Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 materiały szkoleniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 materiały szkoleniowe"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 materiały szkoleniowe
Gimnazjum nr 3 w Zgierzu © Ryszard Gołębiowski na podstawie „Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum”

2 r. PONIEDZIAŁEK godz. 12:00- wywieszenie przy pokoju nauczycielskim list zdających (dyrekcja). od godz. 13:35- SALA GIMNASTYCZNA, pozostali od godz. 14:25- przewodniczący zespołów nadzorujących w pierwszym dniu odbierają w sekretariacie: skład komisji, kody na ławki, listy zdających do wywieszenia przy salach egzaminacyjnych, napoje, zegar, (do sali gimnastycznej: zegary, tablicę, nagłośnienie), wykaz miejsc skąd wziąć ławki i krzesła. od godz. 13:40- SALA GIMNASTYCZNA, pozostali od godz. 14:30 - zespoły nadzorujące w pierwszym dniu przygotowują sale egzaminacyjne. od godz. 15:00- odbiór sal egzaminacyjnych- Przewodniczący Szkolnego Zespołu Nadzorującego.

3 Przebieg i organizacja egzaminu

4 Zbiórka Zespołów Nadzorujących- godz
Zbiórka Zespołów Nadzorujących- godz. 8:00, pokój nauczycielski, w którym pozostają do dyspozycji. Nauczyciele oddelegowani stawiają się w Gimnazjum nr 2 na godz. 8:00 (chyba, że szkoła ustali inną godzinę). Nauczyciele dyżurujący rozpoczynają dyżur w wyznaczonych miejscach o godz. 8:00 i dyżurują do zwolnienia przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Nadzorującego. Odprawa, sprawdzenie obecności członków zespołów nadzorujących: godz. 8:15, pokój nauczycielski. Nauczyciele dyżurujący przy wejściu głównym o godz. 8:15 rozpoczynają wpuszczanie uczniów na podstawie legitymacji szkolnej.

5 Od godz. 8:40 do 8:55- odbiór materiałów do zakresu pierwszego (członkowie zespołu oczekują w salach egzaminacyjnych)- Gabinet Dyrektora Szkoły- PZN, członek (z zewnątrz), dwóch przedstawicieli zdających. wg kolejności sala: 100, 90, 101, 314, 214. Od godz. 10:20 do 10:40- odbiór materiałów do zakresu drugiego. Wpuszczanie zdających wg listy, rozdanie pasków z kodami uczniów, odbiór wyłączonych urządzeń telekomunikacyjnych do depozytu.

6 Po wejściu do sali- przypomnienie zdającym informacji dotyczących przebiegu egzaminu:
na ławce może znajdować się tylko: długopis, legitymacja, napój, podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. nie opuszczają wyznaczonego w sali miejsca, w żadnej formie nie porozumiewają się z innymi zdającymi, nie wypowiadają uwag i komentarzy, nie zadają żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,3 zapoznają się z instrukcją na pierwszej stronie zestawu, używają tylko piór/długopisów z czarnym atramentem, odpowiedź polega na zamalowaniu całej kratki,

7 Przewodniczący razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne oraz naklejki z kodem kreskowym i poleca zdającym: sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego, zapisanie ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów korzystających z zestawów dostosowanych). Przewodniczący razem z pozostałymi członkami zespołu sprawdza poprawność wykonania czynności.

8 Przewodniczący informuje uczniów:
jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego wyznaczony przez przewodniczącego tego zespołu, w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów. przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy dostosowań). Zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia zakresu egzaminu. Od tego momentu liczymy czas zakresu. W części języka obcego uruchamiamy płytę CD.

9 Część humanistyczna- 24 kwietnia 2012 r. (wtorek)
– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:00) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:20, sale: 214, 314) W przerwie między zakresami uczniowie przebywają: sala 102 III F, 104 III A, 111 III C , 112 III D, 151 III B, 152 III E

10 Część humanistyczna- 24 kwietnia 2012 r. (wtorek)
– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut (od godz. 10:45 do godz. 12:15) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut (od godz. 10:45 do godz. 13:00, sale: 214, 314) Po egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły.

11 Część matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 r. (środa)
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:00) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:20, sale: 214, 314) W przerwie między zakresami uczniowie przebywają: sala 102 III F, 104 III A, 111 III C , 112 III D, 151 III B, 152 III E

12 Część matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 r. (środa)
– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie10.45 i będzie trwał 90 minut (od godz. 10:45 do godz. 12:15) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut (od godz. 10:45 do godz. 13:00, sale: 214, 314) Po egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły.

13 (od godz. 9:00 do godz. 10:20, sale: 214, 214a, 314, 314a)
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:00) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut (od godz. 9:00 do godz. 10:20, sale: 214, 214a, 314, 314a) W przerwie między poziomami uczniowie przebywają na sali gimnastycznej pod opieką .

