Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE."— Zapis prezentacji:

1 11 Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE

2 Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest uprawniona do dokonywania wpłat Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia spełnia łącznie warunki: ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 60 roku życia osiąga z wykonywanej pracy dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

3 Compensa IKZE Zakres odpowiedzialności Towarzystwa Przedmiot ubezpieczenia: życie Oszczędzającego w okresie ubezpieczenia na wniosek Uposażonego – w przypadku śmierci Oszczędzającego na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) wystąpienie okoliczności umożliwiające dokonanie przez Towarzystwo wypłaty śmierć Oszczędzającego w okresie ubezpieczenia Towarzystwo wypłaca Uposażonemu sumę ubezpieczenia, jeżeli śmierć Oszczędzającego nastąpi w okresie ubezpieczenia Suma ubezpieczenia = 2 000 zł wypłata SU bez podatku

4 Compensa IKZE Prócz Wypłaty, Towarzystwo zobowiązane jest także do dokonania Wypłaty transferowej oraz Zwrotu: na wniosek Oszczędzającego do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat (pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) wypłata na wniosek Uposażonego – w przypadku śmierci Oszczędzającego wypłata transferowazwrot na wniosek Uposażonego – w przypadku śmierci Oszczędzającego, z rachunku zmarłego Oszczędzającego na IKZE Uposażonego na wniosek Oszczędzającego – w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeżeli nie zachodzą przesłanki do dokonania wypłaty lub wypłaty transferowej

5 zaakceptowanie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia + otrzymanie pierwszej składki funduszowej / wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej + otrzymanie składki ochronnej zlecenie zakupu jednostek UFK + potwierdzenie zawarcia umowy poprzez wystawienie polisy z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie IKZE Zawarcie umowy W przypadku, gdy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zawiera informację o wypłacie transferowej, jaka ma być przyjęta na rachunek Oszczędzającego – Oszczędzający dodatkowo zobowiązany jest opłacić pierwszą składkę ochronną Umowa zawierana jest na czas nieokreślony

6 Składka SKŁADKA pobierana jest za 12 z miesięcy z góry i wynosi 8 zł minimalna wartość pierwszej składki funduszowej wynosi 300 zł Składka funduszowa część składki, która po potrąceniu opłaty administracyjnej przeznaczona jest na zakup jednostek UFK Składka ochronna część składki, która w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej po ukończeniu przez Oszczędzającego 65 roku życia składka ochronna nie jest pobierana Minimalna wartość pierwszej składki: 308 zł

7 Składka Składka opłacana jest przez Oszczędzającego Brak obowiązku regularnego opłacania składek funduszowych, jednak dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, należy opłacać składki ochronne najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, za który pobrana została przez Towarzystwo poprzednia składka ochronna pierwsza składka ochronna musi zostać opłacona przez Oszczędzającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień początku odpowiedzialności. Opłacenie tej składki gwarantuje Oszczędzającemu ochronę ubezpieczeniową przez okres 12 miesięcy licząc od dnia początku odpowiedzialności pobierana przez Towarzystwo z pierwszej wpłaty składki dokonanej przez Oszczędzającego w kolejnym roku ubezpieczenia. Opłacenie kolejnej składki ochronnej powoduje przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 12 miesięcy, licząc od końca okresu, za który opłacona została poprzednia składka ochronna każda kolejna składka ochronna

8 okres ubezpieczenia = czas obejmowania Oszczędzającego ochroną ubezpieczeniową Składka ochronna pobierana jest za 12 miesięcy z góry (8 zł) Dniem początku odpowiedzialności jest zawsze pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego* Odpowiedzialność Towarzystwa trwa przez pierwsze 12 miesięcy licząc od dnia początku odpowiedzialności, za który pobrano składkę ochronną styczeń kwiecień maj czerwiec marzeclipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty 01 kwietnia maj czerwiec marzeclipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień luty styczeń rok ubezpieczenia = rok kalendarzowy Zawarcie umowy * wyjątek: grudzień – dla wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonych pomiędzy 1 a 28 dnia tego miesiąca – dzień początku odpowiedzialności to 28 grudnia (jeżeli ten dzień byłby dniem wolnym od pracy, to dzień początku odpowiedzialności ustalony zostaje na dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający ten dzień) Dla wniosków złożonych pomiędzy 29 do 31 dnia grudnia – dniem początku odpowiedzialności będzie pierwszy dzień miesiąca kolejnego roku kalendarzowego dzień początku odpowiedzialności

