Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKE POZNAŃ 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 ul. Gronowa 22 61- 655 Poznań 61- 655 Poznań tel. 061 854 01 60 tel. 061 854 01 60.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKE POZNAŃ 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 ul. Gronowa 22 61- 655 Poznań 61- 655 Poznań tel. 061 854 01 60 tel. 061 854 01 60."— Zapis prezentacji:

1 OKE POZNAŃ 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 ul. Gronowa 22 61- 655 Poznań 61- 655 Poznań tel. 061 854 01 60 tel. 061 854 01 60 fax. 061 852 14 41 fax. 061 852 14 41 e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl www.oke.poznan.pl

2 OKE POZNAŃ 2 Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzania egzaminu klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015

3 OKE POZNAŃ 3 WARTO WIEDZIEĆ

4 OKE POZNAŃ 4 Podstawy prawne   Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz.562)   Procedury dotyczące przygotowania i przeprowadzania egzaminu klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015   Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5 OKE POZNAŃ 5 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2015 r.

6 OKE POZNAŃ Przygotowanie egzaminu 6 §37 ust. 7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (…) odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego(…) O zasadach i zakresie dostosowań decyduje rada pedagogiczna. Informacji o dostosowaniu udziela rodzicom dyrektor szkoły stosując do tego specjalny Arkusz dostosowań. Dostosowanie warunków i formy

7 OKE POZNAŃ luty/marzec 2008 7 Arkusz dostosowań formy lub warunków egzaminu przedstawia się rodzicom ucznia po uprzednim zatwierdzeniu go przez radę pedagogiczną do dnia 15 października. Dostosowania wynikają z orzeczenia/opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (specjalistycznej) wystawionej nie później niż 30.09.2014 r. Arkusz dostosowań

8 OKE POZNAŃ 8 Dostosowanie warunków i formy w roku 2012/2013 WARUNKI DOSTOSOWANIA (odpowiada przewodniczący SZE) arkusze dostosowane: G... -2 – zespół Aspergera G… -4 – czcionka Arial 16 pkt.. G… -7 – dla niedosłyszących G... -8 – dla upośledzonych zmodyfikowane kryteria oceniania zadań otwartych (dysleksja) wydłużenie czasu pracy ucznia oddzielna sala korzystanie z dodatkowego oświetlenia przystosowane stanowisko pracy (dla niepełnosprawnego) obecność lektora FORMY DOSTOSOWANIA (informacje wymagane w programie)

9 OKE POZNAŃ Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego 9 Wewnętrzny terminarz egzaminacyjnyZadania Egzamin gimnazjalny Powołanie zastępcy do 21 lutego Powołanie członków SZE oraz zespołów nadzorujących do 21 marca Zapoznanie członków ZN z ich obowiązkami marzec/kwiecień Drukowanie list zdających od 15 kwietnia Zapoznanie uczniów z Informacją dla ucznia przystępującego do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego oraz zasadami kodowania. do 10 kwietnia Odbiór, sprawdzenie i zabezpieczenie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (kody i inne) do 20 marca Odebranie przesyłki z zestawami egzaminacyjnymi 21,22,23 kwietnia Sprawdzenie nienaruszalności przesyłek oraz ich zgodności z zapotrzebowaniem

10 OKE POZNAŃ Przebieg egzaminu 10 Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminuZadania Egzamin gimnazjalny Sprawdzenie kompletności składu zespołów nadzorujących 21,22,23 kwietnia Stwierdzenie nienaruszalności pakietów egzaminacyjnych 21,22,23 kwietnia Otwarcie w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz uczniów pakietów egzaminacyjnych i przekazanie przewodniczącym ZN odpowiedniej liczby arkuszy, listy uczniów, naklejek z kodem kreskowym, druków protokołów przebiegu egzaminu w danej sali oraz informacji o uczniach posiadających zaświadczenie lekarskie 21,22,23 kwietnia Nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu/egzaminu w czasie trwania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Umożliwienie przedłużenia czasu trwania egzaminu dla uczniów z dysfunkcjami Podjęcie decyzji o ewentualnym przerwaniu i unieważnieniu egzaminu

11 OKE POZNAŃ odpowiada przygotowanie sali odbiera od przewodniczącego informacje o uczniach posiadających zaświadczenia lekarskie i podlegających dostosowaniu form i warunków egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne i przenosi je do wyznaczonej sali nadzoruje losowanie numerów stolików nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu razem z pozostałymi członkami zespołu: 1. rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne oraz naklejki z kodem kreskowym 2. poleca zdającym sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego 3. poleca uczniom zapisanie ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek z kodem oraz wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu dolicza czas 5 minut na sprawdzenie poprawności kodowania odpowiedzi w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uruchamia odtwarzacz płyt CD Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego 11