14 (od godz. 10:45 do godz. 12:15, sale: 214, 214a, 314, 314a)
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 60 minut (od godz. 10:45 do godz. 11:45) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut (od godz. 10:45 do godz. 12:15, sale: 214, 214a, 314, 314a) Po egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły.

15 Czynności po zakończeniu czasu egzaminu zakresu

16 PASKI Z KODAMI UCZNIOWIE:
Dziesięć minut przed końcem czasu przewodniczący informuje ile czasu pozostało oraz o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po upływie czasu zdający zamykają zestaw egzaminacyjny, umieszczają go na brzegu ławki i czekają aż zespół nadzorujący odbierze je i odnotuje ten fakt w protokole odbioru prac (dla odpowiedniego zakresu). LUB PASKI Z KODAMI UCZNIOWIE: na każdy zakres i poziom uczeń otrzyma nowy pasek z numerem PESEL, swoim kodem i dwoma naklejkami.

17 Porządkowanie i pakowanie
Porządkowanie i pakowanie odbywa się w obecności dwóch zdających. Po odebraniu wszystkich arkuszy wszyscy członkowie zespołu nadzorującego składają podpisy na ostatniej stronie list zdających egzamin w danej sali. Po zakończeniu każdego zakresu z danej części egzaminu gimnazjalnego zespół nadzorujący układa odebrane od zdających arkusze w kolejności zgodnej z listą, a następnie rozdzielają je (bez naruszania ich kolejności) na następujące grupy (o ile występują): 1. Arkusze zdających, którym egzamin unieważniono, 2. Arkusze zdających niesłyszących - 7, 3. Arkusze zdających z upośledzeniem w stopniu lekkim – 8, 4. Arkusze zdających pozostałych (standardowe 1 oraz dla niedowidzących 4 i 5, w tym pisane na komputerze).

18 Porządkowanie i pakowanie
Tak podzielone arkusze należy zapakować odrębnie w otrzymane wcześniej „bezpieczne koperty”, które w obecności przedstawicieli zdających i wszystkich członków zespołu nadzorującego należy zakleić i opisać markerem wodoodpornym w wyznaczonym miejscu, podając: a) Identyfikator szkoły, b) Pełny symbol zapakowanych arkuszy (w wyznaczonych na kopercie polach), c) Numer (nazwa) sali – w przypadku bardzo dużej sali numer (nazwę) przełamujemy kolejnym nr koperty – np. 124/1, 124/2 itd. d) Ilość zapakowanych arkuszy. Koperty z arkuszami muszą być obowiązkowo zaklejone na sali egzaminacyjnej w obecności przedstawicieli zdających. Tak zapakowane i opisane koperty z arkuszami należy przekazać po zakończeniu każdego zakresu danej części egzaminu przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego wraz z pozostałymi dokumentami oraz niewykorzystanymi arkuszami i kopertami.

19 Organizacja egzaminu Po zakończeniu egzaminu zespoły nadzorujące przebywają w pokoju nauczycielskim do momentu ich zwolnienia. Obserwator, Przewodniczący SZN, Zastępca SZN ma prawo wejść do każdej sali w dowolnym czasie i pozostać tam według uznania. Około godz. 9:00 (po wpuszczeniu uczniów do sal) Zastępca Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego sprawdzi ilości zdających w każdej sali.

20 Organizacja egzaminu Sytuacje szczególne: przewodniczący zespołu powiadamia Dyrektora, który podejmuje decyzje. W środę po zakończonym egzaminie komisje porządkują i przygotowują sale do części językowej.

21 Oznaczenia Symbol zakresu egzaminu: H- historia, wos P- język polski
P- przyroda M- matematyka P- język- poziom podstawowy R- język- poziom rozszerzony rok i nr sesji Symbol rodzaju arkusza: 1 – uczeń bez dysfunkcji, uczeń z dysleksją rozwojową 4 – uczeń słabowidzący 7 – uczeń niesłyszący/uczeń słabo słyszący 8 – uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Symbol części egzaminu: H- część humanistyczna M- część matematyczno-przyrodnicza A- język angielski N- język niemiecki

22 Oznaczenia- przykłady
H H 1 Część humanistyczna; zakres: historia, wos; arkusz standardowy H P 1 Część humanistyczna; zakres: język polski; arkusz dyslektyka

23 Oznaczenia- przykłady
M P 4 Część matematyczno-przyrodnicza; zakres: przedmioty przyrodnicze; arkusz dla ucznia słabowidzącego (mamy dwie osoby w sali M M 8 Część matematyczno-przyrodnicza; zakres: matematyka; arkusz dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim (mamy dwoje w sali

24 Oznaczenia- przykłady
1 Część humanistyczna; zakres: historia, wos; arkusz standardowy N R 1 Część humanistyczna; zakres: język polski; arkusz dyslektyka


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 materiały szkoleniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google