Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2011 Kościerzyna, wrzesień 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2011 Kościerzyna, wrzesień 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2011 Kościerzyna, wrzesień 2012r.

2 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 System realizacji i monitoringu Strategii

3 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025

4 Lp.Nazwa organu Funkcja w systemie realizacji strategii 1 RADA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nadzór nad realizacją Strategii Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany treści Strategii 2 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO Nadzór nad realizacją Strategii Rozpoczynanie procedury zmiany treści Strategii 3 ZESPÓŁ STRATEGICZNY Decydowanie o bieżących kierunkach działania i realizacji zadań strategicznych 4 ZESPÓŁ MONITORUJĄCY Opiniowanie raportów z realizacji strategii Proponowanie kierunków działań i zmian w Strategii do Zespołu Strategicznego i Zarządu Powiatu Kościerskiego 5 KOORDYNATOR Monitoring i ewaluacja Strategii, koordynacja prac i spotkań, sprawozdawczość

5 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 Zespół Strategiczny W skład Zespołu wchodzą wójtowie i burmistrz gmin z obszaru Powiatu Kościerskiego oraz Starosta Powiatu Kościerskiego, będący jednocześnie Przewodniczącym Zespołu Strategicznego. Zespół Strategiczny to podmiot kluczowy w systemie realizacji Strategii, odpowiedzialny za kierowanie procesem rozwoju obszaru i podejmowanie bieżących (operacyjnych) decyzji o wyborze zadań do realizacji, przydzielania im priorytetów realizacyjnych i zasobów.;

6 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 Monitoring realizacji Strategii: 1.w zakresie ilościowym polega na corocznym sporządzaniu przez Koordynatora w III kwartale każdego roku Raportu z monitoringu, który przedstawia się Zespołowi Monitorującemu, który na tej podstawie (o ile uzna to za niezbędne) przygotowuje rekomendacje dla Zarządu Powiatu o potrzebie dokonania zmian w treści Strategii. 2.w zakresie jakościowym monitoring realizacji Strategii określający stopień realizacji celu strategicznego danego priorytetu, mierzony co 5 lat przez Koordynatora w oparciu o dane i badania zewnętrzne i własne.

7 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 IKonkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego w priorytecie: (1) Liczba podmiot ó w gospodarczych na 1000 mieszkańc ó w nie mniejsza niż przeciętna w wojew ó dztwie pomorskim Powiat Kościerski 77,29 podmiotów na 1000 mieszkańców Woj. Pomorskie 113,07 podmiotów na 1000 mieszkańców W 2011 r. dynamika powstawania nowych i utrzymania już istniejących podmiotów gospodarczych osłabła zarówno w woj. pomorskim jak i w powiecie kościerskim w stosunku do roku 2010. Jednakże większy spadek liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców zanotowano w woj. pomorskim o 2 punkty procentowe w stosunku do naszego powiatu.

8 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 IKonkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego w priorytecie: (2) Dobra ocena klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie Ziemi Kościerskiej przez przedsiębiorc ó w W Powiecie Kościerskim realizowano szereg działań w zakresie wsparcia powstawania nowych przedsiębiorstw, szczególnie z grupy mikroprzedsiębiorców. Zakres działań zwiększył się od zeszłego roku. Wśród nich są: Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, Szkolenia i sprawne wdrożenie i obsługa CIDG, Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej Gmina Karsin, Gmina Lipusz i Gmina Liniewo nie wskazała działań w zakresie wsparcia nowych przedsiębiorstw.

9 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (3) Liczba kursów oraz czas jazdy transportem publicznym do Aglomeracji Trójmiejskiej Z danych otrzymanych z PKS w Kościerzynie wynika, że w 2011 roku zlikwidowano 43 kursy PKS. Na koniec roku 2010 przystanek PKS w Kościerzynie obsługiwał 125 kursów, natomiast na koniec 2011 było ich tylko 82. Transport kolejowy natomiast w tym samym czasie zlikwidował 2 kursy, na koniec 2010 r. było ich 12, natomiast w 2011 r. zostało 10 kursów.

10 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (4) Dobra ocena wewnętrznej dostępności i spójności komunikacyjnej przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów W stosunku do roku 2010, o 6,3 km zwiększyła długość dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej natomiast drogi z nawierzchnią twardą o 4,2 km. W związku z powyższym 10,5 km. dróg gminnych uległa poprawie. W Karsinie w grudniu 2011 r. powstała pierwsza w powiecie kościerskim prywatna linia autobusowa na trasie Czersk – Karsin – Wiele – Olpuch – Kościerzyna, dzięki czemu mieszkańcy gminy Karsin, Stara Kiszewa i Gmina Kościerzyna zyskali większą dostępność komunikacyjną.

