Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne"— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata Konsultacje społeczne 10 czerwca 2014 r.

2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
ZIT – nowy instrument rozwoju terytorialnego Zintegrowane podejście w oparciu o wspólną strategię rozwoju Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

3 Cele realizacji ZIT w Polsce
Rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast Realizacja zintegrowanych projektów rozwiązujących w sposób kompleksowy problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych Zwiększanie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności

4 Warunki realizacji ZIT Warunki obligatoryjne
Warunki fakultatywne Przygotowanie Strategii ZIT Przygotowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa Związek międzygminny Porozumienie Stowarzyszenie Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji ZIT pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO

5 Białostocki Obszar Funkcjonalny (BTO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Białostocki Obszar Funkcjonalny (BTO) Białystok + Wasilków Czarna Białostocka Supraśl Zabłudów Juchnowiec Kościelny Turośń Kościelna Łapy Choroszcz Dobrzyniewo Duże Powierzchnia: km2 (8,6%) Ludność: (34,3%) 5

6 Forma prawna współpracy gmin w ramach BOF
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego KLUCZOWE CELE przyjęcie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii ZIT, pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych zadań, współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych RPOWP na lata , a w szczególności w ramach ZIT.

7 Etapy prac nad Strategią ZIT BOF
Organizacyjny II Diagnostyczny III Koncepcyjny IV Końcowy IV kwartał 2013 I kwartał 2014 II kwartał 2014 III kwartał 2014

8 Projekt Strategii ZIT BOF – co zawiera?
Syntetyczną diagnozę społeczno-gospodarczą BOF. Strategiczną analizę SWOT. Zdefiniowane cele rozwojowe, działania i poddziałania, które pozwolą na współpracę i integrację obszaru BOF. System wdrażania oraz listę projektów realizowanych w ramach ZIT i projektów komplementarnych. Plan finansowy. Analizę spójności Strategii ZIT BOF z dokumentami planistycznymi i strategicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. System monitoringu Strategii ZIT BOF.

9 Kluczowe mocne strony BOF Wysoki potencjał ludnościowy
Dodatnie saldo migracji na 1000 mieszkańców. Dodatni przyrost naturalny na 1000 mieszkańców. Stosunkowo korzystna na tle innych aglomeracji struktura ekonomiczna ludności - stosunkowo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym. Wysoka jakość życia przeciwdziałająca migracjom z BOF. Saldo migracji na 1000 mieszkańców Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców

10 Kluczowe mocne strony BOF Korzystne położenie BOF
Z punktu widzenia rozwoju współpracy gospodarczej z rynkami wschodnimi oraz bliskości głównego ośrodka społeczno – gospodarczego Polski aglomeracji Warszawskiej. Zalążki sektorów rozwojowych Mogących stać się inteligentnymi specjalizacjami gospodarczymi BOF: usług medycznych, spożywczy, maszynowy, sprzętu medycznego, bieliźniarskiego. Potencjał naukowy do rozwoju inteligentnych specjalizacji Związany z wysokim poziomem nauk medycznych oraz ogólnym potencjałem zlokalizowanych w BOF uczelni wyższych.

11 Kluczowe mocne strony BOF
Dynamicznie poprawiający się stan infrastruktury materialnej kształtującej warunki życia mieszkańców w mieście Białystok Dzięki wysokim wydatkom inwestycyjnym gminy na 1 mieszkańca. Rozwinięta sieć kształcenia na wszystkich poziomach, w tym w szczególności na poziomie wyższym. Istnienie potencjału do tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

12 Kluczowe słabe strony BOF
Niski wewnętrzny potencjał gospodarczy Najniższa produkcja sprzedana przemysłu per capita; Najniższa wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca; Niski poziom przedsiębiorczości - niska liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 1000 mieszkańców; Niska innowacyjność i konkurencyjność większości przedsiębiorstw przejawiająca się niskim eksportem produktów i usług.

