Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych"— Zapis prezentacji:

1 Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej Maria Marczak Sekretarz NRPiP

2 Cel działania domów pomocy społecznej
W świetle prawa: jest to udzielanie opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

3 Art. 55 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej „mieszkańcami domu”. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

4 Art. 56 ustawy o pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie Maria Marczak Sekretarz NRPiP

5 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19. X r. ws domów pomocy społecznej Dom niezależnie od typu świadczy usługi: ... 2) opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych Maria Marczak Sekretarz NRPiP

6 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Art.58 ustawy o pomocy 2. Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. 4. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające poza uprawnienia wynikające z przepisów o ubezpieczeniu w NFZ. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

7 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Od początku 2005 r. domy pomocy społecznej są instytucjami podlegającymi starostom i prezydentom miast, ale jedynymi organami kierującymi pensjonariuszy do tych placówek są gminy. Gminy muszą opłacić koszty utrzymania osób przez siebie skierowanych - w całości lub w części, w zależności od tego, w jakim stopniu osoba zainteresowana lub jej rodzina jest w stanie sama pokryć te koszty. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

8 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Domy pomocy społecznej są zadaniem własnym powiatu, a środki na ich utrzymanie pochodzą z dwóch źródeł: - od wojewody na pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2005 r., - od gmin na pensjonariuszy przyjętych później. Docelowo stuprocentowe finansowanie będzie się odbywało poprzez gminy, z którymi będą zawierane stosowne umowy. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

9 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Biorąc pod uwagę, że pobyt osoby w domu pomocy może czasem trwać wiele lat, gminy bardzo ostrożnie podejmują decyzje o skierowaniu. Często wybierają inne, tańsze formy pomocy, np. pomaganie podopiecznemu na miejscu, w jego domu. Wskutek tego do domów pomocy społecznej coraz częściej trafiają osoby obłożnie chore bądź całkowicie niesprawne, a niezmiernie rzadko takie, które po prostu chciałyby tam się znaleźć z racji kłopotów finansowych czy lokalowych lub z powodu wieku i poczucia osamotnienia. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

10 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Czy świadczenia medyczne – opieka długoterminowa, - rehabilitacja powinny być kontraktowane w ramach ubezpieczenia w NFZ ??? Maria Marczak Sekretarz NRPiP

11 Dostępność do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia określa warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej opieki długoterminowej rehabilitacji Maria Marczak Sekretarz NRPiP

12 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Zapisy dotyczące pielęgniarskiej opieki domowej zostały określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa. Pielęgniarskie świadczenia domowe zostały zaliczone przez NFZ do podstawowej opieki zdrowotnej. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

13 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Brak opieki długoterminowej w obszarze pomocy społecznej Maria Marczak Sekretarz NRPiP

14 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Skierowanie do ZOL wydaje się na czas określony, lub na stałe w zależności od stanu samoobsługi pacjenta, zweryfikowanej 10 punktową Skalą wg Barthel. W uzasadnionych przypadkach powyżej 40 punktów przedłużenie może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody NFZ. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

15 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Konstytucja RP Art Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

16 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Cel, zakres działania i zadania gminy art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy: 5.  ochrony zdrowia 6.  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych Maria Marczak Sekretarz NRPiP

17 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Zadania powiatu określa art. 4 ustawy, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: - promocji i ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, - polityki prorodzinnej, - wspierania osób niepełnosprawnych, Maria Marczak Sekretarz NRPiP

18 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami m.in. w zakresie: - infrastruktury społecznej, w tym : edukacja publiczna, szkolnictwo wyższe, promocja i ochrona zdrowia, kultura i ochrona jej dóbr, pomoc społeczna, polityka prorodzinna.  Zarząd województwa opracowuje projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego Maria Marczak Sekretarz NRPiP

19 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Ważną rolę odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady. Rada ma również uprawnienia do powoływania komisji doraźnych dla wykonania zadań nadzwyczajnych. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

