Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego programem Nowego Centrum Łodzi Prezentacja wybranych zagadnień z realizacji projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego programem Nowego Centrum Łodzi Prezentacja wybranych zagadnień z realizacji projektu."— Zapis prezentacji:

1 Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego programem Nowego Centrum Łodzi Prezentacja wybranych zagadnień z realizacji projektu

2 1 Cele projektu doradczego Określenie strategicznej wizji roli, jaką pełnić będzie obszar Nowego Centrum Łodzi po zakończeniu realizacji programu Nowego Centrum Łodzi Określenie docelowej struktury funkcji po zakończeniu realizacji programu Nowego Centrum Łodzi Przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie procesów wsparcia rewitalizacji oraz przebudowy obszarów miejskich na grunt Łodzi Wprowadzenie Tło oraz kluczowe cele projektu

3 2 Czerpanie informacji oraz rozwiązań z wielu źródeł jednocześnie Obserwacja najlepszych przykładów przebudowy centrów miast na etapie organizacji, przygotowania oraz realizacji procesu. Traktowanie obszaru Nowego Centrum Łodzi jako obszaru o strategicznym oddziaływaniu na resztę miasta. Wprowadzenie Kluczowe założenia metodologiczne Uwzględnienie zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z zagospodarowaniem nieruchomości, takich jak np. bezpieczeństwo, demografia lub zagadnienia socjalne. Wyjście krok dalej – wskazanie potencjalnych możliwości finansowania każdej z rekomendowanych funkcji

4 3 Diagnoza sytuacji aktualnej Analiza najlepszych praktyk w zakresie strategicznego rozwoju centrów miast Analiza aktualnych trendów w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu Analiza technicznych oraz prawnych uwarunkowań terenu objętego projektem Konsultacje z lokalnymi środowiskami Analiza uwarunkowań rynkowych oraz społeczno- gospodarczych miasta Analiza benchmarkingowa Wybór miast benchmarkingowych Opracowanie wskaźników do badania benchmarkingowego Realizacja badania Opracowanie listy typów centrów miast Wybór docelowego typu centrum miasta wraz z procentową strukturą funkcji Adaptacja wybranego typu względem trendów w zakresie planowania urbanistycznego Adaptacja wybranego typu względem uwarunkowań terenu NCŁ Określenie docelowej struktury oraz lokalizacji funkcji Prognoza TO-BE stanu miasta Łodzi po realizacji projektu Analiza potencjalnych możliwości finansowania rekomendowanych funkcji Opracowanie materiałów informacyjnych. Określenie docelowej struktury funkcji Analizy końcowe Omówienie przebiegu projektu Wprowadzenie 1 2 3 4 5

5 4 1. Wybór miast benchmarkingowych Podsumowanie Manchester Liverpool Sheffield Miasta poprzemysłowe realizujące rewitalizację Nowy JorkParyżLondon Miasta uzupełniające Lyon Miasto specjalne Miasto uwzględnione w analizie na prośbę Zamawiającego Dawne zagłębie przemysłu tekstylnego. Miasto było jednym z największych i najbardziej znanych ośrodków jedwabnictwa w Europie Miasto w ostatnich latach przeprowadziło renowację kilku dzielnic, a aktualnie rewitalizuje dawną dzielnicę przemysłową graniczącą z dworcem kolejowym. DusseldorfLeipzigStuttgart Miasta podobne do Łodzi

6 5 2. Struktura oraz forma funkcji występujących w centrum miasta Funkcja Mieszkaniowa Funkcja Komercyjna Funkcja BiurowaTereny Zielone Funkcja Kulturalno -rozrywkowa Funkcja Edukacyjna Tereny Otwarte Infrastruktura Drogowa Parkingi Infrastruktura Kolejowa Funkcja Hotelowa Funkcja Konferencyjna