13 Kluczowe słabe strony BOF
Niedostateczna atrakcyjność dla inwestorów zewnętrznych Słaba promocja BOF jako układu gospodarczego; Niski potencjał atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym; Niski napływ inwestycji zewnętrznych – najniższy udział spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego (sektor prywatny i publiczny) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

14 Kluczowe słabe strony BOF
Niskie nakłady inwestycyjne w sektorze prywatnym – brak tworzenia nowych miejsc pracy Najniższe nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca – od 2009 roku spadająca liczba pracujących na terenie BOF

15 Kluczowe słabe strony BOF
Niedostosowanie kompetencji mieszkańców do zmieniających się potrzeb rynku pracy Niskie wykorzystanie zasobów pracy – niska liczba osób pracujących (drugi od końca) udział pracujących na 1000 mieszkańców Niekorzystna sytuacja dochodowa mieszkańców i w konsekwencji niski popyt wewnętrzny Spadek relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 mieszkańca w stosunku do średniej krajowej Niski poziom zinstytucjonalizowanej współpracy w zakresie planowania rozwoju w BOF Brak lotniska realizującego przynajmniej funkcje biznesowe

16 Kluczowe słabe strony BOF
Bariery w dostępie do infrastruktury materialnej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie poza miastem Białystok (braki w infrastrukturze komunikacyjnej, energetycznej, gazowej itp.) Najsłabiej zgazyfikowany obszar w kraju

17 Struktura celów Strategii ZIT BOF
MISJA BOF C1. C2. C3. C4. C5. C6. D1.1. D5.2. D1.2. D2.2. D2.1. D3.2. D3.1. D4.2. D4.1. D5.1. D6.1. D2.3. D2.4. D4.3. D6.2. D2.5. D5.3. P1.2.1. P1.2.2. P1.2.3. P2.1.1. P2.1.2. P2.2.1. P2.2.2. P2.2.3. P2.4.1. P2.4.2. P3.2.1. P3.2.2. P4.1.2. P4.1.1. P3.2.3. Poddziałania realizowane w formule ZIT

18 Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia
Misja i cele rozwojowe Białostocki Obszar Funkcjonalny – atrakcyjne miejsce do pracy i życia Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna Cel 2. Kompetencje do pracy Cel 3. Rewitalizacja społeczna i fizyczna Cel 4. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Cel 5. Dostępność komunikacyjna Cel 6. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF

19 Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna
Zdiagnozowane problemy: Słabo rozwinięty potencjał badawczo-rozwojowy. Niska atrakcyjność dla inwestorów. Nieefektywna promocja potencjału inwestycyjnego obszaru BOF.

20 Cel 1. Atrakcyjność inwestycyjna
DZIAŁANIE 1.1. WSPARCIE INWESTORÓW NA TERENIE BOF DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE BOF PODDZIAŁANIE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODDZIAŁANIE POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH PODDZIAŁANIE STWORZENIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW BOF

21 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
CEL 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA DZIAŁANIE 1.2. STWORZENIE SIECI TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE BOF PODDZIAŁANIE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH 1 CHOROSZCZ Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Choroszczy (4,22 ha) wraz z przebudową drogi dojazdowej   2 ŁAPY Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach – II etap   3 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (11 ha) w Mieście i Gminie Łapy   4 ZABŁUDÓW Stworzenie terenów inwestycyjnych (4,1 ha) na działkach gminnych nr 353/3 i 353/4 w mieście Zabłudów   5 Stworzenie terenów inwestycyjnych (4,6 ha) na działkach gminnych nr 58/4, 50/4, 48/3, 49/3 w mieście Zabłudów  6 BIAŁYSTOK Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (32 ha) na Krywlanach w Białymstoku  7 CZARNA BIAŁOSTOCKA Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (12 ha) poprzez budowę ul. Młynowej w Czarnej Białostockiej   8 SUPRAŚL Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych (2,0788 ha) poprzez budowę ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu   9 WASILKÓW Strefa aktywności gospodarczej Wasilków (20 ha)  PODDZIAŁANIE POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH 10 Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w gminie Czarna Białostocka poprzez budowę drogi powiatowej Czarna Wieś Kościelna Klimiki - Wólka Ratowiecka - Ruda Rzeczka (krajowa 19) (długość 4 km)  PODDZIAŁANIE STWORZENIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW BOF 11 Gminy BOF Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów BOF 

