Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Gimnazjum nr 125.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Gimnazjum nr 125."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Gimnazjum nr 125

2 Czym jest „Wars i Sawa”? G ł ównym celem przyznawania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jest potwierdzanie osi ą gni ę cia przez szko łę okre ś lonego, po żą danego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym za ł o ż eniem jest teza, i ż uczniowie posiadaj ą ró ż norodne uzdolnienia, a szko ł a jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju.

3 Jeste ś my jedn ą ze 142 szkó ł w Warszawie posiadaj ą c ą Certyfikat Wars i Sawa. (na ogóln ą liczb ę 705 szkó ł )

4 CEL OGÓLNY Celem g ł ównym naszego programu jest poszerzenie mo ż liwo ś ci wszechstronnego rozwoju uzdolnie ń i umiej ę tno ś ci uczniów Gimnazjum nr 125 w Warszawie, zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami.

5 TERMIN I ODBIORCY Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych zosta ł zaplanowany na trzy kolejne lata, poczynaj ą c od roku szkolnego 2013/2014. Adresatami Programu s ą uczniowie klas pierwszych gimnazjum (diagnoza). Z uczniami uzdolnionymi pracuj ą wszyscy nauczyciele Gimnazjum nr 125.

6 Definicja ucznia uzdolnionego przyj ę ta w Gimnazjum nr 125 Ucze ń uzdolniony to osoba, która na tle grupy rówie ś niczej wyró ż nia si ę w zauwa ż alny sposób ponadprzeci ę tnymi zdolno ś ciami poznawczymi, artystycznymi, spo ł ecznymi lub ruchowymi. Takiego ucznia cechuje dociekliwo ść, pomys ł owo ść, oryginalny sposób rozwi ą zywania dostrze ż onych problemów. Ucze ń uzdolniony ł atwo przetwarza informacje, wskazuje szybkie tempo my ś lenia i wnioskowania.

7 OBSZAR UZDOLNIE Ń UCZNIA:  przedmiotowe  artystyczne  społeczne  sportowe

8 CELE SZCZEGÓ Ł OWE: 1. Rozpoznanie ucznia uzdolnionego. 2. Praca z uczniem uzdolnionym. 3. Wsparcie psychologiczne i socjalne ucznia. 4. Zapewnienie warunków do rozwijania i wspierania uzdolnie ń uczniów. 5. Zwi ę kszenie kompetencji kadry w zakresie wspomagania ucznia uzdolnionego. 6. Zwi ę kszenie uczestnictwa rodziców w wspieraniu ucznia uzdolnionego.

9 ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Opracowanie narz ę dzi badawczych. Przygotowanie ankiet dla rodziców i uczniów oraz karty obserwacji dla nauczycieli przedmiotowych. SZWU Psycholog Pedagog Do 17 listopada 2013 Przeprowadzenie diagnozy wst ę pnej - wybór uczniów uzdolnionych spo ś ród uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum. Nominacje rodziców, nominacje uczniów, nominacje nauczycieli przedmiotów (ankiety, wywiad, obserwacja). Nauczyciele przedmiotów, Wychowawcy klas, Uczniowie, Pedagog, Psycholog Rodzice. 17-24. XI. 2013r Rodzice na zebraniu w grudniu Analiza wyników klasyfikacji i wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Wyselekcjonowanie wyró ż niaj ą cych si ę w osi ą ganych wynikach uczniów w ramach danych przedmiotów i badanych obszarów uzdolnie ń. Nauczyciele w ramach zespo ł ów przedmiotowych. Do 24 listopada 2013 Sprecyzowanie obszaru uzdolnie ń spo ś ród: przedmiotowych, artystycznych, spo ł ecznych i sportowych. Analiza zainteresowa ń, umiej ę tno ś ci i osi ą gni ęć ucznia wykorzystuj ą c narz ę dzia do badania predyspozycji i uzdolnie ń wymienionych obszarów. SZWU, nauczyciele przedmiotów, psycholog, pedagog Do 24 listopada 2013 Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę Okre ś lenie rodzajów uzdolnie ń ucznia, jego profilu dominacji i typu inteligencji wed ł ug Gardnera – przy pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Psycholog, Pedagog SZWU 25 - 29. XI. 2013 Ustalenie zapotrzebowania na organizacj ę zaj ęć dodatkowych Stworzenie kó ł przedmiotowych Dyrektor, SZWU2-6 XII 2013. Wymiana informacji miedzy wychowawcami i nauczycielami klas: 6 SP nr 31, I – II Gimnazjum nr 125. Przekazywanie informacji na temat uzdolnie ń i aktywno ś ci uczniów klas szóstych nauczycielom i wychowawcom klas pierwszych gimnazjum Nauczyciele SP nr 31 oraz Gimnazjum nr 125. 9-15 XII. 2013r Ca ł y okres trwania programu Podsumowanie wyników diagnozy uzdolnie ń Stworzenie Portfolio Uczniów uzdolnionych w ramach zespo ł ów przedmiotowych. Tutor Ucze ń, Rodzic Ca ł y okres trwania programu Stworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych Lider SZWU Grudzień 2013r. Ustalenie zapotrzebowania na organizacj ę zaj ęć dodatkowych z okre ś lonych obszarów uzdolnie ń na podstawie wyników SZWU, dyrektor szko ł y Grudzień 2013r. Rozpoznanie ucznia uzdolnionego i diagnoza uzdolnie ń

