Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach"— Zapis prezentacji:

1 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020

2 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE
realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja tematyczna – 11 celów tematycznych, osiąganie konkretnych rezultatów, mierzonych konkretnymi wskaźnikami, wybrane programy – otwarcie na sektor prywatny Nacisk na rezultaty oznacza, że beneficjent musi umieć odpowiedzieć na pytanie, co ma się zmienić wskutek realizacji projektu. Rezultatem współpracy w programie  IE może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu, praktyki lub narzędzia do finansowania ze środków programów celu 1, zmiana w systemie zarządzania polityką/programem w regionie (np. wprowadzenie nowych metod ewaluacji, zmiany w systemie naboru projektów w programie regionalnym) lub wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu, zmiany dokumentów regionalnych etc.). W CE projekt ma dostarczyć konkretne i mierzalne rezultaty: funkcją projektów jest dostarczanie wyników bezpośrednio przyczyniających się do osiągnięcia wyników oczekiwanych na poziomie programu dla danej osi priorytetowej. Bardzo ważne, aby przy definiowaniu produktów i rezultatów projektu opierać się na wcześniejszych i bieżących doświadczeniach i wiedzy, jednocześnie proponując nowe rozwiązania i unikając powielania istniejących. Przykłady produktów: strategie, plany działania, narzędzia oraz działania pilotażowe. Podobnie jak w CE, w BSR definiowaniu nowych produktów i rezultatów musi towarzyszyć analiza osiągnięć projektów realizowanych dotychczas.

3 Partnerstwo w projektach
EWT - wprowadzenie Trzy typy programów Trzy typy programów: programy transgraniczne: przygraniczne obszary z sąsiadujących państw programy transnarodowe: sąsiadujące regiony z kilku lub kilkunastu państw program międzyregionalny: cała UE + Norwegia i Szwajcaria Partnerstwa w projektac programy transgraniczne: partnerzy z dwóch państw programy transnarodowe i program międzyregionalny: partnerzy z trzech państw Partnerstwo w projektach

4 dofinansowanie w formie refundacji – do 85%
EWT – ogólne zasady dofinansowanie w formie refundacji – do 85% międzynarodowe partnerstwo w projektach zasada partnera wiodącego międzynarodowe struktury programów wspólny budżet

5 Programy EWT 2014-2020 Współpraca transgraniczna
Program Współpracy INTERREG VA Południowy Bałtyk Współpraca transnarodowa Europa Centralna Region Morza Bałtyckiego Współpraca międzyregionalna INTERREG Europa

6 Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
Obszar wsparcia powiększy się o powiaty: Märkisch-Oderland Mecklenburgische Seenplatte

7 INTERREG V A Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii–Pomorza Przedniego, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich w Brandenburgii, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, Wspólny Sekretariat w Löcknitz, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG V A przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

8 Planowany budżet Programu INTERREG V A
134 mln euro (EFRR) Meklemburgia-Pomorze Przednie: 60 mln euro, (więcej o ok. 11 mln euro niż w latach ), Brandenburgia: 29 mln euro, (ok. 5 mln mniej niż w latach ), Polska: 45 mln euro, (ok. 5 mln. mniej niż w latach ).

9 INTERREG V A - beneficjenci
Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe, Podmioty prawa publicznego, Osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia, związki, fundacje), NGO, Organizacje otoczenia i wspierania biznesu, centra technologiczne, placówki badawczo-rozwojowe, Instytucje systemu oświaty oraz uczelnie wyższe, Instytucje kultury, sportu, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i służb socjalnych, Zarządzający wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi (parki krajobrazowe, narodowe), Lasy Państwowe , EUWT.

