Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002."— Zapis prezentacji:

1 Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Aktualne możliwości dofinansowania projektów z EFS

2 2 Fundusze Unii Europejskiej Fundusz Spójności Fundusze strukturalne: 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2) Europejski Fundusz Społeczny 2) Europejski Fundusz Społeczny 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4) Finansowy Instrument 4) Finansowy Instrument Rybołówstwa Rybołówstwa

3 3 Europejski Fundusz Społeczny  Główny instrument wspierający działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia. Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.  Zadania EFS precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE  działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie określa również obszary wsparcia oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

4 4 Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III A, B, C współpraca przygraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna służąca wzmocnieniu harmonijnego i trwałego rozwoju Wspólnoty. LEADER+ rozwój obszarów wiejskich. EQUAL promuje likwidację istniejących barier na rynku pracy i w dojściu na ten rynek. URBAN rozwój i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

5 5 Wykaz programów operacyjnych SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO Rozwój Zasobów Ludzkich SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, SPO Transport Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

6 6 EFS W POLSCE W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004-2006) EFS przeznaczony jest na: realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) realizację jednego z priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – priorytetu II udział Polski w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL

7 7 Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej  Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy  Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży  Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka  Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy  Działanie 2.1.Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia ustawicznego.  Działanie 2.2.Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Działanie 2.3.Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Działanie 2.4. Wsparcie zdolności administracyjnych Priorytet 3: Pomoc Techniczna  Działanie 3.1. Wsparcie zarządzania SPO RZL  Działanie 3.2. Informacja i promocja działań SPO RZL  Działanie 3.3. Zakup sprzętu komputerowego

8 8 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy  Cel działania: Lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy ( w tym organizacji pozarządowych) do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja wdrażająca - Departament Wdrażania EFS w MGiP.

9 9 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy  Schemat A - Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia  Beneficjenci:  MGiP  Tryb wyboru projektów : przetarg (zapłata za usługę )  Beneficjenci Ostateczni:  Instytucje rynku pracy  Pracownicy publicznych służb zatrudnienia

10 10 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy  Schemat B – Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy  Beneficjenci:  Instytucje rynku pracy (OHP, agencje zatrudnienia, publiczne  służby zatrudnienia, instytucje partnerstwa, instytucje  szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego),  Jednostki naukowe,  Szkoły wyższe.  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni:  Instytucje rynku pracy  Pracownicy publicznych służb zatrudnienia

11 11 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Cel działania: Zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i zatrudnialności osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowanie potencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynku pracy.Pomoc ukierunkowana jest na osoby po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy, lub długotrwale bezrobotne, ale doświadczające najczęściej problemów przy wejściu na rynek pracy.  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania w MGiP,  Instytucja wdrażająca - (PFRON)

12 12 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Schemat A – Wspieranie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy  Beneficjenci:  Instytucje rynku pracy, JST i ich j.o.,  NGO’s, instytucje szkoleniowe,  pracodawcy  Jednostki naukowe, partnerzy dialogu społecznego  Tryb wyboru projektów: :konkurs  Beneficjenci Ostateczni  Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które: po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy,są długotrwale bezrobotne, mają największe trudności z wejściem na rynek pracy  NGO działające na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju regionalnego i/lub działające statutowo na rzecz osób niepełnosprawnych,instytucje szkoleniowe  Pracownicy prz-w zatrudniających osoby niepełnosprawne,współpracujący z nimi,  Pracodawcy, j.s.t i ich j.o., inicjatywy oddolne, służby medycyny pracy,

13 13 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  Schemat B – Poprawa skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  Beneficjenci:  PFRON  Tryb wyboru projektów : PFRON składa wniosek do instytucji pośredniczącej  Beneficjenci Ostateczni:  Osoby niepełnosprawne /absolwent, długotrwale bezrobotni, mające trudności z wejściem na rynek pracy/,  NGO’s, służby medycyny pracy,  Pracodawcy, instytucje dialogu społecznego  Pracownicy współpracujący z niepełnosprawnymi,  Instytucje szkoleniowe i jednostki naukowe  PFRON., j.s.t. I ich j.o., inicjatywy oddolne, publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia

14 14 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka  Cel działania : Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego.  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja wdrażająca - Departament Wdrażania EFS w MGiP.

