Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 1 Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Doświadczenia Małopolski Education, Employment, Europe 21- 22 wrzesień 2006

2 2 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Zakładane efekty polityki zatrudnienia w Strategii Lizbońskiej 2000 - 2010 Do roku 2010 zwiększenie stopy zatrudnienia UE: Dla ludności w wieku 15- 64 do poziomu 70 % (I kw. 2006 – 45,2 %; wg Krajowej Strategii Zatrudnienia do 2013 58-60%) Dla kobiet do poziomu 60 % (I kw. 2006 – 38,6%; wg KSZ do 2013 50 – 52%) Dla osób starszych w wieku 55- 64 do poziomu 50 % Cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia mają przyczynić się do realizacji celu nadrzędnego Unii Europejskiej określonego w Strategii Lizbońskiej: Uczynienia gospodarki Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjną i innowacyjną gospodarką Świata.

3 3 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia

4 4 Charakterystyka regionalnego rynku pracy w świetle raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (rok 2005) znaczna koncentracja bezrobocia ze względu na zawody - 59,7% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych jest w 30 zawodach i specjalnościach z pośród 1443 najliczniejszą kategorią zawodową wśród bezrobotnych są osoby bez zawodu (12,3% ogółu bezrobotnych) absolwenci zarejestrowani w urzędach pracy w I półroczu 2006 r. stanowili 3,3% ogółu bezrobotnych wśród absolwentów najbardziej liczebną kategorię stanowiły następujące zawody: bez zawodu (absolwenci szkół ogólnokształcących - 3229), asystent ekonomiczny (805), sprzedawca (564), pracownik biurowy (439) oraz ekonomista (373).

5 5 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Zapotrzebowanie pracodawców na określone zawody i specjalności w Małopolsce Budownictwo i branże okołobudowlane: murarz, robotnik budowlany, stolarz budowlany, technik budownictwa, malarz budowlany, zbrojarz-brukarz Usługi bezpośrednie: sprzedawca; kucharz; krawiec; pozostali sprzedawcy i demonstratorzy; kelner; stolarz meblowy Obróbka metali, mechanika maszyn i urządzeń: ślusarz, mechanik samochodów osobowych, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, tokarz, pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń Inne: pracownik biurowy*, kierowca samochodu osobowego

6 6 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Kluczowe kompetencje zawodowe mieszkańców wskazywane przez pracodawców w wyniku prowadzonych badań: Specjalistyczne umiejętności praktyczne i uprawnienia w danej dziedzinie ( m.in. obsługa kas fiskalnych, wózków widłowych, dźwigów, uprawnienia budowlane) Znajomość języków obcych, w szczególności wśród pracowników sektora usługowego, turystyki, handlu i kultury Umiejętności interpersonalne - obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia Szybkie czytanie i rozumienie tekstu, w szczególności dla pracowników sektora usług niematerialnych Obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w danych branżach

7 7 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Bariery wewnętrzne utrudniające start zawodowy: Brak doświadczenia i umiejętności pracowniczych Brak aktywnej postawy Brak motywacji Brak informacji o rynku pracy Brak umiejętności poszukiwania zatrudnienia Nieadekwatna oceny własnych predyspozycji i przygotowania zawodowego Mała mobilności zawodowa i geograficzna

8 8 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Główne wyzwania dla współpracy małopolskiego rynku edukacji i pracy: Modernizowanie programów nauczania i stopniowe odchodzenie od kierunków, na które nie ma zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy Rozwijanie współpracy z pracodawcami funkcjonującymi w danej branży Ukierunkowanie na doskonalenie praktycznych umiejętności uczniów i studentów Unowocześnienie warsztatu szkolnego i metod dydaktycznych Rozwijanie współpracy z sektorem badawczo rozwojowym funkcjonującym w ramach danej branży

9 9 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Zadania Województwa Małopolskiego w zakresie kształcenia ustawicznego: *13) Koordynuje działania w zakresie kształcenia Ustawicznego, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności diagnozuje potrzeby rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy określa i wdraża instrumenty służące dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych, prowadzi dialog społeczny w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego pracowników i poszukujących pracy *16) Współpracuje z organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy *Art. 8. & 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*

10 10 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Działania realizowane przez Województwo Małopolskie – WUP w Krakowie na rzecz partnerstwa rynku pracy i edukacji Rozwijanie partnerstwa z instytucjami rynku pracy, edukacji i szkoleń działającymi w obszarze kształcenia ustawicznego poprzez organizacje spotkań i seminariów wzajemna wymiana informacji między instytucjami realizującymi zadania związane z kształceniem ustawicznym przystąpienie Małopolski do FREREF - Fundacji Regionów Europejskich na Rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym i udział w sesjach Letniego Uniwersytetu Europejskiego na Rzecz Badań i Innowacji w Kształceniu Ustawicznym projekt współpracy z Pole Rhone Alpes de l’Orientation – forum wymiany doświadczeń w obszarze poradnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego w Małopolsce w oparciu o doświadczenie w tym zakresie PRAO

