Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe akty prawne:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe akty prawne:"— Zapis prezentacji:

1 Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (orzecznictwo pozarentowe)

2 Podstawowe akty prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Kodeks postępowania administracyjnego

3 Orzeka się o: zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – osoby powyżej 16 roku życia niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia

4 Stopnie niepełnosprawności
znaczny umiarkowany lekki

5 Kwalifikacja do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności uwzględnia: (osoby powyżej 16 roku życia)
zależność danej osoby od jej środowiska ludzkiego i rzeczowego, niezdolność do pracy lub zachowanie zdolności do pracy, kryterium czasowe

6 (o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy)
Kwalifikacja do niepełnosprawności uwzględnia (osoby do 16 roku życia): naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną z powodu: długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, wady wrodzonej, (o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy) konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.( w związku z naruszoną sprawnością organizmu)

7 Nie przysługuje odwołanie od I instancji.
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest postępowaniem dwuinstancyjnym, z wyłączeniem orzeczeń wydanych na podstawie art.. 5a ustawy o rehabilitacji Nie przysługuje odwołanie od I instancji.

8 Zespoły orzekające o niepełnosprawności Funkcjonuje: 285 powiatowych zespołów wojewódzkich zespołów I instancja powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności II instancja wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

9 Zespoły- charakterystyka:
Powiatowy zespół Powołuje i odwołuje starosta, po uzyskaniu zgody wojewody. Odwołanie od wydanego orzeczenia Od wydanego orzeczenia przysługuje do wojewódzkiego zespołu Wojewódzki zespół Powołuje i odwołuje wojewoda. Odwołanie od wydanego orzeczenia Od wydanego orzeczenia przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

10 Członkowie powiatowego i wojewódzkiego zespołu
Przewodniczący Sekretarz Lekarze Psycholodzy Pedagodzy Doradcy zawodowi Pracownicy socjalni Osoby te zobowiązane są do odbycia szkolenia na zasadach i w trybie ustalonym w rozporządzeniu wykonawczym

11 Skład orzekający Dwuosobowy (minimum) rozpatruje wnioski o wydanie orzeczenia o: niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności Jednoosobowy (lekarz) rozpatruje wnioski o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia , o który mowa w art.. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej... ( tylko powiatowy )

12 Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Kto składa wniosek o wydanie orzeczenia ? osoba zainteresowana, przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej, ośrodek pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

13 Właściwość miejscowa osoby zainteresowanej. Ustala się według:
miejsca stałego zameldowania, miejsca pobytu osób: bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywających w zakładach karnych i poprawczych, przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

14 Wstępna weryfikacja wniosków
Formalno-prawna, Medyczna, którą dokonuje lekarz w zakresie: (wyznaczony przez przewodniczącego zespołu) kompletności oraz konieczności uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka.

15 Wszczęcie postępowania
wniosek musi zawierać wszystkie elementy wymienione w rozporządzeniu § 6 ust.1,2

16 Data lub okres powstania niepełnosprawności osoby zainteresowanej
ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie, niezdolności do pracy, wydanych przez organy na podstawie przepisów odrębnych. jeżeli nie da się ustalić daty lub okresu powstania niepełnosprawności, wpisuje się: „nie da się ustalić”

17 Data lub okres powstania stopnia niepełnosprawności
ustala się na podstawie przebiegu schorzenia oraz dokumentacji medycznej. jeżeli nie da się ustalić okresu lub daty powstania stopnia niepełnosprawności, za datę tę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu.

18 Data lub okres powstania niepełnosprawności dziecka
ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego na podstawie odrębnych przepisów. jeżeli nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności dziecka, za datę tę należy przyjąć datę złożenia wniosku.

19 Zespół powiatowy wydaje:
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej...) Orzeczenie o umorzeniu postępowania, odmowie wydania lub ustalenia stopnia niepełnosprawności albo niepełnosprawności, inne orzeczenia - zgodnie z Kpa.

20 Wydanie orzeczenia: zaocznie
jeżeli przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację za wystarczającą do wydania orzeczenia (bez udziału osoby zainteresowanej) w miejscu pobytu osoby zainteresowanej jeżeli osoba nie może stawić się z powodu: długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby ciężkiej, przewlekłej, ograniczającej możliwość poruszania się choroby pobytu w szpitalu,

21 wydaje orzeczenie, w którym: (W ramach postępowania odwoławczego )
Zespół wojewódzki wydaje orzeczenie, w którym: utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie uchyla zaskarżone orzeczenie w całości albo w części Uchyla i umarza postępowanie odwoławcze (W ramach postępowania odwoławczego )

22 Symbol przyczyny niepełnosprawności
Zawarty jest w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień. Odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje: zaburzenia funkcji organizmu ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych, zawodowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

23 Wskazania stanowią katalog otwarty,
ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych, uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień, powinny być przytoczone we właściwej kolejności treść wskazań powinna być przytoczona w orzeczeniu

24 Wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności Mogą złożyć:
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, występujące z nowym wnioskiem na 2 miesiące przed upływem daty ważności obecnego orzeczenia Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe w sytuacji zmiany stanu zdrowia.

25 Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Sprawują:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje nadzór zwierzchni. Wojewoda sprawuje nadzór bezpośredni nad powiatowymi zespołami orzekającymi.

26 Dane statystyczne

27 Dane statystyczne

28 Podstawowe dylematy systemu
Uwarunkowania i ograniczenia, Efektywność i skuteczność, Kompatybilność z pozostałymi systemami orzeczniczymi, Niezbędne uzupełnienia albo uproszczenia,

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe akty prawne:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google