Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 Poznań tel fax

2 Doskonalenie umiejętności egzaminu klas trzecich
stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzania egzaminu klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015

3 WARTO WIEDZIEĆ

4 Podstawy prawne Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. Nr 83, poz.562) Procedury dotyczące przygotowania i przeprowadzania egzaminu klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015 Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2015 r.
gimnazjalny część humanistyczna 21 kwietnia godz historia, wos godz – język polski egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza 22 kwietnia godz. 9.00 -nauki przyrodnicze godz – matematyka egzamin językowy 23 kwietnia godz podstawowy godz rozszerzony

6 Dostosowanie warunków i formy
Przygotowanie egzaminu Dostosowanie warunków i formy §37 ust. 7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (…) odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego(…) O zasadach i zakresie dostosowań decyduje rada pedagogiczna. Informacji o dostosowaniu udziela rodzicom dyrektor szkoły stosując do tego specjalny Arkusz dostosowań.

7 Arkusz dostosowań formy
lub warunków egzaminu przedstawia się rodzicom ucznia po uprzednim zatwierdzeniu go przez radę pedagogiczną do dnia 15 października. Dostosowania wynikają z orzeczenia/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (specjalistycznej) wystawionej nie później niż r. luty/marzec 2008

8 Dostosowanie warunków i formy w roku 2012/2013
arkusze dostosowane: G – zespół Aspergera G… -4 – czcionka Arial 16 pkt.. G… -7 – dla niedosłyszących G – dla upośledzonych zmodyfikowane kryteria oceniania zadań otwartych (dysleksja) wydłużenie czasu pracy ucznia oddzielna sala korzystanie z dodatkowego oświetlenia przystosowane stanowisko pracy (dla niepełnosprawnego) obecność lektora FORMY DOSTOSOWANIA (informacje wymagane w programie) WARUNKI DOSTOSOWANIA (odpowiada przewodniczący SZE)

9 Wewnętrzny terminarz egzaminacyjny
Doskonalenie umiejętności stosowania procedur organizowania oraz przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Zadania Egzamin gimnazjalny Powołanie zastępcy do 21 lutego Powołanie członków SZE oraz zespołów nadzorujących do 21 marca Zapoznanie członków ZN z ich obowiązkami marzec/kwiecień Drukowanie list zdających od 15 kwietnia Zapoznanie uczniów z Informacją dla ucznia przystępującego do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego oraz zasadami kodowania. do 10 kwietnia Odbiór, sprawdzenie i zabezpieczenie przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (kody i inne) do 20 marca Odebranie przesyłki z zestawami egzaminacyjnymi 21,22,23 kwietnia Sprawdzenie nienaruszalności przesyłek oraz ich zgodności z zapotrzebowaniem

10 w czasie trwania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego
Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu Przebieg egzaminu Zadania Egzamin gimnazjalny Sprawdzenie kompletności składu zespołów nadzorujących 21,22,23 kwietnia Stwierdzenie nienaruszalności pakietów egzaminacyjnych 21,22,23 kwietnia Otwarcie w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz uczniów pakietów egzaminacyjnych i przekazanie przewodniczącym ZN odpowiedniej liczby arkuszy, listy uczniów, naklejek z kodem kreskowym, druków protokołów przebiegu egzaminu w danej sali oraz informacji o uczniach posiadających zaświadczenie lekarskie Nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu/egzaminu w czasie trwania sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Umożliwienie przedłużenia czasu trwania egzaminu dla uczniów z dysfunkcjami Podjęcie decyzji o ewentualnym przerwaniu i unieważnieniu egzaminu

11 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego
odpowiada przygotowanie sali odbiera od przewodniczącego informacje o uczniach posiadających zaświadczenia lekarskie i podlegających dostosowaniu form i warunków egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne i przenosi je do wyznaczonej sali nadzoruje losowanie numerów stolików nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu razem z pozostałymi członkami zespołu: rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne oraz naklejki z kodem kreskowym poleca zdającym sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego poleca uczniom zapisanie ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek z kodem oraz wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu dolicza czas 5 minut na sprawdzenie poprawności kodowania odpowiedzi w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uruchamia odtwarzacz płyt CD

12 dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu razem z pozostałymi członkami zespołu zbiera zestawy egzaminacyjne po zakończeniu pracy wypełnia protokół i inne dokumenty egzaminacyjne ( np. listy zdających) przerywa egzamin, jeśli stwierdzi, ze uczeń nie pracuje samodzielnie przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika wraz z kartami odpowiedzi dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu zamknięcia kopert z materiałami egzaminacyjnymi przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu zamknięte w bezpiecznych kopertach wykorzystane karty rozwiązań i/lub kartę odpowiedzi podpisuje protokół zbiorczy egzaminu odbywającego się w danym dniu

13 Zadania członków zespołu nadzorującego
pomagają kontrolują dopilnowują nie przeszkadzają wykonują doraźne zadania zlecone przez PZN najlepiej, gdyby przypilnowali właściwego sposobu kodowania danych oraz sposobu przyklejania naklejek

14 ZMIANY w PROCEDURACH odrywanie karty zadań i karty odpowiedzi
PESELE na naklejkach doliczenie 5 minut na sprawdzenie kodowania układanie wg kodów trzyznakowych opisywanie kopert (ręcznie identyfikator szkoły, liczba uczniów z podziałem na typy arkusza, kod sesji) arkusze (zeszyty zadań) zostają w szkole

15 Materiały egzaminacyjne w każdej sali
protokół przebiegu egzaminu Materiały egzaminacyjne w każdej sali lista zdających naklejki z kodem kreskowym PESEL arkusze dla zdających wykaz uczniów z dostosowaniem potrzebne przybory ( np. długopisy, przybory matematyczne, płyta CD) bezpieczna koperta numery do losowania Prace pakujemy w obecności przedstawicieli zdających!!! Nie kodujemy prac uczniów nieobecnych i zwolnionych!!!

