Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program LEADER w Partnerstwie Kaczawskim w ramach PROW 2007-2013 Kraina Wygasłych Wulkanów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program LEADER w Partnerstwie Kaczawskim w ramach PROW 2007-2013 Kraina Wygasłych Wulkanów."— Zapis prezentacji:

1 Program LEADER w Partnerstwie Kaczawskim w ramach PROW 2007-2013 Kraina Wygasłych Wulkanów

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 składa się z 4 osi: Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4 - LEADER

3 Oś 4 - LEADER Celem osi czwartej Leader jest przede wszystkim budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Zamierzenia te realizowane są przez tzw. lokalne grupy działania (LGD -stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. LGD realizuje projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich regionu - w naszym przypadku Gór i Pogórza Kaczawskiego zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

4 opracował: Bartłomiej Raczek4 Obszar LGD Partnerstwo Kaczawskie składa się z 10 gmin – wiejskich lub miejsko-wiejskich i 1 miasta, zlokalizowanych w 3 powiatach, tj: 1)Powiat złotoryjski: gmina Złotoryja, Zagrodno, Pielgrzymka, Świerzawa, Miasto Wojcieszów 2)Powiat jaworski: gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, Bolków, Męcinka, Paszowice 3)Powiat legnicki: gmina Krotoszyce LGD Partnerstwo Kaczawskie liczy obecnie 76 członków, w tym: -14 członków sektora publicznego -7 członków sektora biznesowego -4 stowarzyszenia -51 osoby fizyczne Rada LGD składa się z 23 osób – przedstawicieli 3 sektorów.

5 opracował: Bartłomiej Raczek5 Wizja rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2009-2015 Góry i Pogórze Kaczawskie są obszarem pozostającym w świadomości mieszkańców i odwiedzających go gości znanym jako Kraina Wygasłych Wulkanów. Ludzie żyją tutaj w harmonii z naturą, są gościnni i przyjaźni. Obszar ten zaspokaja różnorodne potrzeby mieszkańców, przyjezdnych gości oraz turystów w wielu dziedzinach oferując kompleksowe usługi wysokiej jakości. Głównymi elementami wyróżniającymi region są wygasłe wulkany, zamki, storczyki, naturalny potencjał turystyczny regionu, nieskazitelna przyroda, gościnność mieszkańców, nowoczesna i rozbudowana infrastruktura techniczna. Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o jego walory i atuty jest ważnym elementem gospodarki regionalnej generującym nowe miejsca pracy i źródłem dobrobytu. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu i rozwoju regionu, współpracując ze sobą, samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi – czerpiąc inspiracje z natury.

6 opracował: Bartłomiej Raczek6 Lokalna Strategia Rozwoju Cele rozwoju regionu Partnerstwa Kaczawskiego : GOSPODARKA W REGIONIE Cel ogólny I: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. Cele szczegółowe: 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o współpracę międzysektorową. 2: Rozpoznanie, wsparcie i wykorzystanie produktów lokalnych i usług utożsamianych z regionem. 3. Dywersyfikacja dochodów mieszkańców obszarów wiejskich poprzez innowacyjne przedsięwzięcia generujące dochody.

7 opracował: Bartłomiej Raczek7 Lokalna Strategia Rozwoju Cele rozwoju regionu Partnerstwa Kaczawskiego : SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I JEJ AKTYWIZACJA Cel ogólny II: Aktywizacja obszarów wiejskich oraz integracja mieszkańców. Cele szczegółowe: 1: Pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich angażowanie w tworzenie warunków dla rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego. 2: Podniesienie świadomości, umiejętności i wiedzy oraz zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców. 3: Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz rozbudowa infrastruktury sprzyjającej pobudzaniu aktywności lokalnej oraz wypoczynku i rekreacji.

8 opracował: Bartłomiej Raczek8 Lokalna Strategia Rozwoju Cele rozwoju regionu Partnerstwa Kaczawskiego : ŚRODOWISKO NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE Cel ogólny III: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych kulturowych jako najcenniejszych atutów Krainy Wygasłych Wulkanów. Cele szczegółowe: 1: Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych do rozwoju regionu. 2: Zachowanie i ochrona najcenniejszych elementów architektury, wiejskiej zabudowy, obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym. 3: Wysoka jakość życia oraz świadomość ekologiczna mieszkańców połączona z czynną ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego.