10 Oś priorytetowa I Współpraca transgraniczna (CT 11) – 42,8 mln euro
INTERREG V A Oś priorytetowa I Współpraca transgraniczna (CT 11) – 42,8 mln euro Cel szczegółowy: Intensyfikacja współpracy instytucji  11 (EWT) Wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

11 Oś I Możliwe działania Działania na rzecz współpracy sieciowej podmiotów (priorytetowo w zakresie gospodarki, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, środowiska naturalnego, energii odnawialnej i administracji publicznej/placówek publicznych) Współpraca i projekty na rzecz obywateli Kontynuacja Funduszu Małych Projektów Działania na rzecz wspierania spotkań transgranicznych

12 Oś priorytetowa II Edukacja (CT 10) – 13,4 mln euro
INTERREG V A Oś priorytetowa II Edukacja (CT 10) – 13,4 mln euro  Cel szczegółowy: Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego

13 Oś II Możliwe działania
Edukacja wczesnodziecięca: Współpraca przedszkoli Rozbudowa polsko-niemieckich przedszkoli Edukacja szkolna: Edukacja językowa Tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej Rozbudowa polsko-niemieckich szkół Poprawa wyposażania placówek edukacyjnych Poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada Kształcenie zawodowe: Wspólne kształcenie zawodowe oraz tworzenie oferty edukacyjnej Rozbudowa transgranicznych placówek kształcenia i dokształcania Kształcenie wyższe oraz dokształcenie przez całe życie: Współpraca uniwersytetów i innych podmiotów kształcenia Projekty wspierające kształcenie przez całe życie

14 Oś priorytetowa III Transport i mobilność (CT 7) – 26,8 mln euro
INTERREG V A Oś priorytetowa III Transport i mobilność (CT 7) – 26,8 mln euro Cel szczegółowy: Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej

15 Oś III Możliwe działania
Budowa i modernizacja dróg o transgranicznym oddziaływaniu oraz zlokalizowanych blisko granicy, Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mających na celu likwidację deficytów w transgranicznej sieci drogowej (zamknięcie luk) Koncepcje przygotowujące działania inwestycyjne

16 INTERREG V A Oś priorytetowa IV Natura i kultura (CT 6) - 42,9 mln euro Cele szczegółowe: Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego   Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności

17 Oś IV Możliwe działania
Dot. celu wzrost atrakcyjności i wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Współpraca placówek kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty Rozbudowa infrastruktury transgranicznych szlaków turystycznych (ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki wodne) Tworzenie i promocja transgranicznych ofert informacyjnych o wspólnym dziedzictwie naturalnym i kulturowym Wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania

18 Oś IV Możliwe działania
Dot. celu wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności Transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych Transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych

19 Harmonogram Grudzień 2014 II połowa 2015 r.
Planowany termin złożenia dokumentu programowego do KE Grudzień 2014 II połowa 2015 r. Przewidywany termin pierwszych naborów

20 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?
INTERREG VA Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Regionalny Punkt Kontaktowy w Szczecinie Magdalena Dernoga, , Marcin Biskupski, , Wspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz

21 Południowy Bałtyk 2014-2020 Wybrane regiony: Polski Niemiec Danii
Szwecji Litwy Budżet: euro Cel Programu : Poprawa spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w obszarze Południowego Bałtyku

22 Południowy Bałtyk 2014-2020 Osie priorytetowe
1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

23 Południowy Bałtyk 2014-2020 Przykładowe działania
Oś 1 – świadczenie usług doradztwa biznesowego w zakresie wprowadzania nowych usług i produktów; przygotowanie transgranicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i stymulowania transferu innowacji pomiędzy różnymi podmiotami Oś 2 – wspólne działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych; przygotowanie i wdrożenie inwestycji pilotażowych na niewielką skalę wzmacniających niebieską i zieloną infrastrukturę turystyczną i usługi – np. transgraniczne szlaki turystyczne Oś 3 – wspólne opracowanie inteligentnych koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów oraz umożliwiających szersze korzystanie z transportu publicznego Oś 4 – opracowanie, modyfikacja i przetestowanie wspólnych usług transgranicznych, łączących absolwentów i pracodawców (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, targi zatrudnienia) Oś 5 – wspólne działania samorządów/ agencji/ innych instytucji; promowanie współpracy w dziedzinie kultury, dziedzictwa oraz wspólnej tożsamości

