Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego

2 Czym jest „Wars i Sawa”? Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Głównym celem przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym założeniem jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. 

3 (na ogólną liczbę 705 szkół)
Jesteśmy jedną ze 142 szkół w Warszawie posiadającą Certyfikat Wars i Sawa. (na ogólną liczbę 705 szkół)

4 CEL OGÓLNY Stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia uzdolnionego Szkoły Podstawowej Nr 31 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez tworzenie dogodnych warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Promowanie ich osiągnięć i sukcesów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

5 TERMIN I ODBIORCY Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych został zaplanowany na trzy kolejne lata, poczynając od roku szkolnego 2013/14. Adresatami Programu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem klas czwartych (diagnoza).

6 UCZEŃ UZDOLNIONY Uczeń uzdolniony to osoba, która na tle grupy rówieśniczej wyróżnia się w zauważalny sposób ponadprzeciętnymi zdolnościami poznawczymi, artystycznymi, społecznymi lub motorycznymi.

7 OBSZAR UZDOLNIEŃ UCZNIA:
humanistyczny matematyczno-logiczny językowy przyrodniczy artystyczny społeczny sportowy

8 CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Zwiększenie efektywności rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań uczniów. 2. Zwiększenie efektywności pracy z uczniem uzdolnionym. 3. Poprawa doboru i organizacji zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów uzdolnionych. 4. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym. 5. Zwiększenie zaangażowania rodziców do współpracy z szkołą na rzecz uczniów uzdolnionych.

9 1. Zwiększenie efektywności rozpoznawania uzdolnień i zainteresowań uczniów.
zadania sposób realizacji osoby zaangażowane termin Opracowanie narzędzi badawczych. Przygotowanie ankiet dla rodziców i uczniów oraz karty obserwacji dla nauczycieli przedmiotowych. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. wrzesień Wyselekcjonowanie uczniów uzdolnionych w zespołach klasowych. Wskazania rodziców (ankieta, rozmowa), nauczycieli (karta obserwacji), uczniów (ankieta) Nauczyciele, rodzice, uczniowie. Identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się ucznia. Określenie rodzajów uzdolnień ucznia, jego profilu dominacji i typu inteligencji według Gardnera – przy pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, pedagog i psycholog szkolny. Początek roku szkolnego Analiza wyników klasyfikacji, wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Wyselekcjonowanie wyróżniających się w osiąganych wynikach uczniów w ramach danych przedmiotów i badanych obszarów uzdolnień. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych. Wymiana informacji miedzy wychowawcami klas 0-3 i 4-6. Przekazywanie informacji przez wychowawców klas 0-3 na temat uzdolnień i aktywności uczniów wychowawcom klas 4-6. Wychowawcy klas 0-3 i 4-6. Cały okres trwania programu. Tworzenie Prezentacji Ucznia Uzdolnionego.. Stworzenie prezentacji multimedialnej uzdolnionych uczniów, która będzie zawierać zestawienie wszelkich osiągnięć, sukcesów i szczególnych zdolności ucznia. Mentor, uczeń i rodzic. Stworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych Zbieranie i przechowywanie informacji na temat uczniów uzdolnionych – karty obserwacji. Lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych.

