Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja zewnętrzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja zewnętrzna"— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja zewnętrzna
Wprowadzenie do oznakowania CE Pilkington Prezentacja zewnętrzna Sierpień 2005

3 Oznakowanie CE Żargonowe określenia Kluczowe daty Co zobaczy klient?
Etykiety na opakowaniach i dokumenty dostawy ‘Pełne’ Oznakowanie CE Odpowiedzialność klientów Hurtownicy Hartownicy Inne produkty Korzyści Dalsze informacje

4 Nie bój się żargonu! Certyfikat Wstępne Wymagania Zgodności Badanie
Typu Wymagania Zasadnicze Deklaracja Zgodności Okres Przejściowy Charakterystyka Nie Określona Opis Produktu hENs Zamierzone Stosowanie Zakładowa Kontrola Produkcyjna Ocena Zgodności

5 Oznakowanie CE bez żargonu - (1)
Producent wykazuje, że produkt spełnia normę europejską na podstawie: Jednorazowe badanie zewnętrzne (“Wstępne Badanie Typu”) Zakładowa Kontrola Produkcji (nieprzerwanie) Kiedy produkt jest zgodny, producent wydaje prawną deklarację Pozwala to na oznakowanie produktu symbolem CE Produkt może być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej Dokumentacja wspomagająca przechowywana jest na wypadek zarzutów prawnych (Dokumentacja Techniczna)

6 Oznakowanie CE bez żargonu - (2)
Poziom zaangażowania strony trzeciej (Jednostki Notyfikowanej) do wstępnego badania typu zależy od: Typu Produktu Zastosowania Produktu Im większe ryzyko nie spełnienia wymagań przez produkt, tym większe zaangażowanie strony trzeciej Odporność ogniowa Kuloodporność Odporność na eksplozję Tutaj strona trzecia bierze udział również w Zakładowej Kontroli Produkcji

7 Jakie są korzyści oznakowania CE? -(1)
Oprócz prawnych wymagań jakie należy spełnić, dla klientów korzyści oznakowania CE obejmują: Deklarowane parametry techniczne produktów prezentowane przez ich producentów będą bardziej przejrzyste niż w przeszłości i bardziej otwarte na próby ich zakwestionowania Okazja do pokazania firmy jako lidera na rynku, który rozumie i dobrze orientuje się w aspektach związanych z oznakowaniem CE Bezpieczeństwo dla klientów, architektów, projektantów i osób zajmujących się specyfikacją produktów wynikające z tego, że Pilkington dowodzi charakterystyki swoich produktów na skale europejską Jedna grupa danych dla jednego produktu Brak prawnego wymogu utrzymywania krajowych dobrowolnych znaków – oznakowanie CE zaświadcza, że produkt jest „odpowiedni dla zastosowania” – co stwarza możliwość zaoszczędzenia pieniędzy

8 Jakie są korzyści oznakowania CE? -(2)
Oprócz prawnych wymagań jakie należy spełnić, korzyści oznakowania CE dla klientów obejmują: Badanie przeprowadzone niezależnie przed akredytowane strony trzecie Produkty mogą być porównywane w poprzek granic (zharmonizowane normy produktów i ich badań) Niektóre badania wykraczają poza tradycyjne wymagania krajowe Normy produktów wprowadzone do niektórych krajów, w których wcześniej nie istniały Jasno zdefiniowana odpowiedzialność producenta Im większe „ryzyko” tym większy udział strony trzeciej np. odporność ogniowa, itp. Producent ma większą odpowiedzialność za produkt pod względem prawnym

9 Kiedy rozpoczyna się oznakowanie CE?
Poniższe normy mają zastosowanie od 1września (i są ‘obligatoryjne’ od 1 września 2006): Pilkington zamierza znakować powyższe produkty stopniowo od września 2005

10 Co powinni zrobić hurtownicy?
Sprawdzać czy dostarczane produkty są oznakowane znakiem CE Charakterystyka produktów dostarczanych od producenta nie zmienia się w procesie rozkroju ‘Przekazać dalej’ informacje dotyczące oznakowania CE otrzymane od producenta Zapewnić Zakładową Kontrolę Produkcji pod kątem wymiarów krojonych zgodnie z normą EN część 8 i 9 Grubość (sprawdzenie wizualne) Wymiary (pomiar) Wizualna/optyczna jakość (sprawdzenie wizualne)

11 Co powinni zrobić hartownicy?
Uzyskać kopię norm EN część 1 i 2 Przygotować opis produktu Ustanowić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą EN Przedłożyć próbki do wstępnego badania typu do Jednostki Notyfikowanej “Dowieść, że produkt jest właściwym produktem” (siatka spękań/wytrzymałość mechaniczna) Dla każdej deklarowanej charakterystyki (np. odporności na uderzenie ciałem według EN 12600) Ustanowić wspomagającą Dokumentację Techniczną (tj. Opis Produktu, Raporty z Badań, Deklaracja Zgodności, itp.) Ostateczna odpowiedzialność za zapewnienie zgodności szkła hartowanego z wymaganiami leży po stronie hartownika

12 Kraje, w których oznakowanie CE nie jest obligatoryjne
4 kraje zdecydowały się nie wprowadzać obligatoryjnego oznakowania CE produktów gotowych: Wielka Brytania Irlandia Szwecja Finlandia Jednakże, wciąż obligatoryjne jest spełnienie wymagań Dyrektywy Wyrobów Budowlanych poprzez zgodność z normą produktu

13 Co z innymi produktami? Produkty nie objęte oznakowaniem w ‘pierwszej fazie’to: Szkło laminowane (EN 14449) Szkło hartowane poddane testowi heat soak (EN ) Szyby zespolone (EN ) Nie ustalono jeszcze wiążącej daty rozpoczęcia znakowania, ale ostatnie informacje wskazują na następujące ramy czasowe: Normy będą miały zastosowanie dla tych produktów od marca 2006 (Obligatoryjne od marca 2007)