22 Cel 2. Kompetencje do pracy
Zdiagnozowane problemy: Niedostosowanie kształcenia do oczekiwań pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Przestarzała baza materialna szkolnictwa zawodowego. Brak systemu monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych. Niedostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców i zmieniających się potrzeb rynku pracy. Niedostosowanie infrastruktury przedszkolnej BOF do potrzeb mieszkańców, skutkujące relatywnie małym odsetkiem dzieci (szczególnie w gminach strefy zewnętrznej BOF) objętych edukacją przedszkolną. Niedostateczna baza techno dydaktyczna w edukacji wykorzystująca nowe technologie.

23 Cel 2. Kompetencje do pracy
DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODDZIAŁANIE WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODDZIAŁANIE POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE „CENTRUM KOMPETENCJI BOF” PODDZIAŁNIE PODDZIAŁNIE PODDZIAŁANIE ROZBUDOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU DZIAŁANIE 2.3. KSZTAŁCENIE WYŻSZE NA RZECZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI BOF DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ SYSTEMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODDZIAŁANIE PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PODDZIAŁANIE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIAŁANIE 2.5. ROZWÓJ E-EDUKACJI

24 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
DZIAŁANIE 2.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU SYSTEMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODDZIAŁANIE WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 12 Gminy BOF/ BIAŁYSTOK Stworzenie kompleksowego systemu poprawy jakości kształcenia zawodowego PODDZIAŁANIE POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWADOWEGO 13 BIAŁYSTOK Gastronomik XXI wieku – przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 14 Rozbudowa Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania przy Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Tysiąclecia P.P. 14 w Białymstoku 15 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkól Budowlano – Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 w Białymstoku 16 Modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej w Zespole Szkół Rolniczych CKP, ul. Suchowola 26 w Białymstoku

25 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
DZIAŁANIE 2.2. STWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI BOF PODDZIAŁANIE DOSTOSOWANIE SYSTEMU EDUKACJI ZAWODOWEJ DO POTRZEB PRACODAWCÓW PODDZIAŁANIE BUDOWA SYSTEMU DOSTOSOWANIA KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW 17 Gminy BOF/ BIAŁYSTOK Utworzenie „Centrum Kompetencji BOF” PODDZIAŁANIE ROZBUDOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU 18 BIAŁYSTOK Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Żabiej 5 z infrastrukturą techniczną DZIAŁANIE 2.4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODDZIAŁANIE PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 19 Gminy BOF Wyposażenie przedszkoli w nowoczesny sprzęt i technologię (Choroszcz) PODDZIAŁANIE ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 20 CZARNA BIAŁOSTOCKA Przebudowa przedszkola w Czarnej Białostockiej 21 DOBRZYNIEWO DUŻE Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Fastach 22 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Rozwój bazy przedszkolnej w gminie Juchnowiec Kościelny 23 SUPRAŚL Budowa przedszkola przy ul. Leszczynowej w Grabówce 24 WASILKÓW Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie DZIAŁANIE 2.5. Rozwój E- EDUKACJI 25 Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i technologię (Choroszcz) 26 Rozwój bazy informacyjno-komunikacyjnej (TIK) szkół podstawowych i gimnazjalnych w Białymstoku

26 Cel 3. Rewitalizacja społeczna i fizyczna
Zdiagnozowane problemy: Zły stan infrastruktury obiektów kultury i zabytków wymagający działań rewitalizacyjnych. Znaczny odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

