Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

2 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu
w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 zamieszczone są na stronie internetowej Procedury i instrukcje zostały opracowane zgodnie z: ─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ─ rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów …. ─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie ….. ─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych ….. ─ ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty …. ─ ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych … ─ Informatorem o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ─ Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

3 Zakres zmian w egzaminie gimnazjalnym od roku 2012
wymagania sposób oceniania zadań struktura poszczególnych części egzaminu czas przeznaczony na rozwiązanie zestawów zadań sposób przeprowadzania poszczególnych części egzaminu zasady dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposób komunikowania wyników

4 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
Struktura egzaminu gimnazjalnego Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia. Każda z poszczególnych części egzaminu składa się z dwóch etapów.

5 TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek): z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00. Czas trwania 60 minut z zakresu języka polskiego – godz. 11:00. Czas trwania 90 minut b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2013 r. (środa): - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00. Czas trwania 60 minut z zakresu matematyki – godz. 11:00. Czas trwania 90 minut c) język obcy nowożytny– 25 kwietnia 2013 r. (czwartek). - na poziomie podstawowym – godz. 9:00. Czas trwania 60 minut - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. Czas trwania 60 minut

6 DODATKOWY TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
część humanistyczna – 3 czerwca 2013 roku (poniedziałek), - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2013 roku (wtorek), - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - z zakresu matematyki – godz. 11:00 c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2013 roku (środa), - na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

7 Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE)
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (PSZE) 1. zebranie i przekazanie danych uczniów przystępujących do egzaminu oraz aktualizowanie tych danych 2. załatwianie spraw związanych ze zwalnianiem uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 3. dostosowanie warunków egzaminacyjnych zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE. 4. przygotowanie, organizacja i nadzorowanie przebiegu egzaminu w terminach ustalonych przez dyrektora CKE 5. prawidłowe postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi 6. przekazanie zaświadczeń i informacji o wynikach

8 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu i odpowiada za przebieg egzaminu w danej sali, a w szczególności: a) Odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu b) odbiera od PSZE informacje o uczniach /np. mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków , uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu piszących egzamin w danej sali / c) w dniu egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów odbiera od dyrektora materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali d) odpowiada za to, aby podczas egzaminu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy e) nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu

9 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd.
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd. f) Przewodniczący zespołu nadzorującego po rozdaniu uczniom zestawu egzaminacyjnego i naklejek z kodem kreskowym poleca zdającym: - sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego - zapisanie ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek z kodem szkoły w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi - wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi W przypadku zestawu zadań z matematyki zapisanie przez ucznia trzyznakowych kodów i numerów PESEL oraz umieszczenie naklejek z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu odbywa się zgodnie z instrukcją przekazaną uczniom przed egzaminem i zawartą na stronie pierwszej zestawu g) razem z pozostałymi członkami ZN sprawdza poprawność wykonania czynności wymienionych w punkcie f) h) zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uruchamia odtwarzacz płyt CD

10 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd Przewodniczący zespołu nadzorującego: i) dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi /przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym/ j) razem z pozostałymi członkami zespołu zbiera zestawy egzaminacyjne po zakończeniu pracy k) zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu informacje o wymianie płyty CD, odtwarzacza lub zestawu egzaminacyjnego / uczeń, którego wymiana dotyczyła, podpisuje ten protokół/ l) odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu zachowali ciszę a ewentualna obecność obserwatorów nie zakłócała pracy zdającym m) w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej

11 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd.
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd. Przewodniczący zespołu nadzorującego: n) powiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o przerwaniu danemu uczniowi pracy i unieważnieniu zdającemu odpowiedniej części egzaminu w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego - zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom -wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia o) odnotowuje w/wym. zdarzenie w protokole (Załącznik nr 8) p) po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika wraz z kartą odpowiedzi

12 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd.
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd. Przewodniczący zespołu nadzorującego: r) przed odebraniem zestawu egzaminacyjnego sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie oraz kompletność zestawu s) zamyka koperty z materiałami egzaminacyjnymi w obecności przedstawicieli zdających t) razem z pozostałymi członkami zespołu porządkuje i pakuje wypełnione zestawy egzaminacyjne według zaleceń właściwej OKE u) dopilnowuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8) zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów w) po zakończeniu w/wym. czynności przekazuje dyrektorowi szkoły spakowane zestawy egzaminacyjne i dokumentację /w tym płyty CD/ z) sporządza wraz z PSZE zbiorczy protokół przebiegu części egzaminu (Załącznik nr 9a ,9b lub 9c) oraz pakuje materiały egzaminacyjne i opisuje je zgodnie z instrukcją OKE.