9 Zawieszenie odpowiedzialności Jeżeli Oszczędzający nie opłaci w wyznaczonym terminie składki ochronnej, odpowiedzialność Towarzystwa ulega zawieszeniu z upływem ostatniego dnia okresu, za który opłacono poprzednią składkę ochronną brak składki = brak możliwości pobrania składki ochronnej = brak możliwości przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej rok ubezpieczenia (rok kalendarzowy) Towarzystwo na co najmniej 30 dni przed końcem okresu, za który pobrano składkę ochronną zwraca się do Oszczędzającego na piśmie z informacją, iż w celu przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne 12 miesięcy konieczne jest opłacenie kolejnej składki ochronnej, w terminie przed upływem ostatniego dnia okresu, za który pobrano składkę ochronną

10 Składka – limit wpłat Składki wpłacane na Compensa IKZE w roku ubezpieczenia (roku kalendarzowym) nie mogą przekroczyć 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych na rok poprzedni. Każda składka funduszowa wniesiona przez Oszczędzającego w trakcie roku ubezpieczenia, po przekroczeniu powyższej kwoty, zostanie zwrócona Oszczędzającemu na rachunek wskazany we Wniosku o zawarcie umowy. Powyższa zasada nie dotyczy wypłaty transferowej przyjmowanej na rachunek oraz środków wpłaconych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na rachunek z indywidualnego konta emerytalnego zawartego przez Oszczędzającego.

11 Składka – limit wpłat Jak wyliczyć indywidualną maksymalną wpłatę na Compensa IKZE w danym roku kalendarzowym: 1.Należy wziąć swój PIT za ubiegły rok lub PIT wspólny, jeżeli rozliczenie jest wspólne 2.Odnaleźć pozycję „Przychód”; w przypadku wspólnego rozliczenia jest to przychód indywidualny małżonka, który chce dokonywać wpłat na IKZE 4.Obliczyć 4% kwoty przychodu 4% x 40 624 zł = 1 624,96 zł 5.Porównać otrzymaną wartość z 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (aktualnie: 4 030,80 zł )

12 Składka – limit wpłat 1.Osoby pracujące na etacie Najwyższy limit wpłat (4% (30 x 3 359 zł) = 4% x 100 770 zł = 4 030,80 zł Wpłaty nie mogą przekraczać 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, która ustalana jest co roku. W 2011 roku wynosi 100 770 zł (30-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto) Najniższy limit wpłat Wpłaty mogą wynosić do 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2011 roku to 1 386 zł. Najniższy limit wpłat: 665,28 zł 4% (12 x 1 386 zł) = 4% x 16 632 zł = 665,28 zł osoby o niskich dochodach (nieprzekraczających progu 12-krotności minimalnego wynagrodzenia)

13 Składka – limit wpłat 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą 4% (12 (60% x 3 359 zł)) = 4% (12 x 2 015,40 zł) = 4% x 24 184,80 zł = 967,39 zł Jest to zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 12-krotność 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2011 roku wynosi ona 24 184,80 zł. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w 2011 roku: 3 359 zł, przy 4% limicie max wpłata wynosi 967,39 zł

14 Ulga podatkowa Wpłaty na Compensa IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochód) w rozliczeniu za rok, w którym ich dokonano. Roczna podstawa opodatkowania = 45 000 zł (pierwszy próg podatkowy: 18%) Wpłata na Compensa IKZE: 1 800 zł rocznie Roczna podstawa opodatkowania = 45 000 zł – 1 800 zł = = 43 200 zł 18% x 1 800 zł = 324 zł Roczna podstawa opodatkowania = 90 000 zł (drugi próg podatkowy: 32%) Wpłata na Compensa IKZE: 3 600 zł rocznie Roczna podstawa opodatkowania = 90 000 zł – 3 600 zł = = 86 400 zł 32% x 3 600 zł = 1 152,00 zł

