Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania."— Zapis prezentacji:

1 „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”

2 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
jako operator programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców  Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

3 Projekty dotyczyć mają:
opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym; opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego; przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektów powinien dotyczyć m.in. następujących zagadnień: na poziomie strategii całościowych lub sektorowych: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie oferty miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. b) partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami prawa lokalnego, strategii i planów rozwoju gminy, umożliwienie wpływu partnerów na działania realizowane przez władze lokalne; infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego - komunikacyjnego i innych wymiarów; inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru zwłaszcza w zakresie 11 celów tematycznych  w ramach polityki spójności na lata

4 PTO: wyróżnienie „Spójna Strategia Rozwoju”
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w dniu 15 lutego 2013 r. dzięki głosom internautów otrzymało wyróżnienie w kategorii „Spójna Strategia Rozwoju” podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa”... Wniosek: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jawi się IDEALNYM Beneficjentem programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

5 Przykładowe wspólne problemy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
okresowe podtopienia terenów mieszkaniowych, rolnych i upraw leśnych w okresach wysokich opadów oraz brak wody w ciekach wodnych w okresach suchych, co negatywnie wpływa na wartościową roślinność na obszarze PTO, niewystarczająca sieć połączeń komunikacyjnych pomiędzy centrami miejskimi a terenami wiejskimi na obszarze Trójmiasta Ogrodów oraz niewydolne połączenia ze ścisłym obszarem aglomeracji warszawskiej: brak systemu ścieżek rowerowych na obszarze PTO, powiązanych z istniejącymi lub zaprojektowanymi ścieżkami rowerowymi, umożliwiających komunikację wewnątrz PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem; problem jedynego urządzonego wyjazdu mieszkańców Podkowy Leśnej na drogę wojewódzką nr 719; problem braku bezpiecznego wyjazdu mieszkańców tzw. Willi Borki w Brwinowie na drogę wojewódzką nr 719 problem istnienia zdegradowanych terenów zielonych, które nie sprzyjają integracji społecznej i podnoszeniu jakości życia, a są obszarem koncentrującym zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe mieszkańców skutkujące niewystarczającą integracją społeczną (szczególnie „nowi-starzy” mieszkańcy, problem braku szans rozwojowych dzieci z rodzin patologicznych i osób wykluczonych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności lub starości, niski poziom dostosowania usług społecznych do zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa, niewystarczająca infrastruktura przedszkolna).

6 Ogólny budżet projektu (po zmianach)
Działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 1 – Zarządzanie ,48 zł 67 373,36 zł 60 000,01 zł 28 669,11 zł Działanie 2 - Informacja i Promocja 45 280,40 zł 15 093,47 zł Działanie 3 - Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 15 000,00 zł 5 000,00 zł Działanie 4 - Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ,00 zł 80 000,00 zł ,00 zł 30 000,00 zł Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Działanie 6 - Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ,00 zł ,00 zł 90 000,00 zł Działanie 7 - Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych ,00 zł ,00 zł 79 000,00 zł ,00 zł Razem koszty bezpośrednie (działań 1-7): ,88 zł ,83 zł ,48 zł ,57 zł Koszty pośrednie (obsługa księgowa Projektu): 12 952,89 zł 11 535,32 zł 5 511,79 zł Razem koszty projektu ogółem ,88 zł ,72 zł ,80 zł ,36 zł Udział poszczególnych gmin w Projekcie 43,00% 38,36% 18,64%

7 Wkład własny gmin w trakcie realizacji Projektu
Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie Okres Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny - 40,076% Wartość Inwestycji w poszczególnych latach Wkład własny w poszczególnych latach - 40,076% Gmina Brwinów 43,00% 2013 ,72 zł ,32 zł 0,00 zł 2014 2015 ,83 zł ,19 zł 2016 ,89 zł ,14 zł Miasto Milanówek 38,36% ,80 zł ,97 zł ,41 zł ,72 zł ,39 zł ,25 zł Miasto Podkowa Leśna 18,64% ,36 zł ,32 zł ,86 zł 58 271,25 zł ,51 zł ,08 zł RAZEM: ,88 zł ,61 zł

8 Szczegółowy budżet projektu (Działania 1-2)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 1 – Zarządzanie ,48 zł 67 373,36 zł 60 000,01 zł 28 669,11 zł 1 Wynagrodzenie kierownika projektu ,40 zł 43 780,51 zł 38 989,16 zł 18 629,74 zł 2 Dodatek zadaniowy dla pracowników 18 000,00 zł 7 771,73 zł 6 921,19 zł 3 307,07 zł 3 Usługi zlecone (np. ekspertyzy, doradztwo, itp.) 36 643,08 zł 15 821,13 zł 14 089,66 zł 6 732,30 zł Działanie 2 - Informacja i Promocja 45 280,40 zł 15 093,47 zł Konferencja inaugurująca projekt dla przedstawicieli mediów i lokalnych liderów opinii 4 500,00 zł 1 500,00 zł Wydarzenie informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu - Milanówek 7 000,00 zł 2 333,33 zł Wydarzenie zamykające projekt, seminarium podsumowujące osiągnięcia i rezultaty projektu 6 000,00 zł 4 Zamówienie materiałów promocyjnych i reklamowych 9 000,00 zł 3 000,00 zł 5 Wydanie broszury podsumowującej ukończone projekty i promującej ideę PTO 6 780,40 zł 2 260,13 zł

9 Szczegółowy budżet projektu (Działania 3-4)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 3 - Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 15 000,00 zł 5 000,00 zł 1 Przeprowadzenie warsztatów mających na celu wypracowanie Wspólnych Ram Strategicznego Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Działanie 4 - Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ,00 zł 80 000,00 zł ,00 zł 30 000,00 zł Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 90 000,00 zł 40 000,00 zł 35 000,00 zł 2 Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek ,00 zł 0,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek ,00 zł