27 Cel 3. Rewitalizacja społeczna i fizyczna
DZIAŁANIE 3.1. POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA I DOSTĘPU DO KULTURY DZIAŁANIE 3.2. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA PODDZIAŁANIE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNYWANIE SZANS NA RYNKU PRACY PODDZIAŁANIE ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA FIZYCZNA OBIEKTÓW W CELU ZWIĘKSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

28 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
CEL 3. REWITALIZACJA SPOŁECZNA I FIZYCZNA DZIAŁANIE 3.2. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA PODDZIAŁANIE WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, W TYM WYRÓWNANIE SZANS NA RYNKU PRACY 27 GMINY BOF/ BIAŁYSTOK Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi 28 Usamodzielnienie rodzin zagrożonych eksmisją, bezdomnością i bezdomnych PODDZIAŁANIE REWITALIZACJA FIZYCZNA OBIEKTÓW W CELU ZWIĘKSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 29 Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Białymstoku 30 Mieszkania chronione w Białymstoku dla osób z zaburzeniami psychicznymi 31 Dzienne Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku

29 Cel 4. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
Zdiagnozowane problemy: Słabo rozwinięty transport zbiorowy na drogach dojazdowych ze strefy zewnętrznej do rdzenia BOF, skutkujący koniecznością korzystania z transportu indywidualnego. Proces suburbanizacji Białegostoku skutkujący znacznym wzrostem wykorzystania transportu indywidualnego w dojazdach do pracy, szkoły i przedszkola do rdzenia BOF. Brak jednolitego i funkcjonalnego systemu transportu rowerowego na terenie BOF. Brak energooszczędnych rozwiązań oraz inteligentnych systemów zarządzania w oświetleniu ulicznym. Relatywnie duże zanieczyszczenie powietrza na terenie BOF

30 Cel 4. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
DZIAŁANIE 4.1. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI PODDZIAŁANIE ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU MIEJSKIEGO BOF PODDZIAŁANIE ROZBUDOWA DRÓG ROWEROWYCH INTEGRUJĄCYCH BOF DZIAŁANIE 4.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA DZIAŁANIE 4.3. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

31 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
DZIAŁANIE 4.1. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI BOF PODDZIAŁANIE ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU MIEJSKIEGO BOF 32 CHOROSZCZ Rozwój systemu transportu zbiorowego w gminie Choroszcz poprzez budowę drogi łącząca ul . Wodociągową z Szosą Kruszewską (dł ) 33 Rozwój systemu transportu zbiorowego w gminie Choroszcz poprzez budowę drogi gminnej ul. Elewatorska (Białystok) - Porosły (Choroszcz) (dł ) 34 Rozwój systemu transportu zbiorowego w gminie Choroszcz poprzez budowę drogi łączącej ul. Graniczną - ul. Długą - ul. Wodociągową (dł ) 35 DOBRZYNIEWO DUŻE Poprawa stanu infrastruktury transportu miejskiego w gminie Dobrzyniewo Duże poprzez przebudowę drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne 36 Rozwój systemu transportu zbiorowego w gminie Dobrzyniewo Duże poprzez przebudowę drogi powiatowej w Dobrzyniewie Kościelnym 37 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Rozwój transportu zbiorowego w gminie Juchnowiec Kościelny 1.Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, droga o długość ok. , projektowana jezdnia min. , chodniki szer. , ścieżka rowerowa . 2.Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, projektowana jezdnia min. , chodniki szer. 1,5 m, ścieżka rowerowa 3,5 m. 3. Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B. 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B Kolonia Koplany- Brończany – jezdnia min. 6m, chodniki . 38 ŁAPY Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) wraz z P&R 39 SUPRAŚL Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie 40 WASILKÓW Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w Gminie Wasilków 41 ZABŁUDÓW Rozwój transportu miejskiego w Gminie Zabłudów 42 BIAŁYSTOK  Poprawa dostępności komunikacyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: ul. A. Mickiewicza od wjazdu na giełdę samochodową do granicy miasta, wlot drogi z Hryniewicz do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku, przedłużenie ul. K. Pułaskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta budowa drogi łączącej ul. Elewatorska (Gm. Białystok) z miejscowością Porosły (Gm . Choroszcz) przebudowa drogi wojewódzkiej 676 (ul. Raginisa)