16 Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego
Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu Wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego Uwierzytelniona kopia specyfikacji Decyzja o przerwaniu wraz z pracą ucznia Potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad itd... Zweryfikowane listy zdających Tabela reklamacyjna w przypadku wadliwych arkuszy Bezpieczne koperty z kartami rozwiązań lub/i kartami odpowiedzi uczniów W dokumentacji szkolnej pozostają: - kopie dokumentów przekazanych do OKE protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal Niewykorzystane arkusze i bezpieczne koperty

17 HARMONOGRAM DODATKOWEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2015 r.
gimnazjalny część humanistyczna 1 czerwca godz. 9.00 egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza 2 czerwca godz. 9.00 egzamin gimnazjalny językowy 3 czerwca godz. 9.00

18 do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym?
Kto przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym?

19 Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w 1-szym terminie
- byli czasowo niesprawni i chorzy, - przerwali lub którym przerwano egzamin, - nie przystąpili z powodów losowych.

20 Egzamin 2015 w SG Kożuchów

21 Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu
Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi (opis sposobu zabezpieczenia, przechowywania oraz dostępu do tych materiałów). Zasady obiegu informacji (zasady gromadzenia i przekazywania informacji o egzaminie, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, zaświadczeń laureata konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej). Przygotowanie i organizacja egzaminu (zasady przygotowania sal i sprzętu, ustalenie sposobu zajmowania miejsc w salach egzaminacyjnych, szczególnych rozwiązań przy przeprowadzeniu egzaminu, opieki w czasie przerw międzyegzaminacyjnych). Terminarz realizacji zadań na dany rok szkolny (wyszczególnienie zadań w danym roku szkolnym, które muszą być zgodne z rozporządzeniem i procedurami).

22 HUMANISTYCZNY i MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY - sale
3 a – sala 32 3 b – sale 33,34 3 c - sale 40,41 3 d - sala 19,20 3 f – sala 26,27 DOSTOSOWANIA G1, G4, G7, G8 - sala 24 G2- sala 35

23 JĘZYKI OBCE – język niemiecki podstawowy i rozszerzony
3 a, c, d ½ - sala 45 3 b, f ½ - sala 32 DOSTOSOWANIA G7 - sala 36 G2 - sala 32

24 JĘZYKI OBCE – język angielski podstawowy
3 a ½ - sala 26 3 b ½ - sale 33, 34 3 c ½ - sale 40, 41 3 d ½ - sala 19, 20 3 f ½ - sala 27 G1, G4 – sala 31 arkusz G7 - sala 18

25 JĘZYKI OBCE – język angielski rozszerzony
3 a, f ½ - sala 26 3 b, c, d ½ - sala 27

26 LISTA UCZNIÓW z DOSTOSOWANIEM
Lp. nazwisko i imię arkusz dostosowanie 1. Chrapko Daniel G7 niedosłuch, sala 2. Dzwonkowski Damian G1 dysleksja 3. Koza Izabela dysleksja, dysortografia 4. Kuberska Barbara 5. Płocharski Krystian dysleksja, dysgrafia, dysortografia 6. Radosz Karina 7. Spychała Paulina G8 upośledzenie lekkie, sala 8. Stasina Kamil 9. Wawrzycka Klaudia G4 niedowidzenie, sala 10. Wojtowicz Kamil dysgrafia, czas 11. Wrzesińska Katarzyna G2 Zespół Aspergera, sala 12. Miśków Kacper czas, sala 13. Łukaszewski Jakub dysleksja, dysortografia, czas, z klasą 14. Niedźwiecki Krystian dysgrafia 15. Bzdel Daniel dysleksja, dysgrafia, czas, z klasą 16. Czubiński Wojciech 17. Studziński Dawid 18. Stec Konrad 19. Sibilski Wojciech kwiecień 2013

27 SALE OPIEKI klasa 3a – sala nr 3 klasa 3b – sala nr 2
klasa 3c – sala nr 5 klasa 3d – sala nr 6 klasa 3f – sala nr 4

28 OPIEKUNOWIE KLAS 21 KWIETNIA 2015 r., (wtorek)
klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3b, sala 2, Krystyna Kubów klasa 3c, sala 5, Krystyna Górska klasa 3d, sala 6, Agnieszka Machnik klasa 3f, sala 4, Jolanta Sulikowska

29 OPIEKUNOWIE KLAS 22 KWIETNIA 2015 r., ( środa)
klasa 3a, sala 3, Barbara Zegzuła klasa 3b, sala 2, Anna Drzewiecka klasa 3c, sala 5, Magdalena Pogoda-Pępkowska klasa 3d, sala 6, Helena Kała klasa 3f, sala 4, Renata Rutkowska-Radziemska

30 OPIEKUNOWIE KLAS 23 KWIETNIA 2015 r., (czwartek)
klasa 3a, sala 3, Krystyna Kubów klasa 3b, sala 2, Gabriela Luka klasa 3c, sala 5, Justyna Janik klasa 3d, sala 6, Teresa Skotarek klasa 3f, sala 4, Monika Jędraszak-Klimczak

31 DYŻURY NAUCZYCIELSKIE
DATA MIEJSCE NAUCZYCIELE r. plac apelowy, boisko Monika Jędraszak-Klimczak PARTER (czas egzaminu) Magdalena Domańska r. r. pracownicy obsługi

32 Ważne strony internetowe. www. oke. poznan. pl www. ko-gorzow. edu
Ważne strony internetowe!


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google