20 Kalkulacja zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne
Szczegółowa analiza : - liczby osób wymagających doraźnej opieki pielęgniarskiej, - liczby osób wymagających wzmożonej całodobowej opieki pielęgniarskiej, - ocenę mieszkańców wg skali Barthel poprzez którą wykazać można liczbę mieszkańców w stanie lekkim, średnio ciężkim i bardzo ciężkim, - ilości i częstotliwości świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz mieszkańców Maria Marczak Sekretarz NRPiP

21 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Wykazać, że Problemy zdrowotne obok bytowych są najczęstszymi przyczynami, dla których ludzie znaleźli się w domu pomocy społecznej. Jest to jeden z głównych powodów ich niezdolności do samodzielnej egzystencji. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

22 Dostępność do świadczeń zdrowotnych
Art. 5. Ilekroć w ustawie jest mowa o:   1)  "ambulatoryjnej opiece zdrowotnej" - rozumie się przez to udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń zdrowotnych osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych; 22) "potrzebach zdrowotnych" - rozumie się przez to liczbę świadczeń zdrowotnych, która powinna być zapewniona w celu zachowania, przywrócenia i poprawy zdrowia ubezpieczonym w danym miejscu i czasie; Maria Marczak Sekretarz NRPiP

23 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
12) "najkorzystniejszej ofercie" - rozumie się przez to ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w tym: a)    zakres merytoryczny oferowanych świadczeń oraz stopień zapewnienia ubezpieczonemu ciągłości dostępu do świadczeń zdrowotnych, w szczególności diagnostyki i terapii, b)    dostępności świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych Maria Marczak Sekretarz NRPiP

24 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Inicjatywa Szanowni Państwo.             Z wielką radością komunikuję, że po bardzo długich konsultacjach, licznej korespondencji i spotkaniach zakończyłem prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej. Mają one na celu uregulowanie zasad świadczenia usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej, w tym zatrudniania pielęgniarek. Prace nad tymi zmianami poparł Rzecznik Praw Obywatelskich, zachęcały mnie do tego Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, Federacja ZZ POZi PS oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia. Wielokrotnie zwracałem się w tej sprawie do MZ i MP i PS oraz NFZ. Wprawdzie agendy rządowe widzą problem, to jednak nie łatwo będzie skłonić ich do  wydania sporej kwoty funduszy. Z tego powodu proszę Inie tylko o uwagi do projektu ale również o lobbing wśród parlamentarzystów.             Tymczasem załączam tekst ustawy wraz z uzasadnieniem oraz projekt rozporządzenia.             Pozdrawiam i liczę na współpracę.             M. Augustyn   Maria Marczak Sekretarz NRPiP

25 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej. Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany : 1) w art. 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakładem opieki zdrowotnej jest : 1) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, zespół opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim pomieszczeniu, 2) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, 3) pogotowie ratunkowe, 4) medyczne laboratorium diagnostyczne, 5) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, 6) zakład rehabilitacji leczniczej, 7) żłobek 8) inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.”; Maria Marczak Sekretarz NRPiP

26 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej. 2) po art. 32d. dodaje się art. 32da w brzmieniu : „ Art. 32da. Zespół opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz świadczenia usług w zakładach opiekuńczo leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

27 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej. 3) w art.44a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz żłobków i zespołów opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej, przeprowadza się konkurs na stanowisko : 1)      kierownika zakładu, z wyjątkiem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, 2)      zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem, 3)      ordynatora, 3a) ordynatora –kierownika kliniki, 3b) ordynatora – kierownika oddziału klinicznego, 4)      naczelnej pielęgniarki, 5)      przełożonej pielęgniarek zakładu 6) pielęgniarki oddziałowej.”; Maria Marczak Sekretarz NRPiP