32 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
PODDZIAŁANIE ROZBUDOWA DRÓG ROWEROWYCH INTEGRUJĄCYCH BOF 43 CHOROSZCZ Budowa ścieżki rowerowej przy drodze - Konowały - Zerwany Most 44 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze - Choroszcz - Sienkiewicze 45 Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Turośń Kościelna ,Gminę Choroszcz i Miasto Białystok 46 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Rozwój ścieżek rowerowych w gminie Juchnowiec Kościelny 47 ŁAPY Ścieżki rowerowe w ciągu komunikacyjnym dróg gminnych i powiatowych od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr Płonka Kościelna - Łapy (Osse), Gąsówka-Skwarki, Gąsówka - Somachy, Płonka-Matyski) 48 WASILKÓW Budowa ścieżki rowerowej Białystok - Wasilków 49 SUPRAŚL Rozwój dróg rowerowych w Gminie Supraśl, w tym na odcinku Grabówka – Sobolewo, Białystok Grabówka w ciągu ul. 42-Pułku Piechoty oraz droga rowerowa na przedłużeniu ul. Ciołkowskiego 50 BIAŁYSTOK Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku, w tym: wzdłuż ul. I Armii Wojska Polskiego - dł. 1000m, wzdłuż ul. Radzymińskiej - dł. 860m, wzdłuż ul. Antoniukowskiej (na odcinku od ul. Owsianej do ul. Wierzbowej) – dł. 500 m połączenie dróg rowerowych przebiegających wzdłuż ulic: Gen. St. Maczka i Gen. F. Kleeberga - dł m, kładka, droga rowerowa wzdłuż ul. Kard. Wyszyńskiego i ul. Kaczorowskiego w kierunku Rynku Siennego do ul. Grochowej - dł.900 mb, drogi rowerowe wokół placu Uniwersyteckiego w kierunku u. Malmeda i ul. Grochowej, droga rowerowa do Olmont - dł. 1900m, szer. 3m, oświetlenie, wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od granicy miasta do ul. Gen. N. Sulika, dł m, oświetlenie, wzdłuż ul. Produkcyjnej na odc. od wjazdu do CH AUCHAN do oczyszczalni ścieków - dł. 900m, oświetlenie, wokół Placu Katyńskiego i wzdłuż ul. Akademickiej (od ul. Świętojańskiej do ul. Rynek Kościuszki) - dł mb, biegnącej przez Las Solnicki (od drogi do Hryniewicz do ul. Leśnej) - dł. 350mb. wzdłuż ul. W. Witosa i ul. Marczukowskiej – dł mb wzdłuż ul. J.K.Branickiego (od ul. Piastowskiej do ul. Orzeszkowej) – dł. 370 mb, wzdłuż ul. Wasilkowskiej (od ul. Gen.St.Sosabowskiego) i ul. W.Wysockiego do granicy miasta – 3600 mb, kładka łącząca drogi rowerowe przy ulicach: H. Dąbrowskiego i Knyszyńskiej - dł. 300m, budowa przejazdu (tuneliku) rowerowego pod ul. Pałacową oraz połączenie dróg rowerowych w Al. J.Piłsudskiego i J.K.Branickiego – 50 mb 

33 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
DZIAŁANIE 4.2. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PODDZIAŁANIE POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 51 CZARNA BIAŁOSTOCKA Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarna Białostocka 52 ZABŁUDÓW Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Zabłudów 53 BIAŁYSTOK Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Białymstoku