10 Praca z uczniem uzdolnionym. ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Wyznaczenie uczniowi opiekuna naukowego (tutora) spo ś ród nauczycieli szko ł y. Obj ę cie szczególnym nadzorem, ka ż dego ucznia uzdolnionego przez przydzielanie mu tutora, którego celem b ę dzie wspieranie rozwoju uzdolnie ń ucznia. SZWU. Nauczyciele przedmiotów Pa ź dziernik 2013/2014/2015 Stworzenie i realizacja planu pracy z uczniem uzdolnionym. Sprawowanie opieki, kierowanie prac ą i rozwojem ucznia uzdolnionego wed ł ug za ł o ż e ń przyj ę tego wcze ś niej planu pracy. Opiekunowie ucznia uzdolnionego Pa ź dziernik 2013/2014/2015 Zbieranie i umieszczanie informacji na temat osi ą gni ęć i dokona ń ucznia uzdolnionego w Portfolio Ucznia Ucze ń, Rodzice Lider SZWU Ca ł y okres trwania programu Umieszczanie informacji na temat osi ą gni ęć i dokona ń ucznia uzdolnionego w Szkolnym Rejestrze Ucznia Uzdolnionego. Lider SZWU Ca ł y okres trwania programu Wspieranie ucznia uzdolnionego na zaj ę ciach pozalekcyjnych odpowiadaj ą cych obszarom uzdolnie ń uczniów. Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udzia ł u w zaj ę ciach pozalekcyjnych na terenie szko ł y oraz poza szko łą w ramach wspó ł pracy z innymi instytucjami adekwatnych do ich zainteresowa ń i zdolno ś ci. Nauczyciele przedmiotów Lider SZWU Pa ź dziernik 2013/2014/2015 Ca ł y okres trwania Przygotowanie szkolnej oferty zaj ęć pozalekcyjnych w formie kó ł : przedmiotowych, zainteresowa ń oraz zamieszczenie informacji o ofercie zaj ęć na tablicy og ł osze ń, stronie internetowej szko ł y ( w oparciu o potrzeby i wyniki identyfikacji i diagnozy uzdolnie ń ) Wicedyrektor Szko ł y SZWU Pa ź dziernik 2013/2014/2015 Aktualizacja przez ca ł y okres trwania programu Przeprowadzenie naboru i prowadzenie w/w zaj ęć SZWU Nauczyciele przedmiotów Pa ź dziernik 2013/2014/2015 Ca ł y okres trwania programu Prowadzenie konsultacji nauczycieliNauczyciele przedmiotówCa ł y okres trwania programu

11 Zach ę canie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych itp. Monitorowanie oferty zaj ęć dost ę pnych poza terenem szko ł y i zamieszczenie informacji o ofercie zaj ęć na tablicy og ł osze ń, stronie internetowej szko ł y oraz w dzienniku elektronicznym. Wicedyrektor szko ł y Rodzice Zast ę pca lidera SZWU Ca ł y okres trwania programu Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udzia ł u w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach. Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN Ustalenie zapotrzebowania na przydzielenie uczniom IPN lub ITN Nauczyciele przedmiotów Dyrektor szko ł y SZWU W zale ż no ś ci od potrzeb Z zale ż no ś ci od potrzeby opracowanie i obj ę cie wyró ż niaj ą cych si ę uczniów IPN i ITN. Nauczyciele przedmiotów Psycholog Ca ł y okres trwania programu. Stosowanie aktywizuj ą cych metod pracy podczas lekcji. Dostosowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolno ś ci uczniów, tak by aktywniej uczestniczyli jej przebiegu. Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu. Zwi ę kszanie uczniom uzdolnionym liczby przydzielanych zada ń i ró ż nicowanie stopnia trudno ś ci. Zadawanie uczniom uzdolnionym prac dodatkowych z ka ż dego obszaru zainteresowa ń dostosowanych do ich mo ż liwo ś ci oraz wykorzystanie tych prac podczas planowanych zaj ęć lekcyjnych - np. prezentacje multimedialne lub pozalekcyjnych. Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy klas Rodzice Ca ł y okres trwania programu. Dokumentowanie i promowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych Prezentowanie i ekspozycja osi ą gni ęć i talentów uczniów uzdolnionych(wystawy, prasa szkolna i lokalna, stworzenie Zak ł adki Wars i Sawa na stronie internetowej szko ł y.) Nauczyciele przedmiotów Wychowawcy klas Dyrektor szko ł y SZWU Opiekun SU Uczniowie Ca ł y okres trwania programu Sporz ą dzenie zbiorczych, semestralnych zestawie ń sukcesów odniesionych przez uczniów w ramach dzia ł alno ś ci Samorz ą du Uczniowskiego Opiekun SUKoniec semestru ka ż dego roku szkolnego