15 15 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka  Schemat A – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  Beneficjenci:  JST i ich j.o., w tym publiczne służby zatrudnienia,  NGO’s,prowadzące działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka  Organizacje pracodawców, instytucje szkoleniowe, zw. zawodowe  Jednostki naukowe  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni: Grupy szczególnego ryzyka osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, które:  są długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy - nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji);  są alkoholikami i narkomanami poddającymi się procesowi leczenia lub ukończyli go nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu;  są bezdomne;

16 16 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka  Schemat A – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  Beneficjenci Ostateczni: Grupy szczególnego ryzyka  są byłymi więźniami, którzy opuścili zakłady karne najpóźniej rok przed przystąpieniem do projektu;  są uchodźcami z problemami z integracją ze społeczeństwem;  są osobami młodymi (15-24 lata) wychowującymi się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych;  osoby w wieku 15-24 lat, które (tzw. młodzież trudna): nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne; uczą się w szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce; pochodzą ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną (w tym z rodzin niezaradnych wchodzących w kolizję z prawem).

17 17 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka  Schemat A – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  Beneficjenci Ostateczni: Osoby pracujące z grupami szczególnego ryzyka:  pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych);  instytucje pomocy społecznej, w tym organizacje pozarządowe i kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną;  pracodawcy;  wolontariusze.

18 18 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup społecznego ryzyka  Schemat B – Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  Beneficjenci::  OHP.  Tryb wyboru projektów: wniosek OHP /rozszerzony/  Beneficjenci Ostateczni:  Młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,  Osoby w wieku 15 – 24 lat /nie uczące się, nie pracujące i nie zarejestrowane jako bezrobotne, uczące się ale sprawiające problemy wychowawcze, osoby pochodzące z rodzin ubogich, osoby mające kolizje z prawem/,  Pracodawcy.

19 19 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet  Cel działania: Zróżnicowane wsparcie kobiet na rynku pracy, prowadzące do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet oraz podniesienia ich statusu zawodowego, popieranie kształcenia ustawicznego działań na rzecz wzrostu zatrudnialności oraz rozwoju form pracy i zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja wdrażająca - Departament Wdrażania EFS w MGiP.

20 20 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet  Schemat A – Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy  Beneficjenci:  Instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudn, OHP, agencje zatrudnienia,  Instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa),  ODR-y,Jednostki naukowe, pracodawcy, j.s.t. I ich j.o.,  Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni:  Kobiety: bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracające na rynek pracy,  posiadające kwalifikacje w zawodach nietradycyjnych, prowadzące działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,  Pracodawcy,  Instytucje rynku pracy, dialogu społecznego

21 21 SPORZL - Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet  Schemat B – Doskonalenie, aktualizacja umiejętności i kwalifikacji kobiet w warunkach nowoczesnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy  Beneficjenci:  Pełnomocnik Rządu ds.Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni:  Kobiety: bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, powracające na rynek pracy,  posiadające kwalifikacje w zawodach nietradycyjnych, prowadzące działalność gospodarczą  lub chcące ją rozpocząć, instytucje rynku pracy, dialogu społecznego.

22 22 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2. 2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Cel działania: Podniesienie jakości edukacji w celu wzmocnienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez upowszechnienie wykorzystania ICT w procesie kształcenia  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS,  Instytucja wdrażająca- Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych w MENiS

23 23 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2. 2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Schemat A – Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego  Beneficjenci:  MENiS  Tryb wyboru projektów: przetarg  Beneficjenci Ostateczni:  Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  Lokalna i regionalna administracja oświatowa, zakłady kształcenia nauczycieli,  Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Praktycznego (instytucje i Kadra)

24 24 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2. 2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Schemat B – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia  Beneficjenci:  Tryb wyboru projektów: projekt „rozszerzony”  Beneficjenci Ostateczni:  Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje)  Centra Kształcenia Ustawicznego i Centra Kształcenia Praktycznego  Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  Administracja oświatowa (lokalna, regionalna, centralna)  Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.  Centralna i Okręgowa Komisje Egzaminacyjne  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

25 25 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2. 2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Schemat C – Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania  Beneficjenci:  Tryb wyboru projektów: przetarg  Beneficjenci Ostateczni:  Nauczyciele, w tym absolwenci szkół wyższych rozpoczynający pracę w zawodzie nauczyciela  Osoby prowadzące szkolenia  Kadra administracyjna oświaty,  Szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje)  MENiS

26 26 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2. 2. Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy  Schemat D – Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych  Beneficjenci:  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni:  Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,  Lokalna, regionalna i centralna administracja oświatowa,  Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.  Jednostki naukowe,  szkoły wyższe, ngo,  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