13 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd 2. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności: a) przygotowują odpowiednio salę do egzaminu / prawidłowe ustawienie stolików, właściwa liczba krzeseł, prawidłowe odtwarzanie płyt CD oraz właściwe nagłośnienie sali, zegar widoczny dla wszystkich zdających, tablica (plansza) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL, naklejki z kodem, zapasowe przybory do pisania i rysowania/ b) dopilnowują, aby uczniowie nie wnieśli na salę urządzeń telekomunikacyjnych c) odpowiadają za prawidłowe: zapisanie przez zdających ich trzyznakowych kodów i numerów PESEL, umieszczenie naklejek z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi,

14 Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Zadania zespołu nadzorującego egzamin cd Członkowie zespołu nadzorującego egzamin: d) odpowiadają za to, by zdający, pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych przyborów niedozwolonych na egzaminie e) nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują f) nie opuszczają sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego) g) potwierdzają na liście zdających odbiór zestawów egzaminacyjnych od uczniów h) biorą udział w porządkowaniu i pakowaniu zestawów egzaminacyjnych z danej sali według zaleceń właściwej OKE oraz w sporządzeniu protokołu przeprowadzenia egzaminu w sali (Załącznik nr 8), który następnie podpisują.

15 Nowe zadania SZE Szkolny zespół egzaminacyjny
zmiany w zakresie i sposobie realizacji zadań od 2012r Nowe zadania SZE wynikające ze zmiany struktury egzaminu organizacja przerw między zakresami/ poziomami w poszczególnych częściach egzaminu wynikające z poszerzenia uczniom obowiązku kodowania zestawu o umieszczanie naklejek z kodem i wypełnianie matrycy znaków - nadzorowanie prawidłowego zapisania przez zdających trzyznakowych kodów i numerów PESEL, umieszczania naklejek z kodem na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełniania matrycy znaków na karcie odpowiedzi wynikające ze sposobu przeprowadzania egzaminu - dwukrotne przypomnienie zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi

16 Organizacja i przebieg egzaminu
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Organizacja i przebieg egzaminu Egzamin gimnazjalny odbywa się 23, 24 i 25 kwietnia 2013r. Harmonogram przygotowania i przebiegu egzaminu 22 kwietnia 2013r. Przewodniczący zespołu nadzoruje daną salę. Wraz z członkami zespołu przygotowuje salę egzaminacyjną: ustawienie ławek i krzeseł w salach, usunięcie pomocy naukowych, umieszczenie zegara, planszy do zapisu odpowiedniej części egzaminu oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 23, 24 i 25 kwietnia 2013r. godz Krótkie szkolenie przez PSZE Pobranie dokumentacji: lista „Hermesa” (na tej liście potwierdza się odbiór prac od uczniów), lista uczniów do powieszenia na drzwiach sali i holu głównym kodów kreskowych szkoły, wizytówek (z kodem ucznia, jego nazwiskiem i imieniem/imionami oraz z PESEL), bezpiecznych kopert, nalepek z kodem szkoły druku protokołu dla danej sali (załącznik 8a, b, lub c), papierowej koperty do zabezpieczenia zestawów niewykorzystanych zapasowe długopisy z czarnym tuszem, ołówki i przybory kreślarskie

17 Organizacja i przebieg egzaminu
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Organizacja i przebieg egzaminu godz 8.00 Sprawdzenie: sal - ustawienie ławek i krzeseł, ustawienie wizytówek, tablicy lub planszy do zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, powieszenie zegara, napis EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ…. na tablicy, Sprawdzenie odtwarzacza CD w dniu 25 kwietnia 2013r., wywieszenie listy uczniów na drzwiach w danej sali - Zespoły nadzorujące. 8.20 Rozpoczęcie dyżuru przez nauczycieli w wyznaczonym miejscu. 8.30 Uczniowie przychodzą do szkoły i na listach odszukują sale 8.35 Uczniowie po okazaniu legitymacji szkolnej wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, 8.40 Z każdej sali dwóch przedstawicieli uczniów i przewodniczący ZN pobierają pakiety z zestawami egzaminacyjnymi od dyrektora gimnazjum, 9.00 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych kwietnia 2013r. (wtorek) z historii i wiedzy o społeczeństwie) kwietnia 2013r. (środa) z przedmiotów przyrodniczych kwietnia 2013r. (czwartek) z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

18 Organizacja i przebieg egzaminu
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Organizacja i przebieg egzaminu W dniu 23 kwietnia 2013r. (wtorek) , 24 kwietnia 2013r. (środa) i 25 kwietnia 2013r. (czwartek) po napisaniu części pierwszej i wyjściu z sali egzaminacyjnej uczniowie czekają na drugą część egzaminu. Natomiast w dniu 25 kwietnia 2013r. (czwartek) uczniowie, którzy piszą egzamin z języka angielskiego tylko na poziomie podstawowym po wyjściu z sali egzaminacyjnej opuszczają teren szkoły 10.45 Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca, Z każdej sali dwóch przedstawicieli uczniów i przewodniczący ZN pobierają pakiety z zestawami egzaminacyjnymi od dyrektora gimnazjum, 11.00 Rozdanie zestawów egzaminacyjnych kwietnia 2013r. (wtorek) z języka polskiego kwietnia 2013r. (środa) z matematyki kwietnia 2013r. (czwartek) z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Po wyjściu z sali egzaminacyjnej uczniowie bezwzględnie opuszczają teren szkoły .

