Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Nowe przepisy unijne Dyrektywa z roku 2014 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Maria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Nowe przepisy unijne Dyrektywa z roku 2014 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Maria."— Zapis prezentacji:

1 1 Nowe przepisy unijne Dyrektywa z roku 2014 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Maria Rzepnikowska Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2 2 2 Zakres i terminy Zakres Nowelizuje Dyrektywę w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych z roku 2006, Dotyczy wszystkich badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na terenie Unii Europejskiej. Wejście w życie – spodziewany termin wejścia w życie to połowa czerwca 2014 r. Aby mogła wejść w życie wymaga dostosowania do systemów prawnych poszczególnych państw. Od daty wejścia Dyrektywy w życie, Kraje Członkowskie będą miały dwa lata na jej przyjęcie i publikację.

3 3 3 Definicja Jednostki Zainteresowania Publicznego (JZP) Niezależność i obiektywizm Wewnętrzna organizacja jednostki prowadzącej badanie i prac związanych z badaniem Przyjęcie Międzynarodowych Standardów Badania Sprawozdań Finansowych Raporty z badania Zapewnianie jakości i sankcje Organizacja nadzoru publicznego i przekazywanie zadań organizacjom zawodowym Funkcjonowanie komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego (JZP) Najważniejsze postanowienia

4 4 4 Definicja Jednostki Zainteresowania Publicznego (JZP) [Artykuł 2] Definicja taka sama jak w Dyrektywie 2013/34/UE w sprawie rachunkowości (i podobna do definicji z Dyrektywy w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych z 2006 r.): spółki, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, pozostałe podmioty wyznaczone przez kraje członkowskie jako JZP (istotne znaczenie dla interesu publicznego z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, wielkość lub liczbę zatrudnionych).

5 5 Organizacja nadzoru publicznego i przekazywanie zadań organizacjom zawodowym [Artykuł 32]  Do Właściwych Władz należy ostateczna odpowiedzialność za nadzór nad: zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów przyjmowaniem odpowiednich standardów kształceniem ustawicznym, zapewnianiem jakości oraz systemami dochodzeń i systemami dyscyplinarnymi  Właściwe Władze składają się z osób niewykonujących zawodu, jednak mogą być wspomagane przez osoby wykonujące zawód przy konkretnych zadaniach niewymagających podejmowania decyzji  Państwo Członkowskie może samo przekazać swe zadania innym władzom lub organom Przekazywanie zadań musi odbywać się na określonych warunkach Należy unikać konfliktu interesów Właściwe Władze muszą być w stanie odzyskać swe kompetencje w razie konieczności

6 6 6 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego z 2014 r.

7 7 7 Zakres i terminy Zakres - badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), w tym: instytucji kredytowych, spółek notowanych na giełdzie, zakładów ubezpieczeniowych, pozostałych podmiotów wyznaczonych przez Kraje Członkowskie jako JZP. Wejście w życie – spodziewany termin wejścia w życie to połowa czerwca 2014 r. Większość przepisów Rozporządzenia wchodzi w życie z dwuletnim opóźnieniem Firmy podlegają bezpośrednio obowiązkowej rotacji, jednak z zachowaniem mechanizmu przejściowego

8 8 8 Przekazywanie zadań organizacjom zawodowym [Artykuł 24] Przekazywanie zadań organizacjom zawodowym zgodnie z Dyrektywą w sprawie ustawowych badań sprawozdań finansowych z roku 2014. Nie można przekazać do JZP: –systemów zapewnienia jakości –dochodzeń –sankcji i środków związanych z kontrolami zapewniania jakości lub dochodzeniami

9 9 9 Kontrola jakości [Artykuł 26] System zapewnienia jakości musi być niezależny Częstotliwość –Do ustalenia w drodze analizy w oparciu o ryzyko –Co najmniej raz na trzy lata Minimalny zakres kontroli –Wewnętrzny system kontroli jakości audytora i jego skuteczność –Odpowiednie testy zgodności i przegląd dokumentacji z badania –Zawartość najnowszego raportu dotyczącego transparentności

10 10 Współpraca pomiędzy kompetentnymi władzami [Artykuł 29 i 30] Założenie Komitetu Europejskich Władz Nadzorujących Badanie Sprawozdań Finansowych (CEAOB) Złożonego z: –Jednego członka z każdego Kraju Członkowskiego dysponującego jednym prawem głosem (Przewodniczący wybierany jest spośród Przedstawicieli Krajów Członkowskich), –Jednego członka wybranego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) bez prawa głosu, –Komisji Europejskiej jako obserwatora.

11 11 Główne zadania CEAOB Wymiana informacji, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania przepisów Techniczna ocena systemów nadzoru publicznego działających w państwach trzecich Techniczna analiza międzynarodowych standardów badania Doskonalenie mechanizmów współpracy w zakresie nadzoru Sporządzenie niewiążących wytycznych lub opinii rozszerzających jednolite zastosowanie

12 12 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa biuro@kibr.org.pl international@kibr.org.pl www.kibr.org.pl


Pobierz ppt "1 Nowe przepisy unijne Dyrektywa z roku 2014 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Maria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google