Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OKE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZED SESJĄ SPRAWDZIANU 2014 marzec 2014

2 Sprawdzian w roku szkolnym 2013/2014
Termin sprawdzianu główny 1 kwietnia (godz. 9:00) dodatkowy 3 czerwca (godz. 9:00) [wg komunikatu Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów zewnętrznych w roku 2014] marzec 2014

3 Przeszkolenie uczniów przystępujących do sprawdzianu przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Uczniowie powinni zostać zapoznani: z Informacją dla ucznia przystępującego do sprawdzianu (Procedury, str ) z informacjami z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego Wychowawcy klas rozdają uczniom indywidualne identyfikatory nadesłane przez OKE do logowania się na stronie OKE w Serwisie dla ucznia. marzec 2014

4 Serwis dla uczniów na stronie internetowej OKE w Gdańsku
Logowanie: - wprowadzić otrzymany w szkole identyfikator i hasło (numer PESEL ucznia). Funkcjonalność serwisu: - sprawdzenie poprawności wprowadzonych do aplikacji zgłoszeniowej Hermes swoich danych osobowych oraz danych egzaminacyjnych: - informacji o typie zamówionego zestawu i występowaniu lub nie – specyficznych trudności w uczeniu się - zapoznanie się z liczbą punktów uzyskaną przez siebie na egzaminie z rozbiciem na obszary standardów (możliwe od dnia uwolnienia wyników sprawdzianu). marzec 2014

5 Przygotowanie sal egzaminacyjnych do sprawdzianu
prawidłowo ustawione oddzielne stoliki (ławki) dla każdego ucznia kartki z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego miejsca dla członków Zespołu Nadzorującego i obserwatorów sprawny zegar tablica/plansza do zapisania godzin rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu zapasowe przybory do pisania brak wszelkich pomocy dydaktycznych (np. eksponatów, map, schematów) marzec 2014

6 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz typy zestawów, które wystąpią w SP48 standardowy – s.106,110, 111,114 S-A1 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się s.113 (D) S-A1 dla uczniów słabosłyszących – s.112 S-A7 marzec 2014

7 Specjalne dostosowanie warunków sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja – arkusz S-A1 – s.113) - udzielanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; uczeń zaznacza wybraną odpowiedź znakiem X; jeśli się pomyli, otacza znak X kółkiem i zaznacza inną odpowiedź ─ przedłużenie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego ─ przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali w przypadku gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu sprawdzianu ─ korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który przed przystąpieniem do pracy przez ucznia jeden raz głośno odczytuje po kolei wszystkie teksty liczące 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań sprawdzianu (20 linijek lub więcej; doliczyć również tytuł). - kodowanie zestawu w dwóch miejscach poprzez wpisanie trzyznakowego kodu ucznia oraz numeru PESEL – przez członków ZN + znaczek D (dysleksja) marzec 2014

8 Specjalne dostosowanie warunków sprawdzianu dla uczniów słabosłyszących (arkusz S-A7 – s.112)
─ zestaw egzaminacyjny dostosowany do dysfunkcji – S-A7 ─ udzielanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi ─ przedłużenie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego ─ przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali w przypadku gdy uczeń korzysta z przedłużenia czasu sprawdzianu ─ korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz przekazuje treść informacji z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego najlepszymi dla ucznia metodami (fonogesty, język migowy) – w tym przypadku uczeń musi przystąpić do sprawdzianu w oddzielnej sali ─ obecność w zespole nadzorującym surdopedagoga

9 Specjalne dostosowanie warunków sprawdzianu dla ucznia o wydłużonym czasie (arkusz S-A1)
─ przedłużenie czasu sprawdzianu nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego

