Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szko ł a Podstawowa Nr 31 im. kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szko ł a Podstawowa Nr 31 im. kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szko ł a Podstawowa Nr 31 im. kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego

2 Czym jest Wars i Sawa? Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. G ł ównym celem przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osi ą gni ę cia przez szko łę okre ś lonego, po żą danego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym za ł o ż eniem jest teza, i ż uczniowie posiadaj ą ró ż norodne uzdolnienia, a szko ł a jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju.

3 Jeste ś my jedn ą ze 142 szkó ł w Warszawie posiadaj ą c ą Certyfikat Wars i Sawa. (na ogóln ą liczb ę 705 szkó ł )

4 CEL OGÓLNY Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia uzdolnionego Szko ł y Podstawowej Nr 31 im. kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego w Warszawie. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa ń i uzdolnie ń uczniów przez tworzenie dogodnych warunków do osi ą gania sukcesów na miar ę ich mo ż liwo ś ci. Promowanie ich osi ą gni ęć i sukcesów na terenie szko ł y i w ś rodowisku lokalnym.

5 TERMIN I ODBIORCY Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych zosta ł zaplanowany na trzy kolejne lata, poczynaj ą c od roku szkolnego 2013/14. Adresatami Programu s ą uczniowie klas 4-6 szko ł y podstawowej, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem klas czwartych (diagnoza).

6 UCZE Ń UZDOLNIONY Ucze ń uzdolniony to osoba, która na tle grupy rówie ś niczej wyró ż nia si ę w zauwa ż alny sposób ponadprzeci ę tnymi zdolno ś ciami poznawczymi, artystycznymi, spo ł ecznymi lub motorycznymi.

7 OBSZAR UZDOLNIE Ń UCZNIA: humanistyczny matematyczno-logiczny j ę zykowy przyrodniczy artystyczny spo ł eczny sportowy

8 CELE SZCZEGÓ Ł OWE: 1. Zwi ę kszenie efektywno ś ci rozpoznawania uzdolnie ń i zainteresowa ń uczniów. 2. Zwi ę kszenie efektywno ś ci pracy z uczniem uzdolnionym. 3. Poprawa doboru i organizacji zaj ęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa ń uczniów uzdolnionych. 4. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. 5. Zwi ę kszenie zaanga ż owania rodziców do wspó ł pracy z szko łą na rzecz uczniów uzdolnionych.

9 1. Zwi ę kszenie efektywno ś ci rozpoznawania uzdolnie ń i zainteresowa ń uczniów. zadaniasposób realizacji osoby zaanga ż owane termin Opracowanie narz ę dzi badawczych. Przygotowanie ankiet dla rodziców i uczniów oraz karty obserwacji dla nauczycieli przedmiotowych. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych. wrzesie ń Wyselekcjonowanie uczniów uzdolnionych w zespo ł ach klasowych. Wskazania rodziców (ankieta, rozmowa), nauczycieli (karta obserwacji), uczniów (ankieta) Nauczyciele, rodzice, uczniowie. wrzesie ń Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia. Okre ś lenie rodzajów uzdolnie ń ucznia, jego profilu dominacji i typu inteligencji wed ł ug Gardnera – przy pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych, pedagog i psycholog szkolny. Pocz ą tek roku szkolnego Analiza wyników klasyfikacji, wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Wyselekcjonowanie wyró ż niaj ą cych si ę w osi ą ganych wynikach uczniów w ramach danych przedmiotów i badanych obszarów uzdolnie ń. Nauczyciele w ramach zespo ł ów przedmiotowych. wrzesie ń Wymiana informacji miedzy wychowawcami klas 0-3 i 4-6. Przekazywanie informacji przez wychowawców klas 0-3 na temat uzdolnie ń i aktywno ś ci uczniów wychowawcom klas 4- 6. Wychowawcy klas 0-3 i 4- 6. Ca ł y okres trwania programu. Tworzenie Prezentacji Ucznia Uzdolnionego.. Stworzenie prezentacji multimedialnej uzdolnionych uczniów, która b ę dzie zawiera ć zestawienie wszelkich osi ą gni ęć, sukcesów i szczególnych zdolno ś ci ucznia. Mentor, ucze ń i rodzic. Ca ł y okres trwania programu. Stworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych Zbieranie i przechowywanie informacji na temat uczniów uzdolnionych – karty obserwacji. Lider Szkolnego Zespo ł u Wspierania Uzdolnionych. Ca ł y okres trwania programu.