28 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej. 5) w art.48a ust. 1 otrzymuje brzmienie : „1. Rady społecznej nie powołuje się w : 1)      wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, żłobkach, zespołach opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej.”; Maria Marczak Sekretarz NRPiP

29 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej 6)      w art. 69 dodaje się : a)      ust. 2b w brzmieniu : „ 2b. Do zespołów opieki długoterminowej w domach pomocy społecznej nie stosuje się art. 10 ust 4 i art.19b”, b)      ust 4 otrzymuje brzmienie : „4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, strukturę organizacyjną zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej, sposób zarządzania nim, a także tryb jego kontroli, mając na względzie konieczność należytej realizacji zadań i sprawnego działania tego zakładu opieki zdrowotnej oraz skuteczność przeprowadzanej kontroli.”; Maria Marczak Sekretarz NRPiP

30 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej Art. 2 W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64, poz 593, z późn. zm.) w art. 58 : 1) ust 2. otrzymuje brzmienie : „2. Dom pomocy społecznej świadczy mieszkańcom usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, organizując zespoły opieki długoterminowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,poz 408, z późn. zm) . Dom pomocy społecznej umożliwia mieszkańcom dostęp do pozostałych świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.”; 2) uchyla się ust. 4. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

31 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

32 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Propozycja ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie struktury organizacyjnej zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej, sposobów zarządzania nim, a także warunków i trybu jego kontroli. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

33 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Na podstawie art.69 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zarządza się , co następuje : §1. Rozporządzenie określa strukturę organizacyjną zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej zwanego dalej „ zespołem”, sposób zarządzania nim, a także warunki i tryb jego kontroli. § 2.1. Zespołem kieruje dyrektor domu pomocy społecznej oraz reprezentuje zespół na zewnątrz. 2. Dyrektor domu pomocy określa szczegółowy zakres obowiązków pracowników zespołu uwzględniając warunki kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. § 3. Dyrektor domu pomocy społecznej ustala regulamin organizacyjny zespołu. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

34 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
§ 4.1. Kontrolę zespołu wykonują organy powołane na podstawie odrębnych przepisów. 2. Kontrola zespołu obejmuje w szczególności : 1) realizację zadań statutowych 2) dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom przebywających w domach pomocy społecznej, z uwzględnieniem praw pacjenta, 3) liczbę pracowników udzielających poszczególnych świadczeń oraz ich kwalifikacje, 4) wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

35 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Cd. § 4.1 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 przysługuje w szczególności prawo do ; 1) wizytacji pomieszczeń zespołu, 2) żądania informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej „ustawą”, 3) obserwowanie czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy. 4. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 3 , mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Maria Marczak Sekretarz NRPiP

36 Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej
  Popiera proponowane zmiany do ustawy o zakładach opieki społecznej i do ustawy o pomocy społecznej Maria Marczak Sekretarz NRPiP

37 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Prośba do OIPiP o: zainteresowanie Parlamentarzystów z Państwa okręgu problemami domów pomocy społecznej i przekonanie ich o słuszności proponowanych zmian, propagowanie projektu w innych gremiach i pozyskiwanie sojuszników dla nowelizacji ustaw Przesyłanie poparcia dla projektu do Sejmu RP, Posłów, Senatorów, Przewodnicząca Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Premiera, MPiPS, MZ, NFZ, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do innych instytucji i organizacji, które z mocy prawa opiniują akty prawne Maria Marczak Sekretarz NRPiP

38 Nadzór nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki
Istnieje nadzór bezpośredni w dps Brak innego nadzoru Maria Marczak Sekretarz NRPiP

39 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Podsumowanie Współpraca z samorządem terytorialnym Nadzór nad wykonywaniem zawodu Projekt ustawy - spotkania z parlamentarzystami i innymi instytucjami Maria Marczak Sekretarz NRPiP

40 Maria Marczak Sekretarz NRPiP
Dziękuję za uwagę Maria Marczak Sekretarz NRPiP


Pobierz ppt "Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google