Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020

2 www.wzp.p l realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja tematyczna – 11 celów tematycznych, osiąganie konkretnych rezultatów, mierzonych konkretnymi wskaźnikami, wybrane programy – otwarcie na sektor prywatny Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE

3 www.wzp.p l Trzy typy programów: programy transgraniczne: przygraniczne obszary z sąsiadujących państw programy transnarodowe: sąsiadujące regiony z kilku lub kilkunastu państw program międzyregionalny: cała UE + Norwegia i Szwajcaria Partnerstwa w projektac programy transgraniczne: partnerzy z dwóch państw programy transnarodowe i program międzyregionalny: partnerzy z trzech państw EWT - wprowadzenie Trzy typy programów Partnerstwo w projektach

4 www.wzp.p l dofinansowanie w formie refundacji – do 85% międzynarodowe partnerstwo w projektach zasada partnera wiodącego międzynarodowe struktury programów wspólny budżet EWT – ogólne zasady

5 www.wzp.p l Programy EWT 2014-2020 Współpraca transgraniczna Program Współpracy INTERREG VA Południowy Bałtyk Współpraca transnarodowa Europa Centralna Region Morza Bałtyckiego Współpraca międzyregionalnaINTERREG Europa

6 www.wzp.p l Program Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Obszar wsparcia powiększy się o powiaty: Märkisch-Oderland Mecklenburgische Seenplatte

7 www.wzp.p l INTERREG V A 1. Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii–Pomorza Przedniego, 2. Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich w Brandenburgii, 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, 4. Wspólny Sekretariat w Löcknitz, 5. Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG V A przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

8 www.wzp.p l INTERREG V A Planowany budżet Programu INTERREG V A 134 mln euro (EFRR)

9 www.wzp.p l INTERREG V A - beneficjenci Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe, Podmioty prawa publicznego, Osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia, związki, fundacje), NGO, Organizacje otoczenia i wspierania biznesu, centra technologiczne, placówki badawczo-rozwojowe, Instytucje systemu oświaty oraz uczelnie wyższe, Instytucje kultury, sportu, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i służb socjalnych, Zarządzający wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi (parki krajobrazowe, narodowe), Lasy Państwowe, EUWT.

10 www.wzp.p l INTERREG V A Oś priorytetowa I Współpraca transgraniczna (CT 11) – 42,8 mln euro Cel szczegółowy: Intensyfikacja współpracy instytucji

11 www.wzp.p l Oś I Możliwe działania Działania na rzecz współpracy sieciowej podmiotów (priorytetowo w zakresie gospodarki, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, środowiska naturalnego, energii odnawialnej i administracji publicznej/placówek publicznych) Współpraca i projekty na rzecz obywateli Kontynuacja Funduszu Małych Projektów Działania na rzecz wspierania spotkań transgranicznych

12 www.wzp.p l INTERREG V A Oś priorytetowa II Edukacja (CT 10) – 13,4 mln euro Cel szczegółowy: Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego

13 www.wzp.p l Oś II Możliwe działania Edukacja wczesnodziecięca:  Współpraca przedszkoli  Rozbudowa polsko-niemieckich przedszkoli Edukacja szkolna:  Edukacja językowa  Tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej  Rozbudowa polsko-niemieckich szkół  Poprawa wyposażania placówek edukacyjnych  Poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada Kształcenie zawodowe:  Wspólne kształcenie zawodowe oraz tworzenie oferty edukacyjnej  Rozbudowa transgranicznych placówek kształcenia i dokształcania  Poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada Kształcenie wyższe oraz dokształcenie przez całe życie:  Współpraca uniwersytetów i innych podmiotów kształcenia  Projekty wspierające kształcenie przez całe życie

14 www.wzp.p l INTERREG V A Oś priorytetowa III Transport i mobilność (CT 7) – 26,8 mln euro Cel szczegółowy: Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej

15 www.wzp.p l Oś III Możliwe działania Budowa i modernizacja dróg o transgranicznym oddziaływaniu oraz zlokalizowanych blisko granicy, Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mających na celu likwidację deficytów w transgranicznej sieci drogowej (zamknięcie luk) Koncepcje przygotowujące działania inwestycyjne

16 www.wzp.p l INTERREG V A Oś priorytetowa IV Natura i kultura (CT 6) - 42,9 mln euro Cele szczegółowe: Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności

17 www.wzp.p l Oś IV Możliwe działania Dot. celu wzrost atrakcyjności i wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Współpraca placówek kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty Rozbudowa infrastruktury transgranicznych szlaków turystycznych (ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki wodne) Tworzenie i promocja transgranicznych ofert informacyjnych o wspólnym dziedzictwie naturalnym i kulturowym Wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania

18 www.wzp.p l Oś IV Możliwe działania Dot. celu wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności Transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych Transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych

