Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1 WYNAGRODZENIE SKAZANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1 WYNAGRODZENIE SKAZANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY."— Zapis prezentacji:

1 Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1 WYNAGRODZENIE SKAZANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY W TRAKCIE ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Czy Trybunał Konstytucyjny mógł się pomylić? Orzeczenie TK z 23 lutego 2010 r. (OTK - A 2010/2/13, Dz. U. 2010 nr 34 poz. 191 )

2  funkcja represyjna zatrudnienia skazanych,  funkcja resocjalizacyjna (wychowawcza),  funkcja zdrowotno – higieniczna,  funkcja ekonomiczna (produkcyjna),  oraz funkcja wzmocnienia stanu bezpieczeństwa w zakładzie karnym oraz zapobiegania demoralizacji wśród skazanych. 2 FUNKCJE ZATRUDNIENIA SKAZANYCH:

3  stworzenie dodatkowej dolegliwości kary,  praca skazanych w przeszłości była niejednokrotnie nadmiernie uciążliwa, najczęściej bezcelowa i bezużyteczna,  jej wyróżnienie ma obecnie jedynie znaczenie historyczne. 3 FUNKCJA REPRESYJNA

4  praca powinna być produktywna, użyteczna i interesująca,  powinna przyczyniać się do rozwijania i utrwalania umiejętności skazanego do zarabiania w uczciwy sposób na swoje utrzymanie po zwolnieniu,  organizacja, formy i metody pracy powinny uwzględniać współczesne standardy pracy oraz technikę i organizację zgodnie z nowoczesnymi systemami zarządzania i produkcji,  zatrudnienie powinno stwarzać możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych. 4 FUNKCJA RESOCJALIZACYJNA

5  potrzeba zachowania i rozwoju sił fizycznych oraz psychicznych skazanego,  praca jako sprawny mechanizm motywacji pobudzający organizm do działania, wyznaczający kierunki jego aktywności,  polepszenie fizycznego i psychicznego samopoczucia (higiena fizyczna i psychiczna),  praca jako alternatywa bezczynności,  praca jako element służący do utrzymywania właściwej kondycji fizycznej. 5 FUNKCJA ZDROWOTNO – HIGIENICZNA

6  zmniejszenie wydatków państwa związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności,  świadczenie pomocy materialnej rodzinom skazanych ze środków wypracowanych przez samych skazanych (obowiązek alimentacyjny),  możliwość gromadzenia środków w ramach osobistego funduszu (tzw. żelazna kasa),  uczestnictwo w tworzeniu specjalistycznego funduszu pomocy postpenitencjarnej.  wypełnianie zobowiązań finansowych wobec państwa (kary grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego, obowiązku naprawienia szkody, kosztów sądowych itp.). 6 FUNKCJA EKONOMICZNA (PRODUKCYJNA)

7  poziom zatrudnienia jest jednym z istotnych warunków utrzymywania rygoru i dyscypliny więziennej,  bezczynność i nuda oraz powstające w konsekwencji wzajemne nieporozumienia, są źródłem niebezpiecznych zjawisk w postaci wzrostu znaczenia podkultury więziennej, zwiększonej agresji, znęcania się nad współwięźniami, czy też zbiorowych wystąpień i buntów,  zatrudnienie skazanych traktowane jest jako integralny składnik operacyjnego zarządzania instytucjami karnymi,  zapewnienie możliwości świadczenia pracy przez skazanych winno być jednym z priorytetowych zadań więziennictwa. 7 FUNKCJA WZMOCNIENIA STANU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI WŚRÓD SKAZANYCH

8  Kodeks karny wykonawczy art.116 pkt.4 nakłada na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności obowiązek wykonywania pracy,  o ile przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku.  na skazanych ciąży również obowiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego. 8 OBOWIĄZEK PRACY

9  art.107 kkw (skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub przekonań ideowych –tzw. „więźniowie sumienia”, nie dotyczy to wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego);  skazani uznani przez lekarza za niezdolnych do pracy ze względu na stan zdrowia;  art.121 §7 kkw przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku pracy skazanego kształcącego się lub z innych ważnych przyczyn (np: zagrożenie bezpieczeństwa, szczególne warunki osobiste lub stan psychiczny) 9 ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PRACY (WYJĄTKI !!!)

10 1)skierowanie do pracy, 2)umowa o pracę, 3)umowa zlecenia, 4)umowa o dzieło, 5)umowa o pracę nakładczą, 6)lub na innej podstawie prawnej. 10 PODSTAWY ŚWIADCZENIA PRACY ODPŁATNEJ PRZEZ SKAZANYCH (ART.121 §2 KKW) :

11  niepracowniczy stosunek zatrudnienia o charakterze penalnym,  najpowszechniejsza forma zatrudnienia skazanych w naszych jednostkach penitencjarnych,  skierowanie skazanego do pracy przez dyrektora zakładu karnego nie powoduje nawiązania stosunku pracy, zatrudnienie takie przyjmuje bowiem cechy stosunku administracyjno-prawnego, przejawiającego się w szczególnej relacji miedzy skazanym a państwem,  skierowanie skazanego do pracy opiera się na zasadzie władztwa i podporządkowania,  państwo reprezentowane przez dyrektora zakładu karnego – wymaga zrealizowania określonego obowiązku, w tym przypadku konieczności podjęcia wyznaczonej pracy przez drugi podmiot – skazanego,  skierowanie to jednostronny akt kreujący stosunek prawny. 11 SKIEROWANIE DO PRACY

