Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2014/15 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2014/15 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2014/15 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poź. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

2 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna: - z zakresu historii i społeczeństwa odbędzie się 21 kwietnia (wtorek) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przerwa - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut. przerwa.

3 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - z zakresu języka polskiego 90 - z zakresu języka polskiego egzamin trwa 90 minut; specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 135 - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

4 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno – przyrodnicza - z zakresu przedmiotów przyrodniczych odbędzie się 22 kwietnia (środa) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa przerwa

5 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - z zakresu matematyki - z zakresu matematyki 90 - egzamin trwa 90 minut; specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 135 - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

6 Terminarz egzaminu gimnazjalnego Część z języka obcego nowożytnego Część z języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) o godz. 9 00 egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa przerwa

7 Terminarz egzaminu gimnazjalnego 11:00 Godz. 11:00 - na poziomie rozszerzonym egzamin trwa 60 minut; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 90 minut.

8 Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń, lekarstw lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego). Uwaga!

9 Dodatkowy termin egzaminu Uczeń który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny przystępuje do niego: część humanistyczna: 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 9:00 część matem.- przyrod.: 2 czerwca (wtorek) godz. 9:00 j. obcy nowożytny: 3 czerwca (środa) godz. 9:00

10 Ubiór ucznia: Obowiązuje strój szkolny, galowy: biała bluzka (koszula), ciemne spodnie, spódnica, szkolny krawat

11 Należy zabrać ze sobą 1. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. 2. Przybory takie jak: gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Długopis z czarnym tuszem uczeń otrzyma w szkole.

12 Procedury egzaminu Uczeń zgłasza się na egzamin o godz. 8 30 O godzinie 8 45 zdający wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście, losują numer stolika i zajmują miejsca, które wylosowali. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 9 00. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

13 Procedury egzaminu Po napisaniu pierwszej części egzaminu (dotyczy to każdej części egzaminu w danym dniu), uczniowie wychodzą na przerwę, następnie wracają na drugą część egzaminu, tak aby znaleźć się na swoim miejscu 15 minut przed jego rozpoczęciem.

14 Zachowanie się ucznia Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.

15 Przewodniczący zespołu przypomina: o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu sposobie kodowania obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją na pierwszej stronie Rozdanie przez członków zespołu zestawów egzaminacyjnych zdającym.

16 Czynności uczniów uczniowie sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne, zdający kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu, naklejają naklejki z numerem PESEL w wyznaczonych miejscach (nie dotyczy dyslektyków – te czynności wykonuje zespół nadzorujący) członkowie zespołu udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla ucznia.

17 Zachowanie się ucznia W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, - nie korzysta z żadnych środków łączności, - nie przynosi żadnych maskotek, amuletów itp. rzeczy.

18 Zakończenie egzaminu: Zdający, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza to poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

19 Ostrzeżenie! 1.W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin (część egzaminu) i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu. 2. Unieważnioną pracę załącza się do protokołu.

20 3. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 4. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0%.”

21 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń.

22 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Wynik egzaminu w skali procentowej ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych – wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

23 19 czerwca 2015 r. – informacja o wyniku egzaminu gimnazjalnego 26 czerwca 2015 r. – wydanie zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego

24 - Rodzice mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej swojego dziecka. - Składają w tym celu podanie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. - Wgląd do pracy egzaminacyjnej nie skutkuje zmianą oceny. Prawa Rodziców

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2014/15 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google