Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powerpoint Templates Slajd 1 Powerpoint Templates Operacyjne sterowanie produkcją Dr inż. Piotr Chwastyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powerpoint Templates Slajd 1 Powerpoint Templates Operacyjne sterowanie produkcją Dr inż. Piotr Chwastyk"— Zapis prezentacji:

1 Powerpoint Templates Slajd 1 Powerpoint Templates Operacyjne sterowanie produkcją Dr inż. Piotr Chwastyk email: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Sterowanie wewnątrzkomórkowe

2 Powerpoint Templates Slajd 2 planowanie:planowanie: –określenie programu i tworzenie zleceń –określenie zapotrzebowania materiałowego –określenie terminów realizacji –przygotowanie i przydział pracy planowanie:planowanie: –określenie programu i tworzenie zleceń –określenie zapotrzebowania materiałowego –określenie terminów realizacji –przygotowanie i przydział pracy W zakres sterowania produkcją wchodzi kontrola:kontrola: –pomiar danych –kontrola ilościowa –kontrola terminów –kontrola kosztów –kontrola jakości –analiza odchyleń i przyczyn kontrola:kontrola: –pomiar danych –kontrola ilościowa –kontrola terminów –kontrola kosztów –kontrola jakości –analiza odchyleń i przyczyn regulowanie:regulowanie: –interwencja regulacyjna –zabezpieczenie jakości –korekty planu regulowanie:regulowanie: –interwencja regulacyjna –zabezpieczenie jakości –korekty planu

3 Powerpoint Templates Slajd 3 planowanie międzykomórkoweplanowanie międzykomórkowe – zadaniem jego jest koordynacja pomiędzy poszczególnymi komórkami produkcyjnymi. –W przypadku specjalizacji przedmiotowej koordynacja międzykomórkowa nie występuje w ogóle lub występuje w nazwanym zadaniu. –W przypadku specjalizacji technologicznej, funkcje planowania operatywnego rozszerzają się, bo proces produkcyjny wyrobu przebiega przez wiele komórek produkcyjnych. planowanie wewnątrzkomórkoweplanowanie wewnątrzkomórkowe – zadaniem jego jest wyznaczenie i koordynowanie planów pracy stanowiska roboczego wchodzących w skład danej komórki. Z metodycznego punktu widzenia planowanie operatywne dzieli się na:

4 Powerpoint Templates Slajd 4 Sterowanie wewnątrzkomórkowe - będące ciągiem prac związanych z wyznaczaniem zadań dla KP 1 stanowisk roboczych w oparciu o plan komórki produkcyjnej wyższego stopnia: –sterowanie przebiegiem produkcji w liniach potokowych, –sterowanie przebiegiem produkcji w komórkach produkcyjnych (specjalizacja przedmiotowa), –sterowanie przebiegiem produkcji i rozdzielnictwo robót w komórkach produkcyjnych (specjalizacja technologiczna).

5 Powerpoint Templates Slajd 5 Metody wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji Sterowanie wewnątrzkomórkowe obejmuje prace związane z wyznaczaniem i kontrolą realizacji zadań produkcyjnych dla podstawowych komórek produkcyjnych. Specyfika polega na przygotowaniu i kontroli gotowości środków służących wykonaniu zadania (materiały, stanowiska, pomoce warsztatowe, obsada, transport, dokumentacja warsztatowa itp.) oraz ewidencji i kontroli wykonania zadania.

6 Powerpoint Templates Slajd 6 Cele wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji: zakończenie prac w planowanym czasie, skrócenie do minimum cykli produkcyjnych wyrobów, ograniczenie do minimum czasów przygotowawczo-zakończeniowych. Cele wewnątrzkomórkowego sterowania przepływem produkcji: zakończenie prac w planowanym czasie, skrócenie do minimum cykli produkcyjnych wyrobów, ograniczenie do minimum czasów przygotowawczo-zakończeniowych.