12 Art. 123. § 2. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy. wynagrodzenia.przepisów Zmiana na skutek wyroku TK z 23 lutego 2010r. 12 ZASADA WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ

13  90 godzin miesięcznie, prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych SW lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego (art.123a §1 kkw);  dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych SW (art.123a §2 kkw);  praca w ramach przyuczenia do wykonywania pracy, (art. 123a§3kkw), zgoda na piśmie !!! 13 ZATRUDNIENIE NIEODPŁATNE

14  „Pytanie prawne sądu dotyczy praw osób skazanych. Trybunał Konstytucyjny w związku z tym przypomina, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (art. 30 Konstytucji)”.  „Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą przewidywać wynagrodzenia za pracę niższego od określonego w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Postanowienia umów i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, mniej korzystne dla pracownika są nieważne (art. 18 § 1 i 2 k.p.)” ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 14

15  „W rozpoznawanej sprawie szczególnie istotne znaczenie mają międzynarodowe standardy dotyczące traktowania więźniów.”  W świetle Wzorcowych reguł minimalnych ONZ z 1955 r. Więźniowie otrzymują za swoją pracę sprawiedliwe wynagrodzenie (reg. 76.1).  W myśl Europejskich reguł więziennych z 2006 r. W każdym wypadku praca więźniów powinna być sprawiedliwie wynagradzana (reg. 26.10). ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 15

16  „Z konstytucyjnego nakazu humanitarnego traktowania więźniów można zatem wyprowadzać ich prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w okresie pozbawienia wolności. Zmuszanie osób skazanych do podejmowania pracy bez zapewnienia im sprawiedliwego wynagrodzenia stanowiłoby przykład naruszenia rozważanej normy konstytucyjnej. Wynagrodzenie za pracę otrzymywane przez skazanego jest sprawiedliwe, jeżeli jest ustalane na podobnych zasadach jak za identyczną pracę wykonywaną przez osoby nieodbywające kary pozbawienia wolności.” ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 16

17  „Status osoby pozbawionej wolności wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla praw pracowniczych i uzasadnia szczególną ochronę przed nadużyciami ze strony administracji zakładu karnego i pracodawcy.” ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 17

18  „Należy przyjąć, że konstytucyjny termin „praca” obejmuje wszelką pracę zarobkową na rzecz innego podmiotu bez względu na formalne zakwalifikowanie stosunku łączącego te podmioty. Obejmuje on także pracę zarobkową wykonywaną przez osoby pozbawione wolności bez względu na charakter stosunku prawnego w ramach którego praca ta jest wykonywana, w tym pracę wykonywaną przez osoby niebędące pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy.” ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 18

19  „(..) możliwości nieuzasadnionego zaniżania wynagrodzenia za pracę wypłaconego osobom skazanym i czerpania tym samym przez pracodawców nieuzasadnionych korzyści z takiego zatrudnienia.”  „W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, istnieją alternatywne środki obniżania kosztów pracy osób skazanych, nieprowadzące do obniżania wynagrodzenia za pracę poniżej poziomu wynagrodzenia minimalnego. Należą do nich w szczególności odpowiednie regulacje prawa podatkowego, a także rozmaite bodźce finansowe dla przedsiębiorców zatrudniających osoby skazane.” ORZECZENIE TK Z 23 LUTEGO 2010 R. 19

20 Konstrukcja do 2003 r. Minimalne wynagrodzenie + potrącenia: 1)10% na cele pomocy postpenitencjarnej 2)z pozostałej części wynagrodzenia za pracę skazanemu przypadało 50%, a skazanemu wykonującemu pracę zarobkową na własny rachunek 75% tej części, resztę odpowiednio w obu przypadkach przekazywało się do budżetu państwa 3)podatek dochodowy 4)składki na ubezpieczenie społeczne WYNAGRODZENIE SKAZANEGO 20

21 Konstrukcja od 2003 r. do 2011 r. Połowa minimalnego wynagrodzenia + potrącenia 1)20% na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 2)podatek dochodowy 3)składki na ubezpieczenie społeczne Konstrukcja aktualna Minimalne wynagrodzenie + potrącenia 1)10% na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 2)25% na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 3)podatek dochodowy 4)składki na ubezpieczenie społeczne WYNAGRODZENIE SKAZANEGO 21

22  Średnia krajowa w 2013 r. ok. 3700 PLN (ok.880 €)  Płaca minimalna w 2013 r. = 1600 PLN (ok. 380 €) = ok.43% średniej krajowej  Połowa minimalnej płacy w 2013 r. = 800 PLN (180 €) = ok. 21,5% średniej krajowej WYLICZENIA DOTYCZĄCE ZAROBKÓW 22