12 Wsparcie psychologiczne i socjalne uczniów. ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Otoczenie pomoc ą psychologiczno – pedagogiczn ą uczniów uzdolnionych Prowadzenie obserwacji uczniów zdolnych w celu zdiagnozowania u nich zapotrzebowania na pomoc psychologiczno – pedagogiczn ą. Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotów Pedagog, Psycholog Rodzice Ca ł y okres trwania programu Realizowanie cyklicznych zaj ęć psychologiczno - pedagogicznych, profilaktycznych i terapeutycznych dla uczniów uzdolnionych wymagaj ą cych pomocy. SZWU Psycholog, Pedagog W razie potrzeby Wspó ł praca z Poradni ą Psychologiczno - Pedagogiczn ą Konsultacje i zaj ę cia warsztatowe indywidualne i grupowe Psycholog PPP Psycholog i Pedagog szkolny W razie potrzeby Informowanie rodziców i uczniów o szkolnej i pozaszkolnej ofercie stypendiów naukowych i socjalnych. Nominowanie ucznia do stypendium naukowego b ą d ź socjalnego wed ł ug ustalonych kryteriów gimnazjum Pedagog szkolny oraz komisja ds. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Wicedyrektor szko ł y Ca ł y okres trwania programu Przydzielenie szkolnych stypendiów naukowych i socjalnych fundowanych przez dzielnic ę Pedagog szkolny oraz komisja ds. przyznawania stypendiów za wyniki w nauce. Koniec ka ż dego roku szkolnego Prowadzenie Szkolnego Rejestru Stypendystów Psycholog Ca ł y okres trwania programu Przydzielenie nagród ksi ąż kowych ufundowanych przez Rad ę Rodziców dla najlepszych uczniów Rodzice Koniec ka ż dego roku szkolnego Poszukiwanie pozaszkolnych ofert stypendialnych, m.in. Nagroda Burmistrza dla najlepszego ucznia oraz absolwenta szko ł y. Nauczyciele przedmiotów Opiekun ucznia uzdolnionego Ca ł y okres trwania programu

13 ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Dostosowanie dokumentów prawa wewn ą trzszkolnego do wymogów Szkolnego Wspierania Uzdolnionych Analiza i aktualizacja dokumentów szkolnych: Statut, Wewn ą trzszkolny System oceniania, Roczne plany wychowawcze Dyrektor szko ł y Rada Pedagogiczna Sierpie ń 2013 Modyfikacja i tworzenie autorskich programów nauczania Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu Tworzenie oferty zaj ęć pozalekcyjnych adekwatnej do zainteresowa ń uczniów Zaj ę cia pozalekcyjne Wicedyrektor szko ł y Nauczyciele przedmiotów Pa ź dziernik 2012/2013/2014 Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Przygotowywanie regulaminów konkursów, m.in.: literackich, plastycznych, matematyczno - geograficznego, sportowych i przedstawienie oferty konkursów, olimpiad, zawodów na tablicy og ł osze ń i stronie internetowej Nauczyciele przedmiotów Dyrektor szko ł y Ca ł y okres trwania programu Przygotowanie uczniów do udzia ł u w w/w konkursach i inicjatywach dzielnicowych. Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu Poszerzenie zasobów biblioteki o pozycje rozwijaj ą ce zainteresowania odpowiadaj ą ce zapotrzebowaniu. Bibliotekarz szkolny Ca ł y okres trwania programu Korzystanie z oferty instytucji kulturalno – o ś wiatowych, spo ł ecznych, organizacji rz ą dowych i pozarz ą dowych prowadz ą cych dzia ł alno ść edukacyjna, kulturalna i sportowa. Wyjazdy do muzeów, teatrów, centrów nauki. Udzia ł w koncertach, wystawach, spektaklach, ciekawych zaj ę ciach, debatach, spotkaniach z ciekawymi lud ź mi, studentami, lekcjach muzealnych, zaj ę ciach sportowych. Wychowawcy klas, Nauczyciele przedmiotów Rodzice Ca ł y okres trwania programu Zapewnienie miejsca do indywidualnej nauki. Umo ż liwienie dost ę pu do sprz ę tu informatycznego, Internetu, pracowni, sprz ę tu audiowizualnego w celu rozwijania uzdolnie ń oraz zainteresowa ń. Nauczyciel informatyki Nauczyciele przedmiotów Ca ł y okres trwania programu Doposa ż enie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne Dyrektor szko ł y Nauczyciel informatyki Ca ł y okres trwania programu Zapewnienie warunków do rozwijania i wspierania uzdolnie ń uczniów

