Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak"— Zapis prezentacji:

1 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej przy wprowadzaniu wyrobów na rynek Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

2 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Ocena zgodności w obszarze regulowanym Podstawą oceny zgodności są wymagania zasadnicze Wymagania zasadnicze nie tak norma zharmonizowana Zgodność z normą Inna specyfikacja Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Wewnętrzna Kontrola produkcji Dokumentacja Udział JN wg modułu(ów) Dyrektywy Deklaracja zgodności Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

3 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Ocena zgodności w obszarze regulowanym Wnioski: Znakowanie CE symbolizuje pisemną deklaracje producenta, że wyrób odpowiada wszystkim zobowiązaniom wynikającym z dyrektyw prowadzących do tego znakowania Znakowanie CE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Koncepcja znakowania CE stanowi, że nie jest to znak jakości lub konsumencki lecz „Europejski Paszport” dla wyrobów deklarowanych jako zgodnych z wymaganiami dyrektyw europejskich do swobodnego „podróżowania” w obszarze UE. Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

4 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Podstawy CERTYFIKACJA procedura, w wyniku której strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Certyfikacja zgodności (system 1 wg ISO/IEC Guide nr 67) Badania i ocena wyrobu Badania i ocenę wyrobu Wstępna inspekcja fabryczna Okresowe roczne inspekcje Badania w nadzorze Certyfikacja na znak zgodności (system 5 wg ISO/IEC Guide nr 67) Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

5 Dobrowolna certyfikacja - Podstawy
Elementy certyfikacji na znak zgodności Niezależność oceny od producenta i odbiorcy Jednoznacznie określony system i zasady certyfikacji Jednoznacznie określone wymagania techniczne wyrobu zawarte w dokumencie normatywnym Wstępna inspekcja producenta i ocena kontroli produkcji wg jednolitych zasad Efektywny nadzór producenta i produkowanego wyrobu ze strony jednostki certyfikującej Wymagania normy Badanie typu zgodność z normą Inspekcja wstępna producenta Prawidłowa kontrola produkcji Elementy certyfikacji zgodności Nadzór Zachowanie jakości Niezależność oceny od producenta i odbiorcy Jednoznacznie określony dokument normatywny Ocena zgodności dostarczonej próbki wyrobu z określonym dokumentem normatywnym Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

6 Dobrowolna certyfikacja - Podstawy
Ocena zgodności CE Wymagania normy Wymagania zasadnicze Badanie typu zgodność z normą Udział JN wg modułu(ów) Dyrektywy tak norma zharmonizowana nie Inspekcja wstępna producenta Prawidłowa kontrola produkcji Zgodność z normą Inna specyfikacja Nadzór Zachowanie jakości Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Wewnętrzna Kontrola produkcji Wartość dodana Dokumentacja Deklaracja zgodności Nadzór rynku Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

7 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Podstawy WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA PRODUCENTA : Niezależne i bezstronne potwierdzenie samooceny producenta - zwiększenie wiarygodności deklaracji zgodności. Ułatwienie wykazania (w widoczny sposób) spełniania przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i innych wymagań Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób Dostosowanie do wymagań konsumenta na rynku europejskim Efektywniejsza promocja wyrobu na konkurencyjnym rynku Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

8 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Podstawy WARTOŚĆ DODANA DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI DLA: ODBIORCY KOŃCOWEGO (użytkownika) Większa wiarygodność producenta Większe zaufanie do wyrobu – łatwiejszy wybór właściwego produktu IMPORTERA DYSTRYBUTORA ; PRODUCENTA KOŃCOWEGO Pewność, że produkcja i wyrób są właściwie nadzorowane Pewność że deklaracja producenta została zweryfikowana przez niezależną organizację Przeniesienie kosztów oceny odbiorczej na producenta Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za wadliwy wyrób Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

9 Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa
CELE MIĘDZYNARODOWEJ CERTYFIKACJI WG SYSTEMU 1 WG SYSTEMU 5 Stworzenie ram jednolitego systemu certyfikacji (wzajemne uznawanie) Eliminacja wielokrotnego badania dla wydania certyfikatu Eliminacja wielokrotnego wykonywania inspekcji u producenta Wykorzystanie jednego badania i inspekcji dla certyfikacji na znaki krajowe Jeden proces certyfikacji Jeden znak Zmniejszenie kosztów badań i certyfikacji Przyśpieszenie czasu certyfikacji i dostępu do Rynku Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

10 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa Baza dla certyfikacji europejskiej i międzynarodowej Przyjęcie jednolitych norm europejskich /międzynarodowych jako podstawy badań i oceny wyrobów Wstępna i roczne inspekcje producenta wg jednolitych zasad Nadzór nad wyrobami z produkcji i rynku Okresowe spotkania ekspertów dla interpretacji badań i certyfikacji Identyfikacja wyrobów i norm objętych systemem Wzajemna ocena stosowanych procedur badań i certyfikacji Kryteria przyjmowania nowych członków porozumień Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

11 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa Certyfikacja europejska według systemu 1 Cenelec Certification Agreement - porozumienie krajowych, europejskich, jednostek prowadzących certyfikację znak zgodności - rok 1973 CCA-EMC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku zgodności z EN dla EMC - rok 1997 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