10 2. Zwiększenie efektywności pracy z uczniem uzdolnionym.
zadania sposób realizacji osoby zaangażowane termin Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wyższej. Z zależności od potrzeby opracowanie i objęcie wyróżniających się uczniów IPN i ITN oraz promocja do klasy programowo wyższej. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotowi i dyrektor szkoły. Cały okres trwania programu. Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Uzyskanie pomocy w procesie identyfikacji uczniów uzdolnionych oraz pomocy w organizacji szkoleń mających na celu zwiększenie efektywności pracy z uczniem uzdolnionym. Pedagog i psycholog szkolny. Stosowanie aktywizujących metod pracy podczas lekcji. Dostosowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów, tak by aktywniej uczestniczyli jej przebiegu. Nauczyciele przedmiotowi. Zwiększenie ilości zadań i stopnia trudności. Zadawanie uczniom uzdolnionym prac dodatkowych dostosowanych do ich zainteresowań i możliwości oraz wykorzystanie tych prac podczas planowanych zajęć lekcyjnych - np. prezentacje multimedialne na wybrany temat. Przydzielenie opiekunów uczniom uzdolnionym. Objęcie szczególnym nadzorem, każdego ucznia uzdolnionego przez przydzielanie mu mentora/tutora, którego celem będzie wspieranie rozwoju uzdolnień ucznia. Mentorzy/tutorzy zostaną wybrani spośród kadry pedagogicznej szkoły lub spoza niej stosownie do zdolności i preferencji indywidualnych ucznia uzdolnionego. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych.

11 Kierowanie uczniów uzdolnionych na konkursy przedmiotowe, olimpiady i zawody.
Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach. Nauczyciele przedmiotowi. Cały okres trwania programu. Kierowanie uczniów uzdolnionych na zajęcia pozalekcyjne. Wyselekcjonowanie, zainteresowanie i zmotywowanie uczniów uzdolnionych do udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły oraz poza szkołą w ramach współpracy z innymi instytucjami adekwatnych do ich zainteresowań i zdolności. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Typowanie najzdolniejszych uczniów szkoły do stypendiów naukowych oraz systematyczne przekazywanie informacji o aktualnej ofercie stypendialnej. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, nauczyciele opiekunowie uzdolnionych, pedagog i bibliotekarz. Promocja osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym. - Zwiększenie motywacji do pracy przez promowanie w środowisku szkolnym i lokalnym szczególnych osiągnięć uczniów podczas apeli podsumowujących, na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej. - Organizacja cyklicznej imprezy w szkole „Mam talent”, podczas której najlepsi uczniowie prezentują swoje zdolności podczas występów na scenie lub w inny sposób. - Pokaz najlepszych Prezentacji Ucznia Uzdolnionego. - Przyznawanie tytułu Uczeń Roku. - Tworzenie Prezentacji Ucznia Uzdolnionego i ich udostępnianie na stronie szkoły. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych i dyrektor szkoły.

12 3. Poprawa doboru i organizacji zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów uzdolnionych. zadania sposób realizacji osoby zaangażowane termin Poznanie potrzeb i preferencji uczniów co do treści i form zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadzenie wywiadów klasowych oraz ankiet mających na celu zbadanie potrzeb i preferencji uczniów co do treści i formy zajęć pozalekcyjnych. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi oraz Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. Koniec roku szkolnego poprzedzający wprowadzenie Programu. Dostosowanie treści i formy zajęć pozalekcyjnych adekwatnie do poznanych potrzeb i preferencji uczniów. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programów zajęć pozalekcyjnych zgodnych z potrzebami i preferencjami uczniów. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne w szkole i dyrektor szkoły. Początek roku szkolnego. Ewaluacja trafności podjętych działań w celu poprawy adekwatności zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów uzdolnionych. Sprawdzenie poziomu frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych w odniesieniu do lat poprzednich. Przeprowadzenie ankiet i wywiadów z uczestnikami zajęć pozalekcyjnych mających na celu uzyskanie informacji zwrotnych co do ich zadowolenia i oceny z proponowanych treści i form zajęć pozalekcyjnych. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. Koniec roku szkolonego.