19 Organizacja i przebieg egzaminu
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Organizacja i przebieg egzaminu 3. Jeżeli na egzamin zgłoszą się obserwatorzy, muszą okazać PSZE dokument stwierdzający tożsamość i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela. Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu. Potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Załącznik nr 8). 4. Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielami uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali. 5. Po wejściu wszystkich zdających do sali PZN przypomina uczniom: a) o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu, b) o sposobie kodowania, c) o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza. 6. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje dyrektor ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

20 Zdający bez uprawnień do dostosowań:
Praca ucznia z zestawem egzaminacyjnym Zdający bez uprawnień do dostosowań: 1. zapoznaje się z Informacją/Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw umieszczając na pierwszej stronie i karcie odpowiedzi - trzyznakowy kod - numer PESEL -naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków –na karcie odpowiedzi 5. zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6. zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7. zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8. po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki.

21 Symbole standardowych arkuszy egzaminacyjnych
GH-H1–część humanistyczna, zadania z zakresu historii i WOS-u GH-P1 –część humanistyczna, zadania z zakresu języka polskiego GM-P1–cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych GM-M1–cześć matematyczno-przyrodnicza, zadania z zakresu matematyki G**-P1–część z języka obcego nowożytnego, zadania na poziomie podstawowym G**-R1–część z języka obcego nowożytnego, zadania na poziomie rozszerzonym **-język: A –angielski, F –francuski, E –hiszpański, N –niemiecki, R –rosyjski, W –włoski

22 Nowe czynności uczniów, którzy korzystają ze standardowych arkuszy egzaminacyjnych
Kodowanie wszystkich zestawów zadań w kwietniu 2013 r., w tym z zakresu matematyki, będzie wiązało się z koniecznością: a). przyklejenia naklejki z kodem oraz wpisania numeru PESEL i kodu ucznia na pierwszej stronie zestawu

23 Praca ucznia z zestawem egzaminacyjnym
b). wpisania numeru PESEL i kodu ucznia, wypełnienia matrycy znaków oraz przyklejenia naklejki z kodem na karcie odpowiedzi, na której uczniowie zaznaczą odpowiedzi do zadań zamkniętych.

24 Praca ucznia z zestawem egzaminacyjnym
c). Wyłącznie w przypadku zestawu zadań z matematyki, uczniowie będą musieli również wyrwać z zestawu cztery środkowe strony oraz wpisać na wskazanych stronach kod ucznia albo kod ucznia i numer PESEL oraz przykleić naklejkę z kodem, zgodnie ze szczegółową instrukcją. Cztery środkowe strony przeznaczone są na zapisanie rozwiązań zadań otwartych (jedna strona na każde zadanie) oraz na brudnopis. Ze względu na konieczność skanowania stron z rozwiązaniami zadań otwartych Uczniom nie wolno zapisywać rozwiązań poza ramką przeznaczoną na rozwiązanie każdego zadania

25 Unieważnienie części egzaminu
Wybrane procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Unieważnienie części egzaminu Unieważnienie nastąpi w przypadku: -stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia -wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu -zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym -wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia -uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego.

26 Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uprawnionych do dostosowania
niesłyszący i słabosłyszący niewidomi słabowidzący niepełnosprawni ruchowo z czasową niesprawnością rąk z afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z przewlekłymi chorobami chorzy lub niesprawni czasowo ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej którzy maja trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej. Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie odpowiednich dokumentów.

27 Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
Odbioru i prawidłowego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych dokonuje dyrektor szkoły jako PSZE Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, Dostęp do kasy pancernej ma dyrektor szkoły i jego zastępca. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje ok. ½ godziny przed odpowiednią częścią egzaminu gimnazjalnego w obecności PZN oraz przedstawicieli zdających ze wszystkich sal egzaminacyjnych. Bezpośrednio po zakończeniu odpowiedniej części egzaminu następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz ich spakowanie i opisanie kopert Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane PSZE zgodnie z procedurą zabezpieczania O sytuacjach szczególnych dotyczących niewłaściwego postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować PSZE.

28 Sposób przedstawiania wyników
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/13 Przekazanie zaświadczeń do szkół. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 21 czerwca 2013 r. (data wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013 r.). Sposób przedstawiania wyników Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w dwóch skalach: a) procentowej - informacja, ile % punktów uzyskał dany uczeń za wszystkie zadania /wynik ustalony przez OKE/ b) centylowej - informacja, jaki odsetek uczniów przystępujących do egzaminu uzyskał wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń /wynik ustalony przez CKE/

29 Dziękuję za uwagę. Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Radomiu
Autorka prezentacji: Alicja Pytel 7 marca 2013 r.


Pobierz ppt "WYBRANE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google