Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE
prowadzący: Krzysztof Komorniczak członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. ul. Obywatelska 137, Łódź

2 Łączenie spółek kapitałowych
Art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych Istnieją dwie metody łączenia spółek: - łączenie poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą w zamian za udziały albo akcje spółki przejmującej, które spółka przejmującą wydaje udziałowcom albo akcjonariuszom spółki przejmowanej, - łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzą majątki wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały albo akcje spółki nowo zawiązanej wydawane udziałowcom albo akcjonariuszom łączących się spółek.

3 Prawa i obowiązki następcy prawnego
Art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych 2) osobowych spółek handlowych, 3)osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Art. 93 § 2 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 1) innej osoby prawnej (osób prawnych) 2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

4 Wyłączenie z opodatkowania przychodów związanych z połączeniem
Art. 12 ust. 4 pkt 4 UPDOP Do przychodów nie zalicza sie przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego lub funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Art. 12 ust. 4 pkt 12 Do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

5 Zakaz rozliczania straty podatkowej spółek przejmowanych, możliwość rozliczenia straty spółki przejmującej Art. 7 ust. 3 pkt 4 UPDOP Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

6 Podatkowa grupa kapitałowa
Art. 1a pkt 1 UPDOP Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. W wyniku utworzenia podatkowej grupy kapitałowej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych staje się grupa kapitałowa. Każda ze spółek jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, środków transportu, opłaty skarbowej oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

7 Warunki dopuszczalności utworzenia podatkowej grupy kapitałowej
Art. 1a ust. 2 UPDOP Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski; 2) przeciętny kapitał zakładowy, przypadający na każdą z tych spółek, nie może być niższy niż zł; 3) spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym, lub w tej części kapitału zakładowego spółek zależnych, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji; 4) spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę; 5) w spółkach tworzących grupę nie występują zaległości we wpłatach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa 6) sporządzenie umowy, w formie aktu notarialnego, o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (min. 3 lata podatkowe); 7) zarejestrowanie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej prez naczelnika urzędu skarbowego.

8 Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej
Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej uzależnione jest od: 1. Spełnienia warunków wymienionych w art. 1a UPDOP po zarejestrowaniu grupy kapitałowej, tj.: uczestnikiem grupy nie może zostać spółka osobowa, np. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, spółka uczestnicząca w podatkowej grupie kapitałowej nie może przenieść siedziby za granicę, przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową nie może obniżyć się poniżej zł, spółka dominująca nie może zmniejszyć swojego bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych poniżej 95%, spółki zależne nie mogą nabyć lub objąć udziałów (akcji) w kapitale zakładowym innych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową; 2. Niekorzystania ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw; 3. Niepozostawania w związkach powodujących transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 UPDOP; 4. Osiągnięcia przez grupę za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

9 Korzyści wynikające z zawiązania podatkowej grupy kapitałowej
Podstawowe korzyści podatkowe: - możliwość rozliczenia przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej osiągające dochód strat poniesionych przez inne spółki z tej grupy i to już w roku poniesienia straty (art. 7 a ustawy o PDOP), - możliwość czynnego wpływania na kształtowanie poziomu przychodów i kosztów w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej poprzez stosowanie cen transferowych. W przypadku transakcji między spółkami wchodzącymi w skład grupy nie ma bowiem zastosowania art. 11 ustawy o PDOP o szacowaniu przez organy podatkowe dochodów podmiotów powiązanych kapitałowo, majątkowo lub przez wzajemne relacje personalne, - zwolnienie spółki dominującej z ryczałtowanego 19% podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek zależnych należących do podatkowej grupy kapitałowej, - możliwość obciążania nakładami inwestycyjnymi dowolnej spółki, podczas gdy z odliczeń tych wydatków dla celów podatkowych korzysta grupa jako całość.

10 Niekorzystne konsekwencje utworzenia podatkowej grupy kapitałowej
Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Taka regulacja powoduje utratę prawa do rozliczania tych strat, chyba że po okresie istnienia grupy rozliczenie straty tej spółki będzie jeszcze dopuszczalne przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 5 UPDOP, stratę podatkową można rozliczyć w najbliższych kolejnych po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że w jednym roku podatkowym wysokość obniżenia dochodu o wysokość straty nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

11 Precedensowy wyrok ETS z dnia 13.12.2005 r. w sprawie Marks & Spencer

12 Zmiany w przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Art. 22 ust. 1 UPDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r.) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

13 Dywidenda zwolniona z opodatkowania
Art. 22 ust. 4 UPDOP Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

14 Dywidenda zwolniona z opodatkowania
Art. 22 ust. 4a i 4b UPDOP Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

15 Krzysztof Komorniczak
Dziękujemy za uwagę pytania i wątpliwości: Krzysztof Komorniczak Członek Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z.o.o.


Pobierz ppt "PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google