11 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 II Dostępność komunikacyjna i spójność wewnętrzna (4) Dobra ocena wewnętrznej dostępności i spójności komunikacyjnej przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów (c.d.) W 2011 r. wzrosła liczba wypadków (o 10,6%), wypadków ze skutkiem śmiertelnym (o 75%) oraz liczba zabitych (o 11%). W ramach infrastruktury turystycznej w 2011 r. wzrosła o 3 liczba przystani kajakowych, o 4 liczba przystani żeglarskich. W badanym roku wzrosła również liczba oznakowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w sumie o 225 km. Na terenie Powiatu Kościerskiego wskazano 28 kąpielisk tj. o 3 więcej niż w roku 2010.

12 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (5) Stopień zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Kościerzyna poniżej ustawowych norm. Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Kościerzyna poniżej norm ustawowych został utrzymany. Odnotowano nieznaczny wzrost poziomu zanieczyszczenia Kadmu i Arsenu oraz Niklu w powietrzu w stosunku do roku 2010. W dalszym ciągu stan powietrza mieści się w granicach normowanego poziomu Klasy A.

13 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (6) Stopień skanalizowania w Powiecie Kościerskim Drugi wskaźnik Stopień skanalizowania w Powiecie Kościerskim weryfikowany był przez wielkość oczyszczalni w RLM. Gmina Miejska Kościerzyna podała za 2011 r. rzeczywistą wielkość oczyszczalni na poziomie 26500 RLM w stosunku do podanej w 2010 r. wielkości projektowej na poziomie 41717 RLM. Jedynie w Gminie Kościerzyna nastąpił wzrost wielkości RLM o 23% w obrębie Wielki Klincz. W pozostałych Gminach bez zmian.

14 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 III Środowisko i racjonalne wykorzystanie zasobów (7) Dobra ocena stanu środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów obszaru przez większość mieszkańców Ziemi Kościerskiej i turystów W informacji znalazły się zarówno działania miękkie tj. porozumienia na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej, szkolenia i warsztaty, jak i działania inwestycyjne np. montaż instalacji solarnej, projekty termo modernizacyjne, ale również wykorzystujące potencjał turystyczny i gospodarczy Powiatu. Tylko Gmina Nowa Karczma i Gmina Liniewo nie wskazały na realizację działań w tym zakresie.

15 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 (8) Zdawalność egzaminów przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim W 2011 r. wskaźnik został osiągnięty tylko w przypadku trzecich klas szkół gimnazjalnych w testach z języka niemieckiego. Najgorszy wynik odnotowano z j. angielskiego – różnica 3 pkt. procentowych. Pozostałe testy tej grupy wiekowej są bardzo zbliżone do średniej wojewódzkiej. Różnice występują również w wynikach testów szóstych klas szkół podstawowych – 3 punkty procentowe. Zdawalności matury młodzieży z powiatu kościerskiego w roku 2011 została oceniona dużo lepiej niż w roku ubiegłym, jednak również w przypadku tych wyników nie osiągnięto założonego wskaźnika. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo

16 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 9) Liczna organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim Powyższy wskaźnik jest nadal niższy w Powiecie Kościerskim niż w woj. Pomorskim. Zdecydowana większość gmin powiatu realizowała działania na rzecz zintegrowanego społeczeństwa w formie: - dotacji dla organizacji pozarządowych, - doradztwa, - szkoleń dla organizacji pozarządowych, - użyczania lokali dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, - zawiązywania partnerstw w celu w realizacji projektów. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo

17 Ewaluacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 9) Liczna organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców nie niższa niż przeciętna w województwie pomorskim W 2011 r. nastąpił kolejny wzrost o 11% środków wydatkowanych na dotacje dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne, co wskazuje na przełamywanie barier przekazywania lokalnej społeczności środków przeznaczonych na działania przypisane do realizacji jednostce samorządu terytorialnego. Gmina Dziemiany jako jedyna nie udzielała wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych ani nie wskazała żadnych działań wspierających oddolne inicjatywy mieszkańców. IV. Zasoby ludzkie i zintegrowane społeczeństwo


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 za rok 2011 Kościerzyna, wrzesień 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google