10 2. Zwi ę kszenie efektywno ś ci pracy z uczniem uzdolnionym. zadaniasposób realizacji osoby zaanga ż owane termin Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wy ż szej. Z zale ż no ś ci od potrzeby opracowanie i obj ę cie wyró ż niaj ą cych si ę uczniów IPN i ITN oraz promocja do klasy programowo wy ż szej. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotowi i dyrektor szko ł y. Ca ł y okres trwania programu. Ś cis ł a wspó ł praca z Poradni ą Psychologiczno-Pedagogiczn ą Uzyskanie pomocy w procesie identyfikacji uczniów uzdolnionych oraz pomocy w organizacji szkole ń maj ą cych na celu zwi ę kszenie efektywno ś ci pracy z uczniem uzdolnionym. Pedagog i psycholog szkolny. Ca ł y okres trwania programu. Stosowanie aktywizuj ą cych metod pracy podczas lekcji. Dostosowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolno ś ci uczniów, tak by aktywniej uczestniczyli jej przebiegu. Nauczyciele przedmiotowi. Ca ł y okres trwania programu. Zwi ę kszenie ilo ś ci zada ń i stopnia trudno ś ci. Zadawanie uczniom uzdolnionym prac dodatkowych dostosowanych do ich zainteresowa ń i mo ż liwo ś ci oraz wykorzystanie tych prac podczas planowanych zaj ęć lekcyjnych - np. prezentacje multimedialne na wybrany temat. Nauczyciele przedmiotowi. Ca ł y okres trwania programu. Przydzielenie opiekunów uczniom uzdolnionym. Obj ę cie szczególnym nadzorem, ka ż dego ucznia uzdolnionego przez przydzielanie mu mentora/tutora, którego celem b ę dzie wspieranie rozwoju uzdolnie ń ucznia. Mentorzy/tutorzy zostan ą wybrani spo ś ród kadry pedagogicznej szko ł y lub spoza niej stosownie do zdolno ś ci i preferencji indywidualnych ucznia uzdolnionego. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych. Ca ł y okres trwania programu.

11 Kierowanie uczniów uzdolnionych na konkursy przedmiotowe, olimpiady i zawody. Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udzia ł u w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach. Nauczyciele przedmiotowi. Ca ł y okres trwania programu. Kierowanie uczniów uzdolnionych na zaj ę cia pozalekcyjne. Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udzia ł u w zaj ę ciach pozalekcyjnych na terenie szko ł y oraz poza szko łą w ramach wspó ł pracy z innymi instytucjami adekwatnych do ich zainteresowa ń i zdolno ś ci. Nauczyciele przedmiotowi. Ca ł y okres trwania programu. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Typowanie najzdolniejszych uczniów szko ł y do stypendiów naukowych oraz systematyczne przekazywanie informacji o aktualnej ofercie stypendialnej. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych, nauczyciele opiekunowie uzdolnionych, pedagog i bibliotekarz. Promocja osi ą gni ęć uczniów w ś rodowisku lokalnym. - Zwi ę kszenie motywacji do pracy przez promowanie w ś rodowisku szkolnym i lokalnym szczególnych osi ą gni ęć uczniów podczas apeli podsumowuj ą cych, na stronie internetowej szko ł y i w prasie lokalnej. - Organizacja cyklicznej imprezy w szkole Mam talent, podczas której najlepsi uczniowie prezentuj ą swoje zdolno ś ci podczas wyst ę pów na scenie lub w inny sposób. - Pokaz najlepszych Prezentacji Ucznia Uzdolnionego. - Przyznawanie tytu ł u Ucze ń Roku. - Tworzenie Prezentacji Ucznia Uzdolnionego i ich udost ę pnianie na stronie szko ł y. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych i dyrektor szko ł y. Ca ł y okres trwania programu.

