Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA UMIEJ Ę TNO Ś CI UCZNIÓW KLAS I-VI I SEMESTR 2014/2015 OPRACOWAŁ Tomasz Wilczak 11.02.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA UMIEJ Ę TNO Ś CI UCZNIÓW KLAS I-VI I SEMESTR 2014/2015 OPRACOWAŁ Tomasz Wilczak 11.02.2015."— Zapis prezentacji:

1 OCENA UMIEJ Ę TNO Ś CI UCZNIÓW KLAS I-VI I SEMESTR 2014/2015 OPRACOWAŁ Tomasz Wilczak 11.02.2015

2 DIAGNOZOWANE UMIEJĘTNOŚCI UMIEJĘNOŚCI UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 1. CZYTANIE 2. PISANIE 3.ROZUMOWANIE 4.KORZYSTANIE Z INFORMACJI 5. WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE UMIEJĘTNOŚCI PRZEDMIOTOWE NP.UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE: 1.SŁUCHANIE 2.MÓWIENIE 3.CZYTANIE 4.PISANIE

3 Interpretacja ilościowa

4

5 OCENA POZIOMU UCZNIÓW poziom zróżnicowany: w każdej klasie IV-VI są uczniowie, którzy napisali diagnozę: na poziomie niskim  wszyscy nauczyciele opracowali działania naprawcze na poziomie bardzo wysokim: w każdej z klas są uczniowie piszący na tym poziomie

6

7 średni wynik diagnozy klas 1-3

8 średni wynik diagnozy

9

10

11

12

13 OPIS PROBLEMU. CZYTANIE: problem ze zrozumieniem niektórych zadań szczególnie w klasach młodszych. brak rozumienia skomplikowanych zadań tekstowych PISANIE: pisanie form grzecznościowych małą literą niepodejmowanie zadań nieprzestrzeganie norm stylistycznych i ortograficznych brak pisania na zadany temat brak umiejętności łączenia przyczyny, wydarzenia i skutku wydarzenia historycznego. INNE: mylenie kształtu liter, brak wielkiej litery na początku zdania.

14 OPIS PROBLEMU CZYTANIE: odczytanie intencji wypowiedzi bohatera opowiadania i dokładnym odtworzeniem zdarzeń. analiza dłuższego tekstu oraz dialogów (j.obce) logiczne myślenie : np. słaba interpretacja (tekstu, dzieł sztuki) PISANIE: formułowanie pełnych zdań przestrzeganie norm stylistycznych i ortograficznych formułowanie przeczeń (j. angielski) niechęć do korzystania ze słowników brak wytrwałości w rozwiązywaniu zadań niedokładne przeniesienie informacji zawartych w tekście do tabeli.

15 PRZYCZYNY PO STRONIE UCZNIA WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGANE WYNIKI ograniczony dostęp do komputera – Internetu w domu, słaba praca uczniów w domu, nie odrabianie zadań, nieprzygotowanie do lekcji, absencja, słabe tempo i koncentracja w czasie pracy w klasie, - niedokładne czytanie poleceń, bądź ich niezrozumienie, - niedokładna analiza zadań, - błędy przy przepisywaniu, mała samodzielność, nieumiejętność autokorekty, małe zaangażowanie uczniów w lekcje, - bierna postawa – (nawet najlepsi uczniowie) - niepodejmowanie zadań, - niewykorzystywanie czasu, nieumiejętna gospodarka czasem pracy, - zbyt mało ćwiczeń samodzielnych, - brak koncentracji;

16 WNIOSKI DO ZREALIZOWANIA PRZEZ NAUCZYCIELI Stale monitorować słabe i mocne strony uczniów Nie zadowalać się osiągniętym poziomem – sprawdzać, czy można osiągnąć więcej Zachęcać uczniów do samodzielnej pracy w domu Zachęcać uczniów do startu w konkursach oraz do realizacji przedmiotowych projektów

