Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CROSS-PROMOCJA Batonik MilkyWay+Guma Orbit dla Dzieci Izabella Stypi ń ska-Kosikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CROSS-PROMOCJA Batonik MilkyWay+Guma Orbit dla Dzieci Izabella Stypi ń ska-Kosikiewicz."— Zapis prezentacji:

1 CROSS-PROMOCJA Batonik MilkyWay+Guma Orbit dla Dzieci Izabella Stypi ń ska-Kosikiewicz

2 Uzasadnienie wyboru produktów DLACZEGO TE PRODUKTY? Batonik MilkyWay to lekka, mleczna pianka oblana pyszn ą czekolad ą, która pasuje jako przek ą ska w szkole i w pracy Owocowy smak Gumy do ż ucia Orbit dla Dzieci i mo ż liwo ść robienia z niej wielkich balonów zach ę ca do konsumpcji CEL CROSS-PROMOCJI Sprzeda ż batonika z gum ą do ż ucia ma u ś wiadomi ć rodziców o ch ę ci dbania o z ę by ich dzieci przez firm ę Mars, ma ich przekona ć do zakupu obu produktów w celu zaspokojenia potrzeb dzieci (na słodycze) oraz własnych (dbanie o higien ę jamy ustnej ich pociech). Celem jest równie ż rozpowszechnienie ś wiadomo ś ci w ś ród dzieci, aby dbały o własne z ę by i pami ę tały o regularnym ż uciu gumy po posiłku w celu ustabilizowania poziomu Ph w ustach, dzi ę ki czemu zastopuj ą rozwijanie si ę próchnicy, co jest głównym problemem niech ę ci do zakupu słodyczy przez rodziców.

3 Ankieta i jej opis Ankieta została przeprowadzona w ś ród osób studiuj ą cych, którzy posiadaj ą ju ż dzieci. Na cztery pytania odpowiedziało 11 osób (siedem kobiet i czterech m ęż czyzn). Odpowiedzi ró ż niły si ę, ale mo ż na wyci ą gn ąć z nich odpowiednie wnioski, które potwierdzaj ą ide ę zaproponowanej przeze mnie cross- promocji.

4 Wnioski z ankiety i potwierdzenie słuszno ś ci zaproponowanego celu. Dla dziesi ę ciu z jedenastu rodziców na cz ę stotliwo ść zakupu słodyczy ma wpływ ś wiadomo ść o chorobie z ę bów, czyli próchnicy, która jest głównym problemem w ś ród dzieci. 91% badanych zgodnie potwierdziła, ż e po przedstawieniu korzy ś ci jakie wynikaj ą z ż ucia gumy po posiłku, cz ę stotliwo ść zakupu słodyczy by wzrosła. Sprzeda ż batonika i gumy do ż ucia pozytywnie wpłynie na decyzj ę zakupu słodyczy dla dziecka, poniewa ż i rodzice i dzieci b ę d ą ś wiadomi korzy ś ci wynikaj ą cych jakie daje guma do ż ucia konsumowana po posiłku, a zwłaszcza po spo ż yciu słodyczy. Wzro ś nie te ż zaufanie do marki, która ma na uwadze nie tylko wysokie wyniki sprzeda ż owe, ale równie ż zdrowie swoich klientów.

5 Wizualizacja produktu cross-promocji Produkt byłby sprzedawany w jednej paczce (baton MilkyWay razem z Gum ą do ż ucia Orbit dla Dzieci) W celu dotarcia do wi ę kszej ilo ś ci konsumentów, mo ż na zorganizowa ć akcj ę promocyjn ą w szkołach i rozdawa ć dzieciom darmowe pakiety w jego mini wersji (mini batonik MilkyWay razem z listkiem Gumy do ż ucia Orbit dla Dzieci)


Pobierz ppt "CROSS-PROMOCJA Batonik MilkyWay+Guma Orbit dla Dzieci Izabella Stypi ń ska-Kosikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google