12 3. Poprawa doboru i organizacji zaj ęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa ń uczniów uzdolnionych. zadaniasposób realizacji osoby zaanga ż owane termin Poznanie potrzeb i preferencji uczniów co do tre ś ci i form zaj ęć pozalekcyjnych. Przeprowadzenie wywiadów klasowych oraz ankiet maj ą cych na celu zbadanie potrzeb i preferencji uczniów co do tre ś ci i formy zaj ęć pozalekcyjnych. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi oraz Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych. Koniec roku szkolnego poprzedzaj ą cy wprowadzenie Programu. Dostosowanie tre ś ci i formy zaj ęć pozalekcyjnych adekwatnie do poznanych potrzeb i preferencji uczniów. Opracowanie i wdro ż enie do realizacji programów zaj ęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami i preferencjami uczniów. Nauczyciele prowadz ą cy zaj ę cia pozalekcyjne w szkole i dyrektor szko ł y. Pocz ą tek roku szkolnego. Ewaluacja trafno ś ci podj ę tych dzia ł a ń w celu poprawy adekwatno ś ci zaj ęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa ń uczniów uzdolnionych. Sprawdzenie poziomu frekwencji na zaj ę ciach pozalekcyjnych w odniesieniu do lat poprzednich. Przeprowadzenie ankiet i wywiadów z uczestnikami zaj ęć pozalekcyjnych maj ą cych na celu uzyskanie informacji zwrotnych co do ich zadowolenia i oceny z proponowanych tre ś ci i form zaj ęć pozalekcyjnych. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych. Koniec roku szkolonego.

13 4. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. zadaniasposób realizacji osoby zaanga ż owane termin Zapoznanie kadry pedagogicznej ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych. Przekazanie informacji podczas pierwszego zebrania Rady Pedagogicznej w roku szkolnym poprzedzaj ą cym wprowadzenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. Lider Szkolnego Zespo ł u Wspierania Uzdolnionych. sierpie ń 2013 Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Okre ś lenie kompetencji, potrzeb i uwzgl ę dnienie ich w ramach Wewn ą trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i rad szkoleniowych oraz szkole ń indywidualnych. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych. Pocz ą tek roku szkolnego. Tematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej. Organizacja szkole ń na terenie szko ł y w ramach rad szkoleniowych. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach organizowanych przez BE, WCIES i PPP. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych i dyrektor szko ł y. Ca ł y okres trwania programu. Samokszta ł cenie kadry pedagogicznej. - Wymiana do ś wiadcze ń w ramach zespo ł ów przedmiotowych. - Stworzenie w bibliotece szkolnej zestawu materia ł ów na temat wspierania uczniów uzdolnionych. - Samokszta ł cenie kadry z wykorzystaniem literatury i Internetu. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szko ł y obj ę ci programem. Ca ł y okres trwania programu. Wymiana do ś wiadcze ń i wspó ł praca z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program Wars i Sawa. - Nawi ą zanie wspó ł pracy i wymiany do ś wiadcze ń z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program Wars i Sawa w dzielnicy Bia ł o łę ka. - Udzia ł w biesiadach Warsa i Sawy. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych i wybrani nauczyciele. Ca ł y okres trwania programu.

