Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Współpracy Interreg

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Współpracy Interreg"— Zapis prezentacji:

1 Program Współpracy Interreg
Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Interreg Europa Środkowa Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej ul. Podgórna 7, Zielona Góra

2 Wspólne zasady programów Interreg:
Europa Środkowa Region Morza Bałtyckiego INTERREG Europa Wspólne zasady programów Interreg: Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych Dofinansowanie w formie refundacji Partnerstwo międzynarodowe w projektach Zasada beneficjenta wiodącego Beneficjenci: Programy transnarodowe – podmioty publiczne, jak i prywatne. Program INTERREG EUROPA – co do zasady, instytucje publiczne i podmioty publiczne, instytucje prywatne, organizacje non-profit.

3 Europa Środkowa Partnerstwo musi być nawiązane przez co najmniej trzech partnerów z trzech krajów, a przynajmniej dwóch z nich musi pochodzić z obszaru wsparcia dla programu (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI) W uzasadnionych przypadkach projekt może być realizowany poza obszarem wsparcia.

4 Kto może być partnerem? Partnerzy: krajowe, regionalne i lokalne podmioty publiczne Instytucje prywatne, włączając przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną Organizacje międzynarodowe działające w ramach prawa krajowego każdego państwa członkowskiego dla Europy Środkowej lub z ograniczeniami, zgodnie z prawem międzynarodowym Instytucje prywatne mogą być BW w ramach wszystkich priorytetów programu. Instytucje prywatne muszą spełniać minimalne kryteria zdolności finansowej (narzędzia do samooceny).

5 Oś priorytetowa 1: Innowacje
Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej Cel szczegółowy 1.1 Cel szczegółowy 1.2 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy aktorami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej - interncjonalizacja klastrów - poprawa zachowań i postaw dot. przedsiębiorczości - transfer rezultatów badań naukowych (R&D) - rozwijanie usług dla innowacji w przedsiębiorstwach - rozwijanie umiejętności zarządzania - rozwijanie strategii inteligentnej specjalizacji - ułatwianie dostępu do finansowania innowacji - wdrażanie nowych systemów uczenia się w związku ze zmianami demograficznymi - zmniejszenie barier administracyjnych - stosowanie nowych technologii

6 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
Oś priorytetowa 2: Energia Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych Cel szczegółowy 2.1 Cel szczegółowy 2.2 Cel szczegółowy 2.3 Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej Poprawa strategii energetycznych o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych - rozwijanie i wykorzysty-wanie potencjału energii odnawialnej - koncepcje zintegrowanej mobilności testowanie nowych energooszczędnych technologii - poprawa efektywności energetycznej w MŚP - innowacyjne modele finansowania wdrażania zielonych technologii wzmacnianie potencjału sektora publicznego w tym obszarze identyfikacja nowych metod zmniejszenia zużycia energii - wspieranie inteligentnej i niskoemisyjnej mobilności

7 Współpraca w zakresie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Oś priorytetowa 3: Kultura i Środowisko Współpraca w zakresie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Cel szczegółowy 3.1 Cel szczegółowy 3.2 Cel szczegółowy 3.3 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony oraz zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa naturalnego Poprawa potencjału dla zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa kulturowego Poprawa zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu uczynienia z nich miejsc bardziej przyjaznych do życia - zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych dla rozwoju - wzmacnianie umiejętności planowania w zakresie ochrony środowiska - wdrażanie nowych metod wykorzystujących potencjał gospodarki kreatywnej - usprawnianie zintegrowanego zarządzania środowiskiem zmniejszanie konfliktów dot. Zagospodarowania terenów promocja wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego - działania dostosowawcze do zmian klimatycznych rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

8 Oś priorytetowa 4: Transport
Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Cel szczegółowy 4.1 Cel szczegółowy 4.2 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu lepszego połączenia z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego wykorzystywania przyjaznych środowisku rozwiązań multimodalnych - lepsze powiązania regionów peryferyjnych z istniejącymi sieciami - wzmacnianie zrównoważonego transportu multimodalnego - poprawa regionalnych systemów transportu publicznego - poprawa koordynacji pomiędzy aktorami multimodalnego transportu przewozowego - testowanie aplikacji i usług w zakresie inteligentnej mobilności regionalnej - optymalizacja łańcuchów sieci transportu przewozowego

9 Budżet Budżet w podziale na priorytety (EFRR) Dofinansowanie z EFRR:
85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) 80 % (AT, DE, IT)

10 Nabór projektów Otwarcie 1. naboru (1. etap) lutego 2015 r. Zamknięcie 1. etapu - 13 kwietnia 2015 r. Budżet: 80 mln euro z EFRR Tematy: wszystkie priorytety wszystkie cele szczegółowe Procedura: dwuetapowy nabór, konkurs Składanie wniosków: drogą elektroniczną Wytyczne dla pierwszego naboru: Rekomendowana wartość finansowa: mln EUR łączna wartość budżetu. Rekomendowana liczba partnerów: partnerów Rekomendowany czas trwania projektu: 30 – 36 miesięcy (maksymalnie do 48 miesięcy)

11 Wybór zatwierdzony przez Komitet Monitorujący
Dwustopniowa procedura naboru (Light AF) 1. etap Wybrane części pełnego formularza AF (Full AF) 2. etap Cele projektu Partnerstwo (ograniczona elastyczność) Budżet całkowity – elastyczność do 20% Podpisanie umów o dofinansowanie Wybór zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Działania wspierające wnioskodawców obowiązkowe na 2. etapie

12 Cechy dobrego projektu
znaczenie transnarodowe i terytorialne znaczenie i potencjał partnerstwa konkretne i mierzalne rezultaty odzwierciedlające zmianę trwałość produktów i rezultatów spójność podejścia (plan pracy) skuteczne działania promujące projekt efektywne zarządzanie projektem rozsądny budżet Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

13 Linie budżetowe Koszty personelu
Dwa warianty refundacji: Koszty rzeczywiste Stawka ryczałtowa w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu. Wariant refundacji musi zostać określony na 2. etapie naboru. Wybrana opcja nie może zostać zmieniona. 2. Wydatki biurowe i administracyjne – ryczałt 15% kosztów personelu 3. Koszty podróży i zakwaterowania 4. Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych 5. Wydatki na wyposażenie Wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane Koszty przygotowawcze – ryczałt EUR

14 Podręcznik dla wnioskodawców
Podręcznik zawiera informacje na temat programu oraz wskazówki dotyczące dwóch etapów naboru (z przykładami oraz praktycznymi wskazówkami) Składa się z 5 części: A. Czym jest program Interreg Europa Środkowa B. Jakich projektów szukamy C. Jak przygotować dobry projekt D. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie (w tym informacje o systemie elektronicznym) E. Jakiego rodzaju wsparcie oferuje program Załączniki

15 Strona internetowa

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa
Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Burda Telefon: wew.21 Wspólny Sekretariat Kirchberggasse 33-35/11 A-1070 Vienna Tel: Tel:  +43 (0) Fax: +43 (0) – 2499

17 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej i Regionalnej tel , fax ul. Podgórna 7, Zielona Góra


Pobierz ppt "Program Współpracy Interreg"

Podobne prezentacje


Reklamy Google