Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów."— Zapis prezentacji:

1 1 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek Dobrowolna certyfikacja

2 2 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak norma zharmonizowana tak nie Zgodność z normą Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Inna specyfikacja Dokumentacja Deklaracja zgodności Wymagania zasadnicze Wewnętrzna Kontrola produkcji Podstawą oceny zgodności są wymagania zasadnicze Udział JN wg modułu(ów) Dyrektywy Ocena zgodności w obszarze regulowanym

3 3 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Wnioski: Znakowanie CE symbolizuje pisemną deklaracje producenta, że wyrób odpowiada wszystkim zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw prowadzących do tego znakowania Znakowanie CE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Koncepcja znakowania CE stanowi, że nie jest to znak jakości lub konsumencki lecz Europejski Paszport dla wyrobów deklarowanych jako zgodnych z wymaganiami dyrektyw europejskich do swobodnego podróżowania w obszarze UE. Ocena zgodności w obszarze regulowanym

4 4 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak CERTYFIKACJA procedura, w wyniku której strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Certyfikacja zgodności (system 1 wg ISO/IEC Guide nr 67) Certyfikacja na znak zgodności (system 5 wg ISO/IEC Guide nr 67) Badania i ocenę wyrobu Wstępna inspekcja fabryczna Okresowe roczne inspekcje Badania w nadzorze Badania i ocena wyrobu Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

5 5 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Niezależność oceny od producenta i odbiorcy Jednoznacznie określony system i zasady certyfikacji Jednoznacznie określone wymagania techniczne wyrobu zawarte w dokumencie normatywnym Wstępna inspekcja producenta i ocena kontroli produkcji wg jednolitych zasad Efektywny nadzór producenta i produkowanego wyrobu ze strony jednostki certyfikującej Wymagania normy Badanie typu zgodność z normą Inspekcja wstępna producenta Prawidłowa kontrola produkcji Nadzór Zachowanie jakości Elementy certyfikacji na znak zgodności Elementy certyfikacji zgodności Niezależność oceny od producenta i odbiorcy Jednoznacznie określony dokument normatywny Ocena zgodności dostarczonej próbki wyrobu z określonym dokumentem normatywnym Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

6 6 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak norma zharmonizowana tak nie Zgodność z normą Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Inna specyfikacja Dokumentacja Deklaracja zgodności Wymagania normy Badanie typu zgodność z normą Inspekcja wstępna producenta Prawidłowa kontrola produkcji Nadzór Zachowanie jakości Wymagania zasadnicze Certyfikacja Ocena zgodności CE Nadzór rynku Wewnętrzna Kontrola produkcji Udział JN wg modułu(ów) Dyrektywy Wartość dodana Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

7 7 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA PRODUCENTA : Niezależne i bezstronne potwierdzenie samooceny producenta - zwiększenie wiarygodności deklaracji zgodności. Ułatwienie wykazania (w widoczny sposób) spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i innych wymagań Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób Dostosowanie do wymagań konsumenta na rynku europejskim Efektywniejsza promocja wyrobu na konkurencyjnym rynku Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

8 8 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA: ODBIORCY KOŃCOWEGO (użytkownika) Większa wiarygodność producenta Większe zaufanie do wyrobu – łatwiejszy wybór właściwego produktu IMPORTERA DYSTRYBUTORA ; PRODUCENTA KOŃCOWEGO Pewność, że produkcja i wyrób są właściwie nadzorowane Pewność że deklaracja producenta została zweryfikowana przez niezależną organizację Przeniesienie kosztów oceny odbiorczej na producenta Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób Dobrowolna certyfikacja - Podstawy

9 9 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak CELE MIĘDZYNARODOWEJ CERTYFIKACJI WG SYSTEMU 1 WG SYSTEMU 5 Eliminacja wielokrotnego badania dla wydania certyfikatu Stworzenie ram jednolitego systemu certyfikacji (wzajemne uznawanie) Eliminacja wielokrotnego wykonywania inspekcji u producenta Wykorzystanie jednego badania i inspekcji dla certyfikacji na znaki krajowe Jeden proces certyfikacji Jeden znak Zmniejszenie kosztów badań i certyfikacji Przyśpieszenie czasu certyfikacji i dostępu do Rynku Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

10 10 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Baza dla certyfikacji europejskiej i międzynarodowej Przyjęcie jednolitych norm europejskich /międzynarodowych jako podstawy badań i oceny wyrobów Wstępna i roczne inspekcje producenta wg jednolitych zasad Nadzór nad wyrobami z produkcji i rynku Okresowe spotkania ekspertów dla interpretacji badań i certyfikacji Identyfikacja wyrobów i norm objętych systemem Wzajemna ocena stosowanych procedur badań i certyfikacji Kryteria przyjmowania nowych członków porozumień Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

11 11 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Certyfikacja europejska według systemu 1 Cenelec Certification Agreement - porozumienie krajowych, europejskich, jednostek prowadzących certyfikację znak zgodności - rok 1973 CCA-EMC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku zgodności z EN dla EMC - rok 1997 Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