14 5. Zwi ę kszenie zaanga ż owania rodziców do wspó ł pracy ze szko łą na rzecz uczniów uzdolnionych. zadaniasposób realizacji osoby zaanga ż owane termin Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych. Przekazanie rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym informacji na temat przyj ę tego do realizacji programu. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych, wychowawcy Pocz ą tek roku szkolnego. W łą czanie rodziców w proces identyfikacji. Przeprowadzenie rozmów i ankiet w ś ród rodziców. Szkolny Zespó ł Wspierania Uzdolnionych, wychowawcy i pedagog szkolny. Pocz ą tek roku szkolnego. Doradztwo dla rodziców uczniów uzdolnionych. - Kierowanie na konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. - Zorganizowanie w szkole przy wspó ł pracy z poradni ą psychologiczno- pedagogiczn ą warsztatów dla rodziców. - Przekazanie wykazu instytucji wspieraj ą cych ucznia uzdolnionego. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi Ca ł y okres trwania programu. Wspó ł praca z Rad ą Rodziców. Pozyskiwanie funduszy na nagrody, stypendia, organizacj ę konkursów, wyjazdów. Dyrektor szko ł y, wychowawcy Ca ł y okres trwania programu. Zwi ę kszenie udzia ł rodziców w ż yciu szko ł y. Zapraszanie rodziców do aktywnego udzia ł u w apelach podsumowuj ą cych, wycieczkach, uroczysto ś ciach szkolnych i zawodach sportowych. Dyrektor szko ł y, wychowawcy i organizatorzy imprez. Ca ł y okres trwania programu.

15 FORMY PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM rozszerzenie tre ś ci programowych, indywidualizacj ę pracy na lekcji, stosowanie IPN, ITN i promocji do klasy programowo wy ż szej, zwi ę kszanie wymaga ń, tworzenie uczniom uzdolnionym zada ń dodatkowych o wi ę kszej skali trudno ś ci, konsultacje z ró ż nych przedmiotów i przygotowanie do konkursów, atrakcyjne zaj ę cia pozalekcyjne, szerok ą ofert ę konkursów, olimpiad i zawodów, aktywny Samorz ą d Uczniowski i wolontariat, udzia ł w programach edukacyjnych w ramach wspó ł pracy szko ł y z instytucjami zewn ę trznymi, wycieczki tematyczne dla grup uczniów uzdolnionych, cykliczne imprezy szkolne nakierowane na ucznia uzdolnionego – Mam talent wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

16 MOTYWOWANIE: stosowanie ró ż norodnych, ciekawych metod, form pracy oraz ś rodków dydaktycznych, zach ę canie do szukania rozwi ą za ń i odpowiedzi, ustna pochwa ł a na lekcji, pochwa ł a na forum szko ł y, nagradzanie uczniów zgodnie z WSO, przyznawanie dyplomów, nagród np. ksi ąż kowych, stypendia za wyniki w nauce, okazywanie zainteresowania problemami ucznia, uruchamianie ciekawo ś ci poznawczej, wskazywanie dalszej drogi rozwoju. zainteresowanie ucznia zadaniem, problemem, umo ż liwianie prezentowania w ł asnych pogl ą dów, wyra ż anie opinii, wyci ą ganie wniosków, zach ę canie do korzystania z ró ż nych ź róde ł wiedzy

17 SPOSOBY NAGRADZANIA I PROMOWANIA: listy pochwalne dla rodziców, podniesienie oceny semestralnej i rocznej z przedmiotu, przyznawanie nagród, dyplomów i wyró ż nie ń, przyznawanie tytu ł u Ucze ń Roku, wystawy prac, zamieszczanie prac i dyplomów na ś cianach oraz w gablotach, prezentowanie osi ą gni ęć uczniów podczas zebra ń z rodzicami, prezentowanie osi ą gni ęć uczniów w gazetce szkolnej, na tablicy og ł osze ń, na stronie internetowej szko ł y, na ł amach lokalnej gazety, prezentacja osi ą gni ęć podczas uroczysto ś ci szkolnych, umo ż liwianie prezentacji pracy ucznia w klasie lub na szkolnej debacie, np. w formie prezentacji multimedialnej, zamieszczanie nazwisk uczniów uzdolnionych w kronice szko ł y, informowanie rodziców o osi ą gni ę ciach uczniów, prezentacja osi ą gni ęć uczniów w innych placówkach, instytucjach, prezentacja osi ą gni ęć uczniów podczas dni otwartych.