17 MODYFIKACJA METOD I FORM PRACY Z UCZNIEM : 1 Motywowanie, zwiększenie atrakcyjności zadań: - ciekawsza treść zadań - wykorzystywanie sytuacji życiowych do działań praktycznych - zabawy tematyczne (matematyczne i ortograficzne) - wykorzystanie gier, krzyżówek, i zabawy ruchowe - częstsze korzystanie z MultiROM-ów w domu. - nagradzać estetykę prac - nagrody dodatkowe, np. naklejki, udzielać dużo pochwał ustnych. - promować pomoc koleżeńską - kształtowania pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, - np. nagrody po I semestrze

18 ZMIENIĆ PREFEROWANE METODY I FORMY ZADAŃ: 2. metody: kontrolowanie dokładności zapisu ćwiczenie koncentracji ćwiczyć czytanie poleceń stosowanie bardziej złożonych zadań tekstowych i tekstów z różnych źródeł stosowanie zadań problemowych zadania problemowe, wymagające pracy ze źródłem i przetworzenia czytanego tekstu.. ćwiczenie przedstawiania danych w postaci graficznej ( tabele, wykresy, proste rysunki), ćwiczenie umiejętności odczytywania danych z tabel, z mapy, przeliczanie skali; praca ze słownikiem języka polskiego i słownikiem ortograficznym. Więcej ćwiczeń stylistycznych i systematyczne ćwiczenia ortograficzne.

19 ZMIENIĆ PREFEROWANE METODY I FORMY ZADAŃ: 3. indywidualizacje nauczania : praca indywidualna na lekcji– (samodzielna) rożnicowanie zadań na lekcji – dla różnych uczniów lub grup uczniów dodatkowe zadania o większym stopniu trudności 4. uczenie autokorekty: sprawdzanie ćwiczeń wykonanych przez kolegę dać czas aby każdy uczeń najpierw sam udzielił odpowiedzi a dopiero potem wspólnie analizować je za forum klasy 5. inne: - wdrażać prawidłowe postawy i zachowania uczniowskie. - budować współpracę z rodzicami i obligować ich do nadzoru nad tą częścią pracy ucznia, która odbywać powinna się w domu.

20 METODY UTRWALANIA WIEDZY STOSOWANE NA CO DZIEŃ PRZEZ NAUCZYCIELI na każdych zajęciach zwracać uwagę na poprawność formułowania wypowiedzi i dobór słownictwa. przypominać o sprawdzeniu poprawności wykonanych zadań przed oddaniem prac do oceny powtórki systematyczne testy, dyktanda więcej prac pisemnych wykonywanych na lekcji sprawdzanie zeszytów zorganizować dla uczniów z dużymi zaległościami możliwość uzupełniania braków w szkole wykonywanie prac dodatkowych, prac projektowych, przygotowanie do konkursów

21 Jak rodzic może pomóc dziecku w nauce? Kontrolować odrabianie zadań domowych, Zwracać uwagę na to, z czym dziecko ma trudności – informować o tym nauczycieli podczas konsultacji i przez e-dziennik, Doposażyć domową biblioteczkę w słowniki, np.(ortograficzny, frazeologiczny, synonimów) oraz lektury szkolne, Zakupić wartościowe czasopisma, np. Victor Junior, Zachęcać do korzystania z darmowych bibliotek cyfrowych pod adresem: wolnelektury.pl klp.pl pbi.edu.pl Motywować do pracy-inspirować poznawczo i nagradzać, Zachęcać do wyjazdów na wycieczki szkolne, Jeśli trzeba, skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, Uczyć dziecko dbałości o porządek we własnym miejscu pracy(ułożenie przyborów, książek i zeszytów), Kontrolować systematyczny udział uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych – zespołach wyrównawczych, fakultetach, itp.;

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OCENA UMIEJ Ę TNO Ś CI UCZNIÓW KLAS I-VI I SEMESTR 2014/2015 OPRACOWAŁ Tomasz Wilczak 11.02.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google