7 6 „Ekskluzywna dzielnica” „Dzielnica komercyjna o historycznej zabudowie” „Dzielnica mieszkaniowa o historycznej zabudowie” „Dzielnica mieszana” „Stylowa dzielnica miejska” „Nowoczesna dzielnica” Dominacja funkcji mieszkaniowej oraz biurowej, niska, zabudowa w wysokim standardzie, znaczny udział terenów zielonych, otwartych oraz funkcji kulturalnych. Dominacja funkcji biurowej i komercyjnej, zlokalizowanych w niskiej zabudowie o historycznym charakterze. Brak terenów zielonych oraz funkcji mieszkaniowej. Silna dominacja funkcji mieszkaniowej zlokalizowanej w historycznej lub odtworzonej na styl historyczny zabudowie. Równowaga pomiędzy trzema dominującymi funkcjami – mieszkalną, biurową oraz komercyjną przy bardzo dużej dowolności w zakresie typu oraz formy zabudowań. Dominacja funkcji komercyjnej przy obecności funkcji mieszkaniowej oraz biurowej. Odrestaurowane kamienice lub nowe obiekty wybudowanych w stylu zgodnym z istniejącą architekturą. Dominacja funkcji mieszkaniowej przy istotnej obecności funkcji biurowej oraz kulturalno- rozrywkowej. Zabudowa modernistyczna, dopuszczająca znaczne wysokości obiektów (zwłaszcza biurowców). 3. Strategiczne typy centrów miast Podsumowanie

8 7 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (1/6) Typ „ekskluzywnej dzielnicy”- np. Dusseldorf Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „ekskluzywnej dzielnicy”: Dominacja funkcji mieszkaniowej. Znaczny udział funkcji biurowej. Istotna obecność terenów zielonych oraz terenów otwartych. Funkcja mieszkaniowa w typie ekskluzywnym - w postaci odnowionych kamienic lub nowych, niewysokich budynków apartamentowych. Funkcja biurowa, podobnie jak funkcja mieszkaniowa, zlokalizowana jest w sposób współgrający z charakterem dzielnicy – w ramach historycznych kamienic lub nowych niewysokich budynków biurowych w konserwatywnym stylu. Szerokie arterie komunikacyjne zastępowanie są regularnym układem jedno, maksymalnie dwupasmowych ulic. Brak obecności głównych ulic handlowych na terenie obszaru.

9 8 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (2/6) Typ „dzielnicy komercyjnej o historycznej zabudowie”- np. Liverpool Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „dzielnicy komercyjnej o historycznej zabudowie”: Silna dominacja funkcji biurowej oraz komercyjnej, przy zauważalnym udziale funkcji kulturalno-rozrywkowej oraz terenów otwartych. Obydwie dominujące funkcje zlokalizowane są w osobnych częściach dzielnicy tworząc jej część biurową oraz część handlową. Praktyczny brak funkcji mieszkaniowej. Funkcje zlokalizowane są w ramach historycznego typu zabudowy, pozwalającego na zachowanie architektonicznej stylistyki dzielnicy. Dopuszczalne są uzupełnienia zabudowy w typie modernistycznym, jednakże nie mogą one pełnić roli dominującej. Istotna obecność głównych ulic handlowych.

10 9 Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „dzielnicy mieszkaniowej o historycznej zabudowie”: Silna dominacja funkcji mieszkaniowej. Uzupełniająca obecność funkcji biurowej. Istotna obecność placów, skwerów itp. Faktyczny brak terenów zielonych. Nieznaczna obecność funkcji komercyjnej. Funkcje mieszkaniowa oraz biurowa zlokalizowane w historycznej lub odtworzonej na wzór historycznej zabudowie. Ograniczona do maksymalnie 6 – 8 pięter wysokość zabudowy. Ciągi gęstej zabudowy przeplatane placami, skwerami oraz terenami otwartymi; Istotna obecność na terenie dzielnicy głównych ulic handlowych ze znaczną ilością butików oraz restauracji. 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (3/6) Typ „dzielnicy mieszkaniowej o historycznej zabudowie”- np. Lyon

11 10 Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „dzielnicy mieszanej””: Równowaga pomiędzy trzema dominującymi funkcjami mieszkaniową, biurową oraz handlową; Umiarkowana obecność funkcji kulturalno- rozrywkowych; Zróżnicowane formaty oraz typy zabudowy – przemieszenie zrewitalizowanej zabudowy historycznej z rozwiązaniami architektonicznymi o charakterze modernistycznym. Ze względu na brak rygorystycznie określonych zasad zabudowy możliwość zlokalizowania budynków o nieszablonowych rozwiązaniach architektonicznych oraz elewacyjnych. 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (4/6) Typ „dzielnicy mieszanej”– np. Sheffield

