Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady 2015 r. Łódź.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady 2015 r. Łódź."— Zapis prezentacji:

1 Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady 2015 r. Łódź

2 Ulga na nowe technologieAgenda A. Informacje podstawowe: 1)Źródło ulgi na nowe technologie, 2)Definicja nowej technologii, 3)Zakres pojęcia innowacyjność, 4)Formuła kalkulacji korzyści ulgi na nowe technologie, 5)Poziom benefitów w CIT. B. Kluczowe kryteria sukcesu. C. Ulga na nowe technologie - podsumowanie. 2

3 Ulga na nowe technologieInformacje podstawowe (1) A.Podstawa prawna: art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”)  „Od podstawy opodatkowania (…) odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.” B. Główny cel ulgi: stworzenie podatkowej zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne rozwiązania o charakterze niematerialnym. C. Istota ulgi technologicznej:  jednorazowe, niezależne od dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w UPDOP, pomniejszenie podstawy opodatkowania do kwoty stanowiącej równowartość 50% poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie nowych technologii. 3

4 Ulga na nowe technologieInformacje podstawowe (2) A.Definicja nowej technologii:  wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych (tj. m.in. licencje, prawa autorskie, know-how, itp.), w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). B. Zakres ww. definicji - środki trwałe/rozwiązania wytworzone przez podatnika:  Z zakresu ulgi wyłączone są także wytworzone we własnym zakresie rozwiązania, muszą być one nabyte od innego podmiotu, dopiero wówczas mogą uzyskać status WNIP.  Należy podkreślić, iż praktyka rynkowa wskazuje, iż m.in. systemy operacyjne, programy antywirusowe i inne oprogramowanie powszechnie stosowane przez podatników w ramach prowadzonej działalności mogą być kwalifikowane jako nowe technologie, co przemawia za znacznie szerszą interpretacją analizowanych pojęć niż wynika to z języka potocznego. 4

5 Ulga na nowe technologieInformacje podstawowe (3)  Innowację należy rozumieć za międzynarodowym podręcznikiem Oslo Manual jako "wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym" lub też - ściślej - nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy".  Brak sprecyzowanych kryteriów dla innowacyjności w art. 18b UPDOP. Praktyka organów podatków wskazuje, iż innowacyjność należy identyfikować z perspektywy sytuacji biznesowej podatnika.  Przykład: wdrożenie systemu operacyjnego czy systemu do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie który stanowi spopularyzowane rozwiązanie IT może również kwalifikować się do objęcia ulgą technologiczną z uwagi na konieczność jego adaptacji na potrzeby podatnika wpływając na zwiększenie jego konkurencyjności, poprawę jakości procesów, zwiększenie bezpieczeństwa itp. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. 5

6 Ulga na nowe technologieInformacje podstawowe (4) Odliczeniu od postawy opodatkowania podlega kwota wydatków:  poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii,  która została uwzględniona w wartości początkowej,  w tej części, w jakiej została zapłacona podmiotowi, który ja przekazał podatnikowi w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym oraz  w tej części, w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.  Dodatkowo podatnik nie może m.in. udostępnić tej technologii w jakiejkolwiek formie lub części innemu podmiotowi w terminie 3 lat do końca roku w którym nabył to rozwiązanie. 2. Ramy czasowe dla ulgi: Za wydatki poniesione w roku wprowadzenia technologii do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się także przedpłaty (zadatki) na poczet nabycia nowej technologii dokonane przez podatnika w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nowa technologie do ewidencji. 6

7 Ulga na nowe technologieInformacje podstawowe (5) Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu.  Ulga technologiczna stanowi nie więcej niż 50% wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii. Efektywna korzyść w zakresie ulgi na nowe technologie może wynosić do 9,5% korzyści netto.  W przypadku nabycia licencji na innowacyjne rozwiązanie, którego wydatki na nabycie uwzględnione w wartości początkowej WNIP wyniosły 1 mln PLN mogą uprawniać do 95.000 PLN korzyści niezależnie od amortyzacji podatkowej. 7

8 Ulga na nowe technologieKluczowe kryteria sukcesu 8 Kwalifikowalność wydatku  Inwestycja musi spełniać definicję nowej technologii w świetle art. 18b UPDOP umożliwiając wytwarzanie nowych lub udoskonalonych usług,  Technologia jest nie starsza niż 5 lat od daty jej produkcyjnego wdrożenia na świecie.  Potwierdzenie powyższych przesłanek w opinii o innowacyjności przez instytut badawczy wskazując na identyfikację nowej technologii.  Spełnienie kryterium wprowadzenia danego rozwiązania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,  Nabycie praw do określonej wiedzy technologicznej w formie umowy o ich przeniesienie lub korzystanie z tych praw. Innowacyjność rozwiązania technologicznego Certyfikacja technologiczna

9 Ulga na nowe technologiePodsumowanie 9 Główne zalety:  Wysoka skala korzyści podatkowych do 9,5% poniesionych wydatków na nabycie licencji lub praw autorskich do zakwalifikowanych jako nowe technologie rozwiązań informatycznych.  Uzyskane benefity są niezależne od amortyzacji w CIT,  Pełne bezpieczeństwo podatkowe – ulga technologiczna stanowi mechanizm,,nieagresywnej” optymalizacji podatkowej,  Uzyskanie dodatkowych korzyści wizerunkowych, biznesowych, potwierdzenie innowacyjności instytucji, poprawa wyniku finansowego,  Relatywnie niskie koszty wdrożenia ulgi technologiczne w stosunku do korzyści (możliwość wykorzystania wynagrodzenia w formule succes fee),  Możliwość objęcia odliczeniem zarówno nowo nabywanych rozwiązań IT jak również już wdrożonych systemów i aplikacji (odliczenie w drodze korekty za okresy nieprzedawnione),

10 Ulga na nowe technologiePodsumowanie (2) 10 Przykładowy zakres wsparcia doradcy zewnętrznego:  Wstępna ocena opisanych Systemów IT pod względem możliwości skorzystania z ulgi technologicznej,  Analiza wydatków w związku z nabyciem innowacyjnych WNIP,  Wsparcie w procesie certyfikacji i uzyskanie na rzecz Klienta opinii o innowacyjności,  Przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do Ministra Finansów (opcjonalnie),  Przygotowanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty,  Sporządzenie raportu podsumowującego prace oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją prac.

11 11 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Kontakt Osoba dedykowana: Michał Kwiatkowski Doradca Podatkowy nr 12515 e-mail: m.kwiatkowski@kws-tax.plm.kwiatkowski@kws-tax.pl +48 692 446 165 Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 11218 e-mail: k.wisniewski@kws-tax.plk.wisniewski@kws-tax.pl +48 785 487 163 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego Pojezierska 90a 91-341 Łódź http://www.kws-tax.pl/ fax. +48 (22) 300 90 31


Pobierz ppt "Ulga na nowe technologie – podstawowe zasady 2015 r. Łódź."

Podobne prezentacje


Reklamy Google