Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2013 Lipusz, wrzesień 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2013 Lipusz, wrzesień 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2013 Lipusz, wrzesień 2014r.

2 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 System realizacji i monitoringu Strategii

3 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025

4 Lp.Nazwa organu Funkcja w systemie realizacji strategii 1 RADA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nadzór nad realizacją Strategii Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany treści Strategii 2 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nadzór nad realizacją Strategii Rozpoczynanie procedury zmiany treści Strategii 3 ZESPÓŁ STRATEGICZNY Decydowanie o bieżących kierunkach działania i realizacji zadań strategicznych 4 ZESPÓŁ MONITORUJĄCY Opiniowanie raportów z realizacji strategii Proponowanie kierunków działań i zmian w Strategii do Zespołu Strategicznego i Zarządu Powiatu Kościerskiego 5 KOORDYNATOR Monitoring i ewaluacja Strategii, koordynacja prac i spotkań, sprawozdawczość

5 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 Zespół Strategiczny W skład Zespołu wchodzą wójtowie i burmistrz gmin z obszaru Powiatu Kościerskiego oraz Starosta Powiatu Kościerskiego, będący jednocześnie Przewodniczącym Zespołu Strategicznego. Zespół Strategiczny to podmiot kluczowy w systemie realizacji Strategii, odpowiedzialny za kierowanie procesem rozwoju obszaru i podejmowanie bieżących (operacyjnych) decyzji o wyborze zadań do realizacji, przydzielania im priorytetów realizacyjnych i zasobów.;

6 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 Monitoring realizacji Strategii: 1.w zakresie ilościowym polega na corocznym sporządzaniu przez Koordynatora w III kwartale każdego roku Raportu z monitoringu, który przedstawia się Zespołowi Monitorującemu, który na tej podstawie (o ile uzna to za niezbędne) przygotowuje rekomendacje dla Zarządu Powiatu o potrzebie dokonania zmian w treści Strategii. 2.w zakresie jakościowym monitoring realizacji Strategii określający stopień realizacji celu strategicznego danego priorytetu, mierzony co 5 lat przez Koordynatora w oparciu o dane i badania zewnętrzne i własne.

7 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 I Konkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego w priorytecie: (1) Liczba podmiot ó w gospodarczych na 1000 mieszkańc ó w nie mniejsza niż przeciętna w wojew ó dztwie pomorskim Powiat Kościerski 80,86 podmiotów na 1000 mieszkańców Woj. Pomorskie 118,38 podmiotów na 1000 mieszkańców W 2013 r. dynamika powstawania nowych i utrzymania już istniejących podmiotów gospodarczych wzrosła zarówno w woj. pomorskim jak i w powiecie kościerskim w stosunku do roku 2012. Przy czym większy wzrost liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców zanotowano w powiecie kościerskim o niespełna 1 punkt procentowy w stosunku do woj. pomorskiego. Pomimo tego wskaźnik w 2013 r. jednak nie został osiągnięty.

8 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 IKonkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego w priorytecie: (2) Dobra ocena klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie Ziemi Kościerskiej przez przedsiębiorc ó w W Powiecie Kościerskim realizowano szereg działań w zakresie wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw, szczególnie z grupy mikroprzedsiębiorców. Zakres działań niektórych z nich przedstawia się następująco: Gmina Miejska Kościerzyna podjęła działania w celu powstania w Kościerzynie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Kościerskiego Klastra Budowlanego. Wszystkie gminy i powiat kościerski wspólnie uczestniczyli w utworzeniu Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej. Przystąpienie przez Gm. Stara Kiszewa do budowy targowiska gminnego. Obniżenie przez Gm. Liniewo podatku rolnego. Powiat Kościerski realizował projekt na dotacje dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Moja Firma w Sercu Kaszub”. Dzięki temu utworzono 26 firm. Gmina Karsin, Gmina Lipusz nie wskazały działań w zakresie wsparcia nowych przedsiębiorstw.

9 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (3) Liczba kursów oraz czas jazdy transportem publicznym do Aglomeracji Trójmiejskiej Z danych otrzymanych z PKS Starogard Gdański wynika, że na koniec roku 2012 przystanek PKS w Kościerzynie obsługiwał 69 kursów, natomiast na koniec 2013 roku było ich już 65. Transport kolejowy na trasie Kościerzyna – Gdynia: na koniec 2011 r. Zanotowano 10 połączeń, w 2012 r. zostały tylko 3 kursy na tej trasie. Natomiast w 2013 r. zwiększono ilość połączeń do 8 kursów.

10 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (4) Dobra ocena wewnętrznej dostępności i spójności komunikacyjnej przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów W stosunku do roku 2012, w największym stopniu wzrósł kilometraż dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej, łącznie o 34,389 km oraz dróg o nawierzchni twardej – 25,476 km. W związku z powyższym 42,065 km dróg gminnych uległa poprawie. W Karsinie od grudnia 2011 r. kursuje prywatna linia autobusowa na trasie Czersk – Karsin – Osowo – Wiele – Kościerzyna, która od sierpnia 2012r. kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W dni nauki szkolnej kursują dodatkowe 3 połączenia, co znacznie zwiększa dostępność uczniów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na ograniczona dostępność komunikacyjną i likwidację większości kursów PKS w Gminie Liniewo od 9 września 2013 r. ruszyła komunikacja autobusowa w kierunku Kościerzyny i z powrotem. Autobus kursuje w dni nauki szkolnej.

