Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SESJA EGZAMINACYJNA W 2015 ROKU SPRAWDZIAN. PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu Terminarz dyrektora Sprawdzian w nowej formule Arkusz egzaminacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SESJA EGZAMINACYJNA W 2015 ROKU SPRAWDZIAN. PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu Terminarz dyrektora Sprawdzian w nowej formule Arkusz egzaminacyjny."— Zapis prezentacji:

1 SESJA EGZAMINACYJNA W 2015 ROKU SPRAWDZIAN

2 PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu Terminarz dyrektora Sprawdzian w nowej formule Arkusz egzaminacyjny Nowości w procedurach Dostosowania Zwolnienia

3 PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIANU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Poz. 520)

4 PODSTAWY PRAWNE SPRAWDZIANU Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

5 DOKUMENTY NA STRONACH INTERNETOWYCH Procedury Komunikat o dostosowaniach Podstawa programowa Informator Przykładowe arkusze www.cke.edu.plwww.komisja.pl

6 TERMINARZ DYREKTORA do 30 września Zebrać deklaracje o wyborze języka obcego w przypadku, gdy uczeń uczy się więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. Załącznik 1a do 30 września Zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form sprawdzianu. do 15 października Zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. Opinia PPP dokumentująca specyficzne trudności w uczeniu się powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej.

7 do 31 października Porozumieć się z OKE w szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE w sprawie dostosowań (w drodze wymiany pism) do 14 listopada Przekazać informację do OKE o szczególnych przypadkach dostosowań (zamówienie pozasystemowe) od 3 do 30 listopada Wprowadzić dane uczniów za pośrednictwem Panelu dla Szkół (dla sesji głównej) do 24 listopada Poinformować rodziców na piśmie (Załącznik nr 13) o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania sprawdzianu. TERMINARZ DYREKTORA

8 do 28 listopada Zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań (Załącznik nr 13) do 30 listopada Stwierdzić uprawnienia uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 17 grudnia Ogólnopolski próbny sprawdzian (materiały przygotowane przez CKE)

9 do 31 grudnia Poinformować dyrektora OKE o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych oraz przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających. do 31 grudnia Odebrać od rodziców informację o zmianie języka obcego (Załącznik 1b), przekazać informację o zmianie języka obcego do dyrektora OKE, w przypadku, gdy uczeń uczy się więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego. 30 stycznia Odebrać zaświadczenia z wynikami uczniów zdających w styczniu do 1 marca Powołać i przeszkolić członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Załącznik 6) TERMINARZ DYREKTORA CD.

10 do 1 lutego Powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Załącznik 5) luty – marzec Wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez OKE i pobrać dokumentację do 17 marca Odbiór zaświadczeń od laureatów/finalistów olimpiad i konkursów uprawniających do zwolnienia Odebrać od rodziców informację o zmianie języka obcego na inny język obcy, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (Załącznik 1c) TERMINARZ DYREKTORA CD.

11 1 kwietnia godz. 9:00 godz. 11:45 sprawdzian – termin główny część 1. język polski i matematyka część 2. język obcy nowożytny 1 czerwca godz. 9:00 godz. 11:45 sprawdzian – termin dodatkowy część 1. język polski i matematyka część 2. język obcy nowożytny 19 czerwca Odbiór z OKE zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 26 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru. TERMINARZ DYREKTORA

12 DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW O: terminach sprawdzianuo strukturze i formie sprawdzianuzasadach jego organizacji i przebiegu uprawnieniach laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zasadach unieważniania sprawdzianu możliwych dostosowaniach warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu


Pobierz ppt "SESJA EGZAMINACYJNA W 2015 ROKU SPRAWDZIAN. PROGRAM SPOTKANIA Podstawy prawne sprawdzianu Terminarz dyrektora Sprawdzian w nowej formule Arkusz egzaminacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google