15 Informacje dla Oszczędzającego Na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Towarzystwo ustala dla każdego Oszczędzającego wartość środków zgromadzonych na jego rachunku: liczba jednostek poszczególnych UFK x ceny tych jednostek która określona zostanie w dniu wyceny przypadającym na dzień 31 grudnia. UWAGA: BRAK INFORMACJI O WARTOŚCI RACHUNKU I KWOCIE WPŁAT SKŁADEK FUNDUSZOWYCH W TRAKCIE TRWANIA ROKU UBEZPIECZNIA Każdy Oszczędzający samodzielnie powinien kontrolować wartość wpłaconych składek funduszowych – czy wykorzystał swój limit wpłat na IKZE w danym roku ubezpieczenia (roku kalendarzowym) Powyższą informację Towarzystwo przekazuje Oszczędzającemu na piśmie, w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, następującego bezpośrednio po roku kalendarzowym, za który Towarzystwo dokonało ustalenia wartości środków

16 Wpłaty inne niż składka Poza składką funduszową, Towarzystwo może przyjąć na rachunek Oszczędzającego następujące rodzaje zasileń pieniężnych: wypłata transferowa z rachunku IKZE prowadzonego uprzednio przez inną instytucję finansową (przyjmowana na podst. deklaracji złożonej przez Oszczędzającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) środki wpłacone w okresie od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r z Indywidualnego Konta Emerytalnego zasilenia bez opłaty administracyjnej zlecenie zakupu jednostek UFK wystawiane najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu wpłynięcia środków zlecenie zakupu jednostek UFK wystawiane najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wypłaty transferowej i nie później niż drugiego dnia roboczego po wpłynięciu wypłaty transferowej

17 Alokacja składki funduszowej Wykonanie zmiany alokacji składki funduszowej jest wolne od opłat Dostępne UFK Lp.Nazwa FunduszuKlasyfikacjaWalutaWycena 1UFK C-QUADRAT ARTS Total Return DynamicakcyjnyPLNdzienna 2UFK Legg Mason StrategzrównoważonyPLNdzienna 3UFK ING Globalny Długu KorporacyjnegobezpiecznyPLNdzienna 4UFK Gwarantowany CompensagwarantowanyPLNdzienna Oświadczenie o zmianie alokacji składki funduszowej doręczone do Towarzystwa wywołuje skutek od dnia zapłaty składki funduszowej najbliższego po dniu otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia

18 Konwersja jednostek Oszczędzający ma prawo w każdym czasie do dokonania konwersji jednostek Zlecenie rozpoczęcia operacji konwersji jednostek wystawiane jest najpóźniej 3-go dnia roboczego po dniu otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza Wykonanie konwersji jest wolne od opłat Dostępne UFK Lp.Nazwa FunduszuKlasyfikacjaWalutaWycena 1UFK C-QUADRAT ARTS Total Return DynamicakcyjnyPLNdzienna 2UFK Legg Mason StrategzrównoważonyPLNdzienna 3UFK ING Globalny Długu KorporacyjnegobezpiecznyPLNdzienna 4UFK Gwarantowany CompensagwarantowanyPLNdzienna

19 Zlecenie zakupu jednostek za pierwszą składkę funduszową jest wystawiane najwcześniej ostatniego roboczego dnia przed dniem początku odpowiedzialności i najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu początku odpowiedzialności Zlecenie zakupu jednostek za kolejne składki funduszowe są wystawiane najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu zapłaty składki funduszowej Zamiana składki funduszowej na jednostki UFK Jeżeli opłacona składka funduszowa (pierwsza lub kolejne) przekracza w całości lub w części limit wpłaty na Compensa IKZE, zlecenia zakupu jednostek wystawiane są wyłącznie na taką część wpłaconej składki funduszowej, która nie powoduje przekroczenia tego limitu. Nadwyżka zwracana jest Oszczędzającemu dzień początku odpowiedzialności zlecenie zakupu jednostek dzień zapłaty składki funduszowej zlecenie zakupu jednostek

20 Świadczenie z tytułu śmierci Oszczędzającego Jeżeli zgon Oszczędzającego nastąpi w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo zobowiązane jest do wypłacenia Uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci: 2 000 zł potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości akt zgonu Oszczędzającego nr rachunku bankowego, na który Towarzystwo dokona wypłaty świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć: Oszczędzający ma prawo w każdym czasie wskazać jednego lub więcej Uposażonych na wypadek swojej śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanych Uposażonych wypłata SU bez podatku