18 DOKUMENTOWANIE OSI Ą GNI ĘĆ I REJESTRACJA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH Prezentacja Ucznia Uzdolnionego – uczniowie opracuj ą przy pomocy mentora/tutora i rodziców prezentacj ę multimedialn ą, która b ę dzie ukazywa ć ich talent, osi ą gane sukcesy, zdolno ś ci i pasje. Mo ż e ona zawiera ć krótkie filmiki, zdj ę cia dyplomów czy prac ucznia. Najlepsze prezentacje zostan ą pokazane podczas apelu podsumowuj ą cego lub dnia otwartego oraz na stronie szko ł y. Szkolny Rejestr Uczniów Uzdolnionych – dokumentacja prowadzona przez lidera Szkolnego Zespo ł u Wspierania Uzdolnionych zawieraj ą ca kart ę obserwacji ucznia, w tym wyniki konkursów i inne szczególne uzdolnienia.

19 ZADANIA DYREKTORA SZKO Ł Y: Wspó ł praca z organem prowadz ą cym i nadzoruj ą cym szko łę w zakresie planowania dzia ł a ń rozwijaj ą cych zdolno ś ci i talenty uczniów. Opracowanie arkusza organizacji pracy szko ł y z uwzgl ę dnieniem zaj ęć pozalekcyjnych, kó ł zainteresowa ń, ITN, opieki nad wybitnymi uczniami, indywidualnych konsultacji, mo ż liwo ś ci podj ę cia wspó ł pracy z ró ż nymi instytucjami prowadz ą cymi dzia ł alno ść edukacyjn ą. Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wy ż szej. Przedstawienie oferty szkolnych zaj ęć pozalekcyjnych i informacji o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej na tablicy og ł osze ń i stronie internetowej szko ł y. Przedstawienie oferty konkursów, olimpiad, zawodów organizowanych przez szko łę i instytucje zewn ę trzne na tablicy og ł osze ń i stronie internetowej szko ł y. Prezentowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szko ł y i na ł amach lokalnej prasy. Stwarzanie nauczycielowi mo ż liwo ś ci pog łę biania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym poprzez planowanie szkole ń Rady Pedagogicznej dotycz ą cych pracy z uczniem uzdolnionym i kierowanie nauczycieli na szkolenia zewn ę trzne. Inicjowanie i wspieranie przedsi ę wzi ęć edukacyjnych, innowacji wzbogacaj ą cych ofert ę dydaktyczn ą szko ł y. Wspó ł praca z Rad ą Rodziców w kwestii wypracowania szkolnej formu ł y wspierania uczniów uzdolnionych. Wspó ł praca ze ś rodowiskiem lokalnym, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń uczniów. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. Promowanie osi ą gni ęć uczniów uzdolnionych w dzielnicy, na terenie m.st. Warszawy, a nawet na obszarze ca ł ego kraju. Promowanie nauczycieli podejmuj ą cych prac ę z uczniami uzdolnionymi osi ą gaj ą cymi wyró ż niaj ą ce efekty swojego dzia ł ania (np. przez zwi ę kszenie dodatku motywacyjnego, przyznanie nagrody, wystosowanie listu gratulacyjnego ).

20 ZADANIA LIDERA SZKOLNEGO ZESPO Ł U WSPIERANIA UZDOLNIONYCH Koordynowanie dzia ł a ń Zespo ł u Wspierania Uzdolnie ń, Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, Zbieranie i przechowywanie informacji na temat uczniów uzdolnionych - Stworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych, Propagowanie w ś ród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnie ń uczniów, Udzia ł w szkoleniach dotycz ą cych pracy z uczniem uzdolnionym i dzielenie si ę zdobyt ą wiedz ą, Wymiana do ś wiadcze ń z liderami i cz ł onkami zespo ł ów wspierania uzdolnionych w innych szko ł ach uczestnicz ą cych w projekcie Wars i Sawa, Monitoring i ewaluacja realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

