Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Nowa formuła Zadania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania wychowawcy

2 TERMINY 24 kwiecień (wtorek) Część humanistyczna 9.00-10.00 (+20 min.)
Historia i WOS (+45 min.) Język polski

3 Część matematyczno - przyrodnicza
TERMINY 25 kwiecień (środa) Część matematyczno - przyrodnicza (+20 min.) Biologia, chemia, fizyka, geografia (+45 min.) Matematyka

4 TERMINY 26 kwiecień (czwartek) język angielski 9.00-10.00 (+20 min.)
Poziom podstawowy (+30 min.) Poziom rozszerzony

5 W PRZEDDZIEŃ EGZAMINU Przygotować sale i materiały:
Sala nr 1 – duża sala Sala nr 2 – mała sala Sala nr 206 – „dostosowanie warunków” PODZIAŁ UCZNIÓW NA SALE-wersja na 3 sale.doc Materiały - stoliki z naklejonymi paskami kodowymi uczniów, krzesła, tablica, kreda, zegar, sprzęt do odtwarzania płyt CD i nagłośnienie sali, zapasowe przybory piśmienne, listy osób zdających w danej sali (imię i nazwisko), kartki dla uczniów z imieniem i nazwiskiem, trzyznakowym kodem, nr PESEL, naklejki z kodem Materiały: stoliki z naklejonymi paskami kodowymi uczniów, krzesła, tablica, kreda, zegar, zapasowe przybory piśmienne, listy osób zdających w danej sali (imię i nazwisko), kartki dla uczniów z trzyznakowym kodem, imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia. Posiłki – K. Antoniak – IIIA! Laureat zwolniony z części mat. – przyr. – P. Nagórka – III b Zwolniona decyzją dyr. OKE z całości egzaminu _ K. Szuba – III B

6 W PRZEDDZIEŃ EGZAMINU Odebrać informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu

7 W dniu egzaminu Godz. 8.00 Przew. zespołów nadzorujących sprawdzają kompletność zespołów Przew. przypomina członkom i obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych Materiały: odpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, listy zdających w danej Sali, druk protokołu przebiegu egzaminu, kody kreskowe i koperty(bezpieczne) do spakowania materiałów.

8 W dniu egzaminu Godz. 8.40 Przew. zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielami zdających (2) odbiera w sekretariacie materiały na daną salę Zdający wchodzą na salę, zespół nadzorujący wydaje każdemu uczniowi 2 naklejki z indywidualnym kodem kreskowym. Materiały: odpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, listy zdających w danej Sali, druk protokołu przebiegu egzaminu, kody kreskowe i koperty(bezpieczne) do spakowania materiałów.

9 W dniu egzaminu Godz. 9.00 Przypomnienie o:
konieczności sprawdzenia kompletności zestawów, sposobie kodowania – kartki z indywidualnymi kodami uczniowie winni naklejać najpierw na karcie odpowiedzi (priorytet!) obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie Rozdanie zestawów egzaminacyjnych

10 W dniu egzaminu-godz.9.00 cd.
Uczniowie sprawdzają kompletność zestawów (braki odnotować w protokole) Uczniowie kodują swoje prace – wpisują kod i PESEL na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi, naklejają kartki – nauczyciele sprawdzają poprawność (za B14-zespół). Uczniowie zapoznają się z Instrukcją dla ucznia Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji W razie niekompletnych zestawów są one wymieniane w całości lub w całości kserowane. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole a uczeń to podpisuje czytelnie.

11 W dniu egzaminu-godz.9.00 cd.
Przypomnienie o konieczności przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – drugi raz na 10 min. przed końcem lub przed wcześniejszym oddaniem pracy Zapisanie na tablicy czasu rozpoczęcia i zakończenia

12 Ważne-dotyczy dyslektyków i B14
Uczniowie z dysleksją i B14 nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi A. Socichowska nie jest dyslektykiem!

13 W trakcie egzaminu Uczniowie pracują samodzielnie
Nikt nie zakłóca prawidłowego przebiegu egzaminu Nikt nie opuszcza bez ważnej potrzeby sali Zdający, który ukończył pracę przed czasem- nauczyciel sprawdza prawidłowość kodowania, przeniesienie odpowiedzi

14 Na 10 min. przed zakończeniem
Drugie przypomnienie o obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę – nie dotyczy dyslektyków i B14

15 Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin
Przew. informuje o zakończeniu i poleca zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika – zdający pozostają na miejscach, Członkowie zespołów nadzorujących odbierając zestawy sprawdzają: poprawność zapisu kodu i nr PESEL zdającego, prawidłowość naklejenia kodów kreskowych, kompletność materiałów, prawidłowość wypełnienia karty odpowiedzi (posługiwanie się nie czarno piszącymi przyborami niedopuszczalne)

16 Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin
Poza dwoma przedstawicielami uczniów, którzy są obecni przy pakowaniu materiałów w koperty i pisaniu protokołów, pozostali opuszczają salę. A. Socichowska nie jest dyslektykiem

17 Po zakończeniu egzaminu z danej części
Zespół nadzorujący koduje na karcie odpowiedzi, w miejscu do tego przeznaczonym, pola określające trzyznakowy kod ucznia, zaznacza dysleksję w przypadku dyslektyków. Członkowie zespołów nadzorujących (w obecności przedstawicieli uczniów) porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne,

18 Po zakończeniu egzaminu z danej części
Członkowie zespołów nadzorujących sporządzają protokół, weryfikują listę zdających i podpisują ją Przew. zespołu nadzorującego przekazuje materiały PSZE

19 Druga część egzaminu Procedury takie same jak dla części pierwszej

20 Dodatkowe informacje Zszyć arkusze, jeśli nie będą zszyte.
Kseruje się arkusz w całości, a nie np. 1 stronę, wadliwy odesłać. Oderwanie karty odpowiedzi od arkusza nie jest podstawą do jego wymiany.

21 Dodatkowe informacje Do bezpiecznej koperty zapakować arkusze A1 (w 206-jeden A4) uczniów, którzy ukończyli egzamin i opisać kopertę wodoodpornym markerem. Pozostałe arkusze oddać czyste, nienaruszone. Wszelkie nieprawidłowości odnotować w protokole, który podpisuje czytelnie również uczeń, który zgłosił braki w zestawie.

22 Dodatkowe informacje Kopertę opisać następująco:
Identyfikator szkoły: G11 Numer sali: Część egzaminu: Rodzaj i ilość arkuszy: A W sali 206 dla B14- A4

23 Dodatkowe informacje Zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich w sali dotyczy wszystkich.

24 Przekazanie informacji uczniom
Obowiązek przyniesienia odpowiednich przyborów i legitymacji Godzina rozpoczęcia Zasady zachowania na sali Konsekwencje niesamodzielnej pracy Sposób wypełniania arkusza i karty odpowiedzi

25 Przekazanie informacji uczniom
Znajomość numeru PESEL Termin i warunki przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym Tryb zgłaszania zastrzeżeń proceduralnych Konsekwencje nie przystąpienia do egzaminu Organizacja każdego dnia

26 Dziękuję za uwagę Alina Nagórka


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google