Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszczęcie postępowania (art. 61 KPA)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszczęcie postępowania (art. 61 KPA)"— Zapis prezentacji:

1 Wszczęcie postępowania (art. 61 KPA)
Z urzędu. Na żądanie. e-administracja

2 Data wszczęcia postępowania (art. 61§ 3a KPA)
Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej, czyli dzień wprowadzenia dokumentu elektronicznego zawierającego żądanie do elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji. Nawet wtedy gdy jest to dzień wolny od pracy. e-administracja

3 System teleinformatyczny (art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r
System teleinformatyczny (art.. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. OŚUDE (Dz.U ) jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniającego przetworzenie i przechowywanie, a także wysyłanie i pobieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. e-administracja

4 Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Rozporządzenie PRM z dn
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (Rozporządzenie PRM z dn. 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U ) jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. e-administracja

5 Organ administracji publicznej ma obowiązek zamieszczenia w BIP informacji o adresie skrzynki podawczej, akceptowanych strukturach oraz zakresie użytkowym dokumentów. Takim adresem może być strona WWW organu umożliwiająca złożenie i podpisanie elektronicznego wniosku. np: e-administracja

6 Wniesienie podania w postaci elektronicznej
Za pomocą poczty elektronicznej Za pomocą formularza Online Offline Za pomocą środków komunikacji elektronicznej Za pomocą nośników informatycznych e-administracja

7 Wniesienie podania za pomocą formularza offline
Możliwość udostępnienia formularza elektronicznego Offline: - Przewidziane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej. - Właściwy organ administracji publicznej udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o sposobie i kosztach udostępnienia wzoru elektronicznego na powszechnie używanych, przenośnych informatycznych nośnikach danych ( np. płycie CD, pendriv'ie). - Udostępnia się je na wniosek. Nie jest on jednak konieczny w przypadku sciągnięcia ze strony WWW. - Formularz powinien być zamieszczony na każdej stronie WWW organu właściwego do załatwienia sprawy. Nie na każdej stronie musi się znajdować ten sam formularz, wystarczy podać do niego link, który umożliwi dotarcie do niego, wypełnienie i wysłanie. e-administracja

8 Każdy interesant, składający drogą elektroniczną wniosek, powinien otrzymać urzędowe poświadczenie odbioru, potwierdzające fakt przyjęcia przez urząd składanego wniosku. Złożenie i podpisanie wniosku za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego jest zakończone wystawieniem potwierdzającego fakt złożenia wniosku przez interesanta w danym urzędzie, urzędowego poświadczenia odbioru. Potwierdzenie to, powinno być generowane i podpisywane automatycznie przez system informatyczny urzędu. e-administracja

9 Wymogi podania: Art. 63 § 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1)   być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz 2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. e-administracja

10 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zobowiązany udostępniać wzory elektroniczne i dokumentów elektronicznych zgodnie z aktami wykonawczymi do ustaw: 1) Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne 2) Ustawa o podpisie elektronicznym e-administracja

11 Wzór elektroniczny jest określony trzema plikami:
• XML - Opis wzoru dokumentu elektronicznego, czyli jak musi być zbudowany wniosek, jakie informacje zawiera, w jakim miejscu i jakiej formie należy je zapisać. • XSD - Definicja struktury danych dokumentu elektronicznego, czyli swego rodzaju szablon treści dokumentu. • XSL - Opis wizualizacji – przekształcenia dokumentu, zawiera szereg instrukcji sterujących na podstawie, których oprogramowanie może zmienić dokument XML w PDF, DOC. e-administracja

12 Opisane niniejszym dokumentem definicje mają zastosowanie do wzorów przyjmowanych do publikacji oraz publikowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym przez Ministra właściwego ds. Informatyzacji. W repozytorium tym są udostępniane opublikowane wzory dokumentów elektronicznych. Każdy podmiot wytwarzający dokumenty elektroniczne powinien zgłosić do publikacji ich wzory. e-administracja

13 Jednym z powodów powstania CRD było zapewnienie identyfikacji dokumentów elektronicznych krążących w e-administracji . Po opracowaniu wzoru ma miejsce proces kluczowy dla spójności i dostępności całego rozwiązania – publikacja wzorca. Pierwszym z etapów w publikacji jest nadanie wzorcowi unikalnego i jednoznacznego w skali całej e-administracji identyfikatora. Dzięki niemu, interesanci i organy administracji będą mogły wskazać wzór, na podstawie którego został przygotowany dany dokument. e-administracja

14 W Centralnym Repozytorium poza wzorami dokumentów elektronicznych przechowywane są informacje dotyczące standardów wspomagających interoperacyjność systemów komputerowych, ogólnie dostępnych interfejsów oraz algorytmów postępowania. Publikowane w centralnym repozytorium materiały powinny być owocem wspólnej pracy prawników i informatyków z różnych działów administracji. Aktualna postać centralnego repozytorium co prawda umożliwia stosowanie wzorów dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym, ale nie daje podstawy do tego, aby wszystkie gminy w Polsce uzgodniły wspólny wzór dokumentu elektronicznego z którego będą korzystać i istnieje obawa, że w CR każda gmina umieści własny wzór. e-administracja


Pobierz ppt "Wszczęcie postępowania (art. 61 KPA)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google