21 Wypłata Osoba wnioskująca o wypłatę składa do Towarzystwa następujące dokumenty: Oszczędzający lub Uposażony po rozpoczęciu przez Towarzystwo wypłaty w ratach może w każdym czasie złożyć wniosek o zmianę formy wypłaty z ratalnej na jednorazową OszczędzającyUposażony wniosek o dokonanie wypłaty wraz z informacją o naczelniku US właściwym dla wnioskującego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, brak informacji dotyczącej naczelnika US skutkuje odmową dokonania wypłaty wniosek o dokonanie wypłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości akt zgonu Oszczędzającego jeżeli wypłata ma nastąpić w ratach, należy we wniosku wskazać liczbę rat, przy czym łącznie muszą być spełnione następujące warunki: wypłata w ratach środków zgromadzonych na rachunku przez Oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat lub jeżeli wpłaty na rachunek były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty oraz: wybrana liczba rat pozwala na wypłatę w ratach z częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną

22 Wypłata Jeżeli Oszczędzający występuje z wnioskiem o wypłatę: Towarzystwo zobowiązane jest do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu wypłaty w formie jednorazowej lub o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika US właściwego dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Informacja do US: dane identyfikujące rachunek Oszczędzającego dane osobowe Oszczędzającego datę wpłaty pierwszej składki funduszowej albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej sumę wpłat składek funduszowych w każdym roku kalendarzowym wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na rachunek Oszczędzającego oraz informacje o nazwach instytucji finansowych dokonujących tych wypłat wysokość i datę wypłaty

23 Wypłata Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów, Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego Jeżeli wniosek dotyczył: 1.wypłaty w formie jednorazowej – Towarzystwo wypłaca kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów wniosek o wypłatę (komplet dokumentów) zlecenie umorzenia jednostek

24 Wypłata Jeżeli wniosek dotyczył: 2.wypłaty w formie ratalnej – Towarzystwo: 1) środki powstałe w wyniku umorzenia jednostek UFK, oczekujące na wypłatę w ratach, przechowa na rachunku, którego oprocentowanie w skali roku wynosi max (WIBOR 1M-1%, 0), przy czym wartość oprocentowania jest ustalana przy użyciu stawki WIBOR 1M podawanej 15-go każdego miesiąca 2) najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu umorzenia jednostek obliczy wartość pojedynczej raty dzieląc kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK przez wskazaną przez Oszczędzającego lub Uposażonego liczbę rat. Obliczona w ten sposób wartość pojedynczej raty jest niezmienna w całym okresie jej wypłaty, z zastrzeżeniem, że ostatnia wypłacona rata powiększana jest przez Towarzystwo o skumulowane odsetki od kapitału za okres, w którym Towarzystwo przechowywało środki pieniężne powstałe w wyniku umorzenia jednostek UFK i oczekujące na wypłatę w ratach 3) dokona wypłaty pierwszej raty na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wypłatę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów

25 Wypłata druga rata wypłacana jest 15-go dnia miesiąca następującego po Jeżeli określono liczbę rat w taki sposób, że Towarzystwo może dokonywać ich wypłaty z częstotliwością w którym dokonano wypłaty pierwszej raty, a każda kolejna rata wypłacana jest 15-go dnia miesiąca, następnego po w którym dokonano wypłaty poprzedniej raty miesięcznąkwartalnąpółrocznąroczną miesiącu półroczukwartale roku miesiącukwartale półroczuroku Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na rachunek, jeżeli Towarzystwo dokonało wypłaty pierwszej raty

26 Wypłata Jeżeli po rozpoczęciu wypłaty w ratach nastąpi śmierć Oszczędzającego, pozostała część wypłaty w formie jednorazowej zostanie wypłacona spadkobiercom Oszczędzającego zgodnie z dokumentem potwierdzającym dziedziczenie tj. notarialnym poświadczeniem dziedziczenia albo postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W takim przypadku Uposażony wskazany przez Oszczędzającego (o ile jednocześnie nie jest osobą dziedziczącą) nie otrzymuje żadnego świadczenia z tytułu śmierci Oszczędzającego

