szkła hartowanego z wymaganiami leży po stronie hartownika Co powinni zrobić hartownicy?

12 Kraje, w których oznakowanie CE nie jest obligatoryjne 4 kraje zdecydowały się nie wprowadzać obligatoryjnego oznakowania CE produktów gotowych: Wielka Brytania Irlandia Szwecja Finlandia Jednakże, wciąż obligatoryjne jest spełnienie wymagań Dyrektywy Wyrobów Budowlanych poprzez zgodność z normą produktu

13 Co z innymi produktami? Produkty nie objęte oznakowaniem w pierwszej fazieto: Szkło laminowane (EN 14449) Szkło hartowane poddane testowi heat soak (EN 14179-2) Szyby zespolone (EN 1279-5) Nie ustalono jeszcze wiążącej daty rozpoczęcia znakowania, ale ostatnie informacje wskazują na następujące ramy czasowe: Normy będą miały zastosowanie dla tych produktów od marca 2006 (Obligatoryjne od marca 2007)

14 Oznakowanie CE – Co zobaczą klienci? Minimalne istotne informacje na etykiecie opakowania i dokumencie dostawy: Logo CE Norma Produktu (np. EN 572-9) Odniesienie do strony internetowej poświęconej oznakowaniu CE: www.pilkington.com/CE Pełna informacja (obejmująca charakterystykę techniczną) dostępna na stronie internetowej

15 Oznakowanie CE – etykieta na opakowaniu Logo CE Strona internetowa o oznakowaniu CE Norma produktu

16 Oznakowanie CE – przykład dokumentu dostawy Logo CE Norma produktu Strona internetowa o oznakowaniu CE

17 Pełna dokumentacja o oznakowaniu CE dla wszystkich produktów Informacja o produktach dostępna na stronie www.pilkington.com/CE lub Poprzez stronę krajową iKatalog produktów na www.pilkington.com Informacje dostępne są w językach lokalnych

18 Pełna dokumentacja o oznakowaniu CE dla wszystkich produktów Norma produktu Opis produktu (i przeznaczone zastosowanie) Nazwa produktu Charakterystyka Deklarowane wartości (parametry techniczne) Data i wersja

19 pilkington.com/CE - Pilkington K Glass TM - Przykład Z katalogu produktów wybieramy wymagany produkt w tym wypadku Pilkington K Glass TM

20 Oznakowanie CE w internecie - Pilkington K Glass TM - Przykład Strona o oznakowaniu CE

21 Oznakowanie CE w internecie - Pilkington K Glass TM - Przykład Dane dotyczące oznakowania znakiem CE dla hartowanego szkła Pilkington K Glass TM

22 Strona główna o oznakowaniu CE firmy Pilkington –www.pilkington.com/ce Adres e-mail dedykowany zapytaniom wewnętrznym i zewnętrznym –CE.Marking@pilkington.com –Zobowiązanie udzielenia odpowiedzi na e-mail w ciągu 2 dni roboczych GEPVP (Association of European Flat Glass Manufacturers) –www.gepvp.org Komisja Europejska –www.europa.eu.int CEN (European Standards Organisation) –www.cenorm.be Dalsze informacje

23

24 1. Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP) - GEPVP jest europejską organizacją zrzeszającą Europejską Grupę Producentów Szkła Płaskiego, czyli firmy: Glaverbel, Pilkington, Saint Gobain i Guardian. 2. Dyrektywa Wyrobów Budowlanych (DWB) – została ustanowiona w celu usunięcia technicznych barier w handlu wyrobami budowlanymi. Jeśli chodzi o wyroby ze szkła stało się to możliwe dzięki opracowaniu zharmonizowanych norm technicznych przez Europejski Komitet Normalizacyjny – Komisję Techniczną (CEN TC 129), odnoszące się specjalnie do zaleceń zawartych w mandacie (M135) Szkło w budownictwie. Mandat ten obejmuje wyroby ze szkła płaskiego, profilowego i pustaki szklane. 3. Zharmonizowane Normy Europejskie (hEN) – są to normy europejskie zaadoptowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), na podstawie mandatu wydanego przez UE. Normy te zostały opracowane w otwartym i przejrzystym procesie uwzględniającym zgodę wszystkich zainteresowanych stron. 4. Oznakowanie CE– jest symbolem umieszczonym na wyrobie lub dokumentacji towarzyszącej wyrobowi. Oznakowanie CE wskazuje na fakt, że produkt go posiadający jest zgodny ze wszystkimi warunkami ujętymi w Dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) i normie hEN, co jest wymagane przez Dyrektywę. Słowniczek - (1)

25 5. System oceny zgodności – zawarty w postanowieniach Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) określa poziom zaangażowania Jednostek Notyfikowanych w procesie oceny zgodności. W zależności od ostatecznego zamierzonego użytkowania wyrobu ze szkła, może być zastosowany inny system oceny. Z dostępnych systemów tylko 1, 3 i 4 odnoszą się do Szkła w budownictwie. 6. Wstępne Badanie Typu (WBT)– badanie przeprowadzane przez producenta w wypadku Systemu Oceny Zgodności 4 oraz przez jednostkę notyfikowaną w wypadku Systemu Oceny Zgodności 1 lub 3. Metody badania zawarte są we wspomagającej normie produktu. 7. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – każda hEN zawiera zestaw zakładowych kontroli produkcji wymagany dla zapewnienia, że system działający w zakładzie spełnia wszystkie odpowiednie kryteria zawarte w hEN. Z reguły obejmuje kontrolę stosowanych materiałów, kontrolę produktu i kontrolę produkcji. Słowniczek - (2)

26 8. No performance declared (NPD) – Parametry nie są określane – jeśli Pilkington zdecydował się nie określać wartości lub przepisy nie wymagają tego. Określenie NPD podawane jest w odniesieniu do konkretnej charakterystyki wyrobu. 9. Okres Przejściowy – termin ten odnosi się do 21-miesięcznego okresu pomiędzy opublikowaniem normy zharmonizowanej hEN, a datą obligatoryjną dla przeprowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z Dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych DWB oraz oznakowaniem go symbolem CE. 10. Zewnętrzna Jednostka Notyfikowana – jest organizacją zaangażowaną w certyfikację i/lub kontrolę i/lub badania, która jako kompetentna została wybrana przez państwo członkowskie UE do Komisji Europejskiej. Badania, kontrole i certyfikaty wykonane/dostarczone przez Jednostkę Notyfikowaną muszą być uznawane i akceptowane we wszystkich krajach UE. Słowniczek - (3)


Pobierz ppt "Wprowadzenie do oznakowania CE Pilkington Prezentacja zewnętrzna Sierpień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google