14 Oznakowanie CE – Co zobaczą klienci?
Minimalne istotne informacje na etykiecie opakowania i dokumencie dostawy: Logo CE Norma Produktu (np. EN 572-9) Odniesienie do strony internetowej poświęconej oznakowaniu CE: Pełna informacja (obejmująca charakterystykę techniczną) dostępna na stronie internetowej

15 Oznakowanie CE – etykieta na opakowaniu
Logo CE Norma produktu Strona internetowa o oznakowaniu CE

16 Oznakowanie CE – przykład dokumentu dostawy
Logo CE Norma produktu Strona internetowa o oznakowaniu CE

17 ‘Pełna’ dokumentacja o oznakowaniu CE dla wszystkich produktów
Informacja o produktach dostępna na stronie lub Poprzez stronę krajową i ‘Katalog produktów’ na Informacje dostępne są w językach lokalnych

18 ‘Pełna’ dokumentacja o oznakowaniu CE dla wszystkich produktów
Norma produktu Opis produktu (i przeznaczone zastosowanie) Nazwa produktu Charakterystyka Deklarowane wartości (parametry techniczne) Data i wersja

19 pilkington.com/CE - Pilkington K GlassTM - Przykład
Z katalogu produktów wybieramy wymagany produkt w tym wypadku Pilkington K GlassTM

20 Oznakowanie CE w internecie - Pilkington K GlassTM - Przykład
Strona o oznakowaniu CE

21 Oznakowanie CE w internecie - Pilkington K GlassTM - Przykład
Dane dotyczące oznakowania znakiem CE dla hartowanego szkła Pilkington K GlassTM

22 Dalsze informacje Strona główna o oznakowaniu CE firmy Pilkington
Adres dedykowany zapytaniom wewnętrznym i zewnętrznym Zobowiązanie udzielenia odpowiedzi na w ciągu 2 dni roboczych GEPVP (Association of European Flat Glass Manufacturers) Komisja Europejska CEN (European Standards Organisation)

23

24 Słowniczek - (1) 1. Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat (GEPVP) - GEPVP jest europejską organizacją zrzeszającą Europejską Grupę Producentów Szkła Płaskiego, czyli firmy: Glaverbel, Pilkington, Saint Gobain i Guardian. 2. Dyrektywa Wyrobów Budowlanych (DWB) – została ustanowiona w celu usunięcia technicznych barier w handlu wyrobami budowlanymi. Jeśli chodzi o wyroby ze szkła stało się to możliwe dzięki opracowaniu zharmonizowanych norm technicznych przez Europejski Komitet Normalizacyjny – Komisję Techniczną (CEN TC 129), odnoszące się specjalnie do zaleceń zawartych w mandacie (M135) „Szkło w budownictwie”. Mandat ten obejmuje wyroby ze szkła płaskiego, profilowego i pustaki szklane. 3. Zharmonizowane Normy Europejskie (hEN) – są to normy europejskie zaadoptowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), na podstawie mandatu wydanego przez UE. Normy te zostały opracowane w otwartym i przejrzystym procesie uwzględniającym zgodę wszystkich zainteresowanych stron. 4. Oznakowanie CE– jest symbolem umieszczonym na wyrobie lub dokumentacji towarzyszącej wyrobowi. Oznakowanie CE wskazuje na fakt, że produkt go posiadający jest zgodny ze wszystkimi warunkami ujętymi w Dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) i normie hEN, co jest wymagane przez Dyrektywę.

25 Słowniczek - (2) 5. System oceny zgodności – zawarty w postanowieniach Dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (DWB) określa poziom zaangażowania Jednostek Notyfikowanych w procesie oceny zgodności. W zależności od ostatecznego zamierzonego użytkowania wyrobu ze szkła, może być zastosowany inny „system oceny”. Z dostępnych systemów tylko 1, 3 i 4 odnoszą się do „Szkła w budownictwie”. 6. Wstępne Badanie Typu (WBT)– badanie przeprowadzane przez producenta w wypadku Systemu Oceny Zgodności 4 oraz przez jednostkę notyfikowaną w wypadku Systemu Oceny Zgodności 1 lub 3. Metody badania zawarte są we wspomagającej normie produktu. 7. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – każda hEN zawiera zestaw zakładowych kontroli produkcji wymagany dla zapewnienia, że system działający w zakładzie spełnia wszystkie odpowiednie kryteria zawarte w hEN. Z reguły obejmuje kontrolę stosowanych materiałów, kontrolę produktu i kontrolę produkcji.

26 Słowniczek - (3) 8. No performance declared (NPD) – Parametry nie są określane – jeśli Pilkington zdecydował się nie określać wartości lub przepisy nie wymagają tego. Określenie NPD podawane jest w odniesieniu do konkretnej charakterystyki wyrobu. 9. Okres Przejściowy – termin ten odnosi się do 21-miesięcznego okresu pomiędzy opublikowaniem normy zharmonizowanej hEN, a datą obligatoryjną dla przeprowadzenia weryfikacji zgodności wyrobu z Dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych DWB oraz oznakowaniem go symbolem CE. 10. Zewnętrzna Jednostka Notyfikowana – jest organizacją zaangażowaną w certyfikację i/lub kontrolę i/lub badania, która jako kompetentna została wybrana przez państwo członkowskie UE do Komisji Europejskiej. Badania, kontrole i certyfikaty wykonane/dostarczone przez Jednostkę Notyfikowaną muszą być uznawane i akceptowane we wszystkich krajach UE.


Pobierz ppt "Prezentacja zewnętrzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google