Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, ZASTOSOWANIE KLAUZUL OCHRONNYCH W UMOWACH ORAZ ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Magdalena Mątewka Paula.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, ZASTOSOWANIE KLAUZUL OCHRONNYCH W UMOWACH ORAZ ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Magdalena Mątewka Paula."— Zapis prezentacji:

1 U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, ZASTOSOWANIE KLAUZUL OCHRONNYCH W UMOWACH ORAZ ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Magdalena Mątewka Paula Żukowska

2 U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

3 - to instrumenty chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, ale też zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać odpowiedzialność cywilną ubezpieczającej się osoby. U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

4 1. U BEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Posiadanie polisy OC powoduje, że świadczenie poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy.

5 U BEZPIECZENIE OC - PRZYKŁAD 1 - OD CZEGO ZALEŻY WIELKOŚĆ SKŁADKI OC?

6 U BEZPIECZENIA OC – PRZYKŁAD 2 - RÓŻNICE W OFERTACH FIRM UBEZPIECZENIOWYCH Przykład: Samochód : Audi A3 rocznik 2003 silnik 1.6, przebieg 200km Profil kierowcy: 30 letni żonaty mężczyzna, prawo jazdy od 10 lat Oferty w ramach ubezpieczenia OC sprawcy są nimi m.in.: -Odszkodowanie z tytułu naprawy pojazdu -Koszty holowania -Koszty parkowania -Wynajem samochodu zastępczego -Konieczność korzystania ze środków komunikacji zastępczej Różnią się : czasem trwania umowy

7 2. U BEZPIECZENIA MIENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczenie to chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku spowodowanych np. żywiołami.

8 U BEZPIECZENIA MIENIA – PORÓWNANIE OFERT UBEZPIECZYCIELI

9 U BEZPIECZENIA MIENIA – PRZYKŁAD 1 Przykład: Dokładnie w Boże Narodzenie (1998) w Elektrowni Turów miała miejsce awaria. Elektrownia miała ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenie maszyn od awarii. Obie polisy były uzupełnione o ubezpieczenie utraty zysków. Ochronę dawały trzy firmy: Hestia Insurance, PZU i AIG Polska. Reasekurowało Swiss-Re. Sześć dni po awarii Hestia wypłaciła zaliczkę na poczet odszkodowania – drobne 10 mln zł. Łącznie ubezpieczyciele wypłacili w Turowie 55 mln dolarów odszkodowania – ponad 225 mln zł.

10 U BEZPIECZENIA MIENIA – PRZYKŁAD 2 Przykład: a) Przedsiębiorstwo Ogrodnicze w Siechnicach poniosło olbrzymie straty na skutek powodzi stulecia w 1997 roku. Dzięki ubezpieczeniu z wariantem powiększonym o ryzyko powodzi fima otrzymała 6,5 mln złotych rekompensaty. b) Państwo Kowalscy ubezpieczyli się przed planowanym wyjazdem na weekend (np. w Compensa Vienna Insurance Group). Po powrocie okazało się, że ich dom został okradziony i zdewastowany. Dzięki ubezpieczeniu majątkowemu od kradzieży z włamaniem i rabunku* szkody finansowe zostały im zwrócone.*Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku nie jest możliwe bez ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

11 K LAUZULE OCHRONNE Klauzule ubezpieczeniowe pełnią funkcję definicji umownych zdarzeń, których ubezpieczenie, w podstawowym zakresie umowy, nie obejmuje. Oczywiście, rozszerzenie ochrony poprzez szereg dostępnych w ramach oferowanego ubezpieczenia klauzul wymaga opłacenia dodatkowej składki, w przypadku niektórych klauzul - nawet bardzo wysokiej. Dzięki klauzulom zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zależy od odpowiedniej konfiguracji ubezpieczenia, którą można modyfikować poprzez odpowiedni ich dobór.

12 K LAUZULA OCHRONNA - PRZYKŁAD Przykład: Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A Ubezpieczający: firma budowlana „Mazuk” Podczas zlecenia budowy wieżowca, część pracowników i osób trzecich wszczęła strajk. Dzięki klauzuli 001 „Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków” firmie zwrócono część strat finansowych

13 G WARANCJE BANKOWE

14

15 C ZYM JEST GWARANCJA BANKOWA ? Definicja: A (wierzyciel) zawiera z B (dłużnikiem) umowę sprzedaży towaru na warunkach kredytowych. Ponieważ A (wierzyciel) nie ma pełnego zaufania do B (dłużnika), uzależnia on zawarcie wskazanej umowy sprzedaży od udzielenia przez Bank (gwaranta) gwarancji, że B (dłużnik) spełni wobec niego swoje zobowiązanie, czyli zapłaci cenę za sprzedany towar.

16 G WARANCJE BANKOWE - PRZYKŁAD 1 Firma odzieżowa zawarła gwarancję bankową zapłaty należności za zakupione towary lub usługi z Alior Bankiem w dn. 15.09.09 na okres 12 miesięcy. 01.11.09 firma zamówiła tekstylia u producenta krajowego o wartości 500.000zł. 15.11.09 firma ogłosiła swoją upadłość. Na mocy uzyskanej gwarancji bankowej, bank jest zobowiązany do wypłacenia sumy będącej przedmiotem udzielonej gwarancji producentowi krajowemu.

