Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Przygotowali: Karolina Leonarcik Dawid Lahutta Aleksandra Jaszcz

2 Władze GUS Janusz Witkowski - prezes Halina Dmochowska - wiceprezes
Grażyna Marciniak - wiceprezes Konrad Cuch - wiceprezes Anna Borowska - dyrektor generalna

3 Zadania Urzędu Statystycznego
rozpoznanie zapotrzebowania na analizy i informacje statystyczne, organizacja i prowadzenie badań statystycznych, zbieranie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych, udział w pracach metodologicznych w wybranych dziedzinach statystyki, współdziałanie z administracją publiczną, prowadzenie krajowego rejestru REGON, praca nad tworzeniem, aktualizacją rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, wykonywanie opracowań wspomagających inne systemy informacyjne, wykonywanie dodatkowych opracowań i analiz na zlecenie, prowadzenie szkoleń w dziedzinie statystyki, popularyzacja wiedzy o statystyce, administrowanie infrastrukturą techniczną.

4 Specjalizacje Poszczególnych Urzędów

5 E-urząd Źródło:

6 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GUS, urzędów statystycznych i CIS: Przekazanie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, poprzez wypełnienie formularza na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzane wysłaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) i jest równoznaczne z przyjęciem przez jednostkę przesłanego wniosku elektronicznego. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adresy mailowe jednostek

7 Wzory Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych
Źródło:

8 Systemy i Platformy GUS
Bank Danych Lokalnych STRATEG Portal Geostatystyczny Portal Edukacyjny REGON TERYT Platforma Analityczna – SWAiD

9 Portal Sprawozdawczy GUS
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom respondentów, od 1 stycznia 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą bezpieczną elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. Źródło:

10 Portal Sprawozdawczy GUS
przeznaczony do obsługi sprawozdawczości GUS z użyciem narzędzi zbierania danych drogą elektroniczną. dedykowany jest dla sprawozdawców (wszystkich firm z zarejestrowaną działalnością gospodarczą), a także dla użytkowników wewnętrznych urzędów statystycznych różnych szczebli, którzy obsługują lub nadzorują przebieg procesu sprawozdawczego w ramach poszczególnych badań statystycznych.

11 Kto składa sprawozdania w GUS?
wszystkie podmioty gospodarki narodowej, tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemających osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podmioty posiadające numer REGON, czyli numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wspomniane podmioty zobowiązane są na mocy przepisów ustawy o statystyce publicznej do przekazywania jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

12 Obowiązek sprawozdawczy
Jednostki mają obowiązek wypełniania formularza w wersji elektronicznej. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line. W uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) można wypełnić formularz w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu. Dla podmiotów sprawozdawczych o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób (to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych) dopuszczalne jest, na uzasadniony wniosek podmiotu, przekazanie danych statystycznych w formie pisemnej.

13 Jakie obowiązki sprawozdawcze wobec GUS ciążą na spółkach?
badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego, badania statystyczne mogą być prowadzone jako badania jednorazowe, stałe lub cykliczne, o tym, czy i jakie obowiązki sprawozdawcze mają podmioty gospodarcze, decydują branża i liczba zatrudnionych pracowników.

14 W poniższej tabeli zamieszczono wybrane, najczęściej występujące rodzaje sprawozdań statystycznych.

15 W poniższej tabeli zamieszczono wybrane, najczęściej występujące rodzaje sprawozdań statystycznych.

16 Pierwsze kroki na portalu sprawozdawczym
Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej podmioty gospodarki narodowej, dla których został określony obowiązek sprawozdawczy zobowiązane są przekazywać dane w formie elektronicznej na PORTAL SPRAWOZDAWCZY GUS. W Portalu są udostępnione aplikacje umożliwiające wypełnienie formularza on-line. Zalogowanie się w Portalu Sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto (procedurę aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym podmiot otrzyma wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym). Podstawową formą elektronicznego przekazywania sprawozdań jest formularz  on-line dostępny pod adresem: https://raport.stat.gov.pl/

17 Portal sprawozdawczy logowanie
Należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.pl

18 Portal sprawozdawczy wersje demonstracyjna
Należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: ID: test Hasło: testtest

19 Praca w wersji demonstracyjnej portalu sprawozdawczego

20 Bibliografia http://stat.gov.pl http://bip.stat.gov.pl
gospodarczy/spolki/71461,Jakie-obowiazki- sprawozdawcze-wobec-GUS-ciaza-na- spolkach.html

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google