12 OKE POZNAŃ 12 dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu razem z pozostałymi członkami zespołu zbiera zestawy egzaminacyjne po zakończeniu pracy wypełnia protokół i inne dokumenty egzaminacyjne ( np. listy zdających) przerywa egzamin, jeśli stwierdzi, ze uczeń nie pracuje samodzielnie przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika wraz z kartami odpowiedzi dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu zamknięcia kopert z materiałami egzaminacyjnymi przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu zamknięte w bezpiecznych kopertach wykorzystane karty rozwiązań i/lub kartę odpowiedzi podpisuje protokół zbiorczy egzaminu odbywającego się w danym dniu

13 OKE POZNAŃ pomagają kontrolują dopilnowują nie przeszkadzają wykonują doraźne zadania zlecone przez PZN najlepiej, gdyby przypilnowali właściwego sposobu kodowania danych oraz sposobu przyklejania naklejek Zadania członków zespołu nadzorującego 13

14 OKE POZNAŃ ZMIANY w PROCEDURACH odrywanie karty zadań i karty odpowiedzi PESELE na naklejkach doliczenie 5 minut na sprawdzenie kodowania układanie wg kodów trzyznakowych opisywanie kopert (ręcznie identyfikator szkoły, liczba uczniów z podziałem na typy arkusza, kod sesji) arkusze (zeszyty zadań) zostają w szkole 14

15 OKE POZNAŃ 15 Materiały egzaminacyjne w każdej sali bezpieczna koperta potrzebne przybory ( np. długopisy, przybory matematyczne, płyta CD) protokół przebiegu egzaminu lista zdających arkusze dla zdających naklejki z kodem kreskowym PESEL wykaz uczniów z dostosowaniem Nie kodujemy prac uczniów nieobecnych i zwolnionych!!! numery do losowania

16 OKE POZNAŃ 16 Decyzja o przerwaniu wraz z pracą ucznia Bezpieczne koperty z kartami rozwiązań lub/i kartami odpowiedzi uczniów Niewykorzystane arkusze i bezpieczne koperty Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu Tabela reklamacyjna w przypadku wadliwych arkuszy W dokumentacji szkolnej pozostają: - kopie dokumentów przekazanych do OKE -protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal Uwierzytelniona kopia specyfikacji Wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego Zweryfikowane listy zdających Potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad itd...

17 OKE POZNAŃ 17 egzamingimnazjalny część humanistyczna 1 czerwca godz. 9.00 egzamingimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza przyrodnicza 2 czerwca godz. 9.00 egzamin gimnazjalny gimnazjalny językowy 3 czerwca godz. 9.00 HARMONOGRAM DODATKOWEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2015 r.

18 OKE POZNAŃ 18 Kto przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym?

19 OKE POZNAŃ 19 - byli czasowo niesprawni i chorzy, - przerwali lub którym przerwano egzamin, - nie przystąpili z powodów losowych. Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w 1-szym terminie

20 OKE POZNAŃ Egzamin 2015 w SG Kożuchów

21 OKE POZNAŃ Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi (opis sposobu zabezpieczenia, przechowywania oraz dostępu do tych materiałów). 2. Zasady obiegu informacji (zasady gromadzenia i przekazywania informacji o egzaminie, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, zaświadczeń laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej). (zasady gromadzenia i przekazywania informacji o egzaminie, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, zaświadczeń laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej). 3. Przygotowanie i organizacja egzaminu (zasady przygotowania sal i sprzętu, ustalenie sposobu zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych, szczególnych rozwiązań przy przeprowadzeniu egzaminu, opieki w czasie przerw międzyegzaminacyjnych). 4. Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny (wyszczególnienie zadań w danym roku szkolnym, które muszą być zgodne z rozporządzeniem i procedurami). 21

22 OKE POZNAŃ HUMANISTYCZNY i MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - sale 3 a – sala 32 3 b – sale 33,34 3 c - sale 40,41 3 d - sala 19,20 3 f – sala 26,27 DOSTOSOWANIA G1, G4, G7, G8 - sala 24 G2- sala 35

23 OKE POZNAŃ JĘZYKI OBCE – język niemiecki podstawowy i rozszerzony 3 a, c, d ½ - sala 45 3 b, f ½ - sala 32 DOSTOSOWANIA G7 - sala 36 G2 - sala 32

24 OKE POZNAŃ JĘZYKI OBCE – język angielski podstawowy 3 a ½ - sala 26 3 b ½ - sale 33, 34 3 c ½ - sale 40, 41 3 d ½ - sala 19, 20 3 f ½ - sala 27 G1, G4 – sala 31 arkusz G7 - sala 18

