Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę."— Zapis prezentacji:

1 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”

2 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. 25.01.2013 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców   Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.  Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

3 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r.  Projekty dotyczyć mają: opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym; opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego; przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.  Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć m.in. następujących zagadnień: a)na poziomie strategii całościowych lub sektorowych: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. b)partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne; c)infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego - komunikacyjnego i innych wymiarów; d)inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

4 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. PTO: wyróżnienie „Spójna Strategia Rozwoju” Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w dniu 15 lutego 2013 r. dzięki głosom internautów otrzymało wyróżnienie w kategorii „Spójna Strategia Rozwoju” podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa”... Wniosek: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jawi się IDEALNYM Beneficjentem programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

5 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Przykładowe wspólne problemy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: a)okresowe podtopienia terenów mieszkaniowych, rolnych i upraw leśnych w okresach wysokich opadów oraz brak wody w ciekach wodnych w okresach suchych, co negatywnie wpływa na wartościową roślinność na obszarze PTO, b)niewystarczająca sieć połączeń komunikacyjnych pomiędzy centrami miejskimi a terenami wiejskimi na obszarze Trójmiasta Ogrodów oraz niewydolne połączenia ze ścisłym obszarem aglomeracji warszawskiej: brak systemu ścieżek rowerowych na obszarze PTO, powiązanych z istniejącymi lub zaprojektowanymi ścieżkami rowerowymi, umożliwiających komunikację wewnątrz PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem; problem jedynego urządzonego wyjazdu mieszkańców Podkowy Leśnej na drogę wojewódzką nr 719; problem braku bezpiecznego wyjazdu mieszkańców tzw. Willi Borki w Brwinowie na drogę wojewódzką nr 719 c)problem istnienia zdegradowanych terenów zielonych, które nie sprzyjają integracji społecznej i podnoszeniu jakości życia, a są obszarem koncentrującym zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, d)pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców skutkujące niewystarczającą integracją społeczną (szczególnie „nowi-starzy” mieszkańcy, problem braku szans rozwojowych dzieci z rodzin patologicznych i osób wykluczonych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności lub starości, niski poziom dostosowania usług społecznych do zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, niewystarczająca infrastruktura przedszkolna).

6 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Ogólny budżet projektu (po zmianach) DziałaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 1 – Zarządzanie 156 042,48 zł67 373,36 zł60 000,01 zł28 669,11 zł Działanie 2 - Informacja i Promocja 45 280,40 zł15 093,47 zł Działanie 3 - Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 15 000,00 zł5 000,00 zł Działanie 4 - Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 540 000,00 zł80 000,00 zł430 000,00 zł30 000,00 zł Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych 842 020,00 zł383 520,00 zł266 540,00 zł191 960,00 zł Działanie 6 - Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 350 000,00 zł230 000,00 zł90 000,00 zł30 000,00 zł Działanie 7 - Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych 517 000,00 zł279 000,00 zł79 000,00 zł159 000,00 zł Razem koszty bezpośrednie (działań 1-7): 2 465 342,88 zł1 059 986,83 zł945 633,48 zł459 722,57 zł Koszty pośrednie (obsługa księgowa Projektu): 30 000,00 zł12 952,89 zł11 535,32 zł5 511,79 zł Razem koszty projektu ogółem 2 495 342,88 zł1 072 939,72 zł957 168,80 zł465 234,36 zł Udział poszczególnych gmin w Projekcie 43,00%38,36%18,64%

7 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie Okres Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny - 40,076% Wartość Inwestycji w poszczególnych latach Wkład własny w poszczególnych latach - 40,076% Gmina Brwinów 43,00% 2013 1 072 939,72 zł429 991,32 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 335 330,83 zł134 387,19 zł 2016 737 608,89 zł295 604,14 zł Miasto Milanówek 38,36% 2013 957 168,80 zł383 594,97 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 299 148,41 zł119 886,72 zł 2016 658 020,39 zł263 708,25 zł Miasto Podkowa Leśna 18,64% 2013 465 234,36 zł186 447,32 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 145 401,86 zł58 271,25 zł 2016 319 832,51 zł128 176,08 zł RAZEM: 2 495 342,88 zł1 000 033,61 zł2 495 342,88 zł1 000 033,61 zł Wkład własny gmin w trakcie realizacji Projektu