7 Powerpoint Templates Slajd 7 Sterowanie przebiegiem produkcji w liniach potokowych zsynchronizowanych Miarą wydajności jest takt (takt transportowy). Zadanie zmianowe określa się z zależności: gdzie: P o - liczba wyrobów w planie okresowym linii, F o - efektywny okresowy fundusz czasu linii, g - liczba godzin pracy na zmianę. Plan okresowy (np. miesięczny) wynika bezpośrednio z planu komórki nadrzędnej lub współpracującej i jest jednocześnie planem dla każdego stanowiska w linii.

8 Powerpoint Templates Slajd 8 Podstawą sterowania są: bieżąca ewidencja wykonanej na każdej zmianie liczby dobrych przedmiotów i narastająco od początku okresu planistycznego, liczba braków oraz ewidencja stanu zapasu cyklicznego na linii (uzupełniany do wysokości normatywu na każdej zmianie lub codziennie). Z i = Z i-1 – p i-1 – b i-1 +d i-1 gdzie: Z i - stan zapasu na koniec bieżącej zmiany, Z i-1 - stan zapasu na koniec poprzedniej zmiany, p i-1 - liczba przedmiotów dobrych wykonanych w trakcie poprzedniej zmiany, b i-1 - liczba braków powstałych w trakcie poprzedniej zmiany, d i-1 - liczba sztuk materiału dostarczonego na linię w trakcie poprzedniej zmiany.

9 Powerpoint Templates Slajd 9 Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych stałych niezsynchronizowanych Dążenie do w miarę pełnego wykorzystania funduszu czasu pracy pracowników. Normatywem jest okres obsługi linii, okres, po upływie którego powtórzy się identyczny przebieg pracy pracowników. Sterowanie polega na codziennej kontroli następujących wartości: liczba dobrych przedmiotów spływających z linii, liczba powstałych braków, stan zapasów przedmiotów na linii, stan dostaw materiałów na linię.

10 Powerpoint Templates Slajd 10 Sterowanie przepływem produkcji w liniach potokowych zmiennych Sterowanie odbywa się za pomocą wzorcowego harmonogramu pracy linii i sprowadza się do przestrzegania terminów uruchamiania i zakończenia produkcji poszczególnych partii przedmiotów zgodnie z harmonogramem wzorcowym pracy linii.

11 Powerpoint Templates Slajd 11 Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach przedmiotowych o produkcji powtarzalnej Podstawą sterowania są wzorcowe harmonogramy obciążeń stanowisk. Harmonogram wzorcowy opracowuje się dla gniazd, w których produkcja jest ustabilizowana i powtarzalna (ustalona wielkość i asortyment produkcji). Do budowy harmonogramu niezbędne są: 1.Plany spływu produkcji elementów produkowanych w komórce. 2.Plany technologiczne elementów z czasami t pz i t j. 3.Przewidywane wielkości braków. 4.Ustalony plan uruchomienia produkcji. 5.Ustalony dysponowany fundusz czasu stanowisk. 6.Ustalony okres powtarzalności produkcji dla komórki produkcyjnej. 7.Obliczone zadania godzinowe dla produkowanych przedmiotów. 8.Obliczone wielkości normatywnych partii produkcyjnych przedmiotów. 9.Obliczone czasy wykonania partii produkcyjnych.

12 Powerpoint Templates Slajd 12 Sterowanie przepływem produkcji w gniazdach o produkcji niepowtarzalnej Sterowanie obejmuje (zadania sekcji planowo - rozdzielczej): planowanie zadań, ewidencja i korygowanie przepływu produkcji, przygotowanie robót i stanowisk, rozdzielanie robót na stanowiska.

13 Powerpoint Templates Slajd 13 Rozplanowanie robót na stanowiska Określenie terminów uruchomienia i zakończenia zleceń produkcyjnych Określenie terminów uruchomienia i zakończenia zleceń produkcyjnych Ustalenie stopnia pilności robót reguły priorytetu cyklogramy, harmonogramy przebiegu przedmiotów, wykresy Gantta cyklogramy, harmonogramy przebiegu przedmiotów, wykresy Gantta

14 Powerpoint Templates Slajd 14 Sterowanie przepływem produkcji za pomocą stopnia pilności robót jest stosowane gdy: występują operacje o krótkich czasach wykonania, produkowane są proste przedmioty nie związane z terminami wykonania złożonych wyrobów, produkowane są przedmioty, których termin wykonania nie ma zasadniczego znaczenia dla wykonania wyrobu złożonego, w skład którego wchodzą, produkowane są przedmioty (np. w kompletach), których termin wykonania określa koniec okresu wyprzedzenia. Planowanie obciążeń stanowisk i bieżące rozdzielnictwo robót odbywa się przez sukcesywne nadawanie priorytetu wyrobom i ich operacjom - reguły priorytetu.