27 Wypłata Kwoty uzyskane z tytułu: zwrotu z IKZE wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Oszczędzającego uważa się za przychody z innych źródeł W sytuacjach, gdy Towarzystwo w związku z wypłatą, wypłatą transferową lub zwrotem jest zobowiązane z mocy obowiązujących przepisów prawa do pobrania i odprowadzenia do właściwych instytucji kwot na poczet zobowiązań lub należnych podatków, kwoty te zostaną pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo pomniejszając kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego lub Uposażonego na podstawie umowy ubezpieczenia

28 Wypłata transferowa Osoba wnioskująca o Wypłatę transferową składa następujące dokumenty: OszczędzającyUposażony wniosek o dokonanie wypłaty transferowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości dokument potwierdzający zawarcie umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową akt zgonu Oszczędzającego Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów, Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku Oszczędzającego Towarzystwo wypłaca kwotę uzyskaną w wyniku umorzenia jednostek UFK na wskazany we wniosku o wypłatę transferową rachunek bankowy instytucji finansowej prowadzącej rachunek IKZE Oszczędzającego lub Uposażonego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów

29 Wypłata transferowa Wolne od podatku dochodowego są wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE: pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE na IKZE osoby uprawnionej, po śmierci Oszczędzającego w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE Oszczędzającego

30 Wypłata transferowa Jeżeli wypłata transferowa jest dokonywana w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania ubezpieczenia, Towarzystwo pomniejsza wartość kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia jednostek UFK o opłatę dodatkową: 50% wartości rachunku IKZE Po dokonaniu wypłaty transferowej na rzecz Oszczędzającego, Towarzystwo zobowiązane jest do sporządzenia i przekazania do innej instytucji finansowej informacji: dane osobowe Oszczędzającego data zapłaty pierwszej składki funduszowej albo data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej suma wpłaconych składek funduszowych na rachunku w każdym roku kalendarzowym wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na rachunek oraz nazwy instytucji finansowych dokonujących tych wypłat transferowych aktualna wartość środków pochodzących z wpłaconych składek funduszowych

31 Umowa po wypłacie transferowej Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie może zostać rozwiązana przez Oszczędzającego, w tym celu wraz z wnioskiem o wypłatę transferową lub w dowolnym późniejszym terminie składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie Oszczędzający: wypłata transferowa rozwiązanie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia na życie jest kontynuowana na niezmienionych zasadach (SU, składka ochronna, zakresu ochrony ubezpieczeniowej)

32 Opłaty i limity Tabela limitów Tabela opłat

33 Koniec odpowiedzialności Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się w dniu zaistnienia jako pierwszej którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1. wpływu do Towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu przez Oszczędzającego od umowy ubezpieczenia 2. śmierci Oszczędzającego 3. upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 4. dokonania wypłaty, w formie wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty 5. upływu ostatniego dnia okresu ochrony ubezpieczeniowej, za który Towarzystwo pobrało składkę ochronną 6. upływu okresu, za który Towarzystwo pobrało składkę ochronną, jeżeli Oszczędzający ukończył 65 rok życia

34 Wypowiedzenie umowy - zwrot Oszczędzający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Towarzystwo obowiązane jest przed upływem okresu wypowiedzenia dokonać zwrotu Zwrot Oszczędzający wnioskujący o zwrot składa następujące dokumenty: 1. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wraz z wnioskiem o dokonanie zwrotu na formularzu Towarzystwa 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu tożsamości W terminie 3 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentów Towarzystwo wystawia zlecenie umorzenia wszystkich jednostek UFK zgromadzonych na rachunku. Towarzystwo wypłaca kwotę zwrotu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia umorzenia jednostek UFK, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia

35 Zwrot Kwoty uzyskane z tytułu: zwrotu z IKZE wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Oszczędzającego uważa się za przychody z innych źródeł W sytuacjach, gdy Towarzystwo w związku z wypłatą, wypłatą transferową lub zwrotem jest zobowiązane z mocy obowiązujących przepisów prawa do pobrania i odprowadzenia do właściwych instytucji kwot na poczet zobowiązań lub należnych podatków, kwoty te zostaną pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo pomniejszając kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo na rzecz Oszczędzającego lub Uposażonego na podstawie umowy ubezpieczenia

36 Materiały marketingowe

37

38 38 Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE


Pobierz ppt "11 Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google