8 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 1 – Zarządzanie 156 042,48 zł67 373,36 zł60 000,01 zł28 669,11 zł 1Wynagrodzenie kierownika projektu 101 399,40 zł43 780,51 zł38 989,16 zł18 629,74 zł 2Dodatek zadaniowy dla pracowników 18 000,00 zł7 771,73 zł6 921,19 zł3 307,07 zł 3Usługi zlecone (np. ekspertyzy, doradztwo, itp.) 36 643,08 zł15 821,13 zł14 089,66 zł6 732,30 zł Działanie 2 - Informacja i Promocja 45 280,40 zł15 093,47 zł 1 Konferencja inaugurująca projekt dla przedstawicieli mediów i lokalnych liderów opinii 4 500,00 zł1 500,00 zł 2Wydarzenie informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu - Milanówek 7 000,00 zł2 333,33 zł 3 Wydarzenie zamykające projekt, seminarium podsumowujące osiągnięcia i rezultaty projektu 18 000,00 zł6 000,00 zł 4Zamówienie materiałów promocyjnych i reklamowych 9 000,00 zł3 000,00 zł 5Wydanie broszury podsumowującej ukończone projekty i promującej ideę PTO 6 780,40 zł2 260,13 zł Szczegółowy budżet projektu (Działania 1-2)

9 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 3 - Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 15 000,00 zł5 000,00 zł 1 Przeprowadzenie warsztatów mających na celu wypracowanie Wspólnych Ram Strategicznego Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 15 000,00 zł5 000,00 zł Działanie 4 - Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 540 000,00 zł80 000,00 zł430 000,00 zł30 000,00 zł 1Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów90 000,00 zł40 000,00 zł35 000,00 zł15 000,00 zł 2 Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 90 000,00 zł40 000,00 zł35 000,00 zł15 000,00 zł 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek 200 000,00 zł0,00 zł200 000,00 zł0,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek 160 000,00 zł0,00 zł160 000,00 zł0,00 zł Szczegółowy budżet projektu (Działania 3-4)

10 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych 842 020,00 zł383 520,00 zł266 540,00 zł191 960,00 zł 1Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami 49 500,00 zł16 500,00 zł 2 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 115 500,00 zł38 500,00 zł 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I 90 000,00 zł30 000,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II 105 000,00 zł35 000,00 zł 5 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III 105 000,00 zł35 000,00 zł 6 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I Brwinów - Milanówek (Brwinów - 3,35 km, Milanówek - 0,87 km) 92 840,00 zł73 700,00 zł19 140,00 zł0,00 zł Szczegółowy budżet projektu (Działanie 5)

11 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych 842 020,00 zł383 520,00 zł266 540,00 zł191 960,00 zł 7 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II Milanówek ul. Grudowska (Milanówek - 0,9 km) 19 800,00 zł0,00 zł19 800,00 zł0,00 zł 8 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III Milanówek - Brwinów - Podkowa Leśna (Brwinów - 0,06 km, Milanówek - 2,03 km, Podkowa Leśna - 1,04 km) 68 860,00 zł1 320,00 zł44 660,00 zł22 880,00 zł 9 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap IV Brwinów - Parzniew (Brwinów - 2,6 km) 57 200,00 zł 0,00 zł 10 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów - 0,75 km, Milanówek - 1,27 km, Podkowa Leśna - 0,64 km) 58 520,00 zł16 500,00 zł27 940,00 zł14 080,00 zł 11 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Moszna Wieś 28 000,00 zł 0,00 zł 12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap I Parzniew Mieszkaniowy 51 000,00 zł 0,00 zł 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap II Parzniew Północny 86 000,00 zł 0,00 zł Szczegółowy budżet projektu (cd. Działanie 5)

12 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Postulowana sieć ścieżek rowerowych Brwinów - Milanówek - Podkowa Leśna Postulowana sieć ścieżek rowerowych Brwinów - Milanówek - Podkowa Leśna

13 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Postulowane drogi w Mosznie i Parzniewie oraz ścieżka rowerowa Brwinów-Parzniew Postulowane drogi w Mosznie i Parzniewie oraz ścieżka rowerowa Brwinów-Parzniew

14 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 6 - Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 350 000,00 zł230 000,00 zł90 000,00 zł30 000,00 zł 1 Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń. 90 000,00 zł30 000,00 zł 2 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na podstawie koncepcji „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie” z listopada 2011 roku z uwzględnieniem wykonanej dotychczas dokumentacji projektowej 60 000,00 zł 0,00 zł 3 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie 200 000,00 zł 0,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji Amfiteatru przy ul. Krótkiej w Milanówku 90 000,00 zł0,00 zł90 000,00 zł0,00 zł 5 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jampu przy ulicy Turczynek w Milanówku 60 000,00 zł0,00 zł60 000,00 zł0,00 zł Szczegółowy budżet projektu (Działanie 6)