24 Południowy Bałtyk 2014-2020 Potencjalni beneficjenci
władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne oraz ich zrzeszenia stowarzyszenia i organizacje pozarządowe izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, agencje turystyczne i inne organizacje wsparcia biznesu instytucje edukacyjne oraz badawczo-rozwojowe struktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności parki narodowe i krajobrazowe, organy odpowiadające za zarządzanie obszarami chronionymi Organy ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, mające charakter publiczny lub non-profit

25 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?
Południowy Bałtyk Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Wspólny Sekretariat – Gdańsk, Al. Grunwaldzka tel   Punkty Kontaktowe – w pięciu krajach Programu, w Polsce trzy Punkty w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Szczecin – Anna Błeszyńska, Wydział Współpracy Terytorialnej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego tel Kontrolerzy 1 stopnia – właściwe Urzędy Wojewódzkie

26 Harmonogram Grudzień 2014 II połowa 2015 r.
Przewidywany termin złożenia dokumentu programowego do KE Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie

27 Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Obszar: Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo, negocjacje trwają) Białoruś (negocjacje trwają) Zasięg terytorialny: UE: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja oraz północne części Niemiec (Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn i Dolna Saksonia – tylko region NUTS II Lüneburg) Kraje partnerskie: Białoruś, Norwegia, Rosja: Petersburg, obwód archangielski, obwód wołogodzki, obwód kaliningradzki, Republika Karelii, Republika Komi, obwód leningradzki, obwód murmański, Nieniecki Okręg Autonomiczny, obwód nowogrodzki, obwód pskowski. Budżet mln euro (EFRR) + 5,5 mln euro środków norweskich + ? mln euro (EIS)

28 Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytety
1. Potencjał dla innowacji 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 3. Zrównoważony transport 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej 1.1 Infrastruktura badań i innowacji 1.2 Inteligentna specjalizacja 1.3 Innowacje nietechnologiczne 2.1 Czyste wody 2.2 Energia odnawialna 2.3 Efektywność energetyczna 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost 3.1 Interoperacyjność transportu 3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi 3.3 Bezpieczeństwo morskie 3.4 Żegluga przyjazna środowisku 3.5 Przyjazna środowisku mobilność miejska 4.1 Seed money 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej

29 Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Przykładowe działania
Priorytet 1 – identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury Priorytet 2 – Wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza bałtyckiego; testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Priorytet 3 – optymalizacja logistyki morskiej, np. poprawa zarządzania i monitorowania przepływu transportu Priorytet 4 – Seed money – przygotowanie projektów dotyczących obszarów priorytetowych i działań horyzontalnych w ramach SUE RMB

30 Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Potencjalni beneficjenci
Potencjalni beneficjenci programu: władze i instytucje publiczne ośrodki transferu technologii agencje regionalne stowarzyszenia wyższe uczelnie organizacje badawcze organizacje pozarządowe Instytucje prywatne (w tym przedsiębiorstwa ) - nie jako partner wiodący!

31 Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?
Pytania dotyczące programu – kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym: Monika Strojecka-Gevorgyan tel konsultacje pomysłów na projekt – Wspólny Sekretariat Programu w Rostoku i Rydze  Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa:

32 Harmonogram listopada 2014 r. : Konferencja Programu w Warszawie 3 - 4 grudnia 2014 r. : Seminarium dla wnioskodawców w Rydze grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r. : Nabór wniosków etap 1 – noty koncepcyjne maj - lipiec 2015 r. : Nabór wniosków etap 2 – kompletne aplikacje koniec 2015 r. : Zatwierdzenie projektów do realizacji

33 Europa Centralna 2014 - 2020 Polska Republika Czeska
Republika Słowacka Węgry Słowenia Austria Niemcy (obszar wschodni) Włochy (obszar północny) Chorwacja Nowym Państwem będzie Chorwacja. Z Programu wychodzi Ukraina. Budżet 231,8 mln Euro