10 Szczegółowy budżet projektu (Działanie 5)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami 49 500,00 zł 16 500,00 zł 2 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ,00 zł 38 500,00 zł 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I 90 000,00 zł 30 000,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II ,00 zł 35 000,00 zł 5 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III 6 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I Brwinów - Milanówek (Brwinów - 3,35 km, Milanówek - 0,87 km) 92 840,00 zł 73 700,00 zł 19 140,00 zł 0,00 zł

11 Szczegółowy budżet projektu (cd. Działanie 5)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 5 - Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 7 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II Milanówek ul. Grudowska (Milanówek - 0,9 km) 19 800,00 zł 0,00 zł 8 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III Milanówek - Brwinów - Podkowa Leśna (Brwinów - 0,06 km, Milanówek - 2,03 km, Podkowa Leśna - 1,04 km) 68 860,00 zł 1 320,00 zł 44 660,00 zł 22 880,00 zł 9 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap IV Brwinów - Parzniew (Brwinów - 2,6 km) 57 200,00 zł 10 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów - 0,75 km, Milanówek - 1,27 km, Podkowa Leśna - 0,64 km) 58 520,00 zł 16 500,00 zł 27 940,00 zł 14 080,00 zł 11 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Moszna Wieś 28 000,00 zł 12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap I Parzniew Mieszkaniowy 51 000,00 zł 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap II Parzniew Północny 86 000,00 zł

12 Postulowana sieć ścieżek rowerowych
Brwinów - Milanówek - Podkowa Leśna

13 Postulowane drogi w Mosznie i Parzniewie
oraz ścieżka rowerowa Brwinów-Parzniew

14 Szczegółowy budżet projektu (Działanie 6)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 6 - Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ,00 zł ,00 zł 90 000,00 zł 30 000,00 zł 1 Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń. 2 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie na podstawie koncepcji „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie” z listopada 2011 roku z uwzględnieniem wykonanej dotychczas dokumentacji projektowej 60 000,00 zł 0,00 zł 3 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie ,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji Amfiteatru przy ul. Krótkiej w Milanówku 5 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jampu przy ulicy Turczynek w Milanówku

15 Szczegółowy budżet projektu (Działanie 7)
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna Działanie 7 - Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych ,00 zł ,00 zł 79 000,00 zł ,00 zł 1 Badania i analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO 75 000,00 zł 25 000,00 zł 2 Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO) 90 000,00 zł 30 000,00 zł 3 Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO) 10 000,00 zł 4 Opracowanie planu rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie. 0,00 zł 5 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie ,00 zł 50 000,00 zł 6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie ,00 zł 7 Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań 42 000,00 zł 14 000,00 zł

16 Dokumentacje projektowe dla poszczególnych gmin
Działanie i pozycje kosztowe w ramach działania Razem Brwinów Milanówek Podkowa Leśna 1 Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 90 000,00 zł 40 000,00 zł 35 000,00 zł 15 000,00 zł 2 Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 3 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek ,00 zł 0,00 zł 4 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek ,00 zł 5 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I 30 000,00 zł 6 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II ,00 zł 7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III 8 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I Brwinów - Milanówek (Brwinów - 3,35 km, Milanówek - 0,87 km) 92 840,00 zł 73 700,00 zł 19 140,00 zł 9 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II Milanówek ul. Grudowska (Milanówek - 0,9 km) 19 800,00 zł 10 Wykonanie dokumentacji projektowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III Milanówek - Brwinów - Podkowa Leśna (Brwinów - 0,06 km, Milanówek - 2,03 km, Podkowa Leśna - 1,04 km) 68 860,00 zł 1 320,00 zł 44 660,00 zł 22 880,00 zł 11 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów - 0,75 km, Milanówek - 1,27 km, Podkowa Leśna - 0,64 km) 58 520,00 zł 16 500,00 zł 27 940,00 zł 14 080,00 zł 12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap I Parzniew Mieszkaniowy 51 000,00 zł 13 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa - Etap II Parzniew Północny 86 000,00 zł 14 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie 15 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jampu przy ulicy Turczynek w Milanówku 60 000,00 zł 16 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie ,00 zł 50 000,00 zł 17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

17 Wkład własny gmin w trakcie realizacji Projektu
Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie Okres Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny - 40,076% Wartość Inwestycji w poszczególnych latach Wkład własny w poszczególnych latach - 40,076% Gmina Brwinów 43,00% 2013 ,72 zł ,32 zł 0,00 zł 2014 2015 ,83 zł ,19 zł 2016 ,89 zł ,14 zł Miasto Milanówek 38,36% ,80 zł ,97 zł ,41 zł ,72 zł ,39 zł ,25 zł Miasto Podkowa Leśna 18,64% ,36 zł ,32 zł ,86 zł 58 271,25 zł ,51 zł ,08 zł RAZEM: ,88 zł ,61 zł

18 Reasumując... Nazwa Partnera Udział procentowy w Projekcie
Wartość inwestycji przypadająca na Partnera Wkład własny 40,076% Wartość dofinansowania EOG przypadająca na Partnera Gmina Brwinów 43,00% ,72 zł ,32 zł ,40 zł Miasto Milanówek 38,36% ,80 zł ,97 zł ,83 Miasto Podkowa Leśna 18,64% ,36 zł ,32 zł ,04 ,88 zł ,61 zł ,27

19 Jesteśmy skazani na sukces!


Pobierz ppt "„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google