Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Łagodzenie skutków bezrobocia na rynku pracy Powiatu Drawskiego w roku 2007 Działalność Powiatowego Urzędu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Łagodzenie skutków bezrobocia na rynku pracy Powiatu Drawskiego w roku 2007 Działalność Powiatowego Urzędu."— Zapis prezentacji:

1 1 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Łagodzenie skutków bezrobocia na rynku pracy Powiatu Drawskiego w roku 2007 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Drawsko Pomorskie; wrzesień 2007 DRUK NR 547

2 2 Powiat Drawski – 27,2 % wg. Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 26.09.2007 r. (M.P. z 2007 nr 71 poz. 772)

3 3

4 4

5 5

6 6 STAN BEZROBOCIA W POWIECIE DRAWSKIM W LATACH 2003-2007 * Absolwenci – brak pojęcia absolwent w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) obowiązującej od 01.06.2004 r.

7 7

8 8 STAN BEZROBOCIA W POWIECIE DRAWSKIM 07.2006 - 07.2007 r. * stopa bezrobocia – jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo ** wskaźnik bezrobocia – jest to stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siły roboczej

9 9 Liczba bezrobotnych i wskaźnik bezrobocia w gminach (w okresie: 07/2006 – 07/2007)

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W PODZIALE NA WIEK, STAŻ PRACY, WYKSZTAŁCENIE

18 18 ZAGRANICZNE MIGRACJE ZAROBKOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2006 – 2007

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Całkowita wartość projektu: 670 196,76 zł Projekt "Druga szansa" Działanie 1.5 SPO RZL 2004 - 2006 (realizacja od 02.01.2007 do 31.03.2008)

32 32 Środki Funduszu Pracy w tys. zł w latach 2003-2007 (w roku 2007 stan funduszy przewidywanych do pozyskania) Wyszczególnienie20032004200520062007 Algorytm3 867 100,002 791 100,004 332 100,005 666 200,006 427 500,00 EFS0,00717 600,001 802 000,001 890 600,002 128 400,00 Rezerwa MGiP/MPiPS1 050 500,001 075 625,00600 000,00871 600,00912 000,00 PHARE0,00 361 531,000,00 Rezerwa Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 0,00 66.500,00

33 33 * * średnie miesięczne wydatki PUP na aktywne formy w II półroczu 2007 r. to 800-900 tys. zł

34 34 Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do 30.09.2007 r. skorzystało 2471 osób bezrobotnych, w tym: 615 osób – prace interwencyjne, 164 osoby – roboty publiczne, 235 osób – szkolenia, 589 osób – staże 350 osób – przygotowanie zawodowe 41osób – dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej 36osób – refundacja kosztów utworzenia miejsca pracy ok. 441 osób – prace społecznie użyteczne (średnio miesięcznie)

35 35 EURES W ramach realizacji działań z zakresu sieci EURES za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w okresie od 01.01.2007 do 30.09.2007 r. skierowano 406 osób do pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

36 36 Usługi rynku pracy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pośrednictwo pracy usługi EURES poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy organizacja szkoleń

37 37 Instrumenty rynku pracy (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) dofinansowanie kosztów przejazdu... dofinansowanie kosztów zakwaterowania... dofinansowanie podjęcie działalności gospodarczej... finansowanie dodatków aktywizacyjnych… dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy... refundowanie kosztów poniesionych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego… dofinansowanie studiów podyplomowych…

38 38 „ Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy” to: bezrobotni do 25 roku życia długotrwale bezrobotni bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia bezrobotni niepełnosprawni

39 39 „ Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy” po nowelizacji ustawy to: bezrobotni do 25 roku życia bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotni powyżej 50 roku życia bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia bezrobotni niepełnosprawni

40 40 Formy aktywizacji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy prace interwencyjne...... staże..... przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.... roboty publiczne..... stypendia.... refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.... prace społecznie użyteczne …

41 41 Nowe standardy usług rynku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r.) 1.Postępowanie pośrednika pracy przy podejmowaniu kontaktu z rejestrowanym bezrobotnym obejmuje: Bezrobotny z prawem do zasiłku musi zgłosić się do Pośrednictwa Pracy PUP w okresie nieprzekraczającym 7 dni od daty rejestracji w celu przedstawienia mu ofert pracy lub innych usług runku pracy Bezrobotny bez prawa do zasiłku musi zgłosić się do Pośrednictwa Pracy PUP w okresie nieprzekraczającym 30 dni od daty rejestracji w celu przedstawienia mu ofert pracy lub innych usług runku pracy 2.Postępowanie przy utrzymywaniu kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy obejmuje: Pośrednik pracy ma obowiązek raz na 3 m-ce przeprowadzić analizę karty rejestracyjnej bezrobotnego lub poszukującego pracy pod kątem przedstawionych mu ofert pracy lub innych usług runku pracy Jeżeli w okresie 3 m-cy bezrobotnemu lub poszukującemu pracy nie zostanie przedstawiona oferta pracy lub inna propozycja, należy wyznaczyć w okresie 21 dni termin stawiennictwa bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu przedłożenia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ustalenie możliwości udzielenia innej formy pomocy przez PUP. Zatwierdził: ……………………………………


Pobierz ppt "1 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Łagodzenie skutków bezrobocia na rynku pracy Powiatu Drawskiego w roku 2007 Działalność Powiatowego Urzędu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google