34 Europa Centralna 2014 – 2020 Priorytety
Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Priorytet 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych Priorytet 3 Współpraca w obszarze zasobów naturalnych i kulturowych Priorytet 4 Współpraca w obszarze transportu 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy aktorami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej 1.2 Poprawa poziomu wiedzy  i umiejętności dla rozwoju ekonomicznych i społecznych innowacji  w regionach Europy Środkowej 2.1 Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej 2.2 Poprawa strategii energetycznych  o wymiarze terytorialnym i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu 2.3 Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony oraz zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa naturalnego 3.2 Poprawa potencjału dla zrównoważonego korzystania z zasobów i dziedzictwa kulturowego 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu uczynienia  z nich miejsc bardziej przyjaznych do życia 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu lepszego połączenia z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi 4.2 Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego wykorzystywania przyjaznych środowisku rozwiązań multimodalnych

35 Europa Centralna 2014 – 2020 Przykłady działań
Priorytet 1 - projekty zwiększające współpracę pomiędzy sektorem badań, publicznym i prywatnym; projekty z zakresu transferu rezultatów badań naukowych do sektora biznesu Priorytet 2 - identyfikacja nowych metod zmniejszenia zużycia energii; poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Priorytet 3 - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych; promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Priorytet 4 - poprawa regionalnych systemów transportu publicznego

36 Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
Europa Centralna 2014 – Potencjalni beneficjenci Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa – również jako partner wiodący! Organizacje międzynarodowe

37 lipiec 2014 r. – złożenie dokumentu programowego do KE
Harmonogram lipiec 2014 r. – złożenie dokumentu programowego do KE początek 2015 r. – przewidywany nabór projektów

38 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?
Europa Centralna Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Pytania dotyczące programu - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa Agnieszka Burda, Tel oraz konsultacje pomysłów na projekt - Wspólny Sekretariat Techniczny w Wiedniu Telefon – 2403 Mail Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa:

39 30 państw: 28 UE Norwegia Szwajcaria Budżet: 359 mln euro
INTERREG EUROPA 30 państw: 28 UE Norwegia Szwajcaria Budżet: 359 mln euro

40 INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Priorytety Badania i innowacje
Konkurencyjność MŚP Gospodarka niskoemisyjna Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

41 INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Przykłady działań
Priorytet 1 - Przeprowadzanie wzajemnych ocen między regionami o podobnych profilach inteligentnej specjalizacji w celu przeprowadzenia analizy i usprawnienia regionalnych infrastruktur innowacji, Priorytet 2 - Publikacja rekomendacji w zakresie regionalnych programów rozwoju MŚP, sporządzonych w oparciu o analizę pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem różnych projektów i programów Priorytet 3 - Organizacja seminarium, na którym władze regionalne i agencje (np.energetyczne) będą mogły zaprezentować praktyki służące wspieraniu rozwoju spółdzielni energetycznych w zakresie rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych Priorytet 4 - Utworzenie internetowego kompendium zawierającego przykłady pomyślnie wdrożonych środków i projektów polityki regionalnej służących wspieraniu i ochronie różnorodności biologicznej i środowiska.

42 INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Potencjalni beneficjenci
Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych Podmioty prywatne wyłącznie o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych - nie jako partner wiodący!

43 IV-IX 2015 r. – planowany termin naboru projektów
Harmonogram 2-3 grudnia 2014 roku, Bolonia (Włochy) - Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja Programu IV-IX 2015 r. – planowany termin naboru projektów

44 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?
Interreg Europa Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Pytania dotyczące programu - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Anna Stol, Tel oraz Konsultacje pomysłów na projekt - Wspólny Sekretariat Techniczny Lille, Francja Mail Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa:

45 Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt?
Znaczenie transgraniczne, transnarodowe, międzyregionalne Uwzględnianie stanu wiedzy i unikanie powielania rozwiązań Budowanie partnerstw istotnych z punktu widzenia tematu Rozsądny budżet Skoncentrowanie na celach i rezultatach, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do realizacji założeń programów Skuteczne działania promujące projekt

46 Dziękuję za uwagę! Magdalena Dernoga,
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Terytorialnej, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG IVA/VA


Pobierz ppt "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google