Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."— Zapis prezentacji:

1 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi

2 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2009/2010 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

3 Do 15 października 2009 - przyjmowanie wniosków od rodziców w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Do 2 listopada 2009- zgłaszanie uczniów do egzaminu. Do 27 marca 2010 - powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego. Do 13 kwietnia 2010 - zapoznanie uczniów klas trzecich z informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu.

4 27 kwietnia – część humanistyczna 28 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza 29 kwietnia – część językowa

5 Zbiórka uczniów w holu szkoły – godz. 8:00 Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach. Uczeń powinien mieć legitymację szkolną. Uczeń przynosi wyłącznie przybory do pisania i rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić urządzeń telekomunikacyjnych. Godz. 8:30 – otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi w obecności uczniów. ZN rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom w salach.

6 Uczeń sprawdza kompletność zestawu, wpisuje kod i datę urodzenia. Zdający zapoznaje się z instrukcją na pierwszej stronie. Przewodniczący ZN zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9:00. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu arkuszy. Uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną tylko w szczególnych przypadkach.

7 Egzamin trwa 120 minut (I i II część) lub 90 minut (część III). 15 minut przed końcem egzaminu przewodniczący ZN powiadamia uczniów. Po upływie czasu zdający kończą pracę z zestawem i wykonują polecenia ZN. ZN pakuje zestawy egzaminacyjne w obecności wybranych uczniów.

8 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu przez ucznia przewodniczący SZE przerywa mu egzamin i unieważnia odpowiednią część egzaminu. W przypadku stwierdzenia (podczas sprawdzania) niesamodzielnego rozwiązywania zadań uczniów dyrektor OKE unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

9 Jeśli zdający uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu może zgłosić pisemne zastrzeżenie, zawierające opis zaistniałej sytuacji, do dyrektora OKE w Poznaniu. Dyrektor OKE rozpatruje je w ciągu 7 dni, jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

10 Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w pierwszym terminie: byli czasowo niesprawni i chorzy, przerwali lub którym przerwano egzamin, nie przystąpili z powodów losowych. Do egzaminu w terminie dodatkowym uczniowie przystępują w szkołach macierzystych.

11 Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego zdającego, OKE w Poznaniu przekazuje do szkoły nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymują uczniowie, którzy uchwałą rady pedagogicznej ukończyli szkołę. 25 czerwca - wydanie zaświadczeń absolwentom wraz ze świadectwami

12 Wniosek o wgląd do pracy uczeń i/lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na piśmie do dyrektora OKE. Prawo wglądu do pracy ma wyłącznie zdający i/lub jego rodzice po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wgląd do pracy egzaminacyjnej odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE. O terminie wglądu rodzice i uczniowie zostają powiadomieni pisemnie. Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora OKE. Osoba nadzorująca wgląd do prac nie udziela informacji merytorycznych. Wniosek o wgląd dostępny jest na stronie internetowej.

13 Egzaminy tuż, tuż!!! Trzymamy kciuki za oryginalne prace i celne odpowiedzi. Połamania piór!


Pobierz ppt "Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google