9 opracował: Bartłomiej Raczek9 Zakres pomocy w ramach osi 4 - LEADER: 1.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 3.Odnowa i rozwój wsi 4. Małe projekty

10 opracował: Bartłomiej Raczek10 Odnowa i rozwój wsi w ramach osi IV LEADER

11 opracował: Bartłomiej Raczek11 Beneficjent: 1)osoba prawna - gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 2)kościół lub inny związek wyznaniowy, 3)organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

12 opracował: Bartłomiej Raczek12 W zakresie działania znalazły się inwestycje w zakresie: 1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe, służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno - kulturalnych; 4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

13 opracował: Bartłomiej Raczek13 Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu, wysokość maksymalna pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

14 opracował: Bartłomiej Raczek14 Lokalne kryteria oceny dla działania Odnowa i rozwój wsi: 1.Operacja przyniesie korzyści dla mieszkańców obszaru:  2 punkty – 2 i więcej miejscowości  1 punkt– 1 miejscowość 2. Wysokość wnioskowanej pomocy Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie przekracza kwoty pomocy założonej w budżecie LSR.  2 punkt – nie przekracza  1 punkt - przekracza 3. Poziom współfinansowania operacji Preferowane są operacje, które współfinansowane są przez Wnioskodawcę z większym udziałem własnym.  2 punkty – operacja jest współfinansowana z udziałem większym niż 50% wydatków kwalifikowalnych  1 punkt – operacja jest współfinansowana z udziałem mniejszym niż 50% wydatków kwalifikowalnych 4. Rodzaj operacji Preferuje się operacje, które dotyczą:  2 punkty – zaspakajania potrzeb społeczności w zakresie turystyki oraz infrastruktury publicznej  1 punkt – zaspakajania potrzeb w zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz inwestycje w zakresie sportu i rekreacji 5. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.  2 punkty – duży wpływ  1 punkt – mały wpływ

15 opracował: Bartłomiej Raczek15 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach osi 4 LEADER

16 opracował: Bartłomiej Raczek16 BENEFICJENT Pomoc przyznawana jest tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorcy Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także wspólnicy spółki cywilnej

17 opracował: Bartłomiej Raczek17 BENEFICJENT Osoba fizyczna: –podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą –pełnoletni i poniżej 60 roku życia obywatel państwa UE –nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie –mieszka w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej lub gminie miejskiej –w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie”

18 opracował: Bartłomiej Raczek18 BENEFICJENT Osoba prawna: –podejmuje albo wykonuje działalność gospodarczą –jej siedziba, oddział lub miejsce położenia nieruchomości leży w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko – wiejskiej lub gminie miejskiej –w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie korzystała z Programu „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienie” –jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS

19 opracował: Bartłomiej Raczek19 BENEFICJENT Spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej: –wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca –spełnia pozostałe warunki wymagane dla osoby prawnej

20 opracował: Bartłomiej Raczek20 BENEFICJENT Wspólnicy spółki cywilnej: –każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca –każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla osoby fizycznej w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną –każdy ze wspólników spełnia warunki wymagane dla osoby prawnej w przypadku gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej –siedziba lub oddział każdego ze wspólników oraz/lub miejsce położenia nieruchomości znajdują się w miejscowości, o której mowa w kryteriach dotyczących osoby prawnej

21 opracował: Bartłomiej Raczek21 Zakres pomocy: Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; Usługi dla ludności; Sprzedaż hurtowa lub detaliczna; Rzemiosło lub rękodzieło; Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; Usługi turystyczne, związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usługi transportowe; Usługi komunalne; Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; Magazynowania lub przechowywania towarów; Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; Rachunkowości; Doradztwa Usług informatycznych i innych

22 opracował: Bartłomiej Raczek22 KRYTERIA DOSTĘPU Pomoc jest przyznawana na projekt, który: –nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych –obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia lub wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy –nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy –którego wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 20 tysięcy złotych

23 opracował: Bartłomiej Raczek23 POZIOM WSPARCIA Poziom wsparcia – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych Rodzaj Beneficjenta lub inwestycji 100 000 PLN - działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - wynikiem inwestycji jest powstanie 1 miejsca pracy. 100 000 PLN 200 000 PLN 300 000 PLN Przy pozostałych rodzajach działalności wysokość finansowania jest następująca: - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy - jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

24 opracował: Bartłomiej Raczek24 KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1.Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2.Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3.Zagospodarowanie terenu 4.Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu

25 opracował: Bartłomiej Raczek25 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 5.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności gospodarczej 6.Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w wysokości nieprzekraczajacej: – trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności wyłącznie w zakresie świadczenia usług transportowych – równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności innej niż świadczenie usług transportowych 7.Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu finansowego Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

26 opracował: Bartłomiej Raczek26 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 8.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne, które są w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: a)przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:  kosztorysów  projektów architektonicznych lub budowlanych  ocen lub raportów oddziaływania na środowisko  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości  projektów technologicznych b)opłat za patenty lub licencje c)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

27 opracował: Bartłomiej Raczek27 BRAK FINANSOWANIA Wsparciu finansowemu nie podlegają w szczególności:  koszty nabycia nieruchomości  koszty podatku VAT  koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń.