15 Powerpoint Templates Slajd 15 Podstawowe pojęcia: zadanie, kolejka, wskaźnik priorytetu, reguła priorytetu, priorytet. gdzie: P ij (t) - wskaźnik priorytetu operacji j zadania i mającej priorytet w chwili t, z ij (t) - wskaźnik priorytetu operacji j zadania i w chwili t, A(t) - zbiór operacji oczekujących na wykonanie przed danym stanowiskiem w chwili t.

16 Powerpoint Templates Slajd 16 Klasyfikacja reguł priorytetu 1. Ze względu na zakres wykorzystywanych informacji: Lokalne reguły priorytetu, Ogólne reguły priorytetu. 2. Ze względu na możliwości zmian wartości wskaźników w czasie: Statyczne reguły priorytetu, Dynamiczne reguły priorytetu. 3. Ze względu na postać funkcji Proste: Złożone: Kombinowane: Heurystyczne - dla najbardziej skomplikowanego procesu

17 Powerpoint Templates Slajd 17 Kryteria skuteczności działania reguł: minimalizacja odchyleń faktycznych terminów zakończenia zadań od dyrektywnych (lub planowanych) terminów zakończenia, minimalizacja cykli produkcyjnych zadań, minimalizacja zakresu prac wykonywanych w komórce produkcyjnej.

18 Powerpoint Templates Slajd 18 Zadania rozdzielni robót 1.Pobieranie dokumentacji technicznej i warsztatowej z odpowiednich komórek. 2.Dokonywanie rozdziału robót na stanowiska robocze. 3.Obsługiwanie stanowisk roboczych przez terminowe dostarczanie do nich dokumentacji, pomocy warsztatowych, materiałów i półfabrykatów, środków transportu. 4.Przekazywanie wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem tj. z jednego stanowiska roboczego na następne, do komórki kontroli jakości, do innych komórek produkcyjnych lub do magazynu. 5.Przechowywanie w rozdzielni dokumentacji, materiałów, robót w toku i półfabrykatów przeznaczonych do dalszej obróbki lub montażu. 6.Prowadzenie ewidencji postępu robót. Dodatkowo: rejestracja godzin na poszczególne zamówienia z podziałem na godziny normalne, dodatkowe, na odrobienie braków, rejestracja czasu pracy i przestojów stanowisk, sporządzanie okresowych raportów o stanie produkcji.

19 Powerpoint Templates Slajd 19 Przykłady reguł priorytetu Reguły proste M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P2P2 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] A(5)  {P 1,P 2 } Zbiór operacji oczekujących w chwili t Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i z 1,2 = 3 z 2,2 = 5 Priorytet uzyskuje z 1,2 Dla M2

20 Powerpoint Templates Slajd 20 A(6)  {P 2,P 3,P 3 } Zbiór operacji oczekujących w chwili t Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, l p -liczba zadań oczekujących w kolejce z 2,1 = 1 z 3,2 = 2 Priorytet uzyskuje z 3,2 Dla M4 Reguły proste M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

21 Powerpoint Templates Slajd 21 A(5)  {P 1,P 3 } Zbiór operacji oczekujących w chwili t Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, T d -czas dyrektywny z 1,3 = 6 z 3,3 = 8 Priorytet uzyskuje z 1,3 Dziś: 11.04.1014 Czasy dyrektywne: P1 = 17.04.2014 P2 = 19.04.2014 Dla M3 Reguły proste M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

