Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/29 www.dip.dolnyslask.pl Jak dofinansować nowe inwestycje w MŚP? Zasady, procedury, praktyka Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/29 www.dip.dolnyslask.pl Jak dofinansować nowe inwestycje w MŚP? Zasady, procedury, praktyka Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca."— Zapis prezentacji:

1 1/29 www.dip.dolnyslask.pl Jak dofinansować nowe inwestycje w MŚP? Zasady, procedury, praktyka Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Str. 2/29www.dip.dolnyslask.pl Budżet10 PriorytetówDla przedsiębiorców 1,2 mld euro 1Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Działanie 1.1. – inwestycje Działanie 1.2. – doradztwo Działanie 5.1 – OŹE Działanie 5.3 – kogeneracja 2Społeczeństwo informacyjne 3Transport 4Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 5Energetyka 6Turystyka i Kultura 7Edukacja 8Zdrowie 9Miasta 10Pomoc Techniczna RPO WD 2007-2013

3 Str. 3/29 Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Budżet: 177,7 mln euro Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Budżet: 756,4 tys. euro Działanie 5.1 Odnawialne Źródła Energii Budżet: 5,5 mln euro Działanie 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja Budżet: ok. 3 mln euro Budżet: ok. 186 mln euro www.dip.dolnyslask.pl RPO WD 2007-2013

4 Kto? MŚP (mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat) małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa Na co? - Zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - Specjalistyczne szkolenia oraz usługi doradcze ściśle związane z realizacją projektu Ile? od 100 tys. zł, do 1,6 mln zł wydatków kwalifikowalnych Ile refundacji? do 50% dla wszystkich przedsiębiorstw Budżet: 29 309 647,06 mln złotych (7,1 mln euro) www.dip.dolnyslask.plStr. 4/29 Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

5 www.dip.dolnyslask.plStr. 5/29 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE  mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (okres liczony od momentu wpisu do CEIDG lub KRS do momentu zarejestrowania wniosku),  małe przedsiębiorstwa niezależnie od okresu prowadzenia działalności gospodarczej,  średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa muszą wprowadzić innowacyjność produktową i/lub procesową na poziomie swojego przedsiębiorstwa. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

6 www.dip.dolnyslask.plStr. 6/29 Mikroprzedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych osób < 10 - obrót ≤ 2 mln euro lub - bilans roczny ≤ 2 mln euro Małe przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych osób < 50 - obrót ≤ 10 mln euro lub - bilans roczny ≤ 10 mln euro Średnie przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych osób < 250 - obrót ≤ 50 mln euro lub bilans roczny ≤ 43 mln euro Duże przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych osób > 250 - obrót > 50 mln euro lub - bilans roczny > 43 mln euro Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

7 www.dip.dolnyslask.plStr. 8/29 Kwalifikowalność W ramach Schematu 1.1.A2 RPO WD udzielana pomoc jest pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 236 poz. 1562 z późn. zm.), (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis) i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (zwane dalej rozporządzeniem nr 1407/2013). Wnioskodawca ubiegający się o tę formę pomocy musi spełniać poniższe warunki: 1. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej „jednemu przedsiębiorcy” nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (okres bieżący roku podatkowego i dwa poprzednich lata podatkowe), 2. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej „jednemu przedsiębiorcy” prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 tys. EUR w okresie trzech lat podatkowych.

8 www.dip.dolnyslask.plStr. 10/29 Kwalifikowalność - zasięg terytorialny:  Siedziba główna przedsiębiorstwa musi znajdować się na terytorium RP (może być w innym województwie);  Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego co powinno mieć odzwierciedlenie w konkretnym zapisie dokumentu rejestrowego (na przykład posiadanie oddziału, zakładu, filii na Dolnym Śląsku);  Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

9 www.dip.dolnyslask.plStr. 11/29 Rodzaje i wartość projektów: » zakup ruchomych środków trwałych (maszyny, urządzenia, itp.) » nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje) » specjalistyczne szkolenia ściśle związane z realizacją projektu »usługi doradcze związane z realizacją projektu » usługi doradcze związane z realizacją projektu » Wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. – do 1,6 mln PLN » Poziom dofinansowania części inwestycyjnej: maksymalny udział dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych (każdej z kategorii wydatków). » Budżet: ok. 7,1 mln EUR (ponad 29,3 mln PLN) Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

10 www.dip.dolnyslask.plStr. 12/29 Wydatki kwalifikowalne – część inwestycyjna Ruchome środki trwałe - nabycie środków trwałych (maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury). Środek trwały musi zostać wprowadzony do ewidencji (rejestr) środków trwałych oraz być traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości. Środki trwałe muszą być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę. Cena używanego ruchomego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej, określonej na dzień jego nabycia i być wyższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego. Nie jest kwalifikowalne nabycie aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę ich nabycia. Nabycie używanego sprzętu ICT jest niekwalifikowalne. Wartości niematerialne i prawne – patenty, licencje, know-how oraz nieopatentowana wiedza techniczna. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

