Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania

2 Kolejne kroki w planowaniu działań
zaangażowanie sojuszników naszego planu rzetelne przedstawienie wyników diagnoz i analiz wspólne zdiagnozowanie przyczyn niskich wyników ustalenie celów ogólnych i szczegółowych opracowanie planu działań realizacja ewaluacja rekomendacje planowanie zmian

3 Wpływ rodziny na umiejętność pisania
sposób komunikowania się z dzieckiem jakość języka używanego przez rodziców poziom aprobaty do nawyku czytania książek wpływ mass-mediów związany z poziomem kosztów model spędzania czasu wolnego wykształcenie wyposażenie w dobra kultury poziom zainteresowań poznawczych chęć do podejmowania wysiłku poziom akceptacji wysiłków nauczyciela konfliktowa atmosfera pełna napięcia poczucie zagrożenia blokujące możliwości doświadczenia edukacyjne

4 Wpływ środowiska uczenia się na umiejętność pisania
liczba uczniów w klasie i szkole dobór programów nauczania sposób komunikowania się nauczycieli metody nauczania poczucie odpowiedzialności rady pedagogicznej za kształcenie tej umiejętności uczestnictwo w kulturze dominujący model kultury dostęp do książek i gazet aprobowane wartości w środowisku rówieśnicze aprobowane wartości tradycje społeczności lokalnej

5 Wpływ czynników osobowościowych uczniów na umiejętność pisania
wyznawane wartości poczucie własnej wartości poziom motywacji i aspiracji uczestnictwo w kulturze własne zainteresowania poziom akceptacji nauczyciela neurotyczność zdolność abstrakcyjnego myślenia

6 Wpływ nauczycieli na umiejętność pisania
poziom akceptacji uczniów umiejętność dostosowania metod do indywidualnych stylów uczenia się uczniów metody pracy z uczniami przygotowanie się do lekcji poziom i zakres współpracy z innymi nauczycielami jakość relacji interpersonalnych w gronie nauczycielskim zainteresowania własne uczestnictwo w kulturze, w tym czytelnictwo

7 DRZEWO PROBLEMÓW Problem główny Skutek 2 Skutek 1 Skutek 2 Przyczyna 1

8 umiejętności czytania Proponowane kursy nie spełniają
Brak możliwości aktywnego kontynuowania nauki w kolejnym etapie Brak odpowiedniego poziomu kompetencji cywilizacyjnych Trudności w uspołecznieniu Brak umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi Trudności w nauczaniu i uczeniu się w zakresie innych przedmiotów Niski poziom komunikatywności Poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest niska Udział uczniów w życiu kulturalnym jest nieznaczny Niewielki poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad ich językiem Niski poziom umiejętności czytania Proponowane kursy nie spełniają oczekiwań nauczycieli Niechęć do obcowania z dobrami kultury Niski prestiż zawodu Poczucie braku kompetencji Brak umiejętności współpracy Niewielki zasób słownictwa Rutyna Negatywne opinie o nauczycielach Niechęć do zmiany Presja kultury obrazkowej Niewielkie zainteresowanie formami płatnymi

9 DRZEWO CELÓW Problem Cel

10 umiejętności czytania Proponowane kursy nie spełniają
Uczniowie aktywnie kontynuują naukę na kolejnym etapie Uczniowie dysponują odpowiednim poziomem kompetencji cywilizacyjnych Uczniowie funkcjonują w życiu społecznym Uczniowie tworzą dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne Uczniowie posiadają wiedzę i umiejętności z innych przedmiotów Poziom umiejętności komunikacyjnych jest wysoki Poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest wzrośnie 7 % Udział uczniów w życiu kulturalnym wzrasta Większy poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad ich językiem Wyższy jest poziom umiejętności czytania Proponowane kursy nie spełniają oczekiwań nauczycieli Niechęć do obcowania z dobrami kultury Dysponowanie większymi kompetencjami Zwiększenie motywacji do podejmowania wspólnych działań Wzrasta zasób słownictwa Wprowadzanie zmian Negatywne opinie o nauczycielach Większa akceptacja wprowadzanych zmian Presja kultury Obrazkowej obniża się Niewielkie zainteresowanie formami płatnymi

11 Plan działań Cel ogólny: poprawność gramatyczna wypowiedzi pisemnych uczniów jest wzrośnie 7 % Cel szczegółowy: Metody pracy uczniami motywują ich do wysiłku GDZIE? CO? JAK ? KIEDY? KTO? PO CO?

12 Cel (po co?): Większy poziom motywacji nauczycieli innych przedmiotów do pracy z uczniami nad poprawnością językową Co? (działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin) Nauczyciele wszystkich przedmiotów uzyskują wsparcie merytoryczne związane z metodami pracy mającymi na celu kształcenie poprawności językowej oraz zasadami adiustacji wypowiedzi uczniów Przewodniczący zespołu humanistycznego Szkolenia, Warsztaty Publikacje Firmy szkoleniowe Szkoła Biblioteka VIII - XIII Nauczyciele wszystkich przedmiotów wprowadzają na swoich zajęciach ćwiczenia słownikowe związane ze specyficzną terminologią przedmiotową oraz rozwijające sprawność językową u uczniów Wicedyrektor ds.. pedagogicznych Zakup odpowiednich pomocy Monitoring zajęć w formie hospitacji diagnozującej Prezentacja wniosków na posiedzeniach RP Firmy Posiedzenie RP IX - VI Nauczyciele wszystkich przedmiotów adiustują pisemne prace uczniów oraz dbają o poprawność językową wypowiedzi ustnych. Zlecają uczniom poprawianie błędów Analiza zadiustowanych prac Realizowany jest projekt: „Mówimy poprawnie”. Nauczyciel języka polskiego Opracowanie koncepcji projektu przez zespół polonistów Zgodnie z harmonogramem

13 Cel (po co?): Udział uczniów w życiu kulturalnym wzrasta
(działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin)

14 Cel (po co?): Wyższy jest poziom umiejętności czytania
(działanie) Kto? (odpowiedzialny) Jak? (sposób) Gdzie? (miejsce) Kiedy? (termin)

15 ANALIZA POLA SIŁ UMIEJĘTNOŚĆ: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Przyczyna negatywnego zjawiska: niewielki zasób słownictwa Siły hamujące walkę z przyczyną zjawiska: Brak kultury czytania. Kultura obrazkowa. Komputeryzacja. Brak komunikowania się nawet w domu. Siły sprzyjające walce z przyczyną zjawiska: Audycje radiowe, w których czytane są interesujące teksty przez znanych aktorów. Popularność wielu publikacji książkowych. Programy komputerowe z ćwiczeniami wzbogacającymi zasób słownictwa. Działania osłabiające siły hamujące: Czytanie na lekcjach tekstów interesujących dzieci. Organizacja konkursów, które wymagają znajomości tekstów. Zaangażowanie rodziców – czytamy do snu. Zabawy rozszerzające zasób słów. Ćwiczenia słownikowe. Warsztaty dla rodziców kształcących umiejętność czytania i pisania. Działania wzmacniające siły sprzyjające: 1. Wykorzystanie programów radiowych na lekcjach. 2. Praca na lekcjach z tekstami popularnymi wśród dzieci. 3. Analizowanie i interpretowanie tekstów. 4. Rozmawianie na lekcjach z uczniami na interesujące ich tematy. 5. Budzenie świadomości wśród rodziców. 4. Organizacja lekcji z wykorzystaniem. profesjonalnych programów komputerowych..

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Planowanie programu działań rozwijających umiejętność pisania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google