17 G WARANCJE BANKOWE - PRZYKŁAD 2 KNF Raport bieżący nr 39 / 2010 Data sporządzenia: 2010-11- 19 Temat: Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30 zawiadamia, iż w dniu 19 listopada 2010 r. podpisał z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie umowę ramową o udzielanie przez Bank gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania i gwarancji dobrego wykonania w okresie gwarancyjnym, w ramach uzgodnionego limitu w wysokości 41.000.000,00 PLN, z maksymalnym terminem ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.

18 A KREDYTYWA STAND - BY szczególna forma gwarancji, stosowana w obrocie międzynarodowym, rozpowszechniona zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (skąd się wywodzi) oraz w krajach Dalekiego Wschodu polecana małym i średnim firmom, które utrzymują relacje handlowe z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, a także z Japonii i innych krajów dalekowschodnich zalecana także w przypadkach, kiedy żądaniu zapłaty, kierowanemu do gwaranta, mają towarzyszyć wyspecyfikowane, dość liczne dokumenty handlowe, potwierdzające realizację dostawy towaru

19 A KREDYTYWA STAND - BY - PRZYKŁAD KNF Raport bieżący nr 45 / 2009 Data sporządzenia: 2009-11-19. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 18.11.2009r. podpisał Umowę ramową o linię gwarancyjną na łączną wartość 200.000.000,00 PLN z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. W ramach tej linii będą wystawiane gwarancje bankowe wadialne i kontraktowe, w tym akredytywy stand-by z terminem ważności do 10 lat w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z ww. Umową ramową do 20% łącznej jej wartości mogą być wystawianie gwarancje na rzecz podmiotów zależnych Polimex-Mostostal S.A.

20 G WARANCJE UBEZPIECZENIOWE

21 C ZYM SĄ GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE ? Przykład: Realizujemy kontrakt wykonania ocieplenia budynku, Inwestor wymaga w umowie byśmy po zakończonej pracy przez 2 lata poprawiali wszystkie ewentualne błędy wykonania i zabezpieczeniem tego ma być nie wypłacone 20% należnej kwoty za usługę. Zamiast zamrażać sobie 20% kwoty z kontraktu możemy przedstawić Inwestorowi wykupioną wcześniej Gwarancję Ubezpieczeniową i wówczas dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela jest dla Inwestora adekwatnym zabezpieczeniem.

22 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Przykład Firma produkcyjna na mocy podpisanego kontraktu zobowiązała się do wyprodukowania i dostarczenia elementów do produkcji samochodów. W związku z awarią bazy technicznej dostarczono jedynie połowę partii będącej przedmiotem kontraktu. Poszkodowany (firma produkcyjna) może domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

23 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD LUB USTEREK Przykład Firma budowlana wybudowała budynek dotknięty wadami(wady ukryte). Np. przecieka dach, odpada elewacja, pękają ściany. W przypadku nie usunięcia wad przez wykonawcę, właściciel budynku w okresie trwania gwarancji może domagać się odszkodowania z tytułu nie usunięcia wad. ubezpieczeniowa właściwego usuniecia wad lub usterek

24 G WARANCJA UBEZPIECZENIOWA ZWROTU ZALICZKI Przykład Inwestor finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy zaliczkę. Wykonawca nie wywiązał się z kontraktu. Inwestor jest spokojny, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci mu zapłaconą zaliczkę, w przypadku nie rozliczenia jej przez zaliczkobiorcę

25 P ORĘCZENIA BANKOWE

26 P ORĘCZENIE B ANKOWE - PRZYKŁAD 1 Przykład: Firma reklamowa,,Rossa” dostała propozycję wykonania akcji promocyjnej zdrowej żywności Ma wykonać plakaty i billbordy o wartości 2 mln zł. Zleceniodawcą jest organizacja społeczna.,,Rossa” obawia się ryzyka i niewypłacalności organizacji. Firma,,Rossa’’ zawiera umowę poręczenia z bankiem Millenium.,,Rossa” wykonuje kampanię reklamową, a w przypadku niewypłacalności dłużnika( organizacji społecznej) bank wchodzi w pozycję dłużnika na mocy podpisanego poręczenia.

27 P ORĘCZENIE BANKOWE - PRZYKŁAD 2 KNF Raport bieżący nr 37 / 2010 Data sporządzenia: 2010-09-20 Temat: Udzielenie poręczeń do umowy kredytowej Treść raportu: Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2010 r., w wykonaniu określonych w umowie kredytowej, zawartej pomiędzy Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Kredytobiorca) a BGŻ S.A. (Bank), doszło do podpisania pomiędzy Emitentem oraz jego spółkami zależnymi a Bankiem trzech odrębnych umów poręczenia. Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązuje się do poręczenia zobowiązania Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu do wysokości 16 mln zł każdy. Poręczenia ustanowione zostały bezterminowo oraz nieodpłatnie.

28 P ORÓWNANIE : GWARANCJE A PORĘCZENIA BANKOWE Gwarancje bankowe umowa jednostronnie zobowiązująca charakter samodzielny i nieakcesoryjny Poręczenie bankowe umowa jednostronnie zobowiązująca charakter akcesoryjny

29 Źródło: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych – Raport 2008r

30 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, ZASTOSOWANIE KLAUZUL OCHRONNYCH W UMOWACH ORAZ ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Magdalena Mątewka Paula."

Podobne prezentacje


Reklamy Google