13 4. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym.
zadania sposób realizacji osoby zaangażowane termin Zapoznanie kadry pedagogicznej ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych. Przekazanie informacji podczas pierwszego zebrania Rady Pedagogicznej w roku szkolnym poprzedzającym wprowadzenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. Lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych. sierpień 2013 Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Określenie kompetencji, potrzeb i uwzględnienie ich w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i rad szkoleniowych oraz szkoleń indywidualnych. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. Początek roku szkolnego. Tematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej. Organizacja szkoleń na terenie szkoły w ramach rad szkoleniowych. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach organizowanych przez BE, WCIES i PPP. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych i dyrektor szkoły. Cały okres trwania programu. Samokształcenie kadry pedagogicznej. - Wymiana doświadczeń w ramach zespołów przedmiotowych. - Stworzenie w bibliotece szkolnej zestawu materiałów na temat wspierania uczniów uzdolnionych. - Samokształcenie kadry z wykorzystaniem literatury i Internetu. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły objęci programem. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi szkołami realizującymi program „Wars i Sawa”. - Nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi szkołami realizującymi program „Wars i Sawa” w dzielnicy Białołęka. - Udział w biesiadach „Warsa i Sawy”. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych i wybrani nauczyciele.

14 5. Zwiększenie zaangażowania rodziców do współpracy ze szkołą na rzecz uczniów uzdolnionych.
zadania sposób realizacji osoby zaangażowane termin Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem Wspierania Uzdolnionych. Przekazanie rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym informacji na temat przyjętego do realizacji programu. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, wychowawcy Początek roku szkolnego. Włączanie rodziców w proces identyfikacji. Przeprowadzenie rozmów i ankiet wśród rodziców. Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych, wychowawcy i pedagog szkolny. Doradztwo dla rodziców uczniów uzdolnionych. - Kierowanie na konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. - Zorganizowanie w szkole przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną warsztatów dla rodziców. - Przekazanie wykazu instytucji wspierających ucznia uzdolnionego. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi Cały okres trwania programu. Współpraca z Radą Rodziców. Pozyskiwanie funduszy na nagrody, stypendia, organizację konkursów, wyjazdów. Dyrektor szkoły, wychowawcy Zwiększenie udział rodziców w życiu szkoły. Zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w apelach podsumowujących, wycieczkach, uroczystościach szkolnych i zawodach sportowych. Dyrektor szkoły, wychowawcy i organizatorzy imprez.

15 FORMY PRACY Z UCZNIEM UZDOLNIONYM
rozszerzenie treści programowych, indywidualizację pracy na lekcji, stosowanie IPN, ITN i promocji do klasy programowo wyższej, zwiększanie wymagań, tworzenie uczniom uzdolnionym zadań dodatkowych o większej skali trudności, konsultacje z różnych przedmiotów i przygotowanie do konkursów, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, szeroką ofertę konkursów, olimpiad i zawodów, aktywny Samorząd Uczniowski i wolontariat, udział w programach edukacyjnych w ramach współpracy szkoły z instytucjami zewnętrznymi, wycieczki tematyczne dla grup uczniów uzdolnionych, cykliczne imprezy szkolne nakierowane na ucznia uzdolnionego – „Mam talent” wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

16 MOTYWOWANIE: stosowanie różnorodnych, ciekawych metod, form pracy oraz środków dydaktycznych, zachęcanie do szukania rozwiązań i odpowiedzi, ustna pochwała na lekcji, pochwała na forum szkoły, nagradzanie uczniów zgodnie z WSO, przyznawanie dyplomów, nagród np. książkowych, stypendia za wyniki w nauce, okazywanie zainteresowania problemami ucznia, uruchamianie ciekawości poznawczej, wskazywanie dalszej drogi rozwoju. zainteresowanie ucznia zadaniem, problemem, umożliwianie prezentowania własnych poglądów, wyrażanie opinii, wyciąganie wniosków, zachęcanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy

17 SPOSOBY NAGRADZANIA I PROMOWANIA:
listy pochwalne dla rodziców, podniesienie oceny semestralnej i rocznej z przedmiotu, przyznawanie nagród, dyplomów i wyróżnień, przyznawanie tytułu Uczeń Roku, wystawy prac, zamieszczanie prac i dyplomów na ścianach oraz w gablotach, prezentowanie osiągnięć uczniów podczas zebrań z rodzicami, prezentowanie osiągnięć uczniów w gazetce szkolnej, na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły, na łamach lokalnej gazety, prezentacja osiągnięć podczas uroczystości szkolnych, umożliwianie prezentacji pracy ucznia w klasie lub na szkolnej debacie, np. w formie prezentacji multimedialnej, zamieszczanie nazwisk uczniów uzdolnionych w kronice szkoły, informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów, prezentacja osiągnięć uczniów w innych placówkach, instytucjach, prezentacja osiągnięć uczniów podczas dni otwartych.