14 Zwi ę kszenie kompetencji kadry w zakresie wspomagania ucznia zdolnego. ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Dostarczenie nauczycielom wiedzy nt. funkcjonowania programu. Przekazanie informacji podczas pierwszego zebrania Rady Pedagogicznej przypominaj ą cych dzia ł ania w ramach realizacji programu „Wars i Sawa”. SZWU Sierpie ń 2013 Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Okre ś lenie kompetencji, potrzeb nauczycieli i uwzgl ę dnienie ich w ramach WDN, rad szkoleniowych oraz szkole ń indywidualnych. Lider WDN SZWU Wrzesie ń – Pa ź dziernik 2013 Prowadzenie wykazu szkole ń w których uczestniczyli nauczyciele Lider WDN Ca ł y okres trwania programu Tematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej. Organizacja szkole ń na terenie szko ł y w ramach rad szkoleniowych. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach organizowanych przez BE, WCIES i PPP. Dyrektor szko ł y SZWU Ca ł y okres trwania programu. Utworzenie w bibliotece szkolnej ksi ę gozbioru oraz zestawu materia ł ów na temat wpierania uczniów uzdolnionych, systematyczne uzupe ł nianie i aktualizacja Bibliotekarz szkolny Dyrektor szko ł y Ca ł y okres trwania programu. Samokszta ł cenie kadry pedagogicznej z wykorzystaniem literatury i Internetu Kadra pedagogiczna Ca ł y okres trwania programu. Wymiana do ś wiadcze ń i wspó ł praca z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program „Wars i Sawa”. - Nawi ą zanie wspó ł pracy i wymiany do ś wiadcze ń z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program „Wars i Sawa” w dzielnicy Bia ł o łę ka. - Udzia ł w biesiadach „Warsa i Sawy”. SZWU, Lider SZWU Ca ł y okres trwania programu.

15 Zwi ę kszenie uczestnictwa rodziców w rozwijaniu uzdolnie ń uczniów. ZADANIASPOSÓB REALIZACJI OSOBY ZAANGA Ż OWANE TERMIN REALIZACJI Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych. Przekazanie rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym informacji na temat przyj ę tego do realizacji programu. SZWU Wychowawcy Wrzesie ń 2013 Udzia ł rodzica w identyfikacji ucznia uzdolnionego. Wype ł nianie ankiet diagnozuj ą cych ucznia uzdolnionego, przeprowadzenie wywiadu. Wychowawcy, Pedagog, Psycholog SZWU Wrzesie ń 2013/2014/2015 Informowanie rodziców o uzdolnieniach i mocnych stronach ucznia Organizowanie dla rodziców konsultacji, pogadanek z psychologiem, pedagogiem i tutorem. SZWU Wychowawcy Ca ł y okres trwania programu. Wyszukiwanie oferty szkole ń dla rodziców ucznia uzdolnionego Udzia ł w szkoleniach, konferencjach, warsztatach przedmiotowo - metodycznych organizowanych przez WCiES, PPP i inne instytucje. Przekazanie wykazu instytucji wspieraj ą cych ucznia uzdolnionego. SZWU Rodzice Ca ł y okres trwania programu. Wspó ł praca z Dyrektorem szko ł y. Pozyskiwanie funduszy na nagrody, stypendia, organizacj ę konkursów, wyjazdów. Rada Rodziców Ca ł y okres trwania programu. Zach ę canie rodziców do udzia ł u w ż yciu szko ł y Zapraszanie rodziców do aktywnego udzia ł u w apelach podsumowuj ą cych, dniach otwartych dla przysz ł ych gimnazjalistów, wycieczkach, uroczysto ś ciach szkolnych i zawodach sportowych. Dyrektor szko ł y, Organizatorzy imprez Ca ł y rok szkolny Gromadzenie dokumentacji osi ą gni ęć szkolnych i pozaszkolnych dziecka Uzupe ł nianie i redagowanie Portfolio Ucznia Rodzice Ca ł y okres trwania programu Wyró ż nianie rodziców wspó ł pracuj ą cych ze szko łą w zakresie rozwijania zainteresowa ń i talentów dziecka Listy gratulacyjne, dyplomy pochwa ł y Dyrektor szko ł yKoniec ka ż dego roku szkolnego

16 FORMY PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM  rozszerzenie tre ś ci programowych,  indywidualizacj ę pracy na lekcji, praca wg IPN  stopniowe zwi ę kszanie wymaga ń,  zadania d ł ugoterminowe do samodzielnego opracowania  ró ż nicowanie stopnia trudno ś ci prac domowych i prac klasowych  stwarzanie uczniom uzdolnionym sytuacji wyboru zada ń, ć wicze ń,  konsultacje z nauczycielami ró ż nych przedmiotów i przygotowanie do konkursów,  atrakcyjne zaj ę cia pozalekcyjne,  szeroka oferta konkursów, olimpiad, zawodów itp.,  aktywny Samorz ą d Uczniowski i Wolontariat,  udzia ł w programach edukacyjnych w ramach wspó ł pracy szko ł y z instytucjami zewn ę trznymi,  wycieczki tematyczne dla grup uczniów uzdolnionych,  cykliczne imprezy szkolne nakierowane na ucznia uzdolnionego  wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,  udzia ł w spotkaniach z fachowcami i specjalistami z ró ż nych dziedzin nauki.