21 ZADANIA SZKOLNEGO ZESPO Ł U WSPIERANIA UZDOLNIONYCH Opracowanie Szkolnego Programu Wpierania Uzdolnionych, Opracowanie narz ę dzi s ł u żą cych identyfikacji uczniów uzdolnionych, diagnozie uzdolnie ń oraz rejestrowaniu post ę pów i osi ą gni ęć uczniów, Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia, Przydzielanie mentorów/tutorów wspieraj ą cych indywidualny rozwój ucznia spo ś ród pracowników szko ł y lub spoza niej, Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wy ż szej. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza ni ą, W łą czenie do wspó ł pracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejm ą indywidualn ą opiek ą pedagogiczn ą i psychologiczn ą uczniów uzdolnionych, Ewaluacja trafno ś ci podj ę tych dzia ł a ń w celu poprawy adekwatno ś ci zaj ęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa ń uczniów uzdolnionych. Nawi ą zanie wspó ł pracy i wymiany do ś wiadcze ń z innymi szko ł ami realizuj ą cymi program Wars i Sawa w dzielnicy Bia ł o łę ka. Udzia ł w biesiadach Warsa i Sawy.

22 SZWU Grzegorz Pasieka humanistyczny, monitoring, ewaluacja Historia; Lider zespo ł u Rados ł aw Malinowski matematyczno-logiczny Matematyka; Zast ę pca lidera Edyta Mierzwa identyfikacja, wspó ł praca z rodzicami Pedagog szkolny Jolanta Suska identyfikacja, wspó ł praca z rodzicami Psycholog szkolny Andrzej Smoli ń ski matematyczno-logiczny Informatyka; Edukator Technologii Informatycznej Anna Pietraszek spo ł eczny, sportowy Wychowanie fizyczne, Samorz ą d Szkolny Izabela Majstrukprzyrodniczy Przyroda Anna Mosakowskawyszukiwanie informacji Bibliotekarz Krystyna Kowalwieloraki Ś wietlica szkolna Jolanta Spodar identyfikacja uzdolnie ń Edukacja Wczesnoszkolna Joanna Ko ł odziejska humanistyczny J ę zyk polski Milena Bida j ę zykowy J ę zyk angielski Ewa Saulewicz, Zuzanna Ksi ąż kiewicz artystyczny Muzyka, Plastyka

23 ZADANIA OPIEKUNÓW UCZNIÓW UZDOLNIONYCH Opracowanie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym IPN/ ITN z udzia ł em ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna. Dostosowanie form i metod pracy z uczniem uzdolnionym do preferowanego przez dziecko stylu uczenia si ę i jego profilu dominacji. Wdro ż enie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN. Pe ł nienie roli mentora/tutora i wspieranie ucznia w rozwijaniu uzdolnie ń. Wspó ł praca z wychowawc ą ucznia, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umys ł owego i psychofizycznego. Zach ę canie i przygotowanie ucznia do udzia ł u w konkursach, zawodach, turniejach, itp. Przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szko ł y i rodzicom informacji o uzyskanych osi ą gni ę ciach ucznia uzdolnionego. Wyst ę powanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego. Pomoc w tworzeniu Prezentacji Ucznia Uzdolnionego.

24 ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW Nominacja ucznia uzdolnionego. Modyfikacja programów nauczania oraz tworzenie autorskich programów nauczania. Opracowywanie i wdro ż enie ITN i IPN. Indywidualizowanie na zaj ę ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych pracy z uczniem uzdolnionym. Aktywizacja ucznia uzdolnionego podczas zaj ęć dydaktycznych. Prowadzenie zaj ąć pozalekcyjnych na terenie szko ł y. Wspó ł praca z opiekunem ucznia uzdolnionego. Wspó ł praca z Szkolnym Zespo ł em Wspierania Uzdolnionych, z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym z Poradni ą Psychologiczno-Pedagogiczn ą. Aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem uzdolnionym, mo ż liwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szko ł y i stosowanie tych metod. Umo ż liwienie uzupe ł nienia zaleg ł o ś ci z przedmiotu wynik ł ych z przyczyn niezale ż nych od ucznia takich, jak: udzia ł w konkursach, zawodach itp.