27 27 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Cel działania: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego poprzez inwestowanie w kadry  System instytucjonalny wdrażania  Instytucja Zarządzająca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja Pośrednicząca - Departament Zarządzania EFS w MGiP,  Instytucja wdrażająca - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

28 28 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy  Schemat A – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr  Beneficjenci:  Jednostki naukowe,  Instytucje szkoleniowe,  Szkoły, w tym wyższe,  Organizacje pracodawców, związki zawodowe.  Tryb wyboru projektów: konkurs  Beneficjenci Ostateczni:  Przedsiębiorstwa i ich pracownicy, Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

29 29 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Schemat B – Promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy  Beneficjenci:  PARP  Tryb wyboru projektów: przetarg  Beneficjenci Ostateczni:  Przedsiębiorstwa i ich pracownicy,  Media, JST i ich j.o., wyższe szkoły, instytucje naukowe, szkoleniowe  Placówki kształcenia dorosłych,  Ośrodki wspierania przedsiębiorczości

30 30 SPORZL - Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  Schemat C – Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia  Beneficjenci:  Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  Tryb wyboru projektów: przetarg  Beneficjenci Ostateczni:  Lekarze, pielęgniarki i położne (poz),  Lekarze specjaliści związani z populacyjnymi badaniami skryningowymi raka piersi i raka szyjki macicy (ginekolodzy, onkolodzy, chirurdzy, patolodzy, radiolodzy)  Średni personel medyczny związany z populacyjnymi badaniami (j.w.):cytotechnicy, technicy-radiolodzy, pielęgniarki i położne)  Personel techniczny związany z ww. badaniami (fizycy medyczni).

31 31 Informacje - strona internetowa 1. Podstawowe informacje 2. Projektodawcy 3. Typy projektów 4. Grupy docelowe projektów 5. Ramowe Plany Realizacji Działań 6. Przykłady Projektów 7. Seminaria i Konsultacje 8. Konkursy

32 32 SPO RZL Uzupełnienie Programu Uzupełnienie Programu pokazuje, w jaki sposób Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich wykorzysta środki Europejskiego Funduszu Społecznego dla wsparcia zatrudnienia oraz zasobów ludzkich w Polsce w latach 2004 - 2006.  Uzupełniający dokument programowy jest dokumentem wdrażającym strategię i priorytety pomocy oraz zawierającym szczegółowe elementy na poziomie działań, opracowany przez państwo członkowskie i przekazywany do Komisji Europejskiej.

33 33 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5. Promocja Przedsiębiorczości 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

34 34 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). Jednostki organizacyjne podległe Wojewodzie (w tym ośrodki doradztwa rolniczego) oraz ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi (Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie wraz z oddziałami i regionalnymi centrami doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich) wykonujące zadania w zakresie wsparcia dla rolników i domowników zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa oraz dla doradców rolniczych,

35 35 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Beneficjenci:  Szkoły wyższe.  Organ założycielski, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej.  Organy prowadzące, w przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych.  Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.  Organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji.  Samorządy gospodarcze i zawodowe.  Jednostki naukowe.  Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne).

36 36 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Beneficjenci:  Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:  publiczne służby zatrudnienia,  ochotnicze hufce pracy (OHP),  agencje zatrudnienia,  instytucje szkoleniowe,  instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych),

37 37 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Beneficjenci:  organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),  Wojewódzkie urzędy statystyczne.  Partnerstwa wymienionych podmiotów. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – DWUP Wałbrzych

38 38 Beneficjenci ostateczni:  Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów:  pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy),  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej,  studenci szkół wyższych Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

39 39 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Beneficjenci ostateczni:  Rolnicy i ich rodziny  Pracownicy sezonowi  Najemni pracownicy gospodarstw rolnych  Osoby zatrudnione w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – DWUP Wałbrzych

40 40 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa  szkolenia, kursy, warsztaty powiązane z programem praktyk umożliwiających praktyczną naukę nowego zawodu,  staże ukierunkowane na przyuczenie do nowego zawodu zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy,  subsydiowanie miejsc pracy,  szeroko rozumiane pośrednictwo pracy,  informacja zawodowa,  usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

41 41 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa BENEFICJENCI  biura pośrednictwa pracy,  instytucje szkoleniowe,  jednostki samorządu terytorialnego,  Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne,  organizacje pozarządowe,  instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,  Organizacje pracodawców,  Samorządy gospodarcze i zawodowe.