11 11 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Działania realizowane przez Województwo Małopolskie – WUP w Krakowie na rzecz partnerstwa rynku pracy i edukacji Projekty realizowane: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Projekt parasolowy 4 Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego Badań i Innowacji na rzecz Kształcenia Ustawicznego Projekt Phare 2001 i Phare 2002 - Podprojekt: Lokalne partnerstwa na rzecz zatrudnienia Projekty w przyszłości: Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń ALOES – Aktywne Lokalne Ośrodki Ekonomii Społecznej Regionalny model obsługi inwestorów w zakresie pozyskiwania rozwoju zasobów ludzkich „Skorzystaj z doświadczenia innych – projekt staży zagranicznych dla pracowników służb zatrudnienia”, Program Leonardo da Vinci

12 12 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Misja Obserwatorium: Dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej rynku pracy ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego Małopolski Cel główny Projektu: Stworzenie modelu zarządzania informacją dla instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki regionalnej i uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących rynku pracy i jego otoczenia Planowy okres realizacji projektu: kwiecień 2006 – grudzień 2007 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia

13 13 „ Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy – Projekt Parasolowy” Cel główny Projektu: Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć EFS poprzez: stworzenie platformy współpracy pomiędzy beneficjentami popularyzację dobrych praktyk z obszaru konstruowania i zarządzania projektami. Beneficjenci Ostateczni – łącznie 50 instytucji: Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia instytucje szkoleniowe instytucje dialogu społecznego instytucje partnerstwa lokalnego Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia

14 14 4. Sesja Letniego Uniwersytetu Europejskiego Badań i Innowacji na rzecz Kształcenia Ustawicznego Szansą na Rozwój Małopolskiego Rynku Pracy, Edukacji i Szkoleń Cele projektu: podniesienie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy i edukacji poprzez zapewnienie im możliwości udziału w „4. Sesji Letniego Europejskiego Uniwersytetu Badań i Innowacji na Rzecz Kształcenia Ustawicznego” skupienie wokół tematyki kształcenia ustawicznego zarówno decydentów, naukowców jak i praktyków zaznajomienie z skutecznymi rozwiązaniami w tej dziedzinie wypracowanymi w innych regionach Europy Rezultaty projektu: wypracowanie wspólnych wniosków, co do sytuacji kształcenia ustawicznego w Małopolsce; zapoczątkowanie tworzenia w Małopolsce partnerskiej współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze kształcenia ustawicznego Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia

15 15 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Projekty PHARE 2001 i PHARE 2002 Podprojekt: Lokalne partnerstwa na rzecz zatrudnienia Cel: Rozwijanie potencjału społeczności lokalnych i pomoc w budowaniu modelu współdziałania szkoły zawodowej z partnerami lokalnymi poprzez: - przekształcania i modernizacji dotychczasowej oferty kształcenia zawodowego - tworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz dostosowania programów nauczania szkolnictwa zawodowego do stale zmieniających się potrzeb rynku pracy

16 16 Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Cele projektu: MODUŁ KOOPERACJA - Usprawnienie koordynacji działań władz regionalnych w zakresie kształcenia ustawicznego MODUŁINFORMACYJNY – Zwiększenie efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów informacyjnych przez przedstawicieli sektorów edukacja – szkolenie - zatrudnienie MODUŁ DOSKONALENIE ZAWODOWE – Podniesienie wiedzy z zakresu informacji zawodowej i o rynku pracy wśród pracowników instytucji zajmujących się kształceniem ustawicznym Okres realizacji projektu: sierpień 2006 – marzec 2008 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia

17 17 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia ALOES – Aktywne Lokalne Ośrodki Ekonomii Społecznej Cele: Główny: Wzmocnienie efektywności funkcjonowania małopolskich instytucji rynku pracy działających w obszarze ekonomii społecznej. Szczegółowe: Rozwijanie współpracy pomiędzy małopolskimi instytucjami rynku pracy działającymi w obszarze ekonomii społecznej, usprawniającej ich działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu ekonomii społecznej kadry zarządzającej i pracowników instytucji rynku pracy działających w obszarze ekonomii społecznej. Upowszechnienie informacji nt. ekonomii społecznej wśród mieszkańców Małopolski. Okres realizacji projektu: październik 2006 – luty 2008

18 18 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Regionalny model obsługi inwestorów w zakresie pozyskiwania rozwoju zasobów ludzkich Cel: zorganizowanie i wdrożenie regionalnego modelu wsparcia inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie Małopolski z wykorzystaniem istniejących instrumentów w zakresie pozyskiwania i rozwoju zasobów ludzkich. Opracowane i wdrożone zostaną organizacyjne formy obsługi inwestorów oraz wskazani zostaną partnerzy realizujący tę obsługę. Świadczona obsługa i zastosowane instrumenty wsparcia będą ściśle związane ze specyfiką złożonej oferty inwestycyjnej i oczekiwań inwestora w zakresie pozyskiwania i rozwoju potrzebnych mu kadr.

19 19 Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia „Skorzystaj z doświadczenia innych – projekt staży zagranicznych dla pracowników służb zatrudnienia” Program Leonardo da Vinci Cele: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy poprzez udział w stażach zagranicznych. Założeniem jest, iż uczestnikami staży będą pracownicy zaangażowani w przygotowanie i realizację projektów finansowanych z EFS poznania zagadnień z zakresu m.in.: aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości, działalności firm socjalnych, badań i monitoringu rynku pracy Okres realizacji projektu: styczeń 2007 – grudzień 2008

20 20 Dziękuję Państwu za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 www.wup-krakow.pl Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia


Pobierz ppt "1 Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Partnerstwo Instytucji Rynku Pracy i Edukacji Warunkiem Efektywnych Działań dla Zatrudnienia Doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google