25 Przekazywanie na bie żą co informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy, opiekunowi ucznia uzdolnionego i Szkolnemu Zespo ł owi Wspierania Uzdolnionych. Utrzymywanie wysokiego poziomu wymaga ń, wskazywanie dodatkowych ź róde ł wiedzy. Zach ę canie do udzia ł u w konkursach, zawodach, turniejach itp. Wspieranie i motywowanie ucznia do ci ą g ł ego rozwoju. Nawi ą zywanie wspó ł pracy z instytucjami spo ł ecznymi, organizacjami rz ą dowymi i pozarz ą dowymi prowadz ą cymi dzia ł alno ść edukacyjn ą, kulturaln ą i sportow ą. Wyst ę powanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia uzdolnionego. Udzia ł w ró ż nych formach szkoleniowych po ś wi ę conych pracy z uczniem uzdolnionym.

26 ZADANIA WYCHOWAWCY Nominacja ucznia uzdolnionego w klasie. Przeprowadzenie i analiza ankiet w ś ród uczniów i rodziców maj ą cych na celu wy ł onienie uczniów uzdolnionych. Uzyskanie od rodziców dodatkowych informacji na temat dziecka. Wspó ł praca z opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczn ą w celu zapewnienia dziecku harmonijnego rozwoju umys ł owego i psychofizycznego. Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-o ś wiatowych, spo ł ecznych, organizacji rz ą dowych i pozarz ą dowych prowadz ą cych dzia ł alno ść edukacyjn ą, kulturaln ą i sportow ą, podczas opracowywania harmonogramu wyj ść klasowych. Z ł o ż enie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za wyniki w nauce i/ lub osi ą gni ę cia sportowe. Kszta ł towanie postaw akceptacji i tolerancji dla niekonwencjonalnych zachowa ń ucznia uzdolnionego. Anga ż owanie ucznia uzdolnionego w dzia ł ania klasy na takich samych prawach jak pozosta ł e osoby. Wyra ż anie uznania dla osi ą gni ęć ucznia uzdolnionego i prezentacja ich na forum klasy, podczas uroczysto ś ci szkolnych, na zebraniach z rodzicami i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Informowanie rodziców o mo ż liwo ś ciach rozwijania uzdolnie ń dziecka poza szko łą.

27 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia, Nawi ą zanie ś cis ł ej wspó ł pracy z Poradni ą Psychologiczno- Pedagogiczn ą. Pomoc w przyznawaniu IPN i ITN. Obj ę cie opiek ą psychologiczno-pedagogiczn ą uczniów uzdolnionych. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji pora ż ki, niespe ł nienia oczekiwa ń. Prowadzenie zaj ęć dla dzieci uzdolnionych. Prowadzenie zaj ęć, konsultacji dla rodziców po ś wi ę conych wspieraniu rozwoju uzdolnie ń dzieci i m ł odzie ż y. Poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Prowadzenie rejestru stypendystów. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. Udzia ł w ró ż nych formach szkoleniowych po ś wi ę conych pracy z uczniem uzdolnionym. Wspó ł praca z rodzicami, ś rodowiskiem, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń.

28 ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO Identyfikacja uzdolnie ń i indywidualnego stylu uczenia si ę ucznia, Nawi ą zanie ś cis ł ej wspó ł pracy z Poradni ą Psychologiczno- Pedagogiczn ą. Pomoc w przyznawaniu IPN i ITN. Obj ę cie opiek ą psychologiczno-pedagogiczn ą uczniów uzdolnionych. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji pora ż ki, niespe ł nienia oczekiwa ń. Prowadzenie zaj ęć dla dzieci uzdolnionych. Prowadzenie zaj ęć, konsultacji dla rodziców po ś wi ę conych wspieraniu rozwoju uzdolnie ń dzieci i m ł odzie ż y. Sporz ą dzenie listy zaj ęć i konsultacji dla rodziców. Udzia ł w ró ż nych formach szkoleniowych po ś wi ę conych pracy z uczniem uzdolnionym. Wspó ł praca z rodzicami, ś rodowiskiem, w ł adzami lokalnymi i organizacjami wspomagaj ą cymi szko łę w dzia ł aniach skierowanych na wspieranie uzdolnie ń i zainteresowa ń.

