Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Program Współpracy Interreg Europa Środkowa Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej ul. Podgórna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Program Współpracy Interreg Europa Środkowa Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej ul. Podgórna."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Program Współpracy Interreg Europa Środkowa Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

2 Beneficjenci: Programy transnarodowe – podmioty publiczne, jak i prywatne. Program INTERREG EUROPA – co do zasady, instytucje publiczne i podmioty publiczne, instytucje prywatne, organizacje non-profit. Wspólne zasady programów Interreg: o Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych o Dofinansowanie w formie refundacji o Partnerstwo międzynarodowe w projektach o Zasada beneficjenta wiodącego Europa Środkowa Region Morza Bałtyckiego INTERREG Europa

3 Europa Środkowa o Partnerstwo musi być nawiązane przez co najmniej trzech partnerów z trzech krajów, a przynajmniej dwóch z nich musi pochodzić z obszaru wsparcia dla programu (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI) o W uzasadnionych przypadkach projekt może być realizowany poza obszarem wsparcia.

4 Partnerzy: 1. krajowe, regionalne i lokalne podmioty publiczne 2. Instytucje prywatne, włączając przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną 3. Organizacje międzynarodowe działające w ramach prawa krajowego każdego państwa członkowskiego dla Europy Środkowej lub z ograniczeniami, zgodnie z prawem międzynarodowym Instytucje prywatne mogą być BW w ramach wszystkich priorytetów programu. Instytucje prywatne muszą spełniać minimalne kryteria zdolności finansowej (narzędzia do samooceny). Kto może być partnerem?

5 Oś priorytetowa 1: Innowacje Cel szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy aktorami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności - interncjonalizacja klastrów - transfer rezultatów badań naukowych (R&D) - rozwijanie usług dla innowacji w przedsiębiorstwach - ułatwianie dostępu do finansowania innowacji - zmniejszenie barier administracyjnych Cel szczegółowy 1.2 Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji w regionach Europy Środkowej - poprawa zachowań i postaw dot. przedsiębiorczości - rozwijanie umiejętności zarządzania - rozwijanie strategii inteligentnej specjalizacji - wdrażanie nowych systemów uczenia się w związku ze zmianami demograficznymi - stosowanie nowych technologii Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej

6 Oś priorytetowa 2: Energia Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych -testowanie nowych energooszczędnych technologii -wzmacnianie potencjału sektora publicznego w tym obszarze Cel szczegółowy 2.2 Poprawa strategii energetycznych o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu - rozwijanie i wykorzysty-wanie potencjału energii odnawialnej - poprawa efektywności energetycznej w MŚP -identyfikacja nowych metod zmniejszenia zużycia energii Cel szczegółowy 2.3 Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 - koncepcje zintegrowanej mobilności - innowacyjne modele finansowania wdrażania zielonych technologii - wspieranie inteligentnej i niskoemisyjnej mobilności Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych

7 Oś priorytetowa 3: Kultura i Środowisko Cel szczegółowy 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony oraz zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa naturalnego - zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych dla rozwoju - usprawnianie zintegrowanego zarządzania środowiskiem - działania dostosowawcze do zmian klimatycznych Cel szczegółowy 3.2 Poprawa potencjału dla zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa kulturowego - wdrażanie nowych metod wykorzystujących potencjał gospodarki kreatywnej -promocja wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego Cel szczegółowy 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu uczynienia z nich miejsc bardziej przyjaznych do życia - wzmacnianie umiejętności planowania w zakresie ochrony środowiska -zmniejszanie konfliktów dot. Zagospodarowania terenów -rewitalizacja obszarów poprzemysłowych Współpraca w zakresie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego

8 Oś priorytetowa 4: Transport Cel szczegółowy 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu lepszego połączenia z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi - lepsze powiązania regionów peryferyjnych z istniejącymi sieciami - poprawa regionalnych systemów transportu publicznego - testowanie aplikacji i usług w zakresie inteligentnej mobilności regionalnej Cel szczegółowy 4.2 Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego wykorzystywania przyjaznych środowisku rozwiązań multimodalnych - wzmacnianie zrównoważonego transportu multimodalnego - poprawa koordynacji pomiędzy aktorami multimodalnego transportu przewozowego - optymalizacja łańcuchów sieci transportu przewozowego Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

9 Budżet Budżet w podziale na priorytety (EFRR) Dofinansowanie z EFRR:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT)

10 Nabór projektów Wytyczne dla pierwszego naboru: o Rekomendowana wartość finansowa: 1 - 5 mln EUR łączna wartość budżetu. o Rekomendowana liczba partnerów: 8 - 12 partnerów o Rekomendowany czas trwania projektu: 30 – 36 miesięcy (maksymalnie do 48 miesięcy) Otwarcie 1. naboru (1. etap) - 12 lutego 2015 r. Zamknięcie 1. etapu - 13 kwietnia 2015 r. Budżet: 80 mln euro z EFRR Tematy: wszystkie priorytety wszystkie cele szczegółowe Procedura: dwuetapowy nabór, konkurs Składanie wniosków: drogą elektroniczną

11 Dwustopniowa procedura naboru 1. etap (Light AF) Wybrane części pełnego formularza AF 2. etap (Full AF) Cele projektu Partnerstwo (ograniczona elastyczność) Budżet całkowity – elastyczność do 20% Podpisanie umów o dofinansowanie Wybór zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Działania wspierające wnioskodawców obowiązkowe na 2. etapie

12 Cechy dobrego projektu o znaczenie transnarodowe i terytorialne o znaczenie i potencjał partnerstwa o konkretne i mierzalne rezultaty odzwierciedlające zmianę o trwałość produktów i rezultatów o spójność podejścia (plan pracy) o skuteczne działania promujące projekt o efektywne zarządzanie projektem o rozsądny budżet Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

13 Linie budżetowe 1.Koszty personelu Dwa warianty refundacji:  Koszty rzeczywiste  Stawka ryczałtowa w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu. Wariant refundacji musi zostać określony na 2. etapie naboru. Wybrana opcja nie może zostać zmieniona. 2.Wydatki biurowe i administracyjne – ryczałt 15% kosztów personelu 3.Koszty podróży i zakwaterowania 4.Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych 5.Wydatki na wyposażenie 6.Wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane Koszty przygotowawcze – ryczałt 15 000 EUR

14 Podręcznik zawiera informacje na temat programu oraz wskazówki dotyczące dwóch etapów naboru (z przykładami oraz praktycznymi wskazówkami) Składa się z 5 części: A. Czym jest program Interreg Europa Środkowa B. Jakich projektów szukamy C. Jak przygotować dobry projekt D. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie (w tym informacje o systemie elektronicznym) E. Jakiego rodzaju wsparcie oferuje program Załączniki http://www.interreg-central.eu/ Podręcznik dla wnioskodawców

15 Strona internetowa

16 Kontakt Wspólny Sekretariat Kirchberggasse 33-35/11 A-1070 Vienna Tel: Tel: +43 (0) 1 8908 088 - 2403 Fax: +43 (0) 1 8908 088 – 2499 info@interreg-central.eu www.interreg-central.eu www.central2020.eu Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Burda Telefon: 32 253 90 08 wew.21 Agnieszka.Burda@mir.gov.pl www.europasrodkowa.gov.pl

17 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej m.nowicki@lubuskie.pl m.nowicki@lubuskie.pl tel. 68 456 5389, fax 68 327 1429 ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Pobierz ppt "Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Program Współpracy Interreg Europa Środkowa Departament Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej ul. Podgórna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google