17 MOTYWOWANIE, PROMOWANIE, NAGRADZANIE: Motywowanie i promowanie uczniów uzdolnionych b ę dzie si ę odbywa ł o poprzez:  umo ż liwianie prezentowania w ł asnych pogl ą dów, wyra ż anie opinii, wyci ą ganie wniosków w czasie lekcji  wskazywanie ró ż nych ź róde ł wiedzy  stosowanie ró ż norodnych, ciekawych metod, form pracy oraz ś rodków dydaktycznych  mo ż liwo ść prowadzenia lekcji przez ucznia - referaty, prezentacje  umo ż liwienie kontaktu z profesjonalistami z danej dziedziny - spotkania z ciekawymi lud ź mi, debaty  uczestniczenie w szkolnych projektach  pochwa ł a na forum szko ł y, listy pochwalne dla rodziców, dyplomów  nagradzanie uczniów zgodnie z WSO,  przyznawanie dyplomów, nagród np. ksi ąż kowych,  stypendia za wyniki w nauce i stypendia socjalne  wskazywanie dalszej drogi rozwoju – spotkania z doradc ą zawodowym

18 MOTYWOWANIE, PROMOWANIE, NAGRADZANIE:  wr ę czanie Nagrody Burmistrza dla najlepszego absolwenta za najwy ż sz ą ś redni ą w nauce i wybitne osi ą gni ę cia.  prezentowanie twórczo ś ci uczniowskiej na wieczorach poetyckich, wernisa ż ach, wystawach szkolnych i pozaszkolnych - wystawienie prac uczniów w salach lekcyjnych, w holu szko ł y oraz w innych miejscach publicznych (inne placówki o ś wiatowe, instytucje).  wpisy osi ą gni ęć ucznia na szkolnej stronie internetowej w zak ł adce „WARS i SAWA”, na tablicy og ł osze ń  rozpowszechnienie informacji o osi ą gni ę ciach uczniów w lokalnej prasie (np.: Echo Bia ł o łę ckie),oraz na stronie internetowej dzielnicy Bia ł o łę ka  rozpowszechnienie informacji o osi ą gni ę ciach uczniów w szkolnej gazetce prezentacja sukcesów i osi ą gni ęć w gablotach szkolnych – puchary, nagrody, dyplomy  prezentacje osi ą gni ęć uczniów w czasie apeli, podczas uroczysto ś ciach szkolnych,  prezentacje osi ą gni ęć uczniów w czasie spotka ń z rodzicami, np.; podczas zebra ń czy Pikniku Rodzinnym  prezentacje osi ą gni ęć uczniów w spotkaniach typu – „Dni otwarte” dla kandydatów do gimnazjum  wybór najlepszego Sportowca Szko ł y.

19 DOKUMENTOWANIE OSI Ą GNI ĘĆ I REJESTRACJA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH  Portfolio Ucznia – teczka prowadzona przez ucznia, rodziców i opiekuna, w której znajd ą si ę dane dziecka (imi ę, nazwisko, klasa, obszar uzdolnie ń ), imi ę i nazwisko opiekuna, Karta Profilu Ucznia (styl uczenia si ę, profil dominacji i typ inteligencji wg Gardnera), wybrane prace ucznia, kserokopie dyplomów oraz lista zaj ęć szkolnych i pozaszkolnych, na które dziecko ucz ę szcza oraz pisana na koniec semestru samoocena ucznia w postaci „ma ł ego CV” oraz prezentacja.  Prezentacja Ucznia Uzdolnionego – ucze ń opracuje z pomoc ą tutora i rodziców prezentacj ę multimedialn ą, która b ę dzie ukazywa ć jego talent, osi ą gane sukcesy, zdolno ś ci i pasje. Mo ż e ona zawiera ć krótkie filmiki, zdj ę cia dyplomów czy prac ucznia. Najlepsze prezentacje zostan ą pokazane podczas apelu podsumowuj ą cego lub Dnia Otwartego,podczas Pikniku Rodzinnego oraz na stronie szko ł y.  Szkolny Rejestr Uczniów Uzdolnionych – dokumentacja prowadzona przez lidera Szkolnego Zespo ł u Wspierania Uzdolnionych zawieraj ą ca kart ę obserwacji ucznia, w tym wyniki konkursów i inne szczególne uzdolnienia.