18 DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ I REJESTRACJA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
Prezentacja Ucznia Uzdolnionego – uczniowie opracują przy pomocy mentora/tutora i rodziców prezentację multimedialną, która będzie ukazywać ich talent, osiągane sukcesy, zdolności i pasje. Może ona zawierać krótkie filmiki, zdjęcia dyplomów czy prac ucznia. Najlepsze prezentacje zostaną pokazane podczas apelu podsumowującego lub dnia otwartego oraz na stronie szkoły. Szkolny Rejestr Uczniów Uzdolnionych – dokumentacja prowadzona przez lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych zawierająca kartę obserwacji ucznia, w tym wyniki konkursów i inne szczególne uzdolnienia.

19 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY:
Współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę w zakresie planowania działań rozwijających zdolności i talenty uczniów. Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, ITN, opieki nad wybitnymi uczniami, indywidualnych konsultacji, możliwości podjęcia współpracy z różnymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną. Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wyższej. Przedstawienie oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych i informacji o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Przedstawienie oferty konkursów, olimpiad, zawodów organizowanych przez szkołę i instytucje zewnętrzne na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Prezentowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych na stronie internetowej szkoły i na łamach lokalnej prasy. Stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym poprzez planowanie szkoleń Rady Pedagogicznej dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym i kierowanie nauczycieli na szkolenia zewnętrzne. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, innowacji wzbogacających ofertę dydaktyczną szkoły. Współpraca z Radą Rodziców w kwestii wypracowania szkolnej formuły wspierania uczniów uzdolnionych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych w dzielnicy, na terenie m.st. Warszawy, a nawet na obszarze całego kraju. Promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi osiągającymi wyróżniające efekty swojego działania (np. przez zwiększenie dodatku motywacyjnego, przyznanie nagrody, wystosowanie listu gratulacyjnego).

20 ZADANIA LIDERA SZKOLNEGO ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH
Koordynowanie działań Zespołu Wspierania Uzdolnień, Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych, Zbieranie i przechowywanie informacji na temat uczniów uzdolnionych - Stworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych, Propagowanie wśród grona pedagogicznego idei wspierania uzdolnień uczniów, Udział w szkoleniach dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym i dzielenie się zdobytą wiedzą, Wymiana doświadczeń z liderami i członkami zespołów wspierania uzdolnionych w innych szkołach uczestniczących w projekcie „Wars i Sawa”, Monitoring i ewaluacja realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

21 ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH
Opracowanie Szkolnego Programu Wpierania Uzdolnionych, Opracowanie narzędzi służących identyfikacji uczniów uzdolnionych, diagnozie uzdolnień oraz rejestrowaniu postępów i osiągnięć uczniów, Identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się ucznia, Przydzielanie mentorów/tutorów wspierających indywidualny rozwój ucznia spośród pracowników szkoły lub spoza niej, Przyznawanie i realizowanie IPN i ITN oraz promocji do klasy programowo wyższej. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią, Włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów uzdolnionych, Ewaluacja trafności podjętych działań w celu poprawy adekwatności zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów uzdolnionych. Nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi szkołami realizującymi program „Wars i Sawa” w dzielnicy Białołęka. Udział w biesiadach „Warsa i Sawy”.