12 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa Certyfikacja światowa według systemu 1 CB/IECEE - Program IECEE Wzajemnego Uznawania Certyfikatów Badań Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów (CB Scheme) - rok 1986 (na bazie europejskiego systemu CEE) IECEE - System IEC Oceny Zgodności Sprzętu Elektrycznego i Podzespołów Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

13 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa Zasady certyfikacji CCA i CB/IECEE Certyfikat CCA(NTR) lub CB/IECEE Raport badania CERTYFIKAT JEDNOSTKI Jednostka Certyfikująca A PRODUCENT Badanie Inspekcja Pierwszy krok Certyfikat CCA lub CB/IECEE Raport badania Jednostka Certyfikująca B Jednostka Certyfikująca B Kolejne + + Próbka kroki Jednostka Certyfikująca B Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

14 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa Certyfikacja europejska według systemu 5 HAR - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znakowania przewodów zgodnych ze specyfikacjami zharmonizowanymi - rok 1974 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN i/lub HD dla przewodów, który bezwarunkowo uznawany jest przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia jako równoważny ich własnym znakom., 1995 Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

15 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa HAR – wymagania dla producentów Liczba certyfikatów wydanych rocznie w systemie CB/IECEE Siedziba w kraju członka CENELEC Producent powinien posiadać: wyposażenie technologiczne zapewniające stabilną produkcję wyposażenie badawcze do badań typu pełny zakres typu przewodów wg norm zharmonizowanych wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie certyfikowany swój znak firmowy (znaki), którym będą oznaczane przewody. Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

16 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa ENEC - porozumienie o stosowaniu wspólnie uzgodnionego znaku dla opraw oświetleniowych i osprzętu zgodnych ze normami EN * - rok 1993 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN. Dążenie do eliminacji różnic krajowych i specjalnych warunków krajowych występujących w krajach sygnatariuszach ENEC * Ostatnio zakres rozszerzono na inne grupy wyrobów: sprzęt biurowy Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

17 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa ENEC – wymagania dla producentów Siedziba: Europa lub cały Świat zależnie od norm EN Producent powinien posiadać: wdrożony system jakości wg ISO 9000, niekoniecznie certyfikowany możliwości wykonywania badań rutynowych i periodycznych Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

18 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Certyfikacja międzynarodowa KEYMARK - European Mark Scheme dla elektrycznego sprzętu domowego i podobnego - rok 1997 Cel: Przyznawanie wspólnego znaku zgodności z normami EN, jako klucz do wejścia na rynek europejski bezpiecznego wyrobu.Przewidziany dla rynku europejskiego lecz rozpoznawany również jako ogólny znak bezpieczeństwa. Wspólny znak CEN/CENELEC Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

19 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ Certyfikat na znak „B”-BBJ potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań bezpieczeństwa i upoważniający do oznaczania wyrobu znakiem „B”-BBJ Certyfikat zgodności - potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań odpowiednich norm krajowych , międzynarodowych lub innych dokumentów normatywnych ; Certyfikat CB - potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami norm międzynarodowych IEC, wydawany w ramach ogólnoświatowego systemu certyfikacji IECEE; Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

20 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ Certyfikat HAR - upoważniający do oznaczania przewodów zastrzeżonym europejskim znakiem HAR, potwierdzający spełnianie przez przewód wymagań właściwych norm europejskich (EN) lub dokumentów zharmonizowanych (HD) Certyfikat zgodności CE - potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań zasadniczych określonych w dyrektywach europejskich LVD i EMC; Certyfikat CCA (NTR) - potwierdzający spełnianie przez wyrób wymagań norm europejskich, wydawany w ramach europejskiego systemu certyfikacji CENELEC Certification Agreement; Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

21 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki POLSKA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

22 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja-znaki Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

23 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki ANGLIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

24 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki ARGENTYNA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

25 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki AUSTRALIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

26 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki AUSTRIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

27 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki BELGIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

28 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki BRAZYLIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

29 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki CHINY Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

30 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki CZECHY Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

31 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki DANIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

32 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki FINLANDIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

33 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki FRANCJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

34 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki GRECJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

35 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki HISZPANIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

36 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki HOLANDIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

37 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki INDIE Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

38 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki IRLANDIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

39 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki IZRAEL Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

40 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki JAPONIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

41 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki KANADA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

42 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki KOREA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

43 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki MALEZJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

44 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki MEKSYK Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

45 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki NIEMCY Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

46 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki NORWEGIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

47 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki PORTUGALIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

48 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki ROSJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

49 REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
Dobrowolna certyfikacja - znaki REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

50 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SERBIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

51 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SINGAPUR Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

52 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SŁOWACJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

53 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SŁOWENIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

54 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SZWAJCARIA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

55 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki SZWECJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

56 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki TURCJA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

57 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki UKRAINA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

58 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki USA Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

59 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki WĘGRY Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

60 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak
Dobrowolna certyfikacja - znaki WŁOCHY Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

61 ZNAKI WSPÓLNE EUROPEJSKIE
Dobrowolna certyfikacja - znaki ZNAKI WSPÓLNE EUROPEJSKIE Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak

62 Więcej informacji na stronie
Dobrowolna certyfikacja - Udział BBJ Więcej informacji na stronie Listopad 2008 Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak


Pobierz ppt "Korzyści wynikające z certyfikacji dobrowolnej Teodor Pyszniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google