Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU ZATRUDNIENIE SKAZANYCH Specjalista OISW w Poznaniu mjr Jarosław Lech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU ZATRUDNIENIE SKAZANYCH Specjalista OISW w Poznaniu mjr Jarosław Lech."— Zapis prezentacji:

1 OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU ZATRUDNIENIE SKAZANYCH Specjalista OISW w Poznaniu mjr Jarosław Lech

2 Zatrudnienie – Kodeks Karny Wykonawczy Art. 67. § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. § 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych. § 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

3 Zatrudnienie – Kodeks Karny Wykonawczy Art. 116. § 1. Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności: 4)wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego, 5)dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w którym jest zatrudniony, Art. 121. § 1. Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie pracy. § 2. Skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia się skazanemu wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej. § 9. W stosunku do skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy, z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 Zatrudnienie – Kodeks Karny Wykonawczy Art. 123. § 1. Praca skazanego jest odpłatna, z zastrzeżeniem art. 123a. Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez skazanego. Przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych na terenie zakładu karnego, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu. § 2. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy. W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5 Zatrudnienie – Kodeks Karny Wykonawczy Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje. § 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. § 3. W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy, przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

6 Zatrudnienie – Kodeks Karny Wykonawczy Art. 125. § 1. Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę potrąca się 10% na cele Funduszu określone w art. 43 oraz 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.). Art. 43. § 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej "Funduszem". § 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

7 Zatrudnienie – Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Art. 8. 1. Środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na: 1)tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących, 2)tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, 3)modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, 4)organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, 5)organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

8 Zatrudnienie – Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Art. 8. 2 Z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy zatrudniający te osoby otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek tych przedsiębiorców. 3. Ze środków Funduszu Aktywizacji mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności. 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb finansowania działań, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtów oraz udzielania pożyczek i dotacji, jak również sposób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności oraz wysokości i przeznaczenia pomocy wraz z wzorami dokumentów w tych sprawach, uwzględniając możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.

9 Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy wg. Działu I Sprawozdań miesięcznych MS ZK-2

10 Struktura zatrudnienia w 2010 roku

11 Struktura zatrudnienia III kwartały 2011 roku

12 Etaty przeliczeniowe dla osadzonych zatrudnionych przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek OISW w Poznaniu w latach 2009 - 2012

13 Środki na wynagrodzenia dla osadzonych zatrudnionych przy pracach porządkowych wykonywanych na rzecz jednostek OISW w Poznaniu w latach 2009 -2012

14 Zatrudnienie w jednostkach OISW w Poznaniu w dniu 31.12.2010r. oraz 31.10.2011r. Liczbaosadzonych z tego: Powszechność zatrudnienia w % NAZWA zatrudnieniodpłatnie zatrudnieni nieodpłatne [(4+6)/2]100[(5+7)/3]100 JEDNOSTKI Stan w dniu 31.12.201031.10.201131.12.201031.10.201131.12.201031.10.201131.12.201031.10.2011 123456789 OGÓŁEM 6 6316 7411 9521 5084961 00136,937,2 AŚ Leszno5457131061235,238,6 AŚ Lubsko96197152614016,733,5 AŚ Nowa Sól9711018122820,618,2 AŚ Ostrów Wlkp.2432382136312321,424,8 AŚ Poznań9999872912349611138,735,0 AŚ Szamotuły1721882135344532,042,6 AŚ Śrem1511564741163441,748,1 AŚ Środa Wlkp.96 2618171644,835,4 AŚ Zielona Góra2693169559155940,937,3 ZK Gębarzewo5965701341046111332,738,1 ZK Kalisz2702758558105135,239,6 ZK Koziegłowy465450210256946365,470,9 ZK Krzywaniec8388233211393317742,238,4 ZK Rawicz808 247149269933,830,7 ZK Wronki147714704083315415031,332,7

15 Zatrudnienie odpłatne - OISW w Poznaniu w dniu 31.12.2010r. oraz 31.10.2011r Miejsce zatrudnienia Stan w dniu Przyrost: 31.12.201031.10.2011 OGÓŁEM 19521508-444 w tym tymczasowo aresztowani 148-6 ­przywięzienne przedsiębiorstwo przemysłowe 110107-3 ­przywięzienne spółki akcyjne lub spółki z o.o. 000 ­instytucje gospodarki budżetowej 121103-18 ­produkcja nakładcza 000 ­kontrahenci pozawięzienni 518437-81 ­umowa o pracę 000 ­umowa zlecenie, umowa o dzieło 220 ­inna podstawa prawna 000 ­prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz 0 jednostek organizacyjnych SW 1201859-342 ­prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych SW w przeliczeniu na pełnozatrudnionych820,6484,6

16 Zatrudnieni nieodpłatnie oraz nie zatrudnieni OISW w Poznaniu w dniu 31.12.2010r. oraz 31.10.2011r Wyszczególnienie Stan w dniu Przyrost: 31.12.201031.10.2011 Zatrudnieni nieodpłatnie4861001515 ­pracach publicznych 206326120 ­prace na cele charytatywne 284517 w tym zatrudnieni­pracach porządkowych oraz pomocniczych nieodpłatnie przy:na rzecz jednostek organizacyjnych SW ­art.123a § 1 kkw 199433234 ­art.123a § 2 kkw 53197144 Nie zatrudnieni 35594232673 ­przebywania poza terenem AŚ, ZK٭ 13207 w tym niezatrudnieni­drugiej sprawy śledczej٭٭ 108106-2 z powodu:٭٭٭niezdolności do pracy­ 365359-6 ­braku pracy 15841577-7 ­z innych przyczyn 14892170681

17 Osadzeni zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych - średnio w miesięcznie (dane za 10 miesięcy 2011r.) Zobowiązani Liczba zobowiązanych Liczba potrąceńKwota potrąceń w (zł) Średnia rata alimentacyjna w (zł) Ogółemw tym zatrudnieni z mocy wyroku 1 18646546980 576,78171,81 Zobowiązani Liczba zobowiązanych Liczba potrąceńKwota potrąceń w (zł) Średnia rata alimentacyjna w (zł) Ogółemw tym zatrudnieni z mocy wyroku 1 26857257579 526,96138,31 Osadzeni zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych - średnio w miesięcznie (dane za 2010r.)

18 Struktura zaludnienia w latach 2008-2010 w OISW w Poznaniu na tle zaludnienia osadzonych w Polsce w roku 2010 (na podstawie miesięcznych sprawozdań MS ZK-1).

19 Powszechność zatrudnienia skazanych, osadzeni objęci odpłatnym zatrudnieniem, bezrobocie wśród skazanych, na podstawie Rocznych sprawozdań o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych MS ZK-2 Dział I

20


Pobierz ppt "OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POZNANIU ZATRUDNIENIE SKAZANYCH Specjalista OISW w Poznaniu mjr Jarosław Lech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google