25 OKE POZNAŃ JĘZYKI OBCE – język angielski rozszerzony 25 3 a, f ½ - sala 26 3 b, c, d ½ - sala 27

26 OKE POZNAŃ LISTA UCZNIÓW z DOSTOSOWANIEM Lp. nazwisko i imięarkuszdostosowanie 1.Chrapko DanielG7 niedosłuch, sala 2.Dzwonkowski DamianG1 dysleksja 3.Koza IzabelaG1 dysleksja, dysortografia 4.Kuberska BarbaraG1 dysleksja 5.Płocharski KrystianG1 dysleksja, dysgrafia, dysortografia 6.Radosz KarinaG1 dysleksja, dysortografia 7.Spychała PaulinaG8 upośledzenie lekkie, sala 8.Stasina KamilG1 dysleksja, dysortografia 9.Wawrzycka KlaudiaG4 niedowidzenie, sala 10.Wojtowicz KamilG1 dysgrafia, czas 11.Wrzesińska KatarzynaG2 Zespół Aspergera, sala 12.Miśków KacperG1 czas, sala 13.Łukaszewski JakubG1 dysleksja, dysortografia, czas, z klasą 14.Niedźwiecki KrystianG1 dysgrafia 15.Bzdel DanielG1 dysleksja, dysgrafia, czas, z klasą 16.Czubiński WojciechG1 dysleksja, dysortografia, czas, z klasą 17.Studziński DawidG1 dysgrafia, czas 18.Stec KonradG1 dysgrafia, czas 19.Sibilski WojciechG1 dysgrafia kwiecień 2013 26

27 OKE POZNAŃ SALE OPIEKI klasa 3a – sala nr 3 klasa 3a – sala nr 3 klasa 3b – sala nr 2 klasa 3b – sala nr 2 klasa 3c – sala nr 5 klasa 3c – sala nr 5 klasa 3d – sala nr 6 klasa 3d – sala nr 6 klasa 3f – sala nr 4 klasa 3f – sala nr 4 27

28 OKE POZNAŃ OPIEKUNOWIE KLAS 21 KWIETNIA 2015 r., (wtorek) klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3b, sala 2, Krystyna Kubów klasa 3b, sala 2, Krystyna Kubów klasa 3c, sala 5, Krystyna Górska klasa 3c, sala 5, Krystyna Górska klasa 3d, sala 6, Agnieszka Machnik klasa 3d, sala 6, Agnieszka Machnik klasa 3f, sala 4, Jolanta Sulikowska klasa 3f, sala 4, Jolanta Sulikowska 28

29 OKE POZNAŃ OPIEKUNOWIE KLAS 22 KWIETNIA 2015 r., ( środa) klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3b, sala 2, Anna Drzewiecka klasa 3b, sala 2, Anna Drzewiecka klasa 3c, sala 5, Magdalena Pogoda-Pępkowska klasa 3c, sala 5, Magdalena Pogoda-Pępkowska klasa 3d, sala 6, Helena Kała klasa 3d, sala 6, Helena Kała klasa 3f, sala 4, Renata Rutkowska-Radziemska klasa 3f, sala 4, Renata Rutkowska-Radziemska 29

30 OKE POZNAŃ OPIEKUNOWIE KLAS 23 KWIETNIA 2015 r., (czwartek) klasa 3a, sala 3, Krystyna Kubów klasa 3a, sala 3, Krystyna Kubów klasa 3b, sala 2, Gabriela Luka klasa 3b, sala 2, Gabriela Luka klasa 3c, sala 5, Justyna Janik klasa 3c, sala 5, Justyna Janik klasa 3d, sala 6, Teresa Skotarek klasa 3d, sala 6, Teresa Skotarek klasa 3f, sala 4, Monika Jędraszak-Klimczak klasa 3f, sala 4, Monika Jędraszak-Klimczak 30

31 OKE POZNAŃ DYŻURY NAUCZYCIELSKIE DATAMIEJSCENAUCZYCIELE 21.04.2015 r. plac apelowy, boisko Monika Jędraszak-Klimczak PARTER (czas egzaminu) Magdalena Domańska 22.04.2015 r. plac apelowy, boisko Monika Jędraszak-Klimczak PARTER (czas egzaminu) Magdalena Domańska 23.04.2015 r. plac apelowy, boisko pracownicy obsługi PARTER (czas egzaminu) Magdalena Domańska 31

32 OKE POZNAŃ Ważne strony internetowe! www.oke.poznan.pl www.ko-gorzow.edu.pl www.gimnus.one.pl 32


Pobierz ppt "OKE POZNAŃ 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22 ul. Gronowa 22 61- 655 Poznań 61- 655 Poznań tel. 061 854 01 60 tel. 061 854 01 60."

Podobne prezentacje


Reklamy Google