Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty w szkole Anna Glenc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty w szkole Anna Glenc."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty w szkole
Anna Glenc

2 Cel: wypracowanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty w szkole

3 Plan prezentacji Adaptacja pierwszoklasisty.
Zdefiniowanie sytuacji trudnej. Etapy rozwiązywania problemów. Przyczyny trudności i możliwości ich rozwiązania. Rady dla nauczycieli i rodziców dotyczące trudnych sytuacji w świetle literatury. Podsumowanie. Wymiana doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych.

4 Adaptacja pierwszoklasisty
Rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w jego życiu. Proces adaptacji do nowej sytuacji zależy: od dotychczasowych doświadczeń dziecka, od dojrzałości szkolnej, odporności psychofizycznej, warunków rodzinnych, warunków środowiskowych.

5 Adaptacja pierwszoklasisty
Stając się uczniem, dziecko wchodzi w kontakt z rówieśnikami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły. Przystosowując się do nowego środowiska musi poznać i podporządkować się zasadom, normom postępowania obowiązującym w szkole. To trudny okres dla każdego dziecka.

6 Adaptacja pierwszoklasisty
To, w jaki sposób poradzi sobie z nową sytuacją w początkowym okresie pobytu w szkole, często może rzutować na całokształt kariery szkolnej. Bardzo istotną rolę w procesie adaptacji dziecka w szkole pełni nauczyciel. Pewien procent uczniów ma trudności w odnalezieniu się w nowej roli ucznia, powstają wtedy różne sytuacje trudne, a przyczyny tego mogą być różne.

7 Sytuacja trudna Ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych są bardzo istotne.

8 Etapy rozwiązywania problemów
Najczęściej stosuje się metodę czterostopniową, na którą składa się: zidentyfikowanie problemu, sytuacji trudnej; przedyskutowanie ewentualnych rozwiązań; wybór rozwiązania i wypróbowanie go; ocena sytuacji.

9 Przyczyny trudności i możliwość ich rozwiązania

10 Przyczyny trudności i możliwość ich rozwiązania
Istotne jest, aby zapewnić dziecku czas na naukę, odpoczynek, na zabawę, na kontakt z rówieśnikami, rozwijanie zainteresowań. Należy pamiętać o zdrowym odżywianiu, przestrzeganiu odpowiedniej ilości godzin snu dziecka. Do przyczyn powodujących trudności w zaadaptowaniu się do nowego środowiska należy zaliczyć wiele czynników.

11 Przyczyny trudności Poziom intelektualny dziecka
dzieci o obniżonym poziomie możliwości intelektualnych, słabym rozwoju percepcji, pamięci wzrokowej, słuchowej; dziecko, które nie jest w stanie zaspokoić wymagań rodziców znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Rodzice często krytykują dziecko, porównując z lepszymi. Dziecko popada w stres, nerwicę, rodzi się niechęć do szkoły. Psycholog powinien zbadać dziecko i postawić diagnozę.

12 Poziom emocjonalny dziecka
dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, małą odpornością na porażki, niepowodzenia szkolne / dzieci agresywne. dziecko w szkole spotyka się z koniecznością dostosowania emocji w zależności od sytuacji. Dzieci uczą się kontroli emocjonalnej poprzez skuteczność lub nieskuteczność własnych zachowań emocjonalnych oraz poprzez obserwację zachowań innych ludzi. Ważne, aby nie ulegać kaprysom i awanturom dziecka, nie reagować złością na złość, ale spokojnie przeczekać czas wzmożonego napięcia. Dobre rozeznanie w sytuacji, umiejętność przewidywania skutków pozytywnie wpłynie na rozwój samokontroli.

13 Problemy zdrowotne Zaburzenia funkcji
nieodpowiedni rozwój fizyczny, zły stan zdrowia dziecka, co wiąże się z częstym opuszczaniem zajęć szkolnych. Należy zadbać o zdrowie dziecka. Zaburzenia funkcji trudności fizjologiczne - związane z zaburzeniami mowy, procesem lateralizacji, zaburzenia funkcji wzrokowej i słuchowej. Należy skorzystać z zajęć logopedycznych, reedukacyjnych.