12 11 Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „stylowej dzielnicy miejskiej”: Dominacja funkcji komercyjnej przy istotnej obecności funkcji mieszkaniowej oraz biurowej. Istotny udział terenów zielonych. Istotny udział terenów otwartych. Historyczny charakter zabudowy w postaci odrestaurowanych kamienic lub nowych obiektów wybudowanych w stylu zgodnym z istniejącą architekturą. Wysoki standard mieszkań oraz powierzchni biurowych. Ograniczona do maksymalnie 6 – 8 pięter wysokość zabudowy. Obecność głównych ulic handlowych na terenie obszaru. 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (5/6) Typ „stylowej dzielnicy miejskiej”– np. Lipsk

13 12 Kluczowe elementy charakterystyki centrum miasta w typie „nowoczesnej dzielnicy”: Dominacja funkcji mieszkaniowej przy istotnej obecności funkcji biurowej oraz kulturalno-rozrywkowej. Funkcja mieszkaniowa oraz biurowa rozdzielone lokalizacyjnie – brak przemieszania omawianych funkcji. Umiarkowana obecność funkcji kulturalno-rozrywkowych rozlokowanych w sposób zdekoncentrowany. Bardzo ograniczona obecność funkcji komercyjnej. Wysoki stopień wykorzystania przestrzeni, faktyczny brak terenów zielonych oraz terenów otwartych. Funkcja mieszkaniowa zlokalizowana w ramach nowoczesnej zabudowy, o wysokości do ok. 10 – 15 pięter. Funkcja biurowa zlokalizowana w budynkach o modernistycznej architekturze i nielimitowanej wysokości zabudowy. 3. Omówienie poszczególnych typów centrów miast (6/6) Typ „nowoczesnej dzielnicy”– np. Nowy Jork

14 13 Odniesienie przyjętych kryteriów oceny do każdego z analizowanych strategicznych typów centrów miast. Określenie strategicznej roli każdego typu centrum w Łodzi Ocena każdego typu z zastosowaniem zdefiniowanych kryteriów oceny Wskazanie docelowego typu centrum miasta Jaką rolę pełnić będzie obszar NCŁ jeżeli zostanie zagospodarowany zgodnie z danym typem? Co zaoferuje mieszkańcom, a co potencjalnym inwestorom? W jaki sposób wpłynie to na postrzeganie miasta? W jaki sposób wpłynie na relację obszaru NCŁ z pozostałymi częściami miasta? Wskazanie typu centrum miasta najwyżej ocenionego w ramach zastosowanych kryteriów oceny 4. Wybór docelowego typu centrum miasta (1/4) Opis procesu analitycznego

15 14 Zgodność z trendami w zakresie planowania rozwoju przestrzennego miast Zgodność analizowanego typu centrum miasta z aktualnymi trendami w zakresie planowania przestrzennego opracowanymi w ramach raportu. 4. Wybór docelowego typu centrum miasta (2/4) Omówienie przyjętych kryteriów oceny Zgodność z oczekiwaniami przedstawicieli środowisk lokalnych Zgodność analizowanego typu centrum miasta z oczekiwaniami środowisk lokalnych wyrażonych w trakcie realizowanych podczas projektu wywiadów indywidualnych oraz badań fokusowych. Wielkość popytu na daną funkcję Zgodność proponowanej przez dany typ centrum miasta struktury podaży funkcji z wnioskami wynikającymi ze zrealizowanej w ramach projektu analizy łódzkiego rynku nieruchomości. Zgodność z kierunkami rozwoju wskazanymi w dokumentach strategicznych Zgodność oddziaływania danego typu centrum miasta z kierunkami rozwoju wskazanymi w dokumentach strategicznych. Przewidywany poziom trudności w realizacji Kryterium oceniające siłę oddziaływania największych potencjalnych trudności w realizacji projektu przebudowy centrum zgodnie z ocenianym typem. Stopień pozytywnego oddziaływania na zjawiska społeczno-gospodarcze w Łodzi Kryterium oceniające w jakim stopniu realizacja centrum miasta zgodnie z danym typem przyczyni się do neutralizacji aktualnie obserwowanych w Łodzi negatywnych trendów społeczno-gospodarczych

