Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
PROCEDURA WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W WYPADKACH MASOWYCH I KATASTROFACH

2 Podstawy prawne (1) PS Ustawa o pomocy społecznej
Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscy-plinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętno-ści samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

3 Podstawy prawne (2) ZK Ustawa o zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania na nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

4 Podstawy prawne (3) ZK Do zadań wojewody i starosty w sprawach zarządzania kryzysowego, odpowiednio na terenie województwa i powiatu, należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń.

5 Podstawy prawne (4) Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w odrębnych ustawach

6 Zalecenia wojewody dot. Procedury
włączenie do powiatowych planów zarządzania kryzysowego Procedury, po uprzednim dostosowaniu jej treści do poziomu powiatu, przygotowanie stosownych procedur oraz porozumień szczegółowych, o których mowa w Procedurze, uwzględnienie treści zawartych w Procedurze w materiałach wykorzystywanych na bieżąco przez podmioty realizujące na terenie powiatu zadania interwencji kryzysowej.

7 Doświadczenia Katastrofa MTK, Katowice, I’06 r.
Katastrofa KWK Halemba, Ruda Śl., XI’06 r. Wypadek autokaru, Serbia, VII’08 r. Katastrofa KWK Wujek-Śląsk, Ruda Śl., IX’09 r. Katastrofa lotnicza, Smoleńsk, IV’10 r. Powodzie, V-VI, IX’10 r.

8 Skład zespołu (1) OIK Bielsko-Biała, Katowice, Ruda Śl., Siemianowice Śl., Sosnowiec, Sekcja Psychologów KWP w Katowicach, WZK UM w Rudzie Śl., MOPS w Rudzie Śl., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, O. Zamiejscowy w Katowicach

9 Skład zespołu (2) Śląski Oddział Wojewódzki NFZ,
Wydział Polityki Społecznej Śl. UW, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śl. UW, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW.

10 Cel procedury Zapewnienie skutecznego wsparcia i pomocy psychologicznej po zaistnieniu sytuacji kryzysowej osobom poszkodowanym, ich bliskim oraz osobom zaangażowanym w działania ratownicze

11 Główne założenia Działania realizowane siłami powiatowymi, z wykorzystaniem interwentów psychologicznych. Wsparcie na podstawie porozumień międzypowiatowych. Zapisy procedury bazują na standardach wsparcia i pomocy psychologicznej. Definiuje zasady współpracy instytucji świadczących wsparcie i pomoc psychologiczną oraz innych podmiotów (szpital, zakład pracy, ...)

12 Procedura określa (1) Zasady dysponowania informacją o zdarzeniu: - zadania WCZK, - zadania LKRM, - zadania PCZK, - zadania Koordynatora PWP; Podział kompetencji; Organizację interwencji (wybrane): - zadania Koordynatora PWP, - zadania interwenta dowodzącego, - zadania dyrektora szpitala, - zdarzenie kryzysowe poza granicami RP;

13 Procedura określa (2) Etapy wsparcia psychologicznego;
Zalecenia dla uniknięcia powtórnego traumaty-zowania uczestników zdarzenia kryzysowego: - decydenci, - rzecznicy prasowi decydentów i/lub służb; Działania odreagowujące dla osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie pomocy poszkodowanym: - czynniki oraz zdarzenia powodujące szczególny stres, - organizacja działań odreagowujących;

14 Procedura określa (3) Wymogi dla miejsca obsługi poszkodowanych i ich bliskich; Mechanizm bieżącej analizy i doskonalenia systemu wsparcia psychologicznego.

15 Instrukcja określa Psychologiczną pierwszą pomoc;
Zasady opanowania silnych emocji; Zasady pracy z dziećmi; Zasady pomocy ewakuowanym: - etapy postępowania, - zasady interwencji wobec grupy osób, - postępowanie z dziećmi, - postępowanie z osobami starszym.

16 Działania uzupełniające
Podpisanie porozumień o współpracy - działania odreagowujące dla osób bezpośrednio zaanga-żowanych w świadczenie pomocy poszkodowanym - KCP w Katowicach, - OLNiZO "Dąbrówka" w Gliwicach.

17

18 Identyfikacja osób funkcyjnych
Kamizelki dla powiatu: - POLICJA DOWÓDCA, - PSP DOWÓDCA, - KOORDYNATOR ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, - INTERWENT PSYCHOLOGICZNY – 1/50 tys. mieszk. PSYCHOLOG POLICYJNY

19

20 Dziękujmy za uwagę Małgorzata Malinowska - Podbeskidzki OIK Jacek Zagórski – WBiZK ŚUW

21


Pobierz ppt "PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google