20 ZADANIA DYREKTORA SZKO Ł Y :  wspó ł praca z organem prowadz ą cym i nadzoruj ą cym szko łę w zakresie planowania dzia ł a ń rozwijaj ą cych zdolno ś ci i talenty uczniów  opracowanie arkusza organizacji pracy szko ł y z uwzgl ę dnieniem zaj ęć pozalekcyjnych, kó ł zainteresowa ń, ITN, opieki nad wybitnymi uczniami, indywidualnych konsultacji, mo ż liwo ś ci podj ę cia wspó ł pracy z ró ż nymi instytucjami prowadz ą cymi dzia ł alno ść edukacyjn ą  dostosowanie dokumentów prawa wewn ą trzszkolnego do wymogów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych,  przedstawienie oferty zaj ęć pozalekcyjnych adekwatnej do zainteresowa ń uczniów na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szko ł y,  stwarzanie nauczycielom mo ż liwo ś ci pog łę biania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym – przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych i organizacja szkole ń dla Rady Pedagogicznej zwi ą zanych z t ą tematyk ą,  zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym,  wspó ł praca z rodzicami, ś rodowiskiem, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi.  przedstawienie oferty konkursów, olimpiad, zawodów organizowanych przez szko łę i instytucje zewn ę trzne na tablicy og ł osze ń i stronie internetowej szko ł y,  prezentowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szko ł y i na ł amach lokalnej prasy,  promowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych w dzielnicy, na terenie m.st. Warszawy,  wyró ż nianie rodziców i instytucji wspó ł pracuj ą cych ze szko łą w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych,  wyra ż anie zgody na IPN lub ITN,  monitorowanie dzia ł a ń dydaktycznych wobec uczniów obj ę tych programem.

21 ZADANIA LIDERA I ZAST Ę PCY SZWU  opracowanie, monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnie ń,  przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców programu,  koordynowanie dzia ł a ń Szkolnego Zespo ł u Wspierania Uzdolnie ń  stworzenie i prowadzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych,  przydzielenie tutorów uczniom uzdolnionym  monitorowanie oferty zaj ęć rozwijaj ą cych i konkursów dost ę pnych poza terenem szko ł y i zamieszczenie informacji o ofercie zaj ęć na tablicy og ł osze ń, stronie internetowej szko ł y oraz w dzienniku elektronicznym,  bie żą ce informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych dzia ł aniach szko ł y i ś rodowiska w zakresie rozwijania uzdolnie ń uczniów,  udzia ł w szkoleniach dotycz ą cych pracy z uczniem uzdolnionym i dzielenie si ę zdobyt ą wiedz ą,  wymiana do ś wiadcze ń z liderami i cz ł onkami zespo ł ów wspierania uzdolnionych w innych szko ł ach

22 ZADANIA SZKOLNEGO ZESPO Ł U WSPIERANIA UZDOLNIONYCH  Opracowanie Szkolnego Programu Wpierania Uzdolnionych,  Opracowanie narz ę dzi s ł u żą cych identyfikacji uczniów uzdolnionych, diagnozie uzdolnie ń oraz rejestrowaniu post ę pów i osi ą gni ęć uczniów,  Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia,  Nominacje uczniów uzdolnionych  Przydzielanie tutorów wspieraj ą cych indywidualny rozwój ucznia spo ś ród pracowników szko ł y lub spoza niej,  Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wy ż szej.  Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej.  Promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza ni ą,  monitorowanie oferty zaj ęć rozwijaj ą cych i konkursów dost ę pnych poza terenem szko ł y oraz zach ę canie uczniów do udzia ł u w nich  Uczestniczenie w szkoleniach w zakresie wspierania uzdolnie ń uczniów  W łą czenie do wspó ł pracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejm ą indywidualn ą opiek ą pedagogiczn ą i psychologiczn ą uczniów uzdolnionych,  Ewaluacja trafno ś ci podj ę tych dzia ł a ń w celu poprawy adekwatno ś ci zaj ęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa ń uczniów uzdolnionych.  Nawi ą zanie wspó ł pracy i wymiany do ś wiadcze ń z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program „Wars i Sawa” w dzielnicy Bia ł o łę ka.  Udzia ł w biesiadach „Warsa i Sawy”.

