Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawy podatkowe - wykonanie zobowiązań podatkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawy podatkowe - wykonanie zobowiązań podatkowych"— Zapis prezentacji:

1 Sprawy podatkowe - wykonanie zobowiązań podatkowych

2 Sprawa ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a-67e Op)
wszczęcie postępowania - wyłącznie na wniosek przedmiot postępowania wyjaśniającego - wyłącznie przesłanki zastosowania ulg w spłacie („ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”, a w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo przesłanki wskazane w art. 67b Op, tj. dotyczące pomocy publicznej); poza zakresem wyjaśnienia w tym postępowaniu pozostaje wymiar podatku rozstrzygnięcia: decyzja o przyznaniu ulgi (tj. o umorzeniu zaległości podatkowej, o rozłożeniu podatku na raty, itd.…) decyzja o odmowie przyznania ulgi decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego (do momentu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi doszła do zapłaty podatku, brak wniosku, wniosek od podmiotu nieuprawnionego…) charakter prawny rozstrzygnięcia - uznaniowy charakter: ani „ważny interes podatnika”, ani „interes publiczny” nie występuje → decyzja o odmowie przyznania ulgi występuje „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny” → decyzja o przyznaniu ulgi albo decyzja o odmowie przyznania ulgi (wybór organu - nie może być dowolny)

3 Sprawy podatkowe - odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań podatkowych

4 Orzekanie o odpowiedzialności płatnika
strona → płatnik wszczęcie → wyłącznie z urzędu przedmiot postępowania wyjaśniającego → wysokość podatku niepobranego i niewpłaconego lub pobranego, a niewpłaconego (art. 30 § 1 Op) /wymaga to w 1-szej kolejności wymiaru podatku, który powinien zostać pobrany/ + kwestia „winy” w zakresie niepobrania podatku przez płatnika (art. 30 § 5 Op)

5 Orzekanie o odpowiedzialności płatnika (2)
rozstrzygnięcia: decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika (art. 30 § 4 Op) decyzja o umorzeniu postępowania przedawnienie orzekania - art. 71 w związku z art. 70 Op (te same zasady, co przy samowymiarze → należność płatnika jest w tym kontekście „samodzielnym” zobowiązaniem wobec wierzyciela podatkowego)

6 Orzekanie o odpowiedzialności osoby trzeciej
strona - podmioty będące osobami trzecimi w rozumieniu art b Op wszczęcie postępowania: - wyłącznie z urzędu - przesłanki wszczęcia - (1) nie zostały wprost określone w przepisach,(2) musi istnieć zaległość podatkowa u podatnika oraz przesłanki odpowiedzialności określone w art b Op - wprost określono jedynie warunek wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich - art. 108 § 2 Op: „Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może zostać wszczęte przed: 1)   upływem terminu płatności ustalonego zobowiązania; 2)   dniem doręczenia decyzji: a)  określającej wysokość zobowiązania podatkowego, b)  o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, c)  w sprawie zwrotu zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, d)  określającej wysokość należnych odsetek za zwłokę; 3)   dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego - w przypadku, o którym mowa w § 3”.

7 Orzekanie o odpowiedzialności osoby trzeciej (2)
przedmiot postępowania wyjaśniającego: przesłanki odpowiedzialności osoby trzeciej (art Op + art b Op) nie jest nim kwestia wysokości zobowiązania podatkowego u podatnika

8 Orzekanie o odpowiedzialności osoby trzeciej (3)
rozstrzygnięcia: decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej (art. 108 § 1 Op) decyzja o umorzeniu postępowania przedawnienie: przedawnienie orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej → art. 118 § 1 Op przedawnienie wykonania odpowiedzialności osoby trzeciej → art. 118 § 2 Op z uwzględnieniem akcesoryjności tej odpowiedzialności (jeśli przedawnieniu ulegnie zaległość u podatnika, to przedawnia się również „należność” osoby trzeciej)

9 Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy
strona - spadkobierca podatnika (art. 97 Op) wszczęcie postępowania - wyłącznie z urzędu dopuszczalność wszczęcia postępowania: Art. 102 § 1 Op: „Przepisy art. 100 i 101 stosuje się, jeżeli: 1)   w stosunku do spadkodawcy nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe lub 2)   postępowanie podatkowe, którego stroną był spadkodawca, zostało zakończone decyzją ostateczną”.

10 Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy (2)
przedmiot postępowania wyjaśniającego - zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku treść decyzji - art. 100 Op: „§ 2. W decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem § 2a. § 2a. Wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo spadkodawca deklaracji nie złożył”.


Pobierz ppt "Sprawy podatkowe - wykonanie zobowiązań podatkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google