Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

2 2 Dobrymi praktykami -są wszelkie przedsięwzięcia cykliczne lub jednorazowe, które pozwalają na skuteczną realizację zadań, osiąganie celów, spełniające ponadto następujące warunki: w sposób efektywny wykorzystują zasoby, można je zastosować w wielu organizacjach.

3 3 1.5 SPO RZL Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Termin składania wniosków 30 września 2006

4 4 Irlandia Problem: niski poziom wykształcenia ogólnego i zawodowego długotrwale bezrobotnych - 80% spośród żyjących z zasiłku nie posiada certyfikatu warunkującego podjęcie większości rodzajów pracy. Projekt: Druga szansa – edukacja osób dorosłych. Program promuje integrację społeczną bezrobotnych i ich rodzin poprzez umożliwianie zdobycia państwowych egzaminów zawodowych;

5 5 Irlandia Projekt: Druga szansa – edukacja osób dorosłych. Szkolenia trwają do dwóch lat, a dla osób o szczególnie niskich kwalifikacjach do trzech lat Szkolenia rozpoczynają się od podstawowego uzupełnienia umiejętności szkolnych a kończą na specjalistycznych kursach informatycznych

6 6 Irlandia Projekt: Druga szansa – edukacja osób dorosłych. 1989r.- 40 osób 1989r.- 12 ośrodków, 289 osób Dziś -94 centra na terenie całego kraju, 5 tys. osób rocznie, Spośród osób, które zakończyły udział w Programie latem 1999 r. 79% podjęło pracę lub kontynuuje naukę.

7 7 Francja Projekt: Wiatr w żagle Problem: region zamieszkuje duża liczba osób posiadających niski poziom kwalifikacji, 30% wszystkich zatrudnionych i 42% wszystkich bezrobotnych posiadało w momencie realizacji projektu wykształcenie gimnazjalne

8 8 Francja Projekt: Wiatr w żagle Działania: -działania edukacyjne zmierzające do podwyższenia poziomu wiedzy ogólnej (matematyka, logiczne rozumowanie, formy wypowiedzi ustnej i pisemnej) -działania mające na celu rozwój osobisty -działania pomocowe w zakresie przygotowania do egzaminów państwowych

9 9 Finlandia Gmina Juva 273 km od Helsinek 360 od Petersburga 7400 mieszkańców, w tym połowa w Juvie Bezrobocie 11% ( w większości bezrobotni długotrwale)

10 10 Finlandia Projekt: Rozwój Beneficjenci: Długotrwale bezrobotni i młodzież z obszarów wiejskich, w tym osoby po kryzysie psychicznym Nowy model motywowania bezrobotnych do powrotu do aktywnego życia zawodowego Zindywidualizowana sieć pomocy dla odbiorców – pomoc jest realizowana przez różne podmioty w zależności od potrzeb: Organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, przychodnie zdrowia, szkoły, centra kształcenia ustawicznego, pracodawcy i instytucje rynku pracy, Doradztwo zawodowe obejmuje nie tylko pomoc w poszukiwaniu pracy ale także adaptację w środowisku pracy.

11 11 Finlandia Projekt: Rozwój Rezultaty: Od 2000 r. uczestniczyło 290 osób, spośród których 204 osoby wykorzystały pełne wsparcie; ponad 70 osób, czyli 35% znalazło stałe zatrudnienie, ok. 40 osób korzysta obecnie z subsydiowanego zatrudnienia, dalszych szkole zawodowych lub kontynuuje edukację (22%). nadal pobiera zasiłek 50 osób. 35 osób nie ukończyło programu oferowanego przez projekt.

12 12 1.6 SPO RZL Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Termin składania wniosków 30 września 2006

13 13 Anglia Projekt: Kobiety budują Londyn Cele: Eliminacja barier napotykanych przez kobiety zainteresowane pracą przy remontach i na budowach. Nabycie przez 1400 kobiet w okresie 15 miesięcy umiejętności i doświadczenia w takich dziedzinach jak: hydraulika, ciesielstwo, malowanie i remontowanie pomieszczeń.

14 14 Anglia Projekt: Kobiety budują Londyn Projekt przewidywał: doradztwo w zakresie budownictwa, a także wyboru specjalizacji, informacje o wsparciu i szkoleniu, pomoc w znalezieniu konkretnych ofert pracy, pomoc w zakładaniu przez kobiety własnych firm budowlanych.

15 15 Anglia Projekt: Kobiety budują Londyn Rozpoczęcie - w 2003 r. (15 miesięcy) Uczestnicy: 1500 kobiet Potencjalne miejsca pracy: 8 tys. Ilość osób podejmujących naukę w tym kierunku: 4 tys.