14 Trudna sytuacja rodzinna
trudności społeczne - dotyczą dzieci wychowujących się w trudnej sytuacji rodzinnej (rodzina niepełna, rozwód, choroby, alkoholizm, kłótnie, awantury, trudne warunki materialne) oraz błędy wychowawcze ze strony rodziców. Rodzina powinna się postarać uregulować te sprawy.

15 Powtarzające się Trudne sytuacje w szkole
specyficzne trudności w uczeniu się; problemy rodzinne ucznia (uczeń bity w domu, psychiczne znęcanie się nad dzieckiem); uczeń agresywny / nadpobudliwy psychoruchowo; kłopoty z integracją, nieśmiałość dzieci; wykluczenie i dyskryminacja; wypadek, nagłe zdarzenia; wymuszanie, kradzieże, oszustwa; trudne relacje: nauczyciel- rodzic, nauczyciel- uczeń, uczeń- uczeń i inne sytuacje problemowe.

16 Co każdy nauczyciel/ inny pracownik szkoły/ rodzic może zrobić, żeby rozwiązać sytuację problemową?

17 Rady dla nauczycieli i rodziców
zachęcać i chwalić; nie ośmieszać dziecka; częściej nagradzać, rzadziej karać (jeżeli dziecko ganimy to powinno wiedzieć za co- wyjaśnić mu niewłaściwy czyn); zaspokajać podstawowe potrzeby psychiczne dziecka (bezpieczeństwa, przynależności, uznania); uczyć dziecko doprowadzania pracy do końca; konsekwentnie wychowywać, wdrażać do samodzielności i zaradności, a nie wyręczać go ze wszystkiego;

18 Rady dla nauczycieli i rodziców
stymulować rozwój dziecka poprzez zabawy plasteliną, farbami, aby rozwijać go manualnie; przestrzegać głoszonych przez siebie zasad moralnych; rozumnie kochać dziecko (akceptacja praw dziecka, interesowanie się jego problemami) jeśli pojawią się problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić, należy szukać pomocy specjalistów.

19 Co może pomóc przy rozwiązywaniu problemu?
Nauczyciele powinni rozwijać swoje umiejętności udzielania wsparcia dzieciom i ich rodzicom, będącym w trudnej sytuacji, współpracować z rodzicami i placówkami zewnętrznymi (poradniami, logopedą). Nauczyciele i wychowawcy poprzez odpowiednie kształtowanie środowiska w szkole, mogą wywierać wpływ na zachowania problemowe dzieci.

20 Wymiana doświadczeń dotyczących sytuacji trudnych

21 podsumowanie Najważniejsze w wychowaniu są: stałość, stanowczość i konsekwencja. Czytelny zestaw zakazów i praw sprawia, że dziecko może się bezpiecznie poruszać w najbliższym otoczeniu. Jeśli wyznaczone przez rodziców i nauczycieli granice są stałe – wyraźnie określone i konsekwentnie przestrzegane - można zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa.

22 Rodzice i nauczyciele powinni dbać, aby w ich rodzinie i szkole
główną metodą wychowawczą była nagroda; nikt nie stosował przemocy; obowiązywały jasne zasady; wszyscy wzajemnie okazywali sobie szacunek i przyjaźń; dzieci wykonywały prace codzienne i odpowiadały za swoje rzeczy; dzieci nauczyły się odpowiedzialności za czyny i słowa.

23 Należy pamiętać, że większość dzieci klas pierwszych szczerze chce być dobrymi uczniami.
Jeżeli wystąpią u dziecka trudności, ważna jest szybka reakcja na te niepowodzenia. Rodzice i nauczyciele często lekceważą pierwsze kłopoty lub każą dziecko nie udzielając właściwej pomocy. Reakcją rodziców i nauczycieli na kłopoty dziecka powinno być dotarcie do ich przyczyn.

24 Dobra szkoła to nie taka, w której nie ma problemów czy trudnych sytuacji, lecz taka, która je nazywa, informuje o nich i podejmuje ustalone kroki.

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących adaptacji pierwszoklasisty w szkole Anna Glenc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google