11 www.dip.dolnyslask.plStr. 13/29 Leasing - kwalifikowalna jest każda forma leasingu (oprócz leasingu zwrotnego), która przenosi prawa własności środków trwałych na leasingobiorcę (beneficjenta pomocy). Przeniesienie własności musi nastąpić najpóźniej do 30.11.2014 r. Szkolenia specjalistyczne konieczne do prawidłowego wdrożenia projektu. Szkolenia specjalistyczne polegają na przekazywaniu:  wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie  umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe. Szkolenia stanowią uzupełnienie komponentu inwestycyjnego. Usługi doradcze- wydatki związane z zakupem usług doradczych związanych z realizacją projektu, jeżeli będą świadczone przez doradców zewnętrznych oraz nie będą miały charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie będą związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

12 www.dip.dolnyslask.plStr. 13/29 Maksymalny udział dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych (każdej z kategorii wydatków). Ponadto:  wysokość wydatków związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć 50% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.  wysokość wydatków związanych z zakupem specjalistycznych szkoleń związanych z realizacją projektu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu.  wysokość wydatków na usługi doradcze związane z realizacją projektu nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

13 www.dip.dolnyslask.plStr. 15/29 Wydatek jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeśli spełnia następujące warunki:  jest celowy, niezbędny i konieczny do realizacji projektu i został poniesiony w bezpośrednim związku z realizacją projektu, tzn. bez tego wydatku projekt nie mógłby zostać zrealizowany  został dokonany w sposób efektywny i oszczędny  jest rzetelnie i należycie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania na podstawie dowodów księgowych, wyciągów z ksiąg rachunkowych oraz wyciągów bankowych  został poniesiony przez beneficjenta, chyba że inny podmiot został do tego upoważniony w umowie o dofinansowanie projektu  został poniesiony w formie bezgotówkowej (przelew)  został faktycznie poniesiony w ramach projektu  został poniesiony w okresie realizacji projektu  jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego  jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z umowy o dofinansowanie  jest racjonalny pod względem ekonomicznym Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

14 www.dip.dolnyslask.plStr. 17/29 Kwalifikowalność projektu – ramy czasowe Rozpoczęcie realizacji projektu jest możliwe od dnia 17 lipca br. (dzień ogłoszenia o naborze) Rozpoczęcie prac związanych z projektem:  złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych lub szkoleń Zakończenie – projekty muszą być zakończone (zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu) do 30.11.2014 r., ostatni wniosek o płatność musi być złożony nie później niż 31 marca 2015 r. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową do DIP w terminie do 60 dni od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, a w przypadku zawarcia umowy po dacie zakończenia finansowej realizacji projektu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 31 marca 2015 r. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

15 www.dip.dolnyslask.plStr. 18/29 W ramach schematu 1.1.A2 wsparcie nie jest udzielane na projekty realizowane w ramach następujących rodzajów działalności gospodarczych: a)rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; b)rybołówstwo; c)górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych; d)wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła; e)administracja publiczna; Informacje na temat działalności wykluczonych z tego działania znajdują się na naszej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl w zakładce: Działalność wykluczona w DIP z dofinansowania.www.dip.dolnyslask.pl Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

16 www.dip.dolnyslask.plStr. 19/29 PRZYKŁADY WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH :  wydatki na nabycie nieruchomości oraz roboty i materiały budowlane  wykluczone z możliwości wsparcia będą projekty zawierające elementy budowy lub modernizacji budynków lub budowli  wydatki na nabycie oprogramowania dedykowanego (tj. przygotowanie na specjalne zamówienie Wnioskodawcy)  wydatki na bieżącą działalność przedsiębiorstwa  wydatki np. na usługi prawne, doradcze, podatkowe, reklamowe, analizy, opinie, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu  wydatki związane z bieżącymi naprawami sprzętu, maszyn/parku maszynowego  kary umowne  VAT Pełny katalog wydatków niekwalifikowalnych znajduje się w: Załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD oraz w Wytycznych dla Wnioskodawców do konkursu 1.1.A2 (nabór lipiec 2014) (oba dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl )

17 www.dip.dolnyslask.plStr. 20/29 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW : Kryteria oceny wniosków znajdują się w dokumencie: Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD (z dnia 27 czerwca 2014 r.)  przykładowe KRYTERIA FORMALNE Czy wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją? Czy wersja papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame w treści? Czy wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki? Czy wszystkie typy wydatków są kwalifikowalne? Czy odpowiednio określono wartość projektu? Czy odpowiednio określono poziom dofinansowania? Czy dobrano wskaźniki odzwierciedlające zakres i cel projektu? Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