34 Propozycje projektów do realizacji w ramach ZIT
DZIAŁANIE 4.3. GOSPODARKA WODNO -KANALIZACYJNA 54 CHOROSZCZ Budowa kanalizacja sanitarnej w ulicach: 3-go Maja, Legionowej, Alei Niepodległości, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Sarosieka w Choroszczy (dł. 1050,3m) 55 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Choroszczy (dł. 1008m) 56 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie II i ul. Zastawie III w Choroszczy (dł. Ok. 2700m) 57 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Baczyńskiego i Kościuszki w Choroszczy (dł. 542,4m) 58 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza w Choroszczy (dł. 2600m) 59 SUPRAŚL Wodociąg i kanalizacja sanitarna na osiedlu Brzozówka w Supraślu, wodociąg- 2425,8mb, kan. sanit. graw ,2mb, kanalizacja sanitarna tłoczna- 178mb, 1 przepompownia 60 Kanalizacja sanitarna w Grabówce- rejon ulic Goryczkowej, Zielarskiej itp., kanalizacja sanitarna- 2452mb 61 Wodociąg i kan. Sanitarna w Zaściankach- rejon ulic Granicznej, Greckiej, Baranowickiej, wodociąg- 1654mb, kanalizacja sanitarna graw mb, kanalizacja sanitarna tłoczna- 143mb, przepompownia 62 Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Grabówce- rejon ulic Oliwkowej, Magnoliowej itp., wodociąg- 2035,2mb, kanalizacja sanitarna grawit mb, kanalizacja sanitarna tłoczna- 523,7mb, 2 przepompownie 63 Wodociąg Sowlany-Grabówka, L=1113,9 64 Kanalizacja sanitarna Sobolewo- rejon ulicy Brsuczej, kan. Sanitarna grawit ,6mb, kanalizacja sanitarna tłoczna- 950mb, 1 przepompownia 65 Kanalizacja sanitarna ul. Orzechowa Grabówka- kanalizacja sanitarna grawit.- 249,5mb, kanalizacja sanitarna tłoczna- 133mb, przepompownia 66 Wodociąg Sokołda-Podsokołda- ujęcie wody dł.2500mb 67 DOBRZYNIEWO DUŻE Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Leńce, Letniki, Ponikła 68 ZABŁUDÓW Modernizacja hydroforni w m. Zabłudów- na terenie istniejącego ujęcia wraz z budową odcinka sieci wodociągowej o dł. 2km od istniejącego zakończenia sieci zlokalizowanego na działce o nr geod. 34/2 w m. Zabłudów do wsi Kowalowce 69 Modernizacja hydroforni we wsi Kuriany- na terenie istniejącego ujęcia 70 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnozachodniej części Gminy Zabłudów (Halickie-Białsotoczek-Skrybicze dł. 7,5km)

35 Cel 5. Dostępność komunikacyjna
Zdiagnozowane problemy: Nadmierny ruch tranzytowy przebiegający przez rdzeń BOF. Niska dostępność komunikacyjna BOF i jego strefy zewnętrznej. Brak lotniska lokalnego pozwalającego na włączenie BOF do międzynarodowego systemu transportu powietrznego.

36 Cel 5. Dostępność komunikacyjna
DZIAŁANIE 5.1. BUDOWA OBWODNIC BIAŁEGOSTOKU DZIAŁANIE 5.2. ROZWÓJ KLUCZOWYCH POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH

37 Cel 6. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF
Zdiagnozowany problem: Brak zinstytucjonalizowania współpracy w zakresie planowania i wdrażania działań prorozwojowych w BOF

38 Cel 6. Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF
DZIAŁANIE 6.1. INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW BOF DZIAŁANIE 6.2. TWORZENIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH BOF

39 Miejsce działań realizowanych w ramach Strategii ZIT BOF w RPOWP

40 Alokacja środków na ZIT
40

41 i zapraszam Państwa do dyskusji!
Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do dyskusji! Propozycje zmian i uwagi proszę przesyłać na adres:


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google