12 12 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak CB/IECEE - Program IECEE Wzajemnego Uznawania Certyfikatów Badań Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów (CB Scheme) - rok 1986 (na bazie europejskiego systemu CEE) IECEE - System IEC Oceny Zgodności Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów Certyfikacja światowa według systemu 1 Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

13 13 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak PRODUCENTPRODUCENT Certyfikat CCA(NTR) lub CB/IECEE Badanie Inspekcja + Próbka + CERTYFIKAT JEDNOSTKI Pierwszy krok Jednostka Certyfikująca A Jednostka Certyfikująca A Jednostka Certyfikująca B Jednostka Certyfikująca B Raport badania Certyfikat CCA lub CB/IECEE Raport badania Jednostka Certyfikująca B Jednostka Certyfikująca B Jednostka Certyfikująca B Jednostka Certyfikująca B Kolejne kroki Zasady certyfikacji CCA i CB/IECEE Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

14 14 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak 1995 Certyfikacja europejska według systemu 5 HAR - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znakowania przewodów zgodnych ze specyfikacjami zharmonizowanymi - rok 1974 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN i/lub HD dla przewodów, który bezwarunkowo uznawany jest przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia jako równoważny ich własnym znakom., Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

15 15 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Liczba certyfikatów wydanych rocznie w systemie CB/IECEE HAR – wymagania dla producentów Siedziba w kraju członka CENELEC Producent powinien posiadać: wyposażenie technologiczne zapewniające stabilną produkcję wyposażenie badawcze do badań typu pełny zakres typu przewodów wg norm zharmonizowanych wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie certyfikowany swój znak firmowy (znaki), którym będą oznaczane przewody. Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

16 16 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak ENEC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku dla opraw oświetleniowych i osprzętu zgodnych ze normami EN * - rok 1993 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN. Dążenie do eliminacji różnic krajowych i specjalnych warunków krajowych występujących w krajach sygnatariuszach ENEC * Ostatnio zakres rozszerzono na inne grupy wyrobów: sprzęt biurowy Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

17 17 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak ENEC – wymagania dla producentów Siedziba: Europa lub cały Świat zależnie od norm EN Producent powinien posiadać: wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie certyfikowany możliwości wykonywania badań rutynowych i periodycznych Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

18 18 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak KEYMARK - European Mark Scheme dla elektrycznego sprzętu domowego i podobnego - rok 1997 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN, jako klucz do wejścia na rynek europejski bezpiecznego wyrobu.Przewidziany dla rynku europejskiego lecz rozpoznawany również jako ogólny znak bezpieczeństwa. Wspólny znak CEN/CENELEC Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa

19 19 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Certyfikat na znak B-BBJ potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem B-BBJ Certyfikat zgodności - potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań odpowiednich norm krajowych, międzynarodowych lub innych dokumentów normatywnych ; Certyfikat CB - potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami norm międzynarodowych IEC, wydawany w ramach ogólnoświatowego systemu certyfikacji IECEE; Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ

20 20 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Certyfikat HAR - upoważniający do oznaczania przewodów zastrzeżonym europejskim znakiem HAR, potwierdzający spełnianie przez przewód wymagań właściwych norm europejskich (EN) lub dokumentów zharmonizowanych (HD) Certyfikat zgodności CE - potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań zasadniczych określonych w dyrektywach europejskich LVD i EMC; Certyfikat CCA (NTR) - potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań norm europejskich, wydawany w ramach europejskiego systemu certyfikacji CENELEC Certification Agreement; Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ

21 21 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki POLSKA

22 22 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja-znaki

23 23 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki ANGLIA

24 24 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki ARGENTYNA

25 25 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki AUSTRALIA

26 26 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki AUSTRIA

27 27 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki BELGIA

28 28 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki BRAZYLIA

29 29 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki CHINY

30 30 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki CZECHY

31 31 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki DANIA

32 32 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki FINLANDIA

33 33 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki FRANCJA

34 34 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki GRECJA

35 35 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki HISZPANIA

36 36 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki HOLANDIA

37 37 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki INDIE

38 38 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki IRLANDIA

39 39 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki IZRAEL

40 40 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki JAPONIA

41 41 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki KANADA

42 42 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki KOREA

43 43 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki MALEZJA

44 44 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki MEKSYK

45 45 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki NIEMCY

46 46 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki NORWEGIA

47 47 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki PORTUGALIA

48 48 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki ROSJA

49 49 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

50 50 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SERBIA

51 51 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SINGAPUR

52 52 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SŁOWACJA

53 53 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SŁOWENIA

54 54 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SZWAJCARIA

55 55 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki SZWECJA

56 56 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki TURCJA

57 57 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki UKRAINA

58 58 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki USA

59 59 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki WĘGRY

60 60 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki WŁOCHY

61 61 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Dobrowolna certyfikacja - znaki ZNAKI WSPÓLNE EUROPEJSKIE

62 62 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Więcej informacji na stronie Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ


Pobierz ppt "1 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google