23 SZ.Z.W.U. Gra ż yna Rybicka Matematyczny, monitoring, ewaluacja Matematyka; Lider zespo ł u Justyna CzulewiczHumanistyczny J ę zyk polski ; Zast ę pca lidera Marta identyfikacja, wspó ł praca z rodzicami i poradni ą psych.ped Pedagog szkolny Jolanta Suska identyfikacja, wspó ł praca z rodzicami Psycholog szkolny Andrzej Smoli ń ski matematyczno-logiczny Informatyka; Edukator Technologii Informatycznej Leszek Wardasportowy Wychowanie fizyczne, Ewa Pietrzykowskageograficzny Geografia Anna Mosakowskawyszukiwanie informacji Bibliotekarz Anna Zachwiejachemiczny Chemia Grzegorz Pasieka spo ł eczny Samorz ą d Uczniowski Robert Kulkahistoryczny Historia Iza Kud ł a, Katarzyna Dobrzy ń ska j ę zykowy J ę zyk angielski

24 ZADANIA OPIEKUNÓW UCZNIÓW UZDOLNIONYCH  opracowanie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym/ IPN/ ITN z udzia ł em ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna,  dostosowanie form i metod pracy z uczniem uzdolnionym do preferowanego przez dziecko stylu uczenia si ę,  wdro ż enie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN,  pe ł nienie roli konsultanta/tutora/mistrza i wspieranie ucznia w rozwijaniu uzdolnie ń,  przekazywanie liderowi, wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szko ł y i rodzicom informacji o uzyskanych osi ą gni ę ciach ucznia uzdolnionego,  przeprowadzenie rocznej ewaluacji post ę pów ucznia,  wyst ę powanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego.

25 ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW  nominowanie ucznia uzdolnionego,  udzia ł w spotkaniu zespo ł u przedmiotowego i wybór opiekuna dla ucznia uzdolnionego,  modyfikacja programów nauczania oraz tworzenie autorskich programów nauczania,  wdro ż enie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN,  indywidualizowanie na zaj ę ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych pracy z uczniem uzdolnionym,  aktywizowanie ucznia uzdolnionego podczas zaj ęć dydaktycznych,  poszukiwanie i stosowanie nowych metod i form pracy z uczniem uzdolnionym,  wspó ł praca z SZWU, z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym z Poradni ą Psychologiczno-Pedagogiczn ą,  przekazywanie na bie żą co informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy i opiekunowi ucznia uzdolnionego,  utrzymywanie wysokiego poziomu wymaga ń, wskazywanie dodatkowych ź róde ł wiedzy, zada ń dodatkowych,  organizowanie konkursów, zawodów, turniejów o zasi ę gu szkolnym i pozaszkolnym,  zach ę canie do udzia ł u w konkursach, zawodach, turniejach, itp.,  przygotowywanie uczniów do konkursów,  udzia ł w szkoleniach po ś wi ę conych pracy z uczniem zdolnym.

26 ZADANIA WYCHOWAWCY  nominacja ucznia uzdolnionego w klasie,  przeprowadzenie i analiza ankiet w ś ród uczniów i rodziców maj ą cych na celu wy ł onienie uczniów uzdolnionych,  uzyskanie od rodziców dodatkowych informacji na temat dziecka (kwestionariusz),  przekazywanie zespo ł owi SZWU zgromadzonych i przeanalizowanych danych dotycz ą cych zainteresowa ń i osi ą gni ęć uczniów,  prowadzenie obserwacji uczniów zdolnych w celu zdiagnozowania u nich zapotrzebowania na pomoc psychologiczno – pedagogiczn ą,  wspó ł praca z opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami i PPP w celu zapewnienia dziecku harmonijnego rozwoju umys ł owego i psychofizycznego,  korzystanie z oferty instytucji kulturalno-o ś wiatowych, spo ł ecznych, organizacji rz ą dowych i pozarz ą dowych prowadz ą cych dzia ł alno ść edukacyjn ą, kulturaln ą i sportow ą, podczas opracowywania harmonogramu wyj ść klasowych,  informowanie rodziców o mo ż liwo ś ciach rozwijania uzdolnie ń dziecka poza szko łą  zach ę canie uczniów do udzia ł u w dzia ł aniach spo ł ecznych  dokumentowanie i promowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych  zach ę canie rodziców do aktywnego udzia ł u w ż yciu szko ł y

27 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO  opracowanie narz ę dzi badawczych potrzebnych do przeprowadzenia wst ę pnej diagnozy  okre ś lenie preferencji uczenia si ę ucznia uzdolnionego (stylu uczenia si ę, profilu dominacji i typu inteligencji wg Gardnera.  wype ł nienie Karty Profilu Ucznia  wspó ł praca z nauczycielami, wychowawcami oraz z Poradni ą Psychologiczno –Pedagogiczn ą w diagnozowaniu uzdolnie ń uczniów,  obj ę cie opiek ą psychologiczno-pedagogiczn ą uczniów uzdolnionych,  udzielanie pomocy uczniom w sytuacji pora ż ki, niespe ł nienia oczekiwa ń,  prowadzenie zaj ęć, konsultacji dla rodziców po ś wi ę conych wspieraniu rozwoju uzdolnie ń dzieci i m ł odzie ż y,  informowanie uczniów i rodziców o szkolnej i pozaszkolnej ofercie stypendialnej,  pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi,  prowadzenie rejestru stypendystów,  udzia ł w ró ż nych formach szkoleniowych po ś wi ę conych pracy z uczniem uzdolnionym,  wspó ł praca z rodzicami, ś rodowiskiem, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń.