22 SZWU Grzegorz Pasieka humanistyczny, monitoring, ewaluacja
Historia; Lider zespołu Radosław Malinowski matematyczno-logiczny Matematyka; Zastępca lidera Edyta Mierzwa identyfikacja, współpraca z rodzicami Pedagog szkolny Jolanta Suska Psycholog szkolny Andrzej Smoliński Informatyka; Edukator Technologii Informatycznej Anna Pietraszek społeczny, sportowy Wychowanie fizyczne, Samorząd Szkolny Izabela Majstruk przyrodniczy Przyroda Anna Mosakowska wyszukiwanie informacji Bibliotekarz Krystyna Kowal wieloraki Świetlica szkolna Jolanta Spodar identyfikacja uzdolnień Edukacja Wczesnoszkolna Joanna Kołodziejska humanistyczny Język polski Milena Bida językowy Język angielski Ewa Saulewicz, Zuzanna Książkiewicz artystyczny Muzyka, Plastyka

23 ZADANIA OPIEKUNÓW UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
Opracowanie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym IPN/ ITN z udziałem ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna. Dostosowanie form i metod pracy z uczniem uzdolnionym do preferowanego przez dziecko stylu uczenia się i jego profilu dominacji. Wdrożenie indywidualnego planu pracy z uczniem uzdolnionym, IPN lub ITN. Pełnienie roli mentora/tutora i wspieranie ucznia w rozwijaniu uzdolnień. Współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego. Zachęcanie i przygotowanie ucznia do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp. Przekazywanie wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji o uzyskanych osiągnięciach ucznia uzdolnionego. Występowanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia zdolnego. Pomoc w tworzeniu Prezentacji Ucznia Uzdolnionego.

24 ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW
Nominacja ucznia uzdolnionego. Modyfikacja programów nauczania oraz tworzenie autorskich programów nauczania. Opracowywanie i wdrożenie ITN i IPN. Indywidualizowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych pracy z uczniem uzdolnionym. Aktywizacja ucznia uzdolnionego podczas zajęć dydaktycznych. Prowadzenie zająć pozalekcyjnych na terenie szkoły. Współpraca z opiekunem ucznia uzdolnionego. Współpraca z Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem uzdolnionym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły i stosowanie tych metod. Umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn niezależnych od ucznia takich, jak: udział w konkursach, zawodach itp.

25 Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów wychowawcy klasy, opiekunowi ucznia uzdolnionego i Szkolnemu Zespołowi Wspierania Uzdolnionych. Utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy. Zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach itp. Wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju. Nawiązywanie współpracy z instytucjami społecznymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, kulturalną i sportową. Występowanie o przyznanie nagród i stypendiów dla ucznia uzdolnionego. Udział w różnych formach szkoleniowych poświęconych pracy z uczniem uzdolnionym.

26 ZADANIA WYCHOWAWCY Nominacja ucznia uzdolnionego w klasie.
Przeprowadzenie i analiza ankiet wśród uczniów i rodziców mających na celu wyłonienie uczniów uzdolnionych. Uzyskanie od rodziców dodatkowych informacji na temat dziecka. Współpraca z opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zapewnienia dziecku harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego. Korzystanie z oferty instytucji kulturalno-oświatowych, społecznych, organizacji rządowych i pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i sportową, podczas opracowywania harmonogramu wyjść klasowych. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za wyniki w nauce i/ lub osiągnięcia sportowe. Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla niekonwencjonalnych zachowań ucznia uzdolnionego. Angażowanie ucznia uzdolnionego w działania klasy na takich samych prawach jak pozostałe osoby. Wyrażanie uznania dla osiągnięć ucznia uzdolnionego i prezentacja ich na forum klasy, podczas uroczystości szkolnych, na zebraniach z rodzicami i posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Informowanie rodziców o możliwościach rozwijania uzdolnień dziecka poza szkołą.