15 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówek Podkowa Leśna Działanie 7 - Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych 517 000,00 zł279 000,00 zł79 000,00 zł159 000,00 zł 1 Badania i analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO 75 000,00 zł25 000,00 zł 2 Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO) 90 000,00 zł30 000,00 zł 3 Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO) 30 000,00 zł10 000,00 zł 4 Opracowanie planu rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie. 30 000,00 zł0,00 zł 30 000,00 zł 5 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie 100 000,00 zł50 000,00 zł0,00 zł50 000,00 zł 6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie 150 000,00 zł 0,00 zł 7 Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań 42 000,00 zł14 000,00 zł Szczegółowy budżet projektu (Działanie 7)

16 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Działanie i pozycje kosztowe w ramach działaniaRazemBrwinówMilanówekPodkowa Leśna 1Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów90 000,00 zł40 000,00 zł35 000,00 zł15 000,00 zł 2 Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 90 000,00 zł40 000,00 zł35 000,00 zł15 000,00 zł 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek 200 000,00 zł0,00 zł200 000,00 zł0,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek 160 000,00 zł0,00 zł160 000,00 zł0,00 zł 5 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I 90 000,00 zł30 000,00 zł 6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II 105 000,00 zł35 000,00 zł 7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III 105 000,00 zł35 000,00 zł 8 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I Brwinów - Milanówek (Brwinów - 3,35 km, Milanówek - 0,87 km) 92 840,00 zł73 700,00 zł19 140,00 zł0,00 zł 9 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II Milanówek ul. Grudowska (Milanówek - 0,9 km) 19 800,00 zł0,00 zł19 800,00 zł0,00 zł 10 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III Milanówek - Brwinów - Podkowa Leśna (Brwinów - 0,06 km, Milanówek - 2,03 km, Podkowa Leśna - 1,04 km) 68 860,00 zł1 320,00 zł44 660,00 zł22 880,00 zł 11 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów - 0,75 km, Milanówek - 1,27 km, Podkowa Leśna - 0,64 km) 58 520,00 zł16 500,00 zł27 940,00 zł14 080,00 zł 12Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap I Parzniew Mieszkaniowy51 000,00 zł 0,00 zł 13Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap II Parzniew Północny86 000,00 zł 0,00 zł 14Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie200 000,00 zł 0,00 zł 15 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jampu przy ulicy Turczynek w Milanówku 60 000,00 zł0,00 zł60 000,00 zł0,00 zł 16Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie100 000,00 zł50 000,00 zł0,00 zł50 000,00 zł 17Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie150 000,00 zł 0,00 zł 1 727 020,00 zł808 520,00 zł701 540,00 zł216 960,00 zł Dokumentacje projektowe dla poszczególnych gmin

17 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie Okres Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny - 40,076% Wartość Inwestycji w poszczególnych latach Wkład własny w poszczególnych latach - 40,076% Gmina Brwinów 43,00% 2013 1 072 939,72 zł429 991,32 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 335 330,83 zł134 387,19 zł 2016 737 608,89 zł295 604,14 zł Miasto Milanówek 38,36% 2013 957 168,80 zł383 594,97 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 299 148,41 zł119 886,72 zł 2016 658 020,39 zł263 708,25 zł Miasto Podkowa Leśna 18,64% 2013 465 234,36 zł186 447,32 zł 0,00 zł 2014 0,00 zł 2015 145 401,86 zł58 271,25 zł 2016 319 832,51 zł128 176,08 zł RAZEM: 2 495 342,88 zł1 000 033,61 zł2 495 342,88 zł1 000 033,61 zł Wkład własny gmin w trakcie realizacji Projektu

18 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny 40,076% Wartość dofinansowania EOG 2009-2014 przypadająca na Partnera Gmina Brwinów43,00% 1 072 939,72 zł429 991,32 zł 642.948,40 zł Miasto Milanówek38,36% 957 168,80 zł383 594,97 zł 573.573,83 Miasto Podkowa Leśna18,64% 465 234,36 zł186 447,32 zł 278.787,04 2 495 342,88 zł1 000 033,61 zł 1.495.309,27 Reasumując...

19 Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. Jesteśmy skazani na sukces!


Pobierz ppt "Arkadiusz Kosiński, 22 stycznia 2015 r. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google