19 www.wzp.p l Harmonogram Grudzień 2014 II połowa 2015 r. Planowany termin złożenia dokumentu programowego do KE Przewidywany termin pierwszych naborów

20 www.wzp.p l INTERREG VA Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Regionalny Punkt Kontaktowy w Szczecinie Magdalena Dernoga, mdernoga@wzp.pl, 91 44 67 211, Marcin Biskupski, mbiskupski@wzp.pl, 91 44 67 115, Wspólny Sekretariat Techniczny w Löcknitz 49 39 754 52 920

21 www.wzp.p l Wybrane regiony: Polski Niemiec Danii Szwecji Litwy Budżet: 83 100 000 euro Południowy Bałtyk 2014-2020

22 www.wzp.p l Południowy Bałtyk 2014-2020 Osie priorytetowe 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

23 www.wzp.p l Południowy Bałtyk 2014-2020 Przykładowe działania Oś 1 – świadczenie usług doradztwa biznesowego w zakresie wprowadzania nowych usług i produktów; przygotowanie transgranicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń i stymulowania transferu innowacji pomiędzy różnymi podmiotami Oś 2 – wspólne działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych; przygotowanie i wdrożenie inwestycji pilotażowych na niewielką skalę wzmacniających niebieską i zieloną infrastrukturę turystyczną i usługi – np. transgraniczne szlaki turystyczne Oś 3 – wspólne opracowanie inteligentnych koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów oraz umożliwiających szersze korzystanie z transportu publicznego Oś 4 – opracowanie, modyfikacja i przetestowanie wspólnych usług transgranicznych, łączących absolwentów i pracodawców (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, targi zatrudnienia) Oś 5 – wspólne działania samorządów/ agencji/ innych instytucji; promowanie współpracy w dziedzinie kultury, dziedzictwa oraz wspólnej tożsamości

24 www.wzp.p l władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne oraz ich zrzeszenia stowarzyszenia i organizacje pozarządowe izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, agencje turystyczne i inne organizacje wsparcia biznesu instytucje edukacyjne oraz badawczo-rozwojowe struktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności parki narodowe i krajobrazowe, organy odpowiadające za zarządzanie obszarami chronionymi Południowy Bałtyk 2014-2020 Potencjalni beneficjenci

25 www.wzp.p l Wspólny Sekretariat – Gdańsk, Al. Grunwaldzka 186 tel. 58 761 00 30 email: southbaltic@southbaltic.eusouthbaltic@southbaltic.eu Punkty Kontaktowe – w pięciu krajach Programu, w Polsce trzy Punkty w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Szczecin – Anna Błeszyńska, Wydział Współpracy Terytorialnej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego tel. 91 44 67 210 Kontrolerzy 1 stopnia – właściwe Urzędy Wojewódzkie Południowy Bałtyk Gdzie uzyskać informacje i pomoc?

26 www.wzp.p l Harmonogram Grudzień 2014 II połowa 2015 r. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie Przewidywany termin złożenia dokumentu programowego do KE

27 www.wzp.p l Obszar: Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo, negocjacje trwają) Białoruś (negocjacje trwają) Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Budżet - 264 mln euro (EFRR) + 5,5 mln euro środków norweskich + ? mln euro (EIS)

28 www.wzp.p l Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Priorytety 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 3. Zrównoważony transport 1. Potencjał dla innowacji

29 www.wzp.p l Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Przykładowe działania Priorytet 1 – identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury Priorytet 2 – Wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza bałtyckiego; testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Priorytet 3 – optymalizacja logistyki morskiej, np. poprawa zarządzania i monitorowania przepływu transportu Priorytet 4 – Seed money – przygotowanie projektów dotyczących obszarów priorytetowych i działań horyzontalnych w ramach SUE RMB

30 www.wzp.p l Potencjalni beneficjenci programu: władze i instytucje publiczne ośrodki transferu technologii agencje regionalne stowarzyszenia wyższe uczelnie organizacje badawcze organizacje pozarządowe Instytucje prywatne (w tym przedsiębiorstwa ) - nie jako partner wiodący! Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Potencjalni beneficjenci

31 www.wzp.p l Pytania dotyczące programu – kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym: Monika Strojecka-Gevorgyane-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl tel. 32 253 90 08 konsultacje pomysłów na projekt – Wspólny Sekretariat Programu w Rostoku i Rydze ideas@eu.baltic.net.ideas@eu.baltic.net Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa: www.cpe.gov.pl Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?