28 opracował: Bartłomiej Raczek28 BENEFICJENT Każdy z podmiotów, który ubiega się o pomoc powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

29 opracował: Bartłomiej Raczek29 Lokalne kryteria oceny dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 1.Liczba nowo stworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie:  2 punkty - więcej niż 1 miejsce pracy  1 punkt – 1 miejsce pracy 2. Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie przekracza kwoty pomocy założonej w budżecie LSR.  2 punkt – nie przekracza  1 punkt - przekracza 3. Poziom współfinansowania operacji Preferowane są operacje, które współfinansowane są przez Wnioskodawcę z większym udziałem własnym.  2 punkty – operacja jest współfinansowana z udziałem większym niż 60% wydatków kwalifikowanych  1 punkt – operacja jest współfinansowana z udziałem mniejszym niż 60% wydatków kwalifikowalnych 3. Rodzaj działalności gospodarczej:  2 punkty – działalność, której dotyczy operacja bezpośrednio związana jest z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi lub z wykorzystaniem technologii informatycznych  1 punkt – pozostałe 4.Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.  2 punkty – duży wpływ  1 punkt – mały wpływ

30 opracował: Bartłomiej Raczek30 „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

31 opracował: Bartłomiej Raczek31 BENEFICJENT Rolnik Domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników Małżonek rolnika

32 opracował: Bartłomiej Raczek32 WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY O pomoc może się ubiegać Wnioskodawca, który: - na dzień złożenia wniosku jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia -ma miejsce zamieszkania na terenie LGD -jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku -nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej -nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej -nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy -za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano mu dopłaty do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa

33 opracował: Bartłomiej Raczek33 KOSZTY KWALIFIKOWALNE Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: - określonym w załączniku do rozporządzenia z dnia 17 października 2007r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie…” objętego PROW 2007-2013 (wykaz wspieranych działalności wg kodów PKD) - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Pomoc obejmuje koszty transportu materiałów służących realizacji operacji lub planowanych do zakupu maszyn i urządzeń oraz ich montaż. Pomoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

34 opracował: Bartłomiej Raczek34 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Poziom wsparciaKwota dofinansowania Maksymalnie (kwotowo) 100 tys. PLN w okresie realizacji Programu na jednego Beneficjenta Maksymalnie (procentowo) 50% kosztów kwalifikowalnych projektu

35 opracował: Bartłomiej Raczek35 KOSZTY KWALIFIKOWALNE 1.Budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2.Nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3.Zagospodarowanie terenu 4.Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 5.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

36 opracował: Bartłomiej Raczek36 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 6.Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą w wysokości nieprzekraczającej: – trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności wyłącznie w zakresie świadczenia usług transportowych – równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku działalności innej niż świadczenie usług transportowych. 7.Koszty rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu finansowego Warunek: własność przedmiotu leasingu musi przejść na beneficjenta nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

37 opracował: Bartłomiej Raczek37 KOSZTY KWALIFIKOWALNE – C.D. 8.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także koszty ogólne, które są w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, obejmujące koszty: a)przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:  kosztorysów  projektów architektonicznych lub budowlanych  ocen lub raportów oddziaływania ma środowisko  dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej  wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości  projektów technologicznych b)opłat za patenty lub licencje c)sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

38 opracował: Bartłomiej Raczek38 BRAK FINANSOWANIA Wsparciu finansowemu nie podlegają w szczególności:  koszty podatku VAT  koszty zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń.

39 opracował: Bartłomiej Raczek39 Lokalne kryteria oceny dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 1.Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada wnioskodawca, lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym:  2 punkty - do 10 ha,  1 punkt - powyżej 10 ha 2. Preferowane są operacje których wnioskowana kwota nie przekracza kwoty pomocy założonej w budżecie LSR.  2 punkty – nie przekracza  1 punkt - przekracza 3. Poziom współfinansowania operacji: Preferowane są operacje, które współfinansowane są przez Wnioskodawcę z większym udziałem własnym.  2 punkty – operacja jest współfinansowana z udziałem większym niż 60% wydatków kwalifikowanych  1 punkt – operacja jest współfinansowana z udziałem mniejszym niż 60% wydatków kwalifikowalnych 4. Rodzaj działalności gospodarczej:  2 punkty – działalność, której dotyczy operacja bezpośrednio związana jest z sektorem turystycznym albo produktami lokalnymi lub z wykorzystaniem technologii informatycznych  1 punkt – pozostałe 5. Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju.  2 punkty – duży wpływ  1 punkt – mały wpływ

