Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny 2012 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny 2012 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2012 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi

2 Podstawy prawne: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz. 562 z póź. zm.) Komunikaty Dyrektora CKE Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

3 Terminarz przygotowań:
Do 20 września przyjmowanie deklaracji od rodziców w wyboru języka obcego nowożytnego zdawanego w części trzeciej egzaminu. Do 15 września 2011 – przekazanie informacji o możliwości dostosowania warunków i form egzaminu. Do 15 października ewentualna rezygnacja z prawa do zdawania egzaminu w warunkach dostosowanych do dysfunkcji ucznia. Do 15 listopada zgłoszenie uczniów do OKE. Do 24 marca powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i zapoznanie uczniów klas trzecich z informacją dla ucznia przystępującego do egzaminu.

4 Bardzo ważne dni: 24 kwietnia – część humanistyczna:
wos i historia język polski 25 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza: biologia, chemia, geografia, fizyka matematyka 26 kwietnia – część językowa: zakres podstawowy zakres rozszerzony

5 Czas trwania egzaminu:
Części humanistyczna: historia i wos - 60 minut (+20min) język polski - 90 minut (+45min) Część matematyczno – przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze - 60 minut (+20min) matematyka - 90 minut (+45min) Część językowa: zakres podstawowy - 60 minut (+20min) zakres rozszerzony - 60 minut (+30min)

6 Organizacja egzaminu:
Zbiórka uczniów w strojach galowych w holu szkoły – godz. 8:00. Spotkanie z dyrektorem w auli – godz. 8:15 Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach . Uczeń powinien mieć legitymację szkolną. Uczeń przynosi wyłącznie przybory do pisania i rysowania: długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić urządzeń telekomunikacyjnych. Godz. 8:30 i 10:40 – otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi w obecności uczniów. ZN rozdaje zestawy egzaminacyjne uczniom w salach.

7 Organizacja egzaminu:
Zdający zapoznaje się z instrukcją na pierwszej stronie. Otwarcie zestawów odbywa się o godz. 9:00 i 10:45 Uczeń sprawdza kompletność zestawu. Zapisuje koduje arkusz w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego i nakleja kody paskowe. Przewodniczący ZN zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu arkuszy. Uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną tylko w szczególnych przypadkach.

8 Organizacja egzaminu:
Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po upływie czasu zdający kończą pracę z zestawem i wykonują polecenia ZN. ZN pakuje zestawy egzaminacyjne w obecności wybranych uczniów. Czas przerwy uczniowie spędzają w auli szkolnej. Zasady pracy z drugim zakresem są takie same jak w części pierwszej.

9 Przerwanie, unieważnienie egzaminu
Przewodniczący SZE przerywa część egzaminu w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia; wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania z takiego urządzenia; zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. W przypadku stwierdzenia (podczas sprawdzania) niesamodzielnego rozwiązywania zadań uczniów dyrektor OKE unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

10 Zastrzeżenia do egzaminu
Jeśli zdający uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu może zgłosić w ciągu 2 dni od dnia egzaminu pisemne zastrzeżenie, zawierające opis zaistniałej sytuacji, do dyrektora OKE w Poznaniu. Dyrektor OKE rozpatruje je w ciągu 7 dni, jego rozstrzygnięcia są ostateczne.

11 Egzamin w innym terminie (4, 5, 6 czerwca 2012 r.)
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w pierwszym terminie: byli czasowo niesprawni i chorzy, przerwali lub którym przerwano egzamin, nie przystąpili z powodów losowych. Do egzaminu w terminie dodatkowym uczniowie przystępują w szkołach macierzystych.

12 Wyniki egzaminu Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE w Poznaniu przekazuje do szkoły nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do 31 sierpnia danego roku. Wyniki szczegółowe są również na stronie: Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymują uczniowie, którzy uchwałą rady pedagogicznej ukończyli szkołę. 29 czerwca - wydanie zaświadczeń absolwentom wraz ze świadectwami

13 Udostępnianie prac do wglądu
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

14 Wyniki egzaminu w procesie rekrutacji
Maksymalnie 200 punktów 100 punktów za wyniki egzaminu 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie 100 punktów za „świadectwo” 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący – 15 punktów, bardzo dobry – 12 punktów, dobry – 9 punktów, dostateczny – 5 punktów, 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia *Sposób przeliczania na punkty wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

15 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
do 29 lutego 2012 r. Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły od 14 maja 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. Składanie podań przez kandydatów do szkół: 29 czerwca – 3 lipca 2012 r do godz. 1500 Złożenie przez kandydata kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów 6 lipca 2012 r. godz. 1400 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 10 lipca 2012 r. do godz. 1400 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły 13 lipca 2012 r. godz. 1400 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

16 Drodzy trzecioklasiści
Egzaminy tuż, tuż!!! Trzymamy kciuki za oryginalne prace i celne odpowiedzi. Połamania piór!


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny 2012 Procedury przygotowania i organizowania egzaminu w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google