18 www.dip.dolnyslask.plStr. 21/29 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW :  przykładowe KRYTERIA MERYTORYCZNE – 16 punktów Czy sytuacja finansowa gwarantuje realizację projektu? Czy Wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się o środki publiczne UE? Czy wnioskodawca posiada certyfikat np. ISO lub wewnątrzzakładowy system zarządzenia jakością? Czy cel projektu i jego uzasadnienie jest zgodne z celami priorytetu RPO? Czy harmonogram realizacji projektu jest czytelny realny do przeprowadzenia? Czy odpowiednio opisano zagrożenia realizacji projektu i działania minimalizujące ryzyka? Czy prawidłowo oszacowano wartość wydatków i je uzasadniono? Czy projekt ma pozytywny wpływ na polityki równości szans, ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego? Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

19 www.dip.dolnyslask.plStr. 22/29 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW :  przykładowe KRYTERIA SEKTOROWE – 21 punktów Czy stworzone zostaną dodatkowe miejsca pracy? (Obowiązkowo 1 – w wymiarze co najmniej 1 etatu) Czy bezpośrednim celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej lub/i procesowej? Czy firma posiada dział B+R Czy projekt wykorzystuje wyniki prac B+R? Czy firma posiada lub jest w trakcie zdobywania patentu, licencji, wzorów użytkowych itp.? Czy wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami oraz sieciami naukowymi? Czy projekt jest realizowany w ramach regionalnych sieci współpracy (współpraca sieciowa)? Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt? Aby projekt został oceniony pozytywnie musi zdobyć minimum 25% punktów (min. 4 punkty) z kryteriów merytorycznych i minimum 18% punktów (min. 4 punktów) z kryteriów sektorowych. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

20 www.dip.dolnyslask.plStr. 23/29 Źródła finansowania projektu Wnioskodawca musi zapewnić 100% finansowania projektu, w tym zarówno kosztów kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych oraz podatku VAT. W przypadku deklarowanego finansowania projektu źródłami zewnętrznymi takimi jak kredyt i leasing, złożenie wniosku o dofinansowanie łącznie z kopią promesy*/umowy kredytowej lub kopią promesy leasingowej na kwotę minimum wnioskowanego dofinansowania jest podstawą otrzymania pozytywnej oceny w kryterium „Sytuacja finansowa Wnioskodawcy”. Ponadto kryterium również będzie spełnione w sytuacji, gdy projekt do czasu rejestracji wniosku zostanie zrealizowany w 100% (poniesienie i udokumentowanie poniesienia wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie). * Obligatoryjny wzór promesy kredytowej i leasingowej. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

21 www.dip.dolnyslask.plStr. 25/29 Ogłoszenie konkursu: 17.07.2014 r. Rejestracja wniosków: 16 września 2014 r. od godz. 8:00- 15:00 tryb konkursu zamknięty. Przyjmowanie wniosków: do trzech dni po rejestracji (godz. 8.00 – 15.00) Wersja papierowa ( 1 egzemplarz+ załączniki). Koperta opisana zgodnie ze wzorem zamieszczonym w ogłoszeniu o naborze Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek Ostatni wniosek o płatność 31.03.2015 Krok po kroku: Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

22 www.dip.dolnyslask.plStr. 26/29 Krok po kroku: Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

23 www.dip.dolnyslask.plStr. 27/29 Ogłoszenie konkursu- 17.07.2014 Składanie wniosków – internetowa rejestracja wniosków 16.09.2014 (od godz.8:00 do 15:00) Ocena formalna – trwa do 45 dni Ocena merytoryczna – trwa do 55 dni Zatwierdzenie listy przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Podpisanie umowy – do 60 dni po zatwierdzeniu listy przez ZWD Krok po kroku Projekty muszą być zakończone do 30.11.2014 r.. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

24 www.dip.dolnyslask.plStr. 28/29 Rejestracja wniosku o dofinansowanie 1.Wejdź na www.dip.dolnyslask.pl www.dip.dolnyslask.pl 2.Kliknij: „zarejestruj wniosek o dofinansowanie” 3.Wpisz kod, który się wyświetli oraz kliknąć: „kliknij, aby przejść dalej” 4.Ze swojego komputera wybierz zapisany wniosek w formacie XML (dokument z rozszerzeniem *gz) 5.Prześlij plik, by go zarejestrować 6.Kliknij: „wyślij potwierdzenie rejestracji na adres e-mail” (dane z adresem zostały zaciągnięte z wniosku) 7.Wnioskodawca otrzyma e-mailem- potwierdzenie zarejestrowania wniosku o dofinansowanie z numerem zgłoszenia oraz datą, godziną, minutą, sekundą zgłoszenia wniosku. Schemat 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

25 Str. 29/29 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ul. Strzegomska 2 - 4 ul. Strzegomska 2 - 4 53-611 Wrocław 53-611 Wrocław tel. 71 776 58 12-13 info.dip@umwd.plwww.dip.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "1/29 www.dip.dolnyslask.pl Jak dofinansować nowe inwestycje w MŚP? Zasady, procedury, praktyka Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google