Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok styczeń 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok styczeń 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok styczeń 2015 roku

2 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Dochody naszego Miasta w 2015 roku wyniosą 180.613.606,71 zł. dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające z gospodarowania majątkiem Miasta 169.332.608,71 zł11.280.998,00 zł Są to:

3 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Skąd weźmiemy środki? z podatków i opłat lokalnych 51.369.420,00 zł z podatków dochodowych mieszkańców i przedsiębiorców (PIT, CIT) 43.888.707,00 zł subwencja z budżetu państwa 42.687.721,00 zł z gospodarowania majątkiem miasta 11.280.998,00 zł z pozyskanych środków zewnętrznych 9.660.724,71 zł

4 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Ile wydamy w 2015 roku? Na bieżącą realizację zadań 159.422.296,71 zł Na gospodarowanie majątkiem Miasta 19.414.160,00 zł 178.836.456,71 zł Na co?

5 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na oświatę i wychowanie wydamy 65.896.534,14 zł 37.458.280,00 zł, (41,33% budżetu). Subwencja oświatowa wynosi, Kwoty te pokrywają 60,84% wydatków na oświatę. Zatem różnicę w wysokości 25.801.871,14 zł pokryjemy z dochodów własnych Miasta. zaś dotacja dla przedszkoli wynosi 2.636.383,00 zł.

6 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 szkoły podstawowe 25.732.102,17 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492.491,00 zł przedszkola 19.050.183,00 zł gimnazja 15.561.942,00 zł Oświata i wychowanie

7 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 dowożenie uczniów 103.560,00 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 150.000,00 zł stołówki szkolne 1.678.416,97 zł pływalnie szkolne 2.281.199,00 zł Oświata i wychowanie 1.367.728,86 zł świetlice szkolne

8 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na pomoc społeczną wydamy 37.517.142,71 zł 25.843.882,71 zł (23,53% budżetu). Dotacja z budżetu państwa wynosi i pokrywa 68,89% wydatków na pomoc społeczną. Różnicę w wysokości 11.673.260,00 zł pokryjemy z dochodów własnych Miasta.

9 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 W ramach pomocy społecznej sfinansujemy: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 165.342,00 zł rodziny zastępcze i wspieranie rodziny 19.760.602,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS 5.459.908,84 zł dodatki mieszkaniowe 2.761.282,00 zł zasiłki stałe 3.086.668,00 zł usługi opiekuńcze 153.371,00 zł wydatki na funkcjonowanie MOPS 3.534.435,00 zł

10 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Natomiast pozostała działalność pomocy społecznej obejmie: 1.225.256,00 zł finansowanie Domu Dziennego Pobytu 224.317,00 zł 170.000,00 zł finansowanie prac społecznie użytecznych finansowanie dożywiania dzieci i dorosłych w wysokości W ramach polityki społecznej sfinansujemy także funkcjonowanie żłobka w kwocie 1.000.000,00 zł.

11 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 10.446.779,00 zł (6,55% budżetu). 5.734.508,00 zł oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni 1.396.710,00 zł oświetlenie miasta 1.842.000,00 zł gospodarka odpadami W tym m. in. schronisko dla bezdomnych zwierząt 380.000,00 zł Powstanie Zakład Obsługi Miasta.

12 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na transport i łączność wydamy 8.553.610,00 zł, (5,37% budżetu). bezpłatna komunikacja miejska stopniowe zamykanie strefy płatnego parkowania.

13 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydamy 4.711.300,00 zł, (2,96% budżetu). Z tych środków utrzymywać będziemy tomaszowskie instytucje kultury. Utworzymy Tomaszowskie Centrum Kultury. Do kalendarza imprez kulturalnych powrócą Dni Tomaszowa.

14 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na kulturę fizyczną wydamy 2.920.278,00 zł, (1,83% budżetu). Ze środków tych utrzymywany będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz finansowane będą dotacje dla klubów i organizacji sportowych, a także stypendia dla wyróżniających się tomaszowskich sportowców.

15 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na finansowanie działań z zakresu ochrony zdrowia wydamy 2.456.648,00 zł, (1,54% budżetu). Ze środków tych finansowane będzie utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, jako instytucji wspierającej najmłodszych potrzebujących szczególnego rodzaju wsparcia i ich rodziców. Jednocześnie z tego źródła finansowane są wszelkie działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi oraz promowania zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

16 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta wydamy kwotę 1.826.766,00 zł, (1,15% budżetu). Planujemy zakupić dwa nowoczesne wozy strażackie.

17 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Nasze wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosą 1.320.500,00 zł, (0,83% budżetu).

18 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Wydatki na turystykę i promocję osiągną wartość 467.776,00 zł, (0,29% budżetu).

19 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Nasze wydatki na administrację publiczną to 13.828.740,00 zł, (8,67% budżetu). Na obsługę długu publicznego wydamy 2.976.738,00 zł, (1,87% budżetu). Planowany stan zadłużenia na koniec 2015 r.: 76.482.758,70 zł Zadłużenia na koniec roku będzie stanowić 42% przewidywanych dochodów.

20 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Wykaz zadań inwestycyjnych – wydatki majątkowe w 2015 roku 19.414.160,00 zł. 4.500.000,00 zł Przebudowa wiaduktu w ciągu ulic Gminna - Cisowa 5.000.000,00 zł Budowa ulicy Chopina Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należą:

21 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 615.000,00 zł Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa: Agatowa, Turkusowa, Szafirowa, Szmaragdowa 415.000,00 zł Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańska Będziemy kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne w ramach projektów:

22 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 198.000,00 zł Przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy Nadrzecznej Będziemy podejmować nowe wyzwania, do których należy realizacja projektów: Rekultywacja składowiska odpadów 150.000,00 zł 1.220.160,00 zł Współpraca z powiatem tomaszowskim w zakresie przebudowy dróg i mostów na terenie miasta

23 Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia kolejnych projektów, jeśli otrzymamy na nie środki zewnętrzne. Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Projekt „Miasto nad rzeką” Projekt „Miasto otwarte”

24 Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 Aby wspierać rozwój mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego na każdym etapie ich życia, będziemy realizować następujące projekty: 190.733,00 zł„Kolorowe przedszkole” 396.315,87 zł „Wsparcie”

25 W tegorocznym budżecie wygospodarowaliśmy rezerwę inwestycyjną w wysokości 4.902.000,00 zł, z której realizowane mogą być dodatkowe zadania. Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015

26 Dziękuję za uwagę! W prezentacji wykorzystano grafiki (pliki cyfrowe) dostępne publicznie.


Pobierz ppt "Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok styczeń 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google