Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2010 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2010 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2010 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi

2 Podstawy prawne: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2009/2010 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

3 Terminarz przygotowań:
Do 15 października przyjmowanie wniosków od rodziców w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Do 2 listopada zgłaszanie uczniów do egzaminu. Do 27 marca powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego. Do 13 kwietnia zapoznanie uczniów klas trzecich z informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu.

4 27 kwietnia – część humanistyczna
Bardzo ważne dni: 27 kwietnia – część humanistyczna 28 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza 29 kwietnia – część językowa

5 Organizacja egzaminu:
Zbiórka uczniów w holu szkoły – godz. 8:00 Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach . Uczeń powinien mieć legitymację szkolną. Uczeń przynosi wyłącznie przybory do pisania i rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić urządzeń telekomunikacyjnych. Godz. 8:30 – otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi w obecności uczniów. ZN rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom w salach.

6 Organizacja egzaminu:
Uczeń sprawdza kompletność zestawu, wpisuje kod i datę urodzenia. Zdający zapoznaje się z instrukcją na pierwszej stronie. Przewodniczący ZN zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9:00. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu arkuszy. Uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną tylko w szczególnych przypadkach.

7 Organizacja egzaminu:
Egzamin trwa 120 minut (I i II część) lub 90 minut (część III). 15 minut przed końcem egzaminu przewodniczący ZN powiadamia uczniów. Po upływie czasu zdający kończą pracę z zestawem i wykonują polecenia ZN. ZN pakuje zestawy egzaminacyjne w obecności wybranych uczniów.

8 Przerwanie, unieważnienie egzaminu
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu przez ucznia przewodniczący SZE przerywa mu egzamin i unieważnia odpowiednią część egzaminu. W przypadku stwierdzenia (podczas sprawdzania) niesamodzielnego rozwiązywania zadań uczniów dyrektor OKE unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

9 Zastrzeżenia do egzaminu
Jeśli zdający uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu może zgłosić pisemne zastrzeżenie, zawierające opis zaistniałej sytuacji, do dyrektora OKE w Poznaniu. Dyrektor OKE rozpatruje je w ciągu 7 dni, jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

10 Egzamin w innym terminie (8, 9, 10 czerwca 2010 r.)
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w pierwszym terminie: byli czasowo niesprawni i chorzy, przerwali lub którym przerwano egzamin, nie przystąpili z powodów losowych. Do egzaminu w terminie dodatkowym uczniowie przystępują w szkołach macierzystych.

11 Wyniki egzaminu Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego zdającego, OKE w Poznaniu przekazuje do szkoły nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymują uczniowie, którzy uchwałą rady pedagogicznej ukończyli szkołę. 25 czerwca - wydanie zaświadczeń absolwentom wraz ze świadectwami

12 Udostępnianie prac do wglądu
Wniosek o wgląd do pracy uczeń i/lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają na piśmie do dyrektora OKE. Prawo wglądu do pracy ma wyłącznie zdający i/lub jego rodzice po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wgląd do pracy egzaminacyjnej odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE. O terminie wglądu rodzice i uczniowie zostają powiadomieni pisemnie. Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora OKE. Osoba nadzorująca wgląd do prac nie udziela informacji merytorycznych. Wniosek o wgląd dostępny jest na stronie internetowej.

13 Drodzy trzecioklasiści
Egzaminy tuż, tuż!!! Trzymamy kciuki za oryginalne prace i celne odpowiedzi. Połamania piór!


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2010 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google