16 16 1.4 SPO RZL Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Termin składania wniosków 31 grudnia 2005

17 17 Hiszpania Projekt: Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych model intensywnego i indywidualnego wsparcia, pracownicy organizacji non-profit pracują z niewielką liczbą niepełnosprawnych – 4 do 6 osób, ich rolą jest przygotowanie do zatrudnienia i pomoc w znalezieniu pracy po zdobyciu pracy osoba wspierająca pomaga w zapoznaniu się z obowiązkami służbowymi

18 18 Hiszpania Projekt: Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Czas trwania: 6 lat Całkowity budżet: 4 491 924 Euro Wsparcie EFS: 3 144 347 Euro

19 19 Hiszpania Projekt: Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Rezultaty: Od 2000 r. projekt objął 3200 osób niepełnosprawnych: ok. 410 znalazło zatrudnienie, wśród nich 150 kobiet i wszystkie osoby poniżej trzydziestego roku życia. Oczekuje się że łącznie z programu skorzysta ok. 4 tys. osób i ok. 700 znajdzie stałą pracę.

20 20 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego Informacje www.dwup.pl

21 21 Włochy Projekt: Budowanie mostów między nauką i przemysłem Problem: Przemysł wciąż zbyt mało funduszy przeznacza na innowacyjne rozwiązania, poprawiające m.in. standardy w zakresie ochrony środowiska Beneficjenci: inżynierowie

22 22 Włochy Projekt: Budowanie mostów między nauką i przemysłem Działania: Studia z zakresu prowadzenia prac badawczych dla przemysłu (18 miesięcy) Roczny program badawczy pozwalający docenić praktyczne zastosowanie nauki dla innowacyjności

23 23 Włochy Projekt: Budowanie mostów między nauką i przemysłem Rezultaty: 85% absolwentów pierwszej edycji znalazło zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu studiów Projekt prowadzi 40 placówek w całym regionie 3.000 osób rocznie uczestniczy w projekcie 60% to zarejestrowani bezrobotni 27% osób ma mniej niż 26 lat 60% to kobiety

24 24 Francja Projekt: Izba Przemysłowo-Handlowa w Millau Problem: niski poziom profesjonalizmu w agroturystyce hamuje rozwój tego typu usług. Beneficjenci: Absolwenci szkół wyższych poszukujących uzupełniających kwalifikacji (warunki przyjęcia: opracowanie projektu rozwoju lokalnego w oparciu o przedsięwzięcie turystyczne)

25 25 Francja Projekt: Izba Przemysłowo-Handlowa w Millau Działania: Szkolenia w specjalnościach: rozwój lokalny, animator regionalny, dyrektor biura turystycznego Indywidualna praktyka w przedsiębiorstwie

26 26 Francja Projekt: Izba Przemysłowo-Handlowa w Millau Rezultaty: W latach 1991-2003- przeszkolono 130 osób 2001/2003- 100% słuchaczy ukończyło cykl, tylko 1 osoba z 11 nie znalazła pracy

27 27 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Informacje www.dwup.pl

28 28 Francja Projekt: Cafeine Problem: Pomoc dla kandydatów na przedsiębiorców jest niewystarczająca, a istniejące inkubatory potrzebują stabilizacji Beneficjenci: osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą

29 29 Francja Projekt: Cafeine Działania: -nauka zarządzania -grupy wsparcia -warsztaty wspólnego biznesu -możliwość prowadzenia działalności w ramach inkubatora- korzystania z obsługi prawnej i księgowej

30 30 Francja Projekt: Cafeine Rezultaty: Wspieranie 30 osób Założenie 2 przedsiębiorstw 4 osoby zostały zatrudnione na etacie

31 31 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży Konkursy zakończone

32 32 Polska Projekt: Pełen odlot- program aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży Miejsce: Rybnika, Wodzisławia, Żor, Jastrzębia Czas: I połowa 2005 r. Beneficjenci: młodzież w wieku 18-25 lat, która zakończyła edukację.

33 33 Polska Projekt: Pełen odlot- program aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży Działania: rekrutacja- 4 seminaria informacyjne cykl szkoleń i warsztatów wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych promocja

34 34 Polska Projekt: Pełen odlot- program aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży Rezultaty: Uczestnicy- 100 osób Ukończyło projekt- 89 osób, w tym: Wolontariuszami zostało- 5 osób Podjęło zatrudnienie- 13 osób Kontynuowało naukę- 43 osoby

35 35 Zapraszam do korzystania z doradztwa Mirosława Hamera miroslawa.hamera@rcwip.pl (71)79 63 000 miroslawa.hamera@rcwip.pl

36 36


Pobierz ppt "Przykłady projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google