Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
Poznań, 12 listopada 2013 r. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Andrzej Kurkiewicz Z-ca Dyrektora Departament Strategii ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ Warszawa \ tel. +48 (22) \ fax +48 (22)

2 System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
działa pod adresem: Jego najważniejszym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

3 Realizacja • Kierownictwo Minister prof. Maria Orłowska
• Koordynacja w ramach MNiSW Departament Strategii • Wykonawcy Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) IndexCopernicusInt. ICM, Uniwersytet Warszawski • Koordynator merytoryczny Janina Mincer-Daszkiewicz(UW, MUCI) • Finansowanie i czas trwania projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddział Lata Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

4 System POL-on MNiSW ogłosiło Plan Rozwoju Usług Informatycznych dla Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata Planowana jest rozbudowa OSF i POL-on oraz utworzenie platformy integrującej SUN (System Usług i Informacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Planowane są moduły: statystyczny dla GUS, repozytorium prac licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz rejestr dyplomów wydawanych przez uczelnie. W trakcie końcowych uzgodnień są propozycje zmian w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym oczekiwana przez uczelnie propozycja przejęcia przez POL-on zadania gromadzenia danych do tej pory przekazywanych do GUS w formularzach S-10, S-11 i S-12. POL-on integruje coraz więcej modułów, z których dane czerpią różne grupy interesariuszy (nie tylko MNiSW). POL-on gromadzi dane od jesieni 2011 roku. Dane dostarczają uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe. Tych danych będzie coraz więcej i będą miały coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji (w tym decyzji finansowych). Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

5 Cele systemu Wspomaganie podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego i nauki oraz udostępnianie informacji o ich przyznaniu Wspomaganie śledzenia sposobu wydatkowania dotacji Wspomaganie oceny jakości kształcenia Wspomaganie oceny jakości badań naukowych Dostarczenie obiektywnych informacji o szkolnictwie wyższym dla studentów, potencjalnych studentów, pracowników nauki i przedsiębiorców Dostarczenie danych statystycznych o szkolnictwie wyższym do GUS Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

6 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

7 Akty prawne Ujednolicony tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych z dnia 29 września 2011 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów z dnia 22 września 2011 r. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z dnia 29 września 2011 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

8 Propozycja zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Z punktu widzenia funkcjonowania systemu POL-on istotne są m.in.: Rozszerzenie istniejącego sytemu o informacje dotyczące doktorantów i świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Rozszerzenie systemu o informacje dotyczące osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz osób, którym nadano tytuł naukowy profesora Zostanie dołączone ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych W regulacji znalazły się także propozycje prowadzące do zmniejszenia sprawozdawczości uczelni poprzez docelowe przejęcie przez POL-on zadania gromadzenia danych zbieranych corocznie przez GUS w ramach formularzy S-10, S-11 i S-12 Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

9 Przewodnik po danych przekazywanych z uczelni
Roczne sprawozdanie z działalności uczelni (Ustawa, Art. 34a i 35) przekazane MNiSW do 15 października roku następującego po roku sprawozdawczym obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiów, dane o liczbie studentów aktywnych na dzień 30 września, dane o absolwentach za poprzedni rok akademicki Centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Ustawa, Art. 129A) dane przekazywane MNiSW są w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia, zmiany lub uzyskania informacji o zmianie danych pracownika imię i nazwisko, numer PESEL, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy, informacje o miejscu zatrudnienia, informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego Ogólnopolski wykaz studentów (Ustawa, Art. 170C ) przekazane MNiSW w terminie do 15 listopada i do 15 marca każdego roku, stan na dzień odpowiednio 30 października oraz 1 marca każdego roku imię i nazwisko, numer PESEL, informacje o punktach ECTS, dane o kierunkach studiów na które student został przyjęty, informacje o rodzaju przyznanej pomocy materialnej Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

10 Jakość danych O jakość danych trzeba dbać podczas codziennej pracy z systemem uczelnianym (zwłaszcza wtedy, gdy masowo wykonuje się operacje wprowadzania i aktualizacji danych: immatrykulacja, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rekrutacja studentów zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej). Walidację danych powinno się wykonywać przede wszystkim po stronie uczelni. Sposoby: Więzy pilnujące poprawności danych na bazie. Kontrola danych wprowadzanych przez interfejs. Cykliczna kontrola danych w bazie. Role pilnujące uprawnień do modyfikacji danych. Należy archiwizować dane historyczne i blokować ich zmiany, żeby dane trzymane w systemie uczelnianym były zgodne ze statystykami generowanymi z systemu Ministerstwa. Statystyki generowane dla danych historycznych powinny być powtarzalne. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

11 Podsumowanie Prace nad informatyzacją MNiSW mają na celu powstanie jednej wspólnej zintegrowanej platformy na potrzeby nauki i szkolnictwa wyższego, interoperabilnej z innymi systemami centralnymi. Użyteczność POL-onu zależy od jakości danych przekazywanych z uczelni i instytutów badawczych. Niedaleka przyszłość: raportowanie dla GUS poprzez POL-on, archiwum prac dyplomowych w ramach PBN, rejestr dyplomów wydawanych przez uczelnie. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. www.nauka.gov.pl
ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ Warszawa \ tel. +48 (22) \ fax +48 (22)


Pobierz ppt "Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on"

Podobne prezentacje


Reklamy Google