Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Następstwo prawnopodatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Następstwo prawnopodatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Następstwo prawnopodatkowe

2 Następstwo prawne, zwane inaczej sukcesją generalną, to sytuacja , w której wszelkie prawa i obowiązki jednego z podmiotów przejmuje inny podmiot. Jest to więc wyjątek od reguły, iż za zobowiązania podatkowe odpwieidzialny jest podatnik. W przypadku bowiem , gdy pierowtny podatnik przestaje istnieć na skutek połączenia, przekształcenia lub podziału, w jego obowiązki ( a także uprawnienia) wstępuje inny podmiot –następca prawny.

3 Co do zasady , przepisy dotyczące następstwa prawnego można podzielić na trzy części:
1. Łączenie się i przekształcenie osób prawnych i spółek, 2. Komercjalizacja i prywatyzacja. 3. spadkobranie.

4 Zakres następstwa prawnego przy łączeniu się osób prawnych i spółek ( przez inkorporację lub fuzję) : - osoby prawne; -osobowe spółki handlowe - kapitałowe spółki handlowe - samorządowe zakłady budżetowe Z następstwem prawnym w przypadku łączenia się osób prawnych i spółek będziemy więc mieli do czynienia wówczas, gdy na skutek łączenia się osób prawnych albo osobowych spółek handlowych , albo też osobowych i kapitałowych spółek handlowych powstanie nowa osoba prawna. W takim przypadku osoba prawna pwostała w wyniku połaczenia wstąpi we wszystkie przewidziane przepisai prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek lub osób prawnych.

5 Zakres następstwa prawengo przy przekształceniu osób prawnych i spółek:
Sukcesja generalna w przypadku przekształcenia może mieć miejsce w odniesieniu do następujących kategorii pdomiotów: -osoby prawne, Spółki niemające osobowości prawnej, -samorządowe zakłady budżetowe W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji: Przekształcenia spółki z organiczoną odpwoiedzialnością w spółkę akcyjną lub odwrotnie, Przeksztłącenie spółki niemającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową Przekształćenie spółki niemającej osobowści prawnej w osobową spółkę handlową; Utworzenie spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła –na pokrycie udziału – wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

6 Zakres następstwa prawnego przy podziale osób prawnych:
Sukcesja generalna w przypadku podziału może mieć miejsce w odniesneiu do osób prawnych wyłącznie w sytuacji , gdy majątek dzielonej osoby prawnej przejmowany w wyniku podziału stanowić będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa ( art. 4 u.p.d.o.p.). W przeciwnym wydpaku będziemy mieli co czynienia z odpowiedzialnością osób trzecich !

7 Komercjalizacja i prywatyzacja:
Komercjalizacja-czyli przekształcenie przedsiębiorstwa państowwoego w spółkę. Prywatyzacja –czyli obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosbowych spółek Skarbu Państwa w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państowwe osoby prawne, zbywaniu należących do Sakrbu Pańśtwa akcji w spółkach rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi majątku przedsiębiorstwa pańśtowwoego lub spółki pwostałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez : sprzedaż przedsiębiorstwa; wniesneie przedsiębiorstwa do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego krozystania. Podmioty , które w drodze prywatyzacji lub komercjalizacji przejęły majatek zlikwidowanego przedsiębiorstwa państowoego, odpwoiadają nie tylko za samą kwotę zaległości podatkowych ( jeżeli takie isntieją) ale także za odsetki za zwłokę od tych zaległości.

8 Spadkobranie: Majątkowe prawa i obowiązki podatnika – zarówno wynikające z przepisów prawa podatkowego, jak i decyzji podatkowych –w przypadku jego śmierci przejmowane są przez jego spadkobierców. Spadkobeircy , którzy przejęli należności podatkowe spadkodawcy, mogą wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty , odroczenie temrinu płatności zległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę rozłożenie zaległości podatkowej na raty, odorczenie terminów przewidizanych w przepisach prawa podatkowego lub też umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłoke. Odpowiedzialność spadkobiercy uzależniona jest od sposobu przyjęcia przez niego spadku. Zgodnie z treścią art k.c.

9 Decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy:
O odpowiedzialności spadkobiercy orzeka w drodze decyzji ( odrębnej dla każdego spadkobiercy) organ podatkowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zmaieszkania spadkodawcy. W decyzji tej organ określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowanie niezwrócnych zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług jest naliczane spadkobercy do dnia otwarcia spadku tj. dnia śmierci spadkodawcy.

10 Odpowiedzialność zapisobiercy:
Za zobowiązania podatkowe zapisadoawcy odpwoiada zapisobierca, a więc osoba, która otrzymała należny jej zapis. Zapis jest t o zobowiązanie spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia na rzecz oznaczonej osoby. Zapisoebierca odpwiada do wysokości otrzymanego zapisu. Zapisobeirca nie jest uprawniony do wystąpienia z wnisokiem o odroczenie temrinu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz zodsetkami za zwłokę rozłożenie zaległości pdoatkowej na raty , odroczenie terminów przewidizanych w przepisach prawa podatkowego lub też umorzenie zaległości podatkowej i/lub odsetek za zwłokę.


Pobierz ppt "Następstwo prawnopodatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google