10 Czynności organizacyjne PZN
Przed rozdaniem uczniom zestawów PZN przypomina o: obowiązku samodzielnej pracy z zestawem zakazie używania telefonów komórkowych, kalkulatorów, korektorów wypełnianiu zestawu wyłącznie czarnym tuszem/atramentem używaniu ołówków tylko do rysowania jeśli nie zdąży przepisać z brudnopisu, pisze przy zadaniu – patrz: brudnopis. Wraz z członkami ZN rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom. Uwaga: Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE – godz.9.00. Po rozdaniu uczniom zestawów PZN poleca: przeczytanie Instrukcji z pierwszej strony zestawu sprawdzenie kompletności zestawu zakodowanie zestawu w dwóch miejscach poprzez wpisanie trzyznakowego kodu ucznia oraz numeru PESEL – przy dostosowaniach wypełniają członkowie ZN + znaczek D (dysleksja) Zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem . Dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu sprawdzianu (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

11 Zadania zespołu nadzorującego sprawdzian- przewodniczący
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg sprawdzianu w danej sali, a w szczególności: a) odpowiada za właściwe przygotowanie sali do przeprowadzenia sprawdzianu b) odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega wykonania tych zaleceń, c) odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i formy sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione, d) w dniu sprawdzianu w obecności członka zespołu oraz przedstawicieli uczniów odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali

12 c.d. e) odpowiada za to, aby w sali znajdowali się tylko zdający przydzieleni do danej sali, f) odpowiada za to, aby w czasie trwania sprawdzianu w sali przebywało poza nim zawsze co najmniej dwóch członków zespołu nadzorującego sprawdzian g) nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu (w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego), h) razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom zestawy egzaminacyjne i zbiera je po zakończeniu sprawdzianu i) zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi i pilnuje, by uczeń, którego wymiana dotyczyła, podpisał ten protokół, k) zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu

13 c.d. l) odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania sprawdzianu zachowali ciszę, nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądali do prac zdających lub w inny sposób nie zakłócali ich pracy, m) odpowiada za to, by obecność obserwatorów nie zakłócała pracy zdających, n) w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej, o) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu sprawdzianu przez zdającego, powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu sprawdzianu danemu uczniowi unieważnieniu mu sprawdzianu p) dopilnowuje, aby unieważnienie zdającemu sprawdzianu zostało odnotowane w protokole, q) przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego zestaw egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania, r) po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian informuje zdających o zakończeniu sprawdzianu i poleca zamknięcie zestawów oraz odłożenie ich na brzeg stolika

14 c.d. s) razem z pozostałymi członkami zespołu umieszcza naklejki z kodem kreskowym w odpowiednich miejscach zestawów egzaminacyjnych, wypełnia odpowiednie matryce znaków na kartach odpowiedzi, porządkuje i pakuje wypełnione zestawy według zaleceń właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, t) dopilnowuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia sprawdzianu zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, u) dopilnowuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w sali aż do momentu zamknięcia kopert ze spakowanymi materiałami egzaminacyjnymi, v) po zakończeniu sprawdzianu i uzupełnieniu kodowania prac uczniów przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentację w) podpisuje zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu

15 c.d. 2.Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności dwóch (z wyłączeniem sal, w których do sprawdzianu przystępuje jeden zdający) przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały egzaminacyjne: a) odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych b) listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów), c) druk protokołu przebiegu sprawdzianu w danej sali d) naklejki z kodem kreskowym i bezpieczne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych. 3. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielami uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali. 4. O wyznaczonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

16 c.d. 5. Zdający zajmują wyznaczone miejsca. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie materiały określone w Informacji dla ucznia o przebiegu sprawdzianu. 6. Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina: a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, b) o sposobie kodowania, (uczniów z dostosowaniami informuje o kodowaniu pracy przez członków ZN) c) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu.