16 15 4. Wybór docelowego typu centrum miasta (3/4) Wyniki oceny Nazwa typu Zgodność z trendami w zakresie planowania rozwoju przestrzennego miast Zgodność z oczekiwaniami przedstawicieli środowisk lokalnych Wielkość popytu na daną funkcję Zgodność z kierunkami rozwoju wskazanymi w dokumentach strategicznych Przewidyw any poziom trudności w realizacji Stopień pozytywnego oddziaływania na zjawiska społeczno- gospodarcze w Łodzi Suma punktów Ekskluzywna dzielnica 21 Dzielnica komercyjna o historycznej zabudowie 13 Dzielnica mieszkaniowa o historycznej zabudowie 19 Dzielnica mieszana 16 Stylowa dzielnica miejska 26 Nowoczesna dzielnica 15 1 – ocena bardzo słaba 2 – ocena słaba3 – ocena umiarkowana 4 – ocena dobra5 – ocena bardzo dobra

17 16 4. Wybór docelowego typu centrum miasta (4/4) Przewidywane strategiczne oddziaływanie wybranego typu Oddziaływanie na wizerunek Łodzi Centrum miasta w formie atrakcyjnego wizualnie obszaru o jednolitej, historycznej zabudowie, otoczonej elementami zieleni oraz otwartymi przestrzeniami. Ulokowanie w ramach obszaru kilku funkcji kulturalnych nawiązujących np. do kreatywnego lub kulturalnego charakteru miasta Oddziaływanie na mieszkańców Miejsca spotkań i spacerów wśród zabytkowej architektury Miejsce realizacji zakupów, - butiki, centra handlowe, Piotrkowska. Oddziaływanie na pozostałe dzielnice Zwiększenie podaży na rynku wysokiej klasy powierzchni handlowych. Zwiększenie podaży na rynku wysokiej klasy obiektów biurowych. Oddziaływanie na potencjał społeczno-gospodarczy oraz na atrakcyjność inwestycyjną miasta Efekt wizerunkowy Atrakcyjne obiekty biurowe, które można zaadoptować do unikalnych potrzeb wybranych branż. Możliwość pełnego ekonomicznego wykorzystania rosnących potoków pasażerskich (remont dworca, kolej metropolitalna, kolej dużych prędkości) Możliwość wykorzystania potencjału ekonomicznego dworca w celu pozyskania długofalowego źródła dochodów dla miasta.

18 17 5. Określenie docelowej struktury oraz lokalizacji funkcji (1/2) Rekomendowane zmiany w ramach planowanej struktury funkcji. Funkcja Udział aktualnie (a) Udział wg. projektu MPZP (b) Udział wg. struktury dla Lipska(c) Udział wg. przykładowej alokacji (d)Luka (c-b) Sugerowany kierunek zmian Mieszkaniowa21,2%34,5%9,5%12,0% -25,0% Biurowa3,6%11,0% 13,0% 0,0% Komercyjna3,8%7,1%17%20,0% 9,9% Kulturalno- rozrywkowa 3,0%5,3%4,5%6,0% -0,8% Przemysłowa i poprzemysłowa 23,0%0,0% Edukacyjna3,0%2,3%5,5%6,0% 3,2% Hotelowa0,4% 3,0%2,0% 2,6% Tereny zielone2,0%4,9%9,0%7,0% 4,1% Tereny publiczne2,0%4,1%10,0%8,0% 5,9% Parkingi4,0%0,3%2,5%0,0% 2,2% Infrastruktura drogowa 19,0%30,1%25,5%26,0% -4,6% Infrastruktura kolejowa 15,0%0%2,5%0,0% 2,5%

19 18 5. Określenie docelowej struktury oraz lokalizacji funkcji (2/2) Przykładowa lokalizacja funkcji

20 19 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego programem Nowego Centrum Łodzi Prezentacja wybranych zagadnień z realizacji projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google