Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin Gimnazjalny 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin Gimnazjalny 2015."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin Gimnazjalny 2015

2 Podstawa prawna Rozdział 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (ostatnia ) Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

3 Zakres wymagań egzaminacyjnych
EG sprawdza opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej. EG odnosi się do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

4 Struktura egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna: historia i wiedza o społeczeństwie – ZZ; język polski – ZZ i ZO, w tym dłuższa wypowiedź. Część matem. - przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze (biol. geogr. fiz. i chem.) – ZZ; matematyka – ZZ i ZO. Część językowa : język obcy nowożytny poziom podstawowy (III.0) – ZZ; język obcy nowożytny poziom rozszerzony (III.1) – ZZ i ZO.

5 Przedmioty przyrodnicze
Organizacja czasu EG Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Dzień egzaminu Pierwszy 21 kwietnia 2015r. wtorek Drugi 22 kwietnia 2015 r. środa Trzeci 23 kwietnia 2015 r. czwartek Godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00 11.00 Czas trwania egzaminu 60 min 90 min Czas przedłużenia pisania testu 20 min 45 min 30 min

6 Laureaci konkursów Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z jednego z grupy przedmiotów objętych EG są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego z trzeciej części EG. Zwolnienie ucznia z odpowiedniego zakresu lub części EG, o których mowa wyżej, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu lub trzeciej części EG wyniku najwyższego.

7 Komunikowanie wyników egzaminu gimnazjalnego
Liczba punktów za poszczególne części jest sprawą otwartą. Zaświadczenie o wynikach przekazywane będzie w procentach i centylach dla zadań z poszczególnych zakresów. Wynik z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkol. 2018/2019.

8 Przygotowanie do egzaminu – uczeń powinien:
Zapoznać się z instrukcją oraz ze sposobem kodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie); Znać swój numer PESEL i trzyznakowy kod; Umieć zapisać numer PESEL i trzyznakowy kod w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego; Rozróżniać zadania zamknięte i otwarte; Przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji – na arkuszu z zadaniami; Znać numer sali, w której będzie pisał egzamin.

9 Podczas egzaminów – uczeń powinien:
Punktualnie o 8.35 zgłosić się na egzamin do wskazanej sali; Przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania lub rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony, jedynie dorysowania, gumkę, linijkę, ekierkę cyrkiel, kątomierz; Pozostawić wszelkie urządzenia telekomunikacyjne poza salą; Stosować się do poleceń członków Zespołu nadzorującego; Pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu egzaminu; Po przerwie wrócić punktualnie.

10 Kodowanie - na pierwszej stronie arkusza uczeń:
Wpisuje swój kod i numer PESEL Przykleja naklejkę z kodem

11 Kodowanie - na karcie odpowiedzi lub/i karcie rozwiązań uczeń:
Wpisuje: swój kod, numer PESEL, oraz uzupełnia matrycę znaków i przykleja naklejkę z kodem

12 Kodowanie - j. polski, matematyka, j. obcy poziom rozszerzony
Uczeń wyrywa są ze środka karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi na wskazanych w instrukcji stronach wpisuje swój kod, numer PESEL i przykleja naklejkę.

13 Kodowanie – karty rozwiązań ZO

14 Praca z kartami odpowiedzi

15 Praca z kartami odpowiedzi

16 Najważniejsze nowości w procedurach
Wyrwanie przez uczniów ze środka arkusza z zakresu języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie rozszerzonym czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi. Jednoznaczna instrukcja sposobu zaznaczania odpowiedzi w zeszytach zadań dla uczniów z dostosowaniami. Po zakończeniu pracy z arkuszem dodatkowy czas (5 min.) na sprawdzenie przez uczniów poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

17 Przydatne linki www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl bnd.ibe.edu.pl


Pobierz ppt "Egzamin Gimnazjalny 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google