Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

2 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Badaniu ewaluacyjnemu zostało poddane wymaganie 11: Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględniając wnioski z analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

3 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Przedmiotem ewaluacji były efekty pracy dydaktycznej: wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki egzaminów próbnych, wyniki klasyfikacji semestralnej.

4 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Jako cel ewaluacji ustalono: ocenę wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkoły oraz wzrostu efektów kształcenia.

5 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
W planowaniu ewaluacji wewnętrznej sformułowano następujące pytania kluczowe: 1. W jaki sposób szkoła opracowuje analizę wyników egzaminów zewnętrznych i próbnych egzaminów? 2. Jakie metody są wykorzystywane do przeprowadzania analizy wyników egzaminu? 3. Na ile przeprowadzane analizy wyników odnoszą się do kontekstu lat poprzednich? 5. Na ile przeprowadzone analizy wyników mają ciągły charakter i wskazują tendencję zmian?

6 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
6. W jakiej formie, jak często i komu przedstawiane są wnioski z analiz? 7. W jaki sposób szczegółowe opracowania wyników egzaminów i wynikające z nich wnioski przekazywane są nauczycielom poszczególnych przedmiotów w celu dalszej pracy nad wyłonionymi problemami? 8. W jaki sposób są wdrażane rekomendacje wynikające z wniosków z przeprowadzonej analizy wyników egzaminów? 9. W jakim stopniu wdrażane działania przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

7 CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Kryteria ewaluacji: poprawność i rzetelność analizy wyników egzaminów zawodowych, kompleksowość analizy wyników egzaminów zawodowych, przydatność i ciągłość analizy wyników egzaminów zawodowych.

8 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od września 2013 r. do maja 2014 r. zgodnie z harmonogramem działań ewaluacyjnych.

9 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI
W przebiegu ewaluacji wykorzystano następujące metody badawcze: 1. analizę dokumentów: opracowania liczbowe - wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013, wyniki egzaminów próbnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, wyniki klasyfikacji semestralnej w roku szkolnym 2012/2013,plany/programy nauczania, protokoły z zebrań Zespołu Przedmiotowo- Metodycznego, protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej; 2. analizę ankiet przeznaczonych dla nauczycieli i słuchaczy.

10 REKOMENDACJE 1. Kontynuować przeprowadzanie analizy wyników egzaminów zawodowych z użyciem statystycznych i jakościowych metod analizy danych. 2. Kontynuować przeprowadzanie próbnych egzaminów zawodowych jako jednej z form sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy. 3. Wykorzystywać wnioski z analizy wyników egzaminów zawodowych do organizacji procesów edukacyjnych z udziałem wszystkich nauczycieli w zakresie poszczególnych zawodów.

11 REKOMENDACJE 4. Organizować zajęcia pozalekcyjne w sposób umożliwiający udział wszystkich zainteresowanych słuchaczy oraz zaplanować działania służące rozpowszechnieniu informacji o tych zajęciach, np. umieszczenie informacji zawierających ofertę i harmonogram zajęć na tablicy Rady Młodzieży oraz stronie internetowej szkoły. 5. Zaplanować działania motywujące słuchaczy do systematycznej nauki oraz obowiązkowego udziału w egzaminach próbnych, np. na przykładzie absolwentów, którzy podjęli pracę w zawodzie dzięki swojemu zaangażowaniu i solidnej pracy (śledzić los absolwentów); prowadzić systematyczne ocenianie bieżące,

12 REKOMENDACJE 6. Zmotywować nauczycieli uczących w zawodach asystent osoby niepełnosprawnej i asystentka stomatologiczna do udziału w szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów. 7. Budować u słuchaczy poczucie odpowiedzialności za ich własny rozwój zawodowy (spotkania z doradcą zawodowym, przeprowadzenie rozmowy przez opiekuna semestru z wychowankami na temat własnego rozwoju zawodowego).


Pobierz ppt "CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google