22 Powerpoint Templates Slajd 22 A(10)  {P 1,P 2 } Zbiór operacji oczekujących w chwili t Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, l o -liczba operacji pozostałych do wykonania z 1,2 = 3 · 1 = 3 z 2,2 = 5 · 0 = 0 Priorytet uzyskuje z 2,2 Dla M2 Reguły złożone M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

23 Powerpoint Templates Slajd 23 A M3 (11)  {P 3,P 1, P 1 } A M2 (11)  {P 1,P 2 } A M4 (11)  {P 2,P 3, P 3 } Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, l p -liczba zadań oczekujących w kolejce z 1,3 = 2 + 0,3 · 1 = 2,3 z 3,3 = 1 + 0,3 · 2 = 1,6 Priorytet uzyskuje z 3,3 Dla M3 Reguły złożone M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

24 Powerpoint Templates Slajd 24 A M1 (10)  {P 1,P 3 } Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, lp-liczba zadań oczekujących w kolejce z 1,1 = 4 · 7 = 21 z 3,1 = 3 · 4 = 8 Priorytet uzyskuje z 1,1 Dla M1 A M2 (10)  {P 1, P 2 } A M3 (10)  {P 1, P 1, P 3 } A M4 (10)  {P 2,P 3 } Reguły złożone M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

25 Powerpoint Templates Slajd 25 A(10)  {P 2, P 3 } A M2 (10)  {P 1,P 2,P 2 } A M3 (10)  {P 1,P 1,P 3 } Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, l p -liczba zadań oczekujących w kolejce z 2,1 = 2 · 5 = 10  z 2,1 = 9 z 3,2 = 1 · 1 = 1  z 3,2 = 4 Priorytet uzyskuje z 3,2 Dla M4 Dzisiaj: 26.04.2008 Czasy dyrektywne: T d (P 2 ) = 5.05.2008 T d (P 3 ) = 4.05.2008 Reguły kombinowane M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

26 Powerpoint Templates Slajd 26 A(11)  {P 1, P 1, P 3, P 1, P 3, P 1, P 1 } Wskaźnik priorytetu operacji j zadania i, l p -liczba zadań oczekujących w kolejce z 1,3 = 2 · 5 = 10 z 3,3 = 2 · 0 + 1 = 1 Priorytet uzyskuje z 3,3 Dla M3 t pz = 3 dla P 1 i P 3 Maszyna jest ustawiona na P3 ! Reguły kombinowane M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 P1P1 P3P3 P1 [M1(2), M2(3), M3(2)] P2 [M4(1), M2(5)] P3 [M1(2), M4(1), M3(1)] Przykłady reguł priorytetu P2P2

27 Powerpoint Templates Slajd 27 Czynności związane z rozdziałem robót 1. Sprowadzenie materiałów do rozdzielni. 2. Wydawanie i przyjęcie roboty przez rozdzielnię. Zasady: robotnik może mieć tylko jedna kartę roboczą, następna otrzymuje po zdaniu poprzedniej - przy krótszych okresach posiada karty na określony przedział czasu (np. 3-4h); rozdzielca bądź mistrz powinien w każdej chwili wiedzieć, jakie roboty znajdują się u poszczególnych pracowników; powinna być zapewniona obiektywna rejestracja czasu wykonania robót -zegary kontrolne lub potwierdzenie przez mistrza albo rozdzielcę. 3. Przekazywanie roboty do magazyn lub innej komórki. Powinno być udokumentowane kwitem zdawczym, który wystawia rozdzielnia lub kontroler.

28 Powerpoint Templates Slajd 28 Kryteria przydziału detaloperacji do stanowisk: maksymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń, minimalizacja przestoju pracowników, przydział detaloperacji z punktu widzenia wzajemnego stosunku Σt pzij (czas przygotowawczo-zakończeniowy) do Ση ij (wsp. obciążenia stanowisk), minimalizacja Σt pzij, podobieństwo technologiczne detaloperacji, minimalizacja długości dróg transportu wewnętrznego, inne (wykorzystanie powierzchni produkcyjnej, koszty robót w toku, złożoność planowania produkcji)


Pobierz ppt "Powerpoint Templates Slajd 1 Powerpoint Templates Operacyjne sterowanie produkcją Dr inż. Piotr Chwastyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google