29 ZADANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO Gromadzenie materia ł ów bibliotecznych dotycz ą cych pracy z uczniem uzdolnionym. Pomoc w poszukiwaniu literatury oraz innych materia ł ów niezb ę dnych uczniom bior ą cym udzia ł w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów.

30 ZADANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW Udzia ł w opracowaniu planu pracy z uczniem uzdolnionym. Pomoc w tworzeniu Prezentacji Ucznia Uzdolnionego. Poszerzanie w ł asnej wiedzy na temat wspierania dziecka uzdolnionego, rozwijania jego zainteresowa ń i talentów. Sta ł a wspó ł praca z wychowawc ą klasy, nauczycielami, opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwijania uzdolnie ń w ł asnego dziecka. Sta ł y kontakt z psychologiem szkolnym, je ś li wymaga tego sytuacja ucznia. Wspieranie i motywowanie dziecka do ci ą g ł ego rozwoju. Udzia ł w warsztatach organizowanych na terenie szko ł y. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i pomoc w ich organizacji.

31 ZADANIA OPIEKUNA SAMORZ Ą DU UCZNIOWSKIEGO Zach ę canie uczniów do pe ł nienia funkcji spo ł ecznych na terenie szko ł y i poza ni ą. Opieka nad uczniami uzdolnionymi spo ł ecznie. W łą czenie Samorz ą du Uczniowskiego do wspó ł pracy i promocji uczniów uzdolnionych.

32 ZADANIA ZESPO Ł ÓW PRZEDMIOTOWYCH Analiza wyników klasyfikacji, wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych pod katem uczniów uzdolnionych. Zg ł aszanie propozycji, opiniowanie i sugestie co do doboru tematyki i tre ś ci rad szkoleniowych w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

33 WYCHOWAWCY Ś WIETLICY Kszta ł towanie postawy twórczej poprzez praktyczn ą dzia ł alno ść artystyczn ą. Rozwijanie wyobra ź ni i poczucia estetyki. Rozwijanie uzdolnie ń artystycznych podopiecznych. Pobudzanie kreatywnego my ś lenia. Uwzgl ę dnienie potrzeb ucznia uzdolnionego w programie pracy ś wietlicy.

34 Planowany harmonogram szkole ń rady pedagogicznej. TEMATTRE ŚĆ CELTERMIN Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. G ł ówne cele i za ł o ż enia programu oraz formy jego realizacji. Przygotowanie do wdro ż enia programu sierpie ń 2013 Profil ucznia uzdolnionego.Charakterystyka ucznia uzdolnionego, style uczenia si ę, profile dominacji i typy inteligencji wg Gardnera Zwi ę kszenie kompetencji kadry pedagogicznej, przygotowanie do pracy z uczniem uzdolnionym z wykorzystaniem wiedzy o preferencjach uczenia si ę. wrzesie ń 2013 Dalsze szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2013/14 zostan ą zaplanowane po przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb w ś ród kadry nauczycielskiej w terminie wrzesie ń – pa ź dziernik 2013. Szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 zostan ą zaplanowane po zapoznaniu si ę z wynikami z przeprowadzonej ewaluacji realizacji programu odpowiednio za mijaj ą cy rok szkolny – 2013/14 i 2014/15.

35 DIAGNOZA UCZE Ń SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY WYZNACZENIE OPIEKUNA I OBJECIE POMOC Ą PREZENTACJA UCZNIA UZDOLNIONEGO PROMOCJA OSI Ą GNI Ę C MAM TALENT POMOC RODZICÓW

36 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę :)


Pobierz ppt "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szko ł a Podstawowa Nr 31 im. kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google