23 23 Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. - 1600 PLN 50%100% 1 Wynagrodzenie skazanego wynikające z regulacji kkw 800,-1600,- 2 Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe: 9,76+1,5=11,26%) 90,08180,16 3 Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej 20% - stara Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 10% - nowa 160,- 4 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 25% ----400,- 5 Wynagrodzenie przypadające skazanemu: 1- (2+3+4) 549,92859,84 6 Zaliczki na podatek dochodowy (18, podatek minus kwota wolna 46,33 PLN miesięcznie) 52,65108,44 7 Wynagrodzenie netto 497,27751,40 8 Żelazna kasa (do 4% Przeciętn. Miesięcz. Wynagro. = 148 PLN) 148,- 9 Środki dla skazanego o ile nie będzie egzekucji 349,27603,40 Skazani zyskują wg nowych zasad 254,13 miesięcznie 10 Art.125§2 kkw – wolne od egzekucji jest w każdym czasie 60% tzw. wynagrodzenia netto 298,36450,84 W rzeczywistości zmiana ta po stronie skazanego może wynosić 152,48 miesięcznie

24 Niemcy:  tzw. wynagrodzenie bazowe – 9% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok osób objętych ubezpieczeniem społecznym,  skazani zatrudnieni w ramach wolnościowego stosunku pracy oraz wykonujący pracę na własny rachunek otrzymują wynagrodzenie na zasadach ogólnych (rynkowych).  jednakże skazani zatrudnieni w ramach tych form zobligowani są do pokrywania na rzecz zakładu karnego zryczałtowanych kosztów utrzymania. WYNAGRODZENIE SKAZANYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 24

25 Szwecja:  co do zasady to ok. 35% przeciętnej płacy w przemyśle;  skazani płacą podatek dochodowy oraz partycypują w kosztach wyżywienia i utrzymania w zakładzie karnym;  to co otrzymuje skazany, dzieli się na dwie części: 25% otrzymuje do swojej dyspozycji i może ją swobodnie wydatkować, pozostałe 75% rozdysponowywane jest zgodnie ze sporządzonym przy współudziale pracownika socjalnego planem wydatków, który musi uwzględniać kwoty przeznaczane na utrzymanie rodziny więźnia, na fundusz postpenitencjarny, pokrycie kosztów przejazdu i utrzymania podczas pobytów na przepustce, spłatę zobowiązań itp. WYNAGRODZENIE SKAZANYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 25

26 Anglia i Walia:  Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa Minister Spraw Wewnętrznych) ok. 4₤ tygodniowo (6,5€).  wynagrodzenie to zwykle kształtuje się w przedziale od 7 do kilkunastu ₤ tygodniowo (0,8-5% średniej krajowej).  kontrahenci pozawięzienni - płaca na poziomie ok. 170₤ tygodniowo (około 44% średniej krajowej).  Z zarobków wszystkich skazanych dokonywane są potrącenia: na utrzymanie skazanych, na utrzymanie członków rodzin osób skazanych, na fundusze organizacji ochotniczych okazujących wsparcie ofiarom przestępstw lub zwalczające przestępczość oraz na osobisty fundusz więźnia przekazywany mu po zwolnieniu. WYNAGRODZENIE SKAZANYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 26

27 Francja:  Tzw. Minimalna stawka godzinowa za pracę wykonywaną przez skazanych – S.M.A.P. (Salaire Minimum de l’ Administration Pénitentiaire).  Minimalna stawka godzinowa za pracę skazanych oscyluje w przedziale od 41-44% minimalnej stawki wolnościowej.  Potrącenia: kwoty zobowiązań wobec instytucji zabezpieczenie społecznego, kwoty przekazywane na koszty utrzymania skazanych w jednostkach penitencjarnych (nie mogą być większe niż 30% wynagrodzenia po odliczeniu składek na fundusze socjalne). Potracenie na specjalny fundusz postpenitencjarny 10% kwoty wynagrodzenia, pomniejszonej o odpisy na zabezpieczenie społeczne oraz kolejne 10% z przeznaczeniem na zaspokojenie odszkodowań cywilnych i alimentów. WYNAGRODZENIE SKAZANYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 27

28 20012004200720112012 OGÓLNA LICZBA SKAZANYCH I UKARANYCH 56.90463.48176.40874.256 76.811 LICZBA SKAZANYCH I UKARANYCH ZATRUDNIONYCH NIEODPŁATNIE 3.6946.9586.52512.006 13.958 UDZIAŁ STOSUNKOWY ZATRUDNIENIA NIEODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI SKAZANYCH I UKARANYCH 6,5%11,0%8,5%16,2% 18,2% ZATRUDNIENIE ODPŁATNE 8.18110.20421.29811.053 9.400 UDZIAŁ STOSUNKOWY ZATRUDNIENIA ODPŁATNEGO W RELACJI DO WIELKOSCI POPULACJI SKAZANYCH I UKARANYCH 14,4%16,1%27,9%14,9%12,2% 28 ZATRUDNIENIE A POPULACJA OSADZONYCH (SKAZANI I UKARANI)

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 29


Pobierz ppt "Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1 WYNAGRODZENIE SKAZANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANEJ PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google