Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010 r.

2 2 I. Pragmatyka zawodowa: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN II. Przepisy ogólne: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) III. Organizacja pracy szkoły, np.: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) – w zakresie np. dziennego czasu pracy przedszkola, zadań nauczycieli, godziny lekcyjnej IV. Przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, np.: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, 2572 z późn. zm.) – pojęcie roku szkolnego inne akty prawne Czas pracy nauczycieli Regulacje prawne w zakresie czasu pracy i odpoczynku nauczycieli

3 3 Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. (art. 42 ust. 1 KN) Czas pracy nauczycieli

4 4 Tydzień pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. wyjątki: 1) Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy. 2) W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniej raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego. (art. 42c ust. 1-2 KN) Czas pracy nauczycieli

5 5 Praca w święta Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, ze 100 % dodatkiem. (art. 42c ust. 4 KN) Czas pracy nauczycieli

6 6 Praca nocna Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 15 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, jednakże nie niższej niż ustalona na podstawie art.151 8 § 1 Kodeksu pracy. (art. 42b ust. 1-2 KN) Czas pracy nauczycieli

7 7

8 8 Pensum a pozostałe godziny czasu pracy nauczyciela

9 9 Czas pracy nauczycieli nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 35 ust. 1-2 KN) godziny doraźnego zastępstwa - w zastępstwie nieobecnego nauczyciela (art. 35 ust. 2a KN) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. (art. 35 ust. 3 KN)

10 10 W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (art.42 ust. 2b pkt 1KN) Czas pracy nauczycieli

11 11 Czas pracy nauczycieli W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel zobowiązany jest do realizacji: w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym specjalnych - zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych - zajęć, w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły, w wymiarze 1 godziny w tygodniu (art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN) Ponadto nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej. (art. 42 ust. 2b pkt 2 KN)

12 12 Czas pracy nauczycieli obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, czyli pensum są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć, zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 w pkt 2 odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, w ramach stosunku pracy dokonuje się ewidencji na podstawie dokumentacji zgodnie z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (urlopy, nieobecności spowodowane niezdolnością do pracy itp.). (art. 42 ust. 7a pkt 1-2 KN) Ewidencja czasu pracy nauczycieli

13 13 Czas pracy nauczycieli

14 14 Czas pracy nauczycieli Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: 1) przeprowadzania egzaminów; 2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego; 3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Powyższe czynności, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. (art.64 ust. 2 KN)

15 15 1. Czy powinny się zmienić ramy czasu pracy nauczycieli? 2. Czy powinien być uściślony czas pracy nauczyciela w szkole? 3. W jaki sposób ewidencjonować rzeczywisty czas pracy nauczyciela? Czas pracy nauczycieli

16 16 Czas pracy nauczycieli Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Czas pracy nauczycieli Warszawa, 4 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google