Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE prowadzący: Krzysztof Komorniczak członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE prowadzący: Krzysztof Komorniczak członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE prowadzący: Krzysztof Komorniczak członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o. o. ul. Obywatelska 137, Łódź

2 Łączenie spółek kapitałowych Art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych Istnieją dwie metody łączenia spółek: - łączenie poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą w zamian za udziały albo akcje spółki przejmującej, które spółka przejmującą wydaje udziałowcom albo akcjonariuszom spółki przejmowanej, - łączenie poprzez zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzą majątki wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały albo akcje spółki nowo zawiązanej wydawane udziałowcom albo akcjonariuszom łączących się spółek.

3 Prawa i obowiązki następcy prawnego Art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych 2) osobowych spółek handlowych, 3)osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Art. 93 § 2 Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie: 1) innej osoby prawnej (osób prawnych) 2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

4 Wyłączenie z opodatkowania przychodów związanych z połączeniem Art. 12 ust. 4 pkt 4 UPDOP Do przychodów nie zalicza sie przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego lub funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Art. 12 ust. 4 pkt 12 Do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

5 Zakaz rozliczania straty podatkowej spółek przejmowanych, możliwość rozliczenia straty spółki przejmującej Art. 7 ust. 3 pkt 4 UPDOP Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

6 Podatkowa grupa kapitałowa Art. 1a pkt 1 UPDOP Podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. W wyniku utworzenia podatkowej grupy kapitałowej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych staje się grupa kapitałowa. Każda ze spółek jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, środków transportu, opłaty skarbowej oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

7 Warunki dopuszczalności utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Art. 1a ust. 2 UPDOP Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne mające siedzibę na terytorium Polski; 2) przeciętny kapitał zakładowy, przypadający na każdą z tych spółek, nie może być niższy niż zł; 3) spółka dominująca musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym, lub w tej części kapitału zakładowego spółek zależnych, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków, albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji; 4) spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę; 5) w spółkach tworzących grupę nie występują zaległości we wpłatach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa 6) sporządzenie umowy, w formie aktu notarialnego, o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (min. 3 lata podatkowe); 7) zarejestrowanie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej prez naczelnika urzędu skarbowego.

8 Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej Utrzymanie statusu podatkowej grupy kapitałowej uzależnione jest od: 1. Spełnienia warunków wymienionych w art. 1a UPDOP po zarejestrowaniu grupy kapitałowej, tj.: – uczestnikiem grupy nie może zostać spółka osobowa, np. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, – spółka uczestnicząca w podatkowej grupie kapitałowej nie może przenieść siedziby za granicę, – przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową nie może obniżyć się poniżej zł, – spółka dominująca nie może zmniejszyć swojego bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych poniżej 95%, – spółki zależne nie mogą nabyć lub objąć udziałów (akcji) w kapitale zakładowym innych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową; 2. Niekorzystania ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw; 3. Niepozostawania w związkach powodujących transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 UPDOP; 4. Osiągnięcia przez grupę za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

9 Korzyści wynikające z zawiązania podatkowej grupy kapitałowej Podstawowe korzyści podatkowe: - możliwość rozliczenia przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej osiągające dochód strat poniesionych przez inne spółki z tej grupy i to już w roku poniesienia straty (art. 7 a ustawy o PDOP), - możliwość czynnego wpływania na kształtowanie poziomu przychodów i kosztów w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej poprzez stosowanie cen transferowych. W przypadku transakcji między spółkami wchodzącymi w skład grupy nie ma bowiem zastosowania art. 11 ustawy o PDOP o szacowaniu przez organy podatkowe dochodów podmiotów powiązanych kapitałowo, majątkowo lub przez wzajemne relacje personalne, - zwolnienie spółki dominującej z ryczałtowanego 19% podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek zależnych należących do podatkowej grupy kapitałowej, - możliwość obciążania nakładami inwestycyjnymi dowolnej spółki, podczas gdy z odliczeń tych wydatków dla celów podatkowych korzysta grupa jako całość.

10 Niekorzystne konsekwencje utworzenia podatkowej grupy kapitałowej Z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Taka regulacja powoduje utratę prawa do rozliczania tych strat, chyba że po okresie istnienia grupy rozliczenie straty tej spółki będzie jeszcze dopuszczalne przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 5 UPDOP, stratę podatkową można rozliczyć w najbliższych kolejnych po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że w jednym roku podatkowym wysokość obniżenia dochodu o wysokość straty nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

11 Precedensowy wyrok ETS z dnia r. w sprawie Marks & Spencer

12 Zmiany w przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Art. 22 ust. 1 UPDOP (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r.) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

13 Dywidenda zwolniona z opodatkowania Art. 22 ust. 4 UPDOP Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 2. Uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w RP lub w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

14 Dywidenda zwolniona z opodatkowania Art. 22 ust. 4a i 4b UPDOP Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

15 Dziękujemy za uwagę pytania i wątpliwości: Krzysztof Komorniczak Członek Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z.o.o.


Pobierz ppt "PLANOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWEJ A OBCIĄŻENIA PODATKOWE prowadzący: Krzysztof Komorniczak członek zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google