17 Zadania zespołu nadzorującego sprawdzian- członkowie
Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzian w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności: a) przygotowują odpowiednio salę do sprawdzianu, zapewniając: ─ prawidłowe ustawienie stolików (podczas sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających) ─ właściwą liczbę krzeseł ─ zegar widoczny dla wszystkich zdających ─ tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu ─ kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL ─ zapasowe przybory piśmiennicze, b) dopilnowują, aby uczniowie wnieśli na salę tylko dozwolone przybory. c) dopilnowują, aby przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczniowie sprawdzili kompletność zestawów egzaminacyjnych; w razie potrzeby wymieniają materiały na kompletne

18 c.d. d) odpowiadają za umieszczenie przez zdających ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL we wszystkich przeznaczonych na to miejscach, a w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków i formy egzaminu umieszczają je sami (s.112,113). e) odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych przyborów niedozwolonych na sprawdzianie f) zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu sprawdzianu g) nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują, h) nie opuszczają sali egzaminacyjnej w trakcie sprawdzianu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego) i) potwierdzają na liście uczniów odbiór zestawów egzaminacyjnych od uczniów, j) po zakończeniu pracy uczniów umieszczają naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na zestawach egzaminacyjnych i odpowiednio wypełniają matrycę znaków na karcie odpowiedzi oraz w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zaznaczają występowanie tych trudności, k) biorą udział w sporządzeniu protokołu przeprowadzenia sprawdzianu

19 Wymiana wadliwego zestawu zadań
Uczeń: zgłasza PZN braki dostrzeżone w otrzymanym zestawie odbiera kompletny zestaw egzaminacyjny potwierdza wymianę zestawu, podpisując się w Protokole przebiegu sprawdzianu. (Na podstawie Procedur…, Procedura nr 7., str. 16.) PZN: informuje PSZE o konieczności wymiany zestawu odbiera od ucznia wadliwy zestaw i wręcza mu kompletny odnotowuje liczbę wymienionych zestawów w Protokole przebiegu sprawdzianu dopilnowuje, aby uczeń potwierdził podpisem wymianę zestawu w Protokole przebiegu sprawdzianu. PSZE: decyduje o przyznaniu uczniowi zestawu rezerwowego odnotowuje w Zbiorczym protokole przebiegu sprawdzianu liczbę i rodzaj wymienionych zestawów oraz numer sali. (Na podstawie Procedur…, Procedura nr 11., str. 22.) marzec 2014

20 Kodowanie zestawu egzaminacyjnego przez członków ZN uczniom korzystającym z dostosowań
Członkowie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu kodują zestawy egzaminacyjne wszystkim uczniom uprawnionym do dostosowania warunków i formy sprawdzianu, czyli: uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja) - (S-A1) – s.113 uczniom słabosłyszącym – (S-A7) – s.112 marzec 2014

21 Czynności ZN po zakończeniu sprawdzianu
W obecności wszystkich uczniów: odbiór wypełnionych zestawów od uczniów: sprawdzenie kompletności materiałów oraz poprawności dwukrotnego naniesienia kodów i numerów PESEL W obecności przedstawicieli zdających: umieszczenie dwóch naklejek z kodem szkoły na zestawie przeniesienie kodu ucznia na matrycę znaków na karcie zamalowanie dwóch kratek z opisem dysleksja odnotowanie na listach obecności oddania zestawów przez uczniów ułożenie zestawów w kolejności zgodnej ze specyfikacją na etykiecie na kopertę uzupełnienie informacji na etykiecie na bezpieczną kopertę umieszczenie zestawów w bezpiecznej kopercie zaklejenie bezpiecznej koperty zawierającej wypełnione zestawy. Po opuszczeniu sali przez uczniów: uzupełnienie pozostałych informacji na listach obecności, podpisanie list sporządzenie Protokołu przebiegu sprawdzianu. marzec 2014

22 Wypełnianie matrycy znaków przez członków ZN

23 Przekazanie wyników sprawdzianu
przekazanie szkole przez OKE – nie później niż na 7 dni przed końcem zajęć Indywidualne zaświadczenia o wynikach szóstoklasistów przekazanie uczniom przez dyrektora szkoły – wraz ze świadectwami ukończenia szkoły (27 czerwca) marzec 2014

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPOTKANIE DLA ZN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google