40 opracował: Bartłomiej Raczek40 Oś IV LEADER Małe projekty Zakres pomocy: 1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, 2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

41 opracował: Bartłomiej Raczek41 Oś IV LEADER Małe projekty Zakres pomocy: 3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c. kultywowanie języka regionalnego i gwary, d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

42 opracował: Bartłomiej Raczek42 Oś IV LEADER Małe projekty Zakres pomocy: 5) zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c. remont lub wyposażenie muzeów, d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

43 opracował: Bartłomiej Raczek43 Oś IV LEADER Małe projekty Zakres pomocy: 7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; 8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

44 opracował: Bartłomiej Raczek44 Oś IV LEADER Beneficjenci: osoby fizyczne, które są: pełnoletnie i są obywatelami państwa członkowskiego UE, oraz zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

45 opracował: Bartłomiej Raczek45 Oś IV LEADER Poziom dofinansowania Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

46 opracował: Bartłomiej Raczek46 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków na realizację działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego. L.p. Działania 2008-200920102011201220132014 III II I IVIV III II I IVIV III II I IVIV III II I IVIV III II I IVIV III II I IVIV 1. R ó żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2. Tworzenie i rozw ó j mikroprzedsięb iorstw 3. Odnowa i rozw ó j wsi 4. Małe projekty

47 opracował: Bartłomiej Raczek47 Budżet LGD na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, wdrażanie Projektów Współpracy oraz Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Lata realizacji LSR 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4.2.1 Wdrażanie projekt ó w wsp ó łpracy 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy działania, w tym Razem Oś 4 Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań Małe projekty Razem 4.1/413 Funkcjo nowanie LGD (koszty bieżące) Nabywa nie umiejętn ości i aktywiza cja Razem 4.31 R ó żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozw ó j mikroprzedsię biorstw Odnowa i rozw ó j wsi 1234567891011 2008-2009000o0010266940000142669272669 201003830002200000391000297400060161193000740002670003171161 2011383000002610006440006016119300074000267000971161 201203840002200000261000284500060160193000740002670003172161 201338400000131676515676019300074000267000782676 201400000 19300074000267000 2015 19300074000267000 2008-2015767000 4400000,0010446766978676180483126066948400017446698903828

48 opracował: Bartłomiej Raczek48 Nabory w latach Zakładana liczba operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia R ó żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (413) Tworzenie i rozw ó j mikro- przedsiębior stw (413) Odnowa i rozw ó j wsi (413) Małe projekty (413) Razem wdrażanie LSR (413) Wdrażani e projekt ó w wsp ó łprac y Funkcjon owanie LGD(431) 2009 Minimalna ilość projekt ó w 0,00 Preferowana wysokość dofinansowania0,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD0,00 2010 Minimalna ilość projekt ó w 0,007,6611,0026,07 44,73 Preferowana wysokość dofinansowania0,0050 000,00200 000,0015 000,00 265 000,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD0,00383 000,002 200 000,00 391 000,00 2 974 000,00 2011 Minimalna ilość projekt ó w 7,660,00 17,4025,06 Preferowana wysokość dofinansowania50 000,000,00 15 000,0065 000,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD383 000,000,00 261 000,00644 000,00 2012 Minimalna ilość projekt ó w 0,007,6811,0017,4036,08 Preferowana wysokość dofinansowania0,0050 000,00200 000,0015 000,00265 000,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD0,00384 000,002 200 000,00 261 000,002 845 000,00 2013 Minimalna ilość projekt ó w 7,680,00 8,7816,46 Preferowana wysokość dofinansowania50 000,000,00 15 000,0065 000,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD384 000,000,00 131 676,00515 676,00 2014 Minimalna ilość projekt ó w 0,00 Preferowana wysokość dofinansowania0,00 Dostępne środki w ramach budżetu LGD0,00 Minimalna liczba projekt ó w zrealizowanych w ramach LSR 15,3415,3422,0069,65122,3331 Wartość operacji og ó łem w ramach LSR 767 000,00 4 400 000,00 1 044 676,00 6 978 676,00 180 483,00 1 744 669,00

49 opracował: Bartłomiej Raczek49 Ważne strony internetowe: www.arimr.gov.pl www.minrol.gov.pl www.prow.dolnyslask.pl www.partnerstwokaczawskie.pl

50 opracował: Bartłomiej Raczek50 Dziękuję za uwagę Gabriela Męczyńska Dyrektor Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie Tel. 0768728718, 0665043668 E-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl


Pobierz ppt "Program LEADER w Partnerstwie Kaczawskim w ramach PROW 2007-2013 Kraina Wygasłych Wulkanów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google