Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady"— Zapis prezentacji:

1 Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady
2015 r. Łódź

2 Ulga na nowe technologie
Agenda A. Informacje podstawowe: Źródło ulgi na nowe technologie, Definicja nowej technologii, Zakres pojęcia innowacyjność, Formuła kalkulacji korzyści ulgi na nowe technologie, Poziom benefitów w CIT. B. Kluczowe kryteria sukcesu. C. Ulga na nowe technologie - podsumowanie.

3 Ulga na nowe technologie Informacje podstawowe (1)
Podstawa prawna: art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”) „Od podstawy opodatkowania (…) odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.” B. Główny cel ulgi: stworzenie podatkowej zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne rozwiązania o charakterze niematerialnym. C. Istota ulgi technologicznej: jednorazowe, niezależne od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w UPDOP, pomniejszenie podstawy opodatkowania do kwoty stanowiącej równowartość 50% poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie nowych technologii.

4 Ulga na nowe technologie Informacje podstawowe (2)
Definicja nowej technologii: wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (tj. m.in. licencje, prawa autorskie, know-how, itp.), w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). B. Zakres ww. definicji - środki trwałe/rozwiązania wytworzone przez podatnika: Z zakresu ulgi wyłączone są także wytworzone we własnym zakresie rozwiązania, muszą być one nabyte od innego podmiotu, dopiero wówczas mogą uzyskać status WNIP. Należy podkreślić, iż praktyka rynkowa wskazuje, iż m.in. systemy operacyjne, programy antywirusowe i inne oprogramowanie powszechnie stosowane przez podatników w ramach prowadzonej działalności mogą być kwalifikowane jako nowe technologie, co przemawia za znacznie szerszą interpretacją analizowanych pojęć niż wynika to z języka potocznego.

5 Ulga na nowe technologie Informacje podstawowe (3)
Innowację należy rozumieć za międzynarodowym podręcznikiem Oslo Manual jako "wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym" lub też - ściślej - nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy". Brak sprecyzowanych kryteriów dla innowacyjności w art. 18b UPDOP. Praktyka organów podatków wskazuje, iż innowacyjność należy identyfikować z perspektywy sytuacji biznesowej podatnika. Przykład: wdrożenie systemu operacyjnego czy systemu do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie który stanowi spopularyzowane rozwiązanie IT może również kwalifikować się do objęcia ulgą technologiczną z uwagi na konieczność jego adaptacji na potrzeby podatnika wpływając na zwiększenie jego konkurencyjności, poprawę jakości procesów, zwiększenie bezpieczeństwa itp. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego.

6 Ulga na nowe technologie Informacje podstawowe (4)
Odliczeniu od postawy opodatkowania podlega kwota wydatków: poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, która została uwzględniona w wartości początkowej, w tej części, w jakiej została zapłacona podmiotowi, który ja przekazał podatnikowi w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym oraz w tej części, w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Dodatkowo podatnik nie może m.in. udostępnić tej technologii w jakiejkolwiek formie lub części innemu podmiotowi w terminie 3 lat do końca roku w którym nabył to rozwiązanie. 2. Ramy czasowe dla ulgi: Za wydatki poniesione w roku wprowadzenia technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się także przedpłaty (zadatki) na poczet nabycia nowej technologii dokonane przez podatnika w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nowa technologie do ewidencji.

7 Ulga na nowe technologie Informacje podstawowe (5)
Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu. Ulga technologiczna stanowi nie więcej niż 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Efektywna korzyść w zakresie ulgi na nowe technologie może wynosić do 9,5% korzyści netto. W przypadku nabycia licencji na innowacyjne rozwiązanie, którego wydatki na nabycie uwzględnione w wartości początkowej WNIP wyniosły 1 mln PLN mogą uprawniać do PLN korzyści niezależnie od amortyzacji podatkowej.

8 Ulga na nowe technologie Kluczowe kryteria sukcesu
Kwalifikowalność wydatku Spełnienie kryterium wprowadzenia danego rozwiązania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Nabycie praw do określonej wiedzy technologicznej w formie umowy o ich przeniesienie lub korzystanie z tych praw. Inwestycja musi spełniać definicję nowej technologii w świetle art. 18b UPDOP umożliwiając wytwarzanie nowych lub udoskonalonych usług, Technologia jest nie starsza niż 5 lat od daty jej produkcyjnego wdrożenia na świecie. Innowacyjność rozwiązania technologicznego Potwierdzenie powyższych przesłanek w opinii o innowacyjności przez instytut badawczy wskazując na identyfikację nowej technologii. Certyfikacja technologiczna

9 Ulga na nowe technologie
Podsumowanie Główne zalety: Wysoka skala korzyści podatkowych do 9,5% poniesionych wydatków na nabycie licencji lub praw autorskich do zakwalifikowanych jako nowe technologie rozwiązań informatycznych. Uzyskane benefity są niezależne od amortyzacji w CIT, Pełne bezpieczeństwo podatkowe – ulga technologiczna stanowi mechanizm ,,nieagresywnej” optymalizacji podatkowej, Uzyskanie dodatkowych korzyści wizerunkowych, biznesowych, potwierdzenie innowacyjności instytucji, poprawa wyniku finansowego, Relatywnie niskie koszty wdrożenia ulgi technologiczne w stosunku do korzyści (możliwość wykorzystania wynagrodzenia w formule succes fee), Możliwość objęcia odliczeniem zarówno nowo nabywanych rozwiązań IT jak również już wdrożonych systemów i aplikacji (odliczenie w drodze korekty za okresy nieprzedawnione),

10 Ulga na nowe technologie
Podsumowanie (2) Przykładowy zakres wsparcia doradcy zewnętrznego: Wstępna ocena opisanych Systemów IT pod względem możliwości skorzystania z ulgi technologicznej, Analiza wydatków w związku z nabyciem innowacyjnych WNIP, Wsparcie w procesie certyfikacji i uzyskanie na rzecz Klienta opinii o innowacyjności, Przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów (opcjonalnie), Przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty, Sporządzenie raportu podsumowującego prace oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją prac.

11 e-mail: m.kwiatkowski@kws-tax.pl +48 692 446 165
Kontakt Osoba dedykowana: Michał Kwiatkowski Doradca Podatkowy nr 12515 Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 11218 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego Pojezierska 90a Łódź fax. +48 (22) KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP , REGON , działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście


Pobierz ppt "Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady"

Podobne prezentacje


Reklamy Google