11 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (4) Dobra ocena wewnętrznej dostępności i spójności komunikacyjnej przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów (c.d.) W 2013 r. spadła liczba wypadków łącznie o 3,2%, wypadki ze skutkiem śmiertelnym o 28,6%, liczba zabitych zmniejszyła się o 10%, liczba rannych w zdarzeniach drogowych również się zmniejszyła o 2,4%. W ramach infrastruktury turystycznej w 2013 r. powstały 2 nowe przystanie kajakowe (na terenie Gminy Lipusz oraz Gminy Liniewo). Liczba przystani żeglarskich została na tym samym poziomie. W badanym roku wzrosła też liczba oznakowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w sumie o 54,97 km (w Gminie Miejskiej Kościerzyna 9,618 km oraz Gminie Nowa Karczma o długości 12 km). Ponadto na terenie Powiatu Kościerskiego wskazano 32 kąpieliska i miejsca do kąpieli tj. o 2 więcej niż w roku 2012. Na terenie Gminy Liniewo powstały 4 nowe kąpieliska, natomiast 2 kąpieliska zlikwidowano na terenie Gminy Kościerzyna.

12 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (5) Stopień zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Kościerzyna poniżej ustawowych norm. Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Kościerzyna poniżej norm ustawowych został utrzymany. Nie odnotowano wzrostu poziomu żadnego badanego metalu, jedynie zanieczyszczenie ołowiem jest na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Pozostałe pomiary metali obniżyły się: Kadmu o 0,18 µg/m 3, Niklu o 2,35 ng/m 3 i Arsenu o 0,7 ng/m 3. W dalszym ciągu stan powietrza mieści się w granicach normowanego poziomu Klasy A.

13 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (6) Stopień skanalizowania w Powiecie Kościerskim Drugi wskaźnik „Stopień skanalizowania w Powiecie Kościerskim” weryfikowany był przez wielkość oczyszczalni w RLM. Porównując wielkość RLM w minionym roku poziom RLM wzrósł w dwóch gminach, w Gminie Miejskiej Kościerzyna o 7 529 RLM oraz w Gminie Stara Kiszewa zwiększono o 7 226 poziom RLM. Gmina Nowa Karczma uszczegółowiła dane w zakresie wielkości RLM zarówno dla lokalizacji oczyszczalni Rekownica jak i Lubań. Dane z pozostałych gmin nie uległy zmianie. W badanym roku w Gm. Stara Kiszewa wybudowano 24 km. sieci kanalizacyjnej i 14 km. sieci wodociągowej, natomiast w Gm. Nowa Karczma rozbudowano, wybudowano i zmodernizowano łącznie 3 464 mb sieci wodociągowej.

14 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (7) Dobra ocena stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów obszaru przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów W informacjach z gmin znalazły się zarówno działania „miękkie” tj. szkolenia i warsztaty, jak i działania inwestycyjne np. montaż instalacji solarnej, budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej; usuwanie azbestu ale również wykorzystujące potencjał turystyczny i gospodarczy powiatu tj. renaturyzacja zdegradowanej części jeziora, oznakowanie ścieżek rowerowych, budowa miejsc rekreacyjnych i placów zabaw.

15 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 (8) Zdawalność egzaminów przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim W 2013 r. wskaźnik został osiągnięty w dwóch przypadkach: trzecich klas szkół gimnazjalnych, tj. w testach z języka niemieckiego gdzie zdawalność uczniów powiatu kościerskiego jest o 6,97% wyższy niż w woj. pomorskim oraz w testach matematyczno-przyrodniczych i jest o 1,06% wyższy w stosunku do wskaźnika województwa. Najgorszy wynik odnotowano z j. angielskiego – różnica 3,56%. Testy humanistyczne natomiast tej grupy wiekowej są bardzo zbliżone do średniej wojewódzkiej. W roku szkolnym 2012/2013 wyniki testów szóstych klas szkół podstawowych są niższe w naszym powiecie niż woj. pomorskim o 3 punkty procentowe. Zdawalności matury młodzieży powiatu kościerskiego w roku 2013 w porównaniu z woj. pomorskim została oceniona na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Do osiągnięcia wskaźnika w ubiegłym roku zabrakło 4,63 % natomiast w roku bieżącym 2,68%. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo

16 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 9) Liczna organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim W 2013 r. w powiecie kościerskim liczba organizacji pozarządowych wzrosła o 4,86% natomiast w woj. pomorskim o nastąpił wzrost o 5,38%. Mimo wzrostu liczby organizacji w powiecie nie osiągnięto wskaźnika jakim jest liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców nie niższa niż przeciętna w województwie. Zdecydowana większość gmin powiatu realizowała działania na rzecz zintegrowanego społeczeństwa w formie: - dotacji dla organizacji pozarządowych, - doradztwa, konsultacji aktów normatywnych, - szkoleń dla organizacji pozarządowych, - użyczania boisk i lokali dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, - zawiązywania zespołów o charakterze konsultacyjnym, opiniującym i doradczym. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo

17 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 9) Liczna organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim W 2013 r. można zauważyć zmniejszenie środków dla organizacji pozarządowych w Gminie Stara Kiszewa oraz w Powiecie Kościerskim. W Gminie Liniewo wartość dotacji jest na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Natomiast Gmina Lipusz, Nowa Karczma, Kościerzyna, Karsin oraz Gmina Miejska Kościerzyna wykazały przeznaczenie większej liczby środków na dotacje niż w roku poprzednim. Gmina Dziemiany nie udzieliła wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2013 Lipusz, wrzesień 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google