32 www.wzp.p l Harmonogram 26 - 27 listopada 2014 r. : Konferencja Programu w Warszawie 3 - 4 grudnia 2014 r. : Seminarium dla wnioskodawców w Rydze grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r. : Nabór wniosków etap 1 – noty koncepcyjne maj - lipiec 2015 r. : Nabór wniosków etap 2 – kompletne aplikacje koniec 2015 r. : Zatwierdzenie projektów do realizacji

33 www.wzp.p l Europa Centralna 2014 - 2020 Budżet 231,8 mln Euro Polska Republika Czeska Republika Słowacka Węgry Słowenia Austria Niemcy (obszar wschodni) Włochy (obszar północny) Chorwacja

34 www.wzp.p l Priorytet 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych Priorytet 3 Współpraca w obszarze zasobów naturalnych i kulturowych Priorytet 3 Współpraca w obszarze zasobów naturalnych i kulturowych Priorytet 4 Współpraca w obszarze transportu Priorytet 1 Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europa Centralna 2014 – 2020 Priorytety

35 www.wzp.p l Europa Centralna 2014 – 2020 Przykłady działań Priorytet 1 - projekty zwiększające współpracę pomiędzy sektorem badań, publicznym i prywatnym; projekty z zakresu transferu rezultatów badań naukowych do sektora biznesu Priorytet 2 - identyfikacja nowych metod zmniejszenia zużycia energii; poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Priorytet 3 - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych; promocja zasobów dziedzictwa kulturowego Priorytet 4 - poprawa regionalnych systemów transportu publicznego

36 www.wzp.p l Europa Centralna 2014 – 2020 Potencjalni beneficjenci Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa – również jako partner wiodący! Organizacje międzynarodowe

37 www.wzp.p l Harmonogram lipiec 2014 r. – złożenie dokumentu programowego do KE początek 2015 r. – przewidywany nabór projektów

38 www.wzp.p l Pytania dotyczące programu - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa Agnieszka Burda, e-mail: agnieszka.burda@mir.gov.pl Tel. 32 253 90 08 www.europasrodkowa.gov.pl oraz www.ewt.gov.pl konsultacje pomysłów na projekt - Wspólny Sekretariat Techniczny w Wiedniu Telefon +43 1 8908 088 – 2403 Mail info@central2013.eu www.central2020.eu Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa: www.cpe.gov.pl Europa Centralna 2014-2020 Gdzie uzyskać informacje i pomoc?

39 www.wzp.p l INTERREG EUROPA 2014-2020 30 państw: 28 UE Norwegia Szwajcaria Budżet: 359 mln euro

40 www.wzp.p l INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Priorytety Konkurencyjność MŚP Gospodarka niskoemisyjna Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Badania i innowacje

41 www.wzp.p l INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Przykłady działań Priorytet 1 - Przeprowadzanie wzajemnych ocen między regionami o podobnych profilach inteligentnej specjalizacji w celu przeprowadzenia analizy i usprawnienia regionalnych infrastruktur innowacji, Priorytet 2 - Publikacja rekomendacji w zakresie regionalnych programów rozwoju MŚP, sporządzonych w oparciu o analizę pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem różnych projektów i programów Priorytet 3 - Organizacja seminarium, na którym władze regionalne i agencje (np.energetyczne) będą mogły zaprezentować praktyki służące wspieraniu rozwoju spółdzielni energetycznych w zakresie rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych Priorytet 4 - Utworzenie internetowego kompendium zawierającego przykłady pomyślnie wdrożonych środków i projektów polityki regionalnej służących wspieraniu i ochronie różnorodności biologicznej i środowiska.

42 www.wzp.p l INTERREG EUROPA 2014 – 2020 Potencjalni beneficjenci Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych Podmioty prywatne wyłącznie o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych - nie jako partner wiodący!

43 www.wzp.p l Harmonogram 2-3 grudnia 2014 roku, Bolonia (Włochy) - Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja Programu IV-IX 2015 r. – planowany termin naboru projektów

44 www.wzp.p l Interreg Europa 2014-2020 Gdzie uzyskać informacje i pomoc? Pytania dotyczące programu - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl Tel. 32 253 90 08 oraz www.ewt.gov.pl Konsultacje pomysłów na projekt - Wspólny Sekretariat Techniczny Lille, Francja Mail info@interreg4c.eu www.interreg4c.eu Kwalifikowalność wydatków – kontrola I stopnia Centrum Projektów Europejskich strona internetowa: www.cpe.gov.pl

45 www.wzp.p l Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt ? Znaczenie transgraniczne, transnarodowe, międzyregionalne Uwzględnianie stanu wiedzy i unikanie powielania rozwiązań Budowanie partnerstw istotnych z punktu widzenia tematu Rozsądny budżet Skoncentrowanie na celach i rezultatach, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do realizacji założeń programów Skuteczne działania promujące projekt

46 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę! Magdalena Dernoga, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Terytorialnej, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG IVA/VA 91 44 67 211 mdernoga@wzp.pl.


Pobierz ppt "Www.wzp.p l Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google