42 42 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Beneficjenci ostateczni: Osoby zagrożone utratą zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji zakładu pracy, zagrożenia zakładu upadłością lub likwidacją INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – DWUP Wałbrzych

43 43 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi  staże związane z programem przekwalifikowania i praktyczna nauka zawodu  subsydiowanie miejsc pracy  usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych kwalifikacji zawodowych (indywidualne i grupowe) szkolenia i kursy w zakresie zmian kwalifikacji zawodowych

44 44 Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi BENEFICJENCI  instytucje szkoleniowe  biura pośrednictwa pracy  jednostki samorządu terytorialnego  Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne  NGO, samorządy gospodarcze i zawodowe  instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

45 45 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości BENEFICJENCI  Ośrodki Krajowego Systemu Usług.  Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań: 1.publiczne służby zatrudnienia, 2.OHP, 3.agencje zatrudnienia, 4.instytucje szkoleniowe, 5.instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

46 46 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Beneficjenci ostateczni:  osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski (bez względu na wiek, płeć czy posiadane doświadczenie zawodowe). Priorytetowo traktowane będą osoby odchodzące z rolnictwa i osoby zagrożone utratą zatrudnienia.  Przedsiębiorcy działający do trzech lat

47 47 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1.Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na:  organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,  organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,  organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,

48 48 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości  zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorców  organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowo zarejestrowanych mikroprzedsiębiorców.

49 49 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3.Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu się mikroprzedsiębiorcy w formie:  wsparcia pomostowego,  jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – DWUP Wałbrzych

50 50 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy BENEFICJENCI  jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,  szkoły wyższe,  jednostki naukowe,  instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo - technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego),  organizacje pozarządowe,  samorządy gospodarcze i zawodowe,  przedsiębiorcy,  partnerstwa w /w podmiotów Instytucja Wdrażająca : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Wydział Rozwoju Gospodarczego.

51 51 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 1.Opracowanie i tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubuskiego, w tym:  przeprowadzanie analiz i badań potrzebnych do opracowania RSI,  monitorowanie i analiza postępów realizacji RSI,  przeprowadzanie badań i analiz (np. finansowych, technicznych) i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z RSI wspierających budowanie regionalnego systemu innowacji,  promowanie RSI i jej elementów składowych (przeprowadzanie kampanii promocyjnej regionalnego systemu innowacji, kreowanie i propagowanie postaw proinnowacyjnych, popularyzacja postępu)

52 52 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiana wiedzy z zakresu innowacji:  tworzenie struktur wspierających sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sektorem badawczo-rozwojowym i innymi podmiotami działającymi na rzecz innowacji (w tym tworzenie takich struktur jak centra transferu technologii, centra doradztwa finansowego, klastrów producenckich, regionalnego forum innowacji, klubu przedsiębiorców innowacyjnych itp.),  organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, kampanii promocyjnych, cykli szkoleniowo-edukacyjnych, targów wiedzy.

53 53 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie  danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych  przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji:  organizowanie imprez promujących innowacje oraz inicjatywy służące wymianie innowacji w formie: dni otwartych drzwi, dni informacji, dni konsultacji i współpracy z przedstawicielami zagranicznymi itp.,  działania mające na celu analizę i identyfikację kluczowych narzędzi niezbędnych do realizacji regionalnej Strategii Innowacji,

54 54 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy  działania służące zwiększaniu poziomu wiedzy i umiejętności partnerów opracowujących i realizujących RSI w zakresie planowania strategicznego, budowania partnerstwa oraz zarządzania projektem,  tworzenie i udostępnianie kompleksowej bazy informacyjnej dla członków sieci, partnerów opracowujęcych i realizujących RSI i innych zainteresowanych stron, w tym gromadzenie danych związanych z działaniami innowacyjnymi w regionie, np. Informacje o szkoleniach, seminariach w kraju i za granicą, możliwościach finansowania rozwiązań innowacyjnych, poszukiwaniu partnerów)

55 55 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 4. Staże dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a przedsiębiorstwami dla obopólnych korzyści  organizowanie staży,  rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania 5. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu:

56 56 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Beneficjenci ostateczni:  jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,  przedsiębiorcy włączając jednostki badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyści pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci innowacji i w wymianie informacji,  szkoły wyższe,  jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjnych regionów,  uczestnicy studiów doktoranckich,  pracownicy sektora badawczo – rozwojowego oraz absolwenci szkół, wyższych nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział stażach w przedsiębiorstwie.

57 57 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google