27 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się ucznia, Nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Pomoc w przyznawaniu IPN i ITN. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów uzdolnionych. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji porażki, niespełnienia oczekiwań. Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych. Prowadzenie zajęć, konsultacji dla rodziców poświęconych wspieraniu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży. Poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców. Typowanie uczniów do stypendiów naukowych i informowanie ich o ogólnopolskiej ofercie stypendialnej. Prowadzenie rejestru stypendystów. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz pracy z uczniami uzdolnionymi. Udział w różnych formach szkoleniowych poświęconych pracy z uczniem uzdolnionym. Współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań.

28 ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
Identyfikacja uzdolnień i indywidualnego stylu uczenia się ucznia, Nawiązanie ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Pomoc w przyznawaniu IPN i ITN. Objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów uzdolnionych. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacji porażki, niespełnienia oczekiwań. Prowadzenie zajęć dla dzieci uzdolnionych. Prowadzenie zajęć, konsultacji dla rodziców poświęconych wspieraniu rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży. Sporządzenie listy zajęć i konsultacji dla rodziców. Udział w różnych formach szkoleniowych poświęconych pracy z uczniem uzdolnionym. Współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań.

29 ZADANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO
Gromadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym. Pomoc w poszukiwaniu literatury oraz innych materiałów niezbędnych uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Poszukiwanie ofert stypendialnych oraz informowanie o nich uczniów.

30 ZADANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Udział w opracowaniu planu pracy z uczniem uzdolnionym. Pomoc w tworzeniu Prezentacji Ucznia Uzdolnionego. Poszerzanie własnej wiedzy na temat wspierania dziecka uzdolnionego, rozwijania jego zainteresowań i talentów. Stała współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielami, opiekunem ucznia uzdolnionego, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwijania uzdolnień własnego dziecka. Stały kontakt z psychologiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia. Wspieranie i motywowanie dziecka do ciągłego rozwoju. Udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły. Uczestnictwo w imprezach szkolnych i pomoc w ich organizacji.

31 ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Zachęcanie uczniów do pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły i poza nią. Opieka nad uczniami uzdolnionymi społecznie. Włączenie Samorządu Uczniowskiego do współpracy i promocji uczniów uzdolnionych.

32 ZADANIA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
Analiza wyników klasyfikacji, wyników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych pod katem uczniów uzdolnionych. Zgłaszanie propozycji, opiniowanie i sugestie co do doboru tematyki i treści rad szkoleniowych w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.

33 WYCHOWAWCY ŚWIETLICY Kształtowanie postawy twórczej poprzez praktyczną działalność artystyczną. Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki. Rozwijanie uzdolnień artystycznych podopiecznych. Pobudzanie kreatywnego myślenia. Uwzględnienie potrzeb ucznia uzdolnionego w programie pracy świetlicy.

34 Planowany harmonogram szkoleń rady pedagogicznej.
TEMAT TREŚĆ CEL TERMIN Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Główne cele i założenia programu oraz formy jego realizacji. Przygotowanie do wdrożenia programu sierpień 2013 Profil ucznia uzdolnionego. Charakterystyka ucznia uzdolnionego, style uczenia się, profile dominacji i typy inteligencji wg Gardnera Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej, przygotowanie do pracy z uczniem uzdolnionym z wykorzystaniem wiedzy o preferencjach uczenia się. wrzesień 2013 Dalsze szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2013/14 zostaną zaplanowane po przeprowadzeniu identyfikacji potrzeb wśród kadry nauczycielskiej w terminie wrzesień – październik 2013. Szkolenia rady pedagogicznej na rok szkolny 2014/15 i 2015/16 zostaną zaplanowane po zapoznaniu się z wynikami z przeprowadzonej ewaluacji realizacji programu odpowiednio za mijający rok szkolny – 2013/14 i 2014/15.

35 UCZEŃ SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY
DIAGNOZA UCZEŃ SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY POMOC RODZICÓW PREZENTACJA UCZNIA UZDOLNIONEGO WYZNACZENIE OPIEKUNA I OBJECIE POMOCĄ PROMOCJA OSIĄGNIĘC „MAM TALENT”

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)


Pobierz ppt "Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google