28 ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia,  Nawi ą zanie ś cis ł ej wspó ł pracy z Poradni ą Psychologiczno- Pedagogiczn ą.  Pomoc w przyznawaniu IPN i ITN.  Obj ę cie opiek ą psychologiczno-pedagogiczn ą uczniów uzdolnionych.  Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji pora ż ki, niespe ł nienia oczekiwa ń.  Prowadzenie zaj ęć dla dzieci uzdolnionych.  Prowadzenie zaj ęć, konsultacji dla rodziców po ś wi ę conych wspieraniu rozwoju uzdolnie ń dzieci i m ł odzie ż y.  Sporz ą dzenie listy zaj ęć i konsultacji dla rodziców.  Udzia ł w ró ż nych formach szkoleniowych po ś wi ę conych pracy z uczniem uzdolnionym.  Wspó ł praca z rodzicami, ś rodowiskiem, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń.

29 ZADANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO  rozbudowywanie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli, uczniów, rodziców  gromadzenie i udost ę pnianie nauczycielom materia ł ów dotycz ą cych pracy z uczniem uzdolnionym  zabezpieczenie niezb ę dnej literatury oraz innych materia ł ów uczniom bior ą cym udzia ł w konkursach szkolnych i pozaszkolnych  informowanie o konkursach organizowanych przez inne placówki, poprzez podanie informacji na tablicy og ł osze ń  poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców  przechowywanie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych

30 ZADANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  Nominowanie uczniów uzdolnionych  Udzia ł w opracowaniu planu pracy z uczniem uzdolnionym.  Pomoc w tworzeniu Prezentacji Ucznia Uzdolnionego gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych dziecka w trakcie nauki w szkole i uzupe ł nianie Portfolio Ucznia  Poszerzanie w ł asnej wiedzy na temat wspierania dziecka uzdolnionego, rozwijania jego zainteresowa ń i talentów.  Sta ł a wspó ł praca z wychowawc ą klasy, nauczycielami, opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwijania uzdolnie ń w ł asnego dziecka.  Sta ł y kontakt z psychologiem szkolnym, je ś li wymaga tego sytuacja ucznia.  Wspieranie i motywowanie dziecka do ci ą g ł ego rozwoju.  Udzia ł w warsztatach organizowanych na terenie szko ł y.  Uczestnictwo w imprezach szkolnych i pomoc w ich organizacji.

31 ZADANIA OPIEKUNA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO  zach ę canie uczniów do pe ł nienia funkcji spo ł ecznych na terenie szko ł y i poza ni ą,  opieka nad uczniami uzdolnionymi spo ł ecznie,  w łą czenie Samorz ą du Uczniowskiego do wspó ł pracy i promocji uczniów uzdolnionych,  sporz ą dzanie zbiorczych semestralnych zestawie ń wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów w ramach dzia ł alno ś ci Samorz ą du Uczniowskiego i Wolontariatu.

32 ZADANIA ZESPO Ł ÓW PRZEDMIOTOWYCH Analiza wyników klasyfikacji, wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych pod k ą tem uczniów uzdolnionych. Zg ł aszanie propozycji, opiniowanie i sugestie co do doboru tematyki i tre ś ci rad szkoleniowych w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

33 Planowany harmonogram szkole ń rady pedagogicznej. TEMATTRE ŚĆ CELTERMIN Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. G ł ówne cele i za ł o ż enia programu oraz formy jego realizacji. Przygotowanie do wdro ż enia programu Listopad 2013 Profil ucznia uzdolnionego.Charakterystyka ucznia uzdolnionego, style uczenia si ę, profile dominacji i typy inteligencji wg Gardnera Zwi ę kszenie kompetencji kadry pedagogicznej, przygotowanie do pracy z uczniem uzdolnionym z wykorzystaniem wiedzy o preferencjach uczenia si ę. Listopad – grudzie ń 2013 Dalsze szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2013/14 zostan ą zaplanowane po przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb w ś ród kadry nauczycielskiej w terminie listopad – grudzie ń 2013. Szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 zostan ą zaplanowane po zapoznaniu si ę z wynikami z przeprowadzonej ewaluacji realizacji programu odpowiednio za mijaj ą cy rok szkolny – 2013/14 i 2014/15.

34 DIAGNOZA UCZE Ń SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY WYZNACZENIE OPIEKUNA I OBJECIE POMOC Ą PREZENTACJA UCZNIA UZDOLNIONEGO PROMOCJA OSI Ą GNI Ę C Dzie ń Otwarty i Piknik Rodzinny POMOC RODZICÓW

35 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę :)


Pobierz